Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 8 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za období 2014 - 2017 v rámci projektu TA04011345
Hrůzová, D. ; Matějka, R. ; Rosina, J. ; Zárubová, Jana ; Filová, Elena
Zpráva shrnuje postupy realizace projektu TA04011345 Cévní protézy o malém průměru osídlované endotelovými a kmenovými buňkami kostní dřeně v bioreaktoru v rámci etap 2014 - 2017. Závěrečná zpráva k projektu.
Cell-biomaterial interactions in hard and soft tissue engineering
Zárubová, Jana ; Bačáková, Lucie (vedoucí práce) ; Mikšík, Ivan (oponent) ; Slepička, Petr (oponent)
Tkáňové inženýrství je interdisciplinární obor, který se snaží vytvořit náhrady poškozených tkání kombinací dvou základních složek, buněk a biomateriálů. Buňky jsou velmi citlivé ke svému mikroprostředí, což umožnuje ovlivňovat jejich chování různými vnějšími faktory nebo změnou vlastností biomateriálů. Úspěšná integrace implantátu do tkáně tak může být podpořena vhodnou drsností povrchu, chemickým složením, hustotou adhezních ligandů, stejně jako dostupností růstových faktorů. Tato práce se zaměřuje především na vývoj ortopedických náhrad a vylepšení aktuálně používaných cévních protéz. Studiem interakcí kostních buněk s biomateriálem bylo prokázáno, že povrchy s kombinovanou nanodrsností a mikrodrsností podporují rozprostření, proliferaci a metabolickou aktivitu těchto buněk. Na příkladu biomateriálů určených pro ortopedické implantáty byl demonstrován vliv chemického složení na proliferaci osteoblastů. Vyšší hustota buněk byla pozorována na kompozitech s 5-15 obj. % nanočástic fosforečnanu vápenatého, zatímco koncentrace 25 obj. % nepodporovala proliferaci buněk, přestože jejich viabilita nebyla ovlivněna. In vivo testy pak odhalily rozdíly mezi kompozity obsahujícími hydroxyapatitové a β-trikalciumfosfátové nanočástice, kde intenzivnější tvorba kostní tkáně byla pozorována na vzorcích...
Tělesná výchova v mateřské škole (metodické náměty pohybových činností s míčem)
Zárubová, Jana ; Kuhnová, Věra (vedoucí práce) ; Dvořáková, Hana (oponent)
ZÁRUBOVÁ, J. Tělesná výchova v mateřské škole (Metodické náměty pohybových činností s míčem). Praha 2011. Diplomová práce. Karlova univerzita v Praze. Pedagogická fakulta. Katedra tělesné výchovy. Vedoucí práce Mgr. Věra Svobodová. Diplomová práce je určena zejména učitelkám mateřských škol, ale i pro každého ze široké veřejnosti, který se zabývá mimoškolní zájmovou a sportovní činností dětí. Poskytuje obecné informace o vývojových a věkových zvláštnostech dětí předškolního věku, pojednává o zařazení tělesné výchovy do režimu mateřských škol a o vlivu tělesné výchovy na dětský organismus. Dále se diplomová práce zaměřuje na využití míče při tělesné výchově předškolních dětí a předkládá několik již ověřených metodických námětů pohybových činností s míči pro děti předškolního věku.
Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2016 v rámci projektu TA04011345
Hrůzová, D. ; Matějka, R. ; Rosina, J. ; Zárubová, Jana ; Filová, Elena
Zpráva shrnuje postupy realizace projektu TA04011345 Cévní protézy o malém průměru osídlované endotelovými a kmenovými buňkami kostní dřeně v bioreaktoru v rámci etapy 2016. Hlavními body jsou: optimalizace decelularizačního postupu pro získání standardizovaného materiálu pro buněčné osídlení, postup trojrozměrného osídlování cévní protézy - endotelizace, vývoj systému bioreaktoru, mechanické zkoušky, chemické potahování protézy, získání buněk od pacientů a jejich charakterizace.
Sociálně patologické jevy a jejich prevence
ZÁRUBOVÁ, Jana
Na problematiku sekt a náboženských hnutí je nahlíženo z mnoha úhlů. Po úvodní části, kde se nachází základní vymezení problému a vysvětlení základních náboženství, následuje výčet náboženských sekt a jejich hlavní rysy. Další část se věnuje psychické manipulaci a zásadám, jak se při setkání se zástupci sekt chovat. Nedílnou součást práce tvoří empirický výzkum, který byl proveden pomocí nestandardizovaného dotazníku na ZŠ Chýnov. Jeho cílem bylo zmapovat informovanost žáků. Přílohy obsahují znění nestandardizovaného dotazníku, grafy a další materiály.

Viz též: podobná jména autorů
5 ZÁRUBOVÁ, Jana
2 ZÁRUBOVÁ, Jiřina
2 Zárubová, Jana,
1 Zárubová, Jaroslava
1 Zárubová, Johana
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.