Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 136 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Návrh a realizace technologického demonstrátoru senzorické sítě pro diagnostické účely
Venglář, Vojtěch ; Krejsa, Jiří (oponent) ; Věchet, Stanislav (vedoucí práce)
Účelem této práce byl návrh a realizace prototypu senzorické sítě s topologií binárního stromu (dle patentu CZ 306855 B6). Součástí realizace bylo zhodnocení funkčnosti tohoto typu sítě. Nejprve byl vypracován přehled používaných senzorů a technologií používaných v inteligentních budovách a senzorických sítích obecně. Tento přehled následně sloužil jako reference pro hodnocení výsledků. Na základě patentu byla navržena síť (včetně jejích prvků) pro přenos analogového signálu. Bylo navrženo několik konfigurací pro otestování různých vlastností sítě. Všechny konfigurace byly postupně sestaveny a byla provedena měření. K měření byla použita dvě zařízení: STM32 Nucleo F303K8, MyRIO (firmy National Instruments). Z měření na prototypu jsme zjistili, že data jsou dostatečně konzistentní na to, aby mohla být síť, jako koncept, prohlášena za funkčí. Přesnost a konzistence nebyla dostatečná na to, aby mohla být síť nasazena v aplikacích vyžadujících vysokou přesnost. V naměřených datech lze také pozorovat poměrně velký šum. Ten mohl být způsoben mnoha vnějšími vlivy, například chybou v návrhu fyzických součástí.
Realizace lokalizačního systému pro mobilní robot B2
Korytár, Lukáš ; Věchet, Stanislav (oponent) ; Krejsa, Jiří (vedoucí práce)
Diplomová práce implementuje lokalizační a navigační rutiny na mobilní robot B2, aby bylo dosaženo autonomního pohybu v prostředí popsaném pouze mapou cest. Ke tvorbě SW byl využit framework ROS. Rešeršní část popisuje možné přístupy k lokalizaci a shrnuje ROS knihovny obsahující lokalizační a navigační software. Následující praktická část dokumentuje komunikaci se senzorickými moduly robotu a zpracování senzorických dat z LIDARu, IMU a kamery. Dále je implementována lokalizační knihovna robot_localization na principu Kalmanova filtru a je navrženo nastavení navigačních rutin navigation tak, aby se robot mohl pohybovat ve venkovním prostředí. Výsledky práce byly ověřeny v prostředí městského parku.
Design of 3D joystick with 6DOF
Magyerka, Ladislav ; Věchet, Stanislav (oponent) ; Krejsa, Jiří (vedoucí práce)
The aim of the diploma thesis was to design a complete controller device with six degrees of freedom for use in computer simulators. After the analysis of current available devices, a model of mechanism was created for production using a 3D printer. Subsequently, electronics and utility software were designed to process received sensor readings. Finally, the finished device was tested in several applications.
Návrh modulu lokálního plánování trasy pro mobilní robot
Petrovič, Martin ; Michl, Antonín (oponent) ; Věchet, Stanislav (vedoucí práce)
V tejto práci sa preberá lokálne plánovanie trasy robotov. Od ukážky a vysvetlenia, ako je možné implementovať plánovač, až po to, ako sa napíše vlastný jednoduchý plánovač. Uvedené postupy sú prehľadne zhrnuté v závere, ktorý tiež prezentuje úvahu o možnom rozšírení tejto práce.
Detekce vybraných znaků znakového jazyka
Zbavitel, Tomáš ; Věchet, Stanislav (oponent) ; Krejsa, Jiří (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce je zjistit způsoby detekce znaků znakového jazyka pomocí zpracování senzorických dat. Část této práce tvoří vytvoření dostatečně mohutné množiny dat snímáním téhož znaku znakovaného různými osobami. Data této množiny jsou poté zpracována v programu Matlab.
Návrh řešení vnitřní mechanické konstrukce pro robota s měkkým povrchem
Gamba, Jaromír ; Hadaš, Zdeněk (oponent) ; Věchet, Stanislav (vedoucí práce)
Práce pojednává o konstrukci robota s měkkým povrchem, který dokáže měnit objem a plavat pod vodou. Cílem práce je návrh mechanické konstrukce, která tuto změnu objemu umožňuje.
Vliv parametrů MuCell technologie na mechanické vlastnosti polymerů pro vstřikování
Suchánek, Matěj ; Věchet, Stanislav (oponent) ; Válka, Libor (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá vlivem obsahu plynu ve struktuře polymerních materiálů na mechanické vlastnosti. Zkušební tělesa byla zhotovena pomocí technologie MuCell z polyftalamidu vyztuženého 50% podílem skelných vláken. Teoretická část práce je věnována polymerním materiálům se zaměřením na polyamidy a technologii injekčního vstřikování. V experimentální části práce je zkoumána závislost mezi charakteristikami získanými ze zkoušky tahem a zkoušky rázové houževnatosti metodou Charpy na množství plynu v polymeru.
Kovové materiály používané pro zubní náhrady
Kožiol, Martin ; Kohout, Jan (oponent) ; Věchet, Stanislav (vedoucí práce)
Tématem bakalářské práce jsou kovové materiály protetik a implantátů využívané v dentální medicíně. Základem práce je zpracování přehledu kovových materiálů a jejich vzájemné porovnání z hlediska vlastností a jednotlivých aplikací. Pro plnohodnotné pochopení problematiky je v práci definována biokompatibilita, která spolu s mechanickými vlastnostmi slouží ke kategorizování materiálů schopných aplikace v podobě zubních náhrad. Na závěr je sepsána diskuze na téma budoucnosti kovových dentálních náhrad.
Umělecká litina na Blanensku
Koupý, Leoš ; Věchet, Stanislav (oponent) ; Molliková, Eva (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce nejprve rešeršní formou shrnuje základní rozdělení železných slitin a podrobněji definuje litinu, její druhy, fázové přeměny a způsoby tepelného zpracování. Následně se věnuje umělecké litině a to zejména v oblasti Blanenska. V práci je shrnut vývoj a historie železáren, strojíren a později slévárny v Blansku. V závěru je uvedena ukázka výroby uměleckého odlitku, v níž je popsán kompletní výrobní postup.
Návrh a realizace systému pro odposlech zpráv a měření intenzity signálu radiového modulu
Fürich, Adam ; Věchet, Stanislav (oponent) ; Michl, Antonín (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je navrhnout a realizovat systém pro odposlech obsahu zpráv a měření intenzity signálu (RSSI) daného rádiového modulu (TR-72DA). Byla provedena volba jednotlivých komponent, vzájemných komunikačních rozhraní a jejich zapojení. K řešení byla použita vývojová prostředí Arduino IDE a MS Visual Studio, za pomoci kterých byl vytvořen řídící program pro daný mikrokontrolér (Atmel 328P). Tento systém byl realizován a prokázal požadované, tedy správné chování.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 136 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
6 Věchet, S.
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.