Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Multikomponentní učební úlohy ve výuce chemie
Trčková, Kateřina ; Solárová, Marie (vedoucí práce) ; Čtrnáctová, Hana (oponent) ; Sirotek, Vladimír (oponent)
Hlavním cílem disertační práce bylo na základě analýzy typů úloh v mezinárodních výzkumech vytvořit a ověřit vlastní multikomponentní úlohy interdisciplinárního charakteru. Nově vytvořené učební úlohy byly klasifikovány podle způsobu zadání, formy řešení, podle poznávací náročnosti a pestrosti učebních úloh. Stejné formáty testovaných úloh byly seřazeny do dvojic, byla ověřena jejich obtížnost, citlivost a úspěšnost. Multikomponentní učební úlohy byly zadávány verbálně nebo neverbálně (grafem, tabulkou, nebo obrázkem). V souborech úloh byly obsaženy úlohy uzavřené (uspořádací, přiřazovací, s výběrem odpovědí, dichotomické) a otevřené (se širokou i se stručnou odpovědí). Úspěšnost řešení jednotlivých úloh byla statisticky zpracována neparametrickým Wilcoxonovým testem, v závislosti na formátu, genderu a typu studia. Výzkumné šetření bylo doplněno sebereflektivním dotazníkem žáků a dotazníkem pro učitele o průběhu testování. Klíčová slova Multikomponentní učební úlohy, taxonomie učebních úloh, přírodovědná gramotnost, čtenářská gramotnost, sebereflektivní dotazník.
Návrh změn marketingové komunikace vybrané společnosti
Trčková, Kateřina ; Filipová, Marie (oponent) ; Mráček, Pavel (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá analýzou marketingové komunikace obecně prospěšné společnosti Elim Letovice. Je zaměřena především na analýzu prostředí a na jednotlivé prvky komunikačního mixu Elim Letovice, o.p.s. Součástí práce je dotazníkové šetření, které mělo za cíl odhalit slabé stránky společnosti Elim Letovice. Na základě analýzy prostředí a zjištěných informací byla sestavena SWOT analýza. V další části práce jsou zformulovány návrhy a doporučení v oblasti marketingové komunikace.
Multikomponentní učební úlohy ve výuce chemie
Trčková, Kateřina
Hlavním cílem disertační práce bylo na základě analýzy typů úloh v mezinárodních výzkumech vytvořit a ověřit vlastní multikomponentní úlohy interdisciplinárního charakteru. Nově vytvořené učební úlohy byly klasifikovány podle způsobu zadání, formy řešení, podle poznávací náročnosti a pestrosti učebních úloh. Stejné formáty testovaných úloh byly seřazeny do dvojic, byla ověřena jejich obtížnost, citlivost a úspěšnost. Multikomponentní učební úlohy byly zadávány verbálně nebo neverbálně (grafem, tabulkou, nebo obrázkem). V souborech úloh byly obsaženy úlohy uzavřené (uspořádací, přiřazovací, s výběrem odpovědí, dichotomické) a otevřené (se širokou i se stručnou odpovědí). Úspěšnost řešení jednotlivých úloh byla statisticky zpracována neparametrickým Wilcoxonovým testem, v závislosti na formátu, genderu a typu studia. Výzkumné šetření bylo doplněno sebereflektivním dotazníkem žáků a dotazníkem pro učitele o průběhu testování. Klíčová slova Multikomponentní učební úlohy, taxonomie učebních úloh, přírodovědná gramotnost, čtenářská gramotnost, sebereflektivní dotazník.
Studium vlivu plastifikátorů na liberaci acikloviru z polymerních nosičů
Trčková, Kateřina ; Šnejdrová, Eva (vedoucí práce) ; Dittrich, Milan (oponent)
SOUHRN Teoretická část je oproti teoretické části mé diplomové práce soustředěna především na polymerní systémy, používané pro řízené uvolňování léčiv a cílený transport léčiv v lidském organismu, na složení těchto systémů a na aplikaci v ústní dutině. Dále jsou zde shrnuty základní poznatky o herpetických virech, chorobách, které způsobují, a možných způsobech terapie, včetně nejdůležitějších zástupců. Na teoretickou část navazuje část experimentální. Pro průběh experimentu byly připraveny matrice o hmotnosti cca 150,0 mg, které byly tvořeny oligoesterovým nosičem, pracovně označeným 5M, jehož charakteristiku uvádí tabulka č.1, aciklovirem (4%) a plastifikátorem. Zvolenými plastifikátory byly methylsalicylát, ethylsalicylát a hexylsalicylát. Předpokládané procentuální zastoupení v matrici mělo být u všech plastifikátorů stejné, a to 10% - 60%. Vzhledem k mísitelnosti plastifikátorů s oligoesterovým nosičem, zjištěné při přípravě matric, se však podařilo připravit vzorky matric v procentuálním zastoupení plastifikátoru 10% - 60% pouze v případě ethylsalicylátu. Plastifikátory methylsalicylát a hexylsalicylát byly s nosičem mnohem méně mísitelné, podařilo se tedy připravit vzorky matric pouze v koncentracích 10%, 20% a 30%. Liberace acikloviru probíhala do fosfát citrátového pufru o pH 6,0 Vzorky byly...
Marketingové aktivity sportovní organizace
Trčková, Kateřina ; Jenišová, Blanka (oponent) ; Mráček, Pavel (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na marketingové aktivity spolku Sportuj s námi. Teoretická část bude věnována teoretickým východiskům marketingu především marketingového mixu služeb. Praktická část obsahuje rozbor marketingových aktivit vybrané společnosti a návrh na zefektivnění propagace jejich služeb a celkového marketingového mixu. Součástí práce je také dotazníkové šetření, jehož cílem bylo zjištění postojů běžců, běžkyň a veřejnosti k činnostem spolku Sportuj s námi a zjištění míry povědomí o spolku Sportuj s námi. Výsledky práce jsou návrhy a doporučení pro spolek Sportuj s námi, které byly vytvořeny pomocí SWOT analýzy a dotazníkového šetření.

Viz též: podobná jména autorů
3 Trčková, Kamila
2 Trčková, Květa
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.