Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Metodika pro hodnocení rezistence škůdců k zoocidům pomocí biologických metod a antirezistentní strategie pro zabránění výskytu rezistence
Kocourek, František ; Stará, Jitka ; Zichová, Tereza ; Hubert, Jan ; Nesvorná, Marta
Předkládaná metodika obsahuje popis biologických metod pro hodnocení rezistence škůdců k zoocidům zpracované podle světových standardů. Metodiky jsou ověřeny na případových studiích škůdců, u kterých je rezistence k insekticidům prokázána nebo je vysoké riziku selekce rezistence na území ČR, kterými jsou blýskáček řepkový, mandelinka bramborová, krytonosec šešulový, dřepčík olejkový a obaleč jablečný. Metodika dále obsahuje přehled obecných zásad řízení hmyzí rezistence a návrhy na antirezistentní strategie pro druhy škůdců, pro něž byly provedeny případové studie. Metody hodnocení rezistence jsou využitelné pro monitoring rezistence jak orgány státní správy, tak dalšími organizacemi. Doporučení uváděná v antirezistentních strategiích jsou využitelná pro řízení ochrany proti škůdcům u pěstitelů řepky, brambor a jablek.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Certifikovaná metodika pro hodnocení účinnosti akaricidních látek na skladištní roztoče a pro identifikaci rezistence
Hubert, Jan ; Nesvorná, Marta ; Stará, Jitka
Metodika je zpracována pro potřeby plnění zákona č. 258/2000 Sb. Metodika je zaměřena na problematiku týkající se ochrany skladovaných plodin a substrátů před napadením skladištními roztoči. Metodika přináší postupy pro stanovení diskriminačních dávek akaricidních látek pro hodnocení jejich účinnosti na skladištní roztoče a pro případnou identifikaci rezistence. Metodika obsahuje souhrn nových originálních informací o účinnosti akaricidních látek na skladištní roztoče v dvou typech laboratorních testů, tj. na impregnovaném filtračním papíru a v růstovém testu. Laboratorní testy popsané v této metodice je možné použít pro porovnání účinnosti jednotlivých akaricidních látek na roztoče nebo pro srovnání citlivosti různých populací roztočů.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Optimalizace používání pesticidů proti škůdcům v systému integrované produkce brukvovité zeleniny
Kocourek, František ; Holý, Kamil ; Stará, Jitka
Metodika je určena zemědělcům a pěstitelům brukvovité zeleniny, zejména těm, kteří zeleninu pěstují v systému integrované produkce zeleniny. Metodika obsahuje informace a doporučení pro ochranu proti hlavním škůdcům brukvovité zeleniny potřebné pro uplatňování zásad integrované ochrany v souladu s požadavky legislativy platné od roku 2014. Výběr prostředků ochrany proti cílovému škodlivému organismu je založen na zhodnocení ochranné lhůty účinné látky a na zhodnocení vedlejších účinků této látky na necílové organismy. Pro každou účinnou látku pesticidu a hodnocený druh zeleniny jsou uvedeny údaje o degradaci reziduí v závislosti na čase od termínu aplikace do sklizně. Podle údajů o degradaci reziduí pesticidů v brukvovité zelenině lze stanovovat akční ochranné lhůty pro nízkoreziduální nebo bezreziduální produkci zeleniny. Pro každou účinnou látku pesticidu povoleného v EU do brukvovité zeleniny, včetně potenciálních látek pro povolení v ČR, jsou uvedeny vedlejší účinky na přirozené nepřátele škůdců a na další necílové organismy. Podle těchto poznatků bude možné zařadit účinnou látku přípravku do zeleného, žlutého a červeného seznamu pesticidů pro systém integrované produkce brukvovité zeleniny.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Metodika hodnocení rezistence blýskáčka řepkového k insekticidům: metodika pro praxi
Stará, Jitka ; Falta, Vladan ; Kocourek, František
Metodika pro hodnocení rezistence blýskáčka řepkového k insekticidům zahrnuje metodické přístupy, které umožňují rychle a spolehlivě prokázat rezistenci k insekticidům ze skupiny pyretroidů a organofosfátů. Součástí předkládané metodiky jsou informace o mechanismech rezistence škůdců k zoocidům a o metodách, kterými lze rezistenci škůdců hodnotit. Pro zabránění nebo zpomalení nástupu rezistence je uveden návrh opatření, které by pěstitelé řepky měli dodržovat (tzv. antirezistentní strategie). Metodika je využitelná jak pro pěstitele řepky, tak pro potřeby orgánů státní správy při provádění monitoringu rezistentních populací škůdců k zoocidům.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
The Deirdre Legend in Irish Fiction/Legenda o Deirdre v irské literatuře
STARÁ, Jitka
Náplní této bakalářské práce bude průzkum dostupných pramenů a manuskriptů, které obsahují ?Legendu o Deirdre?, ať už v její raně středověké nebo pozdně středověké podobě. Práce se soustředí na porovnání této legendy s třemi žánrově odlišnými díly irské literatury: s básní od Samuela Fergusona, dramatem Johna Millingtona Synge a románem Jamese Stephense. Výzkum se bude zabývat porovnáním obsahových, žánrových a věcných změn, kterými se odlišují tato tři díla od původní verze legendy.

Viz též: podobná jména autorů
5 STARÁ, Jitka
2 Stara, Jiří
1 Stara, Josef
6 Stará, Jana
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.