Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 126 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
EXPERT SYSTEM SHELL ARCHITECTURE BASED ON DECISION NETWORK
Věchet, Stanislav ; Krejsa, Jiří ; Chen, K.S.
Presented paper deals with preliminary design of an empty expert system suitable for system monitoring in various engineering applications. Discussed expert system is rule-based with the possibility of importance factor definition within each rule. The deduced result can be composited from more than one possible hypothesis based on different confidence level. The core of the system is based on Bayesian decision network and simple autonomous mobile robot use-case is used for results presentation.
THE EVALUATION OF HOKUYO URG-04LX-UGO1 LASER RANGE FINDER DATA
Krejsa, Jiří ; Věchet, Stanislav
Laser range finders are essential sensors in mobile robot navigation tasks, such as robot localization, or simultaneous localization and mapping. As the probabilistic approach is commonly used to fuse the robot motion model with sensor data, the knowledge of the sensor parameters, such as linearity, variance, etc. is essential for fusing algorithms to perform correctly. This paper presents the results of extensive tests on performance of Hokuyo URG-04LX-UG01 range finder, that becomes nowadays popular among robot designers due to its reasonable cost, compact dimensions and low weight. The influence of obstacle color, error distribution and offset drift are examined.
Vývoj modelů chování Al slitin pro aplikace v numerických simulacích svařování a tepelného zpracování
Vaněk, Mojmír ; Věchet, Stanislav (oponent) ; Neumann, Heinz (oponent) ; Daněk, Ladislav (vedoucí práce)
Dizertační práce se zabývá hledáním metodiky výpočetních přístupů pro numerické simulace svařování a tepelného zpracování hliníkových slitin. Práce popisuje zpřesnění současné metodiky řešení metalurgické části numerické analýzy svařování, na které závisí především výpočet velikosti tepelně ovlivněné oblasti (a také deformací). Zpřesnění bylo provedeno na základě CHD diagramu, který popisuje jednotlivé fáze precipitace a rozpouštění fází při plynulém ohřevu. V práci je dále popsáno množství provedených materiálových měření (měření chemického složení, dilatometrické testy, tahové zkoušky různých stavů materiálu při teplotách až do 500 °C a měření křivek stárnutí), které umožnilo výrazně zpřesnit výsledky analýz pro slitiny EN AW-5083 a EN AW-6082. Na základě vyhodnocení některých měření bylo také učiněno několik závěrů využitelných při vytváření materiálových databází dalších hliníkových slitin. Popsána je také kvantifikace závislosti mezí pevnosti a mezí kluzu na tvrdosti podle Vickerse pro různé stavy materiálu EN AW-6082. Dále byla nalezena metodika pro numerickou simulaci procesu tepelného zpracování vytvrditelných slitin, což je zcela nový přístup, který nebyl dosud nikde publikován. Vzhledem k tomu, že aplikace metody je možná na základě uživatelské změny materiálové databáze programu Sysweld a po relativně snadném změření křivek stárnutí, je možné metodu hodnotit jako perspektivní pro uplatnění v průmyslové praxi.
Návrh simulačního modelu pohybu autonomního mobilního robotu v konvoji
Capovsky, Alexandr ; Michl, Antonín (oponent) ; Věchet, Stanislav (vedoucí práce)
Práce se zabývá tvorbou simulačního modelu pro řízení autonomních vozidel v konvoji.
Návrh a realizace systému automatické kontroly připravků pro tvářecí stroj
Bartozel, Zdeněk ; Michl, Antonín (oponent) ; Věchet, Stanislav (vedoucí práce)
Práce se zabývá možnostmi předcházení vzniku poruch krimpovacího stroje, které jsou způsobeny operátorem. První část práce popisuje několik návrhů řešení a druhá část prezentuje zvolené zvolené řešení a jeho realizaci.
Návrh a realizace modelu podvozku mobilního robotu pro framework ROS
Čepl, Miroslav ; Vojáček, Zdeněk (oponent) ; Věchet, Stanislav (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá problematikou pohybových modelů mobilních robotů. V první části je přiblížen framework ROS a simulátor STAGE. Druhá část navazuje rešerší možných podvozků a zkoumá vhodnost pro implementaci do frameworku ROS. Ve třetí části je vybráno jedno určité uspořádání podvozku, které je pak nasimulováno na základě měření na reálném robotu.
Návrh struktury řidicího systému pro konvoj autonomních vozidel s využitím frameworku ROS
Buchta, Hynek ; Růžička, Michal (oponent) ; Věchet, Stanislav (vedoucí práce)
Náplní této bakalářské práce je návrh architektury řídicího systémů pro konvoj autonomních vozidel s využitím softwarových nástrojů frameworku Robot Operating System. Navržený řídicí systém musí umožňovat integraci různých typů senzorů pro zajištění rozšiřitelnosti do možných budoucích aplikací. Systém je realizován na platformě Pi 3, jednodeskovém počítači společnosti Raspberry. Hlavní vstupní periferií je kamera strojové vidění připojená přes rozhraní USB. Další důležitou součástí je modul bezdrátové sítě sloužící ke komunikaci mezi vozidly a vzdálenému přístupu k jednotlivým vozidlům konvoje. O řízení motorů se stará mikrokontroler mbed LPC1768 připojený prostřednictvím sériové linky.
Tvorba simulačních modelů mobilních robotů pro framework ROS
Hoffmann, David ; Hrbáček, Jan (oponent) ; Věchet, Stanislav (vedoucí práce)
Tato bakaláská práce se zabývá monostmi vizualizace ve frameworku ROS. Tento software plní funkci operaního systému pi ízení robot. Práce obsahuje popis vizualizaního prostedí a návod pro tvorbu vizualizaního modelu. Dále je zde zdokumentována tvorba vizualizaního modelu RC buginy a její testování s vyuitím simulátoru Stage.
Návrh a realizace interaktivního grafického rozhraní pro komunikaci s robotickým konvojem
Kruták, Tomáš ; Růžička, Michal (oponent) ; Věchet, Stanislav (vedoucí práce)
Náplní této bakalářské práce je zjištění aktuálního stavu frameworku s názvem ROS (Robot Operating System) a jeho nástroje RViz. Dále vytvoření uživatelského grafického rozhraní pro autonomní konvoj, které bude následně otestováno v praxi. Tato práce je dílčí částí širšího projektu pěti bakalářských prací, který se postupně věnuje různým tématům vývoje autonomního konvoje.
Návrh řídicího systému pro model vozidla pohybujícího se v autonomním konvoji
Kvoch, Maxmilián ; Hrbáček, Jan (oponent) ; Věchet, Stanislav (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem řídícího systému pro vozidlo jedoucí v autonomním konvoji. Řídící systém slouží k ovládání vozidla na základě příkazů z vyšší řídící jednotky. Nízko-úrovňová řídící jednotka bude příkazy přijímat a ovládat aktuátory řízení a pohonu pomocí dvou PWM signálů. Nízko-úrovňová řídící jednotka bude zpětně odesílat naměřená data o stavu baterie a vzdálenosti z ultrazvukového senzoru. Komunikace mezi nadřazenou a podřízenou řídící jednotkou bude realizována pomocí rozhraní UART

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 126 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
6 Věchet, S.
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.