Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 9 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vliv provedení zateplení rodinného domu v Brodku u Prostějova na výdaje spojené s jeho provozem
Soukupová, Veronika ; Hrdlička, Tomáš (oponent) ; Čech, Josef (vedoucí práce)
Tato diplomová práce hodnotí vliv zateplení rodinného domu na výdaje spojené s jeho provozem. Řeší problematiku zateplování, energetických ztrát, spotřeb energií a vyhodnocuje návratnost investice na náklady na zateplení. Dále sleduje promítnutí ceny zateplení na celkovou cenu nemovitosti.
Spline interpolation in CNC milling
Soukupová, Veronika ; Píška, Miroslav (oponent) ; Ohnišťová, Petra (vedoucí práce)
This study aims to describe application of spline interpolations for computer numerical control machines. The aim of this work is also to evaluate limits of application of different spline interpolation methods and to determine minimum input data for different methods. The thesis includes creation of a program to generate different number of knots on an analytically known curve. Then we input the knots in a NC program for five axes CNC milling machine and verification of the program. Knots are then interpolated by different splines to compare the methods to each other and determine minimal number of knots per curve length to obtain sufficient precision using the chosen method.
Venkov v oficiální próze 70. a 80. let
Soukupová, Veronika ; Holý, Jiří (vedoucí práce) ; Merhaut, Luboš (oponent)
Venkovská tematika v literatuře nabyla v době normalizace opět na oblibě. Mnohé prózy zachycovaly odchod hrdiny z města na venkov a jeho nový začátek v neznámém prostředí. Diplomová práce se právě na takováto díla ze sedmdesátých a osmdesátých let zaměřuje. Čtyři podoby oficiálně vydávané venkovské prózy s rysy úniku (Jan Otčenášek, Bohumil Říha, Jiří Medek, Jan Kostrhun) porovnává s příklady prózy samizdatové či exilové (Mojmír Klánský, Milan Kundera) a na základě intertextové a tematicko-kompoziční analýzy hledá rysy utvářející podobu této "únikové" literatury. Využívá přitom poetiku prostoru a koncept venkova jako idyly.
Kompozice tří románů Jana Otčenáška
Soukupová, Veronika ; Špirit, Michael (vedoucí práce) ; Holý, Jiří (oponent)
Bakalářská práce se zabývá kompozicí vybraných románů Jana Otčenáška. Na jednotlivých dílech se pokouší ukázat autorův jednotný postup výstavby děje, který směřuje od expozice, hrdinovy krize a následného činu k proměně jeho názoru a finálnímu stanovisku. Vedle společných stavebních principů reflektuje i prvky, jimiž autor novější díla obohatil. Užitý analyticko-interpretační postup se opírá o pojetí kompozice, které je v práci stručně vymezeno.
Sledování fázových transformací při výpalu stavebních pojiv pomocí HT-XRD analýzy
Soukupová, Veronika ; Fridrichová, Marcela (oponent) ; Gazdič, Dominik (vedoucí práce)
Předkládaná bakalářská práce se zabývá sledováním fázových transformací při výpalu stavebních pojiv pomocí HT – XRD difrakční analýzy. V rámci práce bylo provedeno měření a vyhodnocení a následné ověření výsledků s teoretickými podklady. Byla zhodnocena vhodnost použití vysokoteplotní difrakční analýzy pro sledování fázových transformací stavebních pojiv.
Analýza věrnostního programu společnosti Expert Elektro
Soukupová, Veronika ; Tahal, Radek (vedoucí práce) ; Otcovská, Simona (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou věrnostního programu maloobchodního řetězce s elektrozbožím, Expert Elektro. Úvodní teoretická část se zabývá podporou prodeje a jedním z nástrojů této komunikační disciplíny, věrnostními programy. V návaznosti na tento nástroj jsou vysvětleny pojmy loajalita, oddanost a spokojenost. Část je také věnována marketingovému výzkumu a zejména dotazníkovému šetření, které bylo realizováno v rámci praktické části. Přínosem práce je především vlastní výzkumná sonda. Hlavním cílem výzkumné sondy bylo ze zjištěných poznatků navrhnout doporučení, která by mohla vést k efektivnějšímu řízení věrnostního programu Expert klub. Dílčími cíli bylo zjistit, na jaké druhy benefitů by se společnost měla zaměřit a zda je věrnostní program a jeho benefity pro zákazníky dostatečně transparentní. Na závěr práce jsou zhodnoceny výsledky a formulována doporučení týkající se fungování věrnostního programu Expert klub.
Zhodnocení průběhu konkrétních pozemkových úprav v závislosti na socioekonomických faktorech
SOUKUPOVÁ, Veronika
Pozemkové úpravy představují významný obor, který se zabývá především uspořádáním pozemků, jejich dělením, scelením a zároveň řeší i vlastnické vztahy. Jedná se o složitý proces, který je určitým způsobem ovlivňován socioekonomickými faktory. Tato diplomová práce se zabývá především průběhem vybraných pozemkových úprav a zároveň socioekonomickými faktory, které tento proces přímo ovlivňují.
Vliv vybraných socioekonomických faktorů na proces pozemkových úprav
SOUKUPOVÁ, Veronika
Pozemkové úpravy jsou důležitým odvětvím v rámci zemědělství, kdy dochází k funkčnímu uspořádání pozemků, jejich dělení nebo scelení a mimo jiné řeší úpravu vlastnických vztahů. Na tuto problematiku se vztahují i socioekonomické faktory, které provádění pozemkových úprav nějakým způsobem ovlivňují. Tato práce se zaměřuje především na obecné zhodnocení pozemkových úprav a socioekonomických faktorů a v praktické části se zabývá důvody zahájení pozemkových úprav ve vybraných obcích v souvislosti se socioekonomickými faktory. Vybrané obce patří pod okres České Budějovice.
Režim dne dítěte předškolního věku po příchodu z MŠ domů, a to z pohledu učitele MŠ
SOUKUPOVÁ, Veronika
Bakalářská práce má za cíl zmapovat denní režim dítěte po tom, co opustí mateřskou školu, a to z pohledu učitele mateřské školy. Práce se skládá ze dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická část se krátce věnuje specifikům předškolního období a potřebám dítěte v tomto věku. Dále se zabývá denním režimem, jeho hlavními složkami a také možnými riziky. Dotýká se i tématu dalších aktivit dítěte mimo mateřskou školu a mimoškolní výchovy. Praktická část přináší výsledky kvalitativního šetření, kde byl zjišťován pohled učitelek mateřských škol na denní režim a volný čas dětí mimo mateřskou školu. Výzkum byl proveden formou rozhovorů s 28 učitelkami mateřských škol. Z výsledků výzkumu vyplynulo, že u větší části dětí se z pohledu učitelek denní režim alespoň částečně dodržuje. Nedostatky vidí učitelky hlavně v oblasti pohybu, který se podle nich vyskytuje velmi málo. Oproti tomu sledování televize značně převyšuje doporučenou míru.

Viz též: podobná jména autorů
1 SOUKUPOVÁ, Valerie
3 SOUKUPOVÁ, Vendula
11 SOUKUPOVÁ, Veronika
4 SOUKUPOVÁ, Věra
3 Soukupová, Vendula
3 Soukupová, Vladimíra
2 Soukupová, Vladislava
4 Soukupová, Věra
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.