Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 65 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Propojení školních knihoven s výukou
Vaníčková Makosová, Edita ; Slámová, Hana (vedoucí práce) ; Buřilová, Marcela (oponent)
Bakalářské práce vytváří případovou studii týkající se lepšího zapojení činnosti školní knihovny do výuky a zpracovává návrh, jak implementovat poznatky oboru informačních studií a knihovnictví do rámcového vzdělávacího plánu pro gymnázia. Věnuje se úrovni čtenářské gramotnosti dětí na základě závěrů mezinárodních šetření PISA a IALS. Analyzuje technické, prostorové a personální možnosti zapojení školních knihoven do vzdělávání studentů. Rozborem rámcového vzdělávacího plánu pro gymnázia vytyčuje kompetence studenta, které jsou shodné s obsahem standardů informační gramotnosti. Zjišťuje stav informačních potřeb studenta gymnázia na základě rozboru informačních požadavků čtenářů školní knihovny Gymnázia Příbram, Legionářů 402 v letech 2010 - 2015. Porovnává požadavky středoškolských pedagogů na práci studentů s informačními zdroji a s požadavky danými mezinárodní normou pro citování informačních zdrojů a tvorbu bibliografických referencí. V aplikační části zpracovává, realizuje a vyhodnocuje ukázkovou lekci pro vzdělávací oblast člověk a společnost na téma informační zdroje pro historický seminář, citační etika. Lekce je určena pro studenty středních škol, obsahuje výkladovou část, ve které studenty seznamuje se způsobem, jak rychle vyhledat, hodnotit a použít informační zdroje. Seznamuje studenty se způsoby...
Aktivity Městské knihovny Varnsdorf zaměřené na lužickosrbskou kulturu
Chalupná, Vladimíra ; Slámová, Hana (vedoucí práce) ; Buřilová, Marcela (oponent)
Bakalářská práce pojednává o spolupráci Lužice a České republiky. Zaměřuje se zejména na spolupráci Lužice s městem Varnsdorf a s Městskou knihovnou Varnsdorf. V práci je stručně popsána historie Lužice a Lužických Srbů. Následuje prezentace vývoje spolupráce České republiky s Lužicí, jsou zde uvedeny počátky spolupráce města Varnsdorf i příklady konkrétních aktivit a organizací. Bakalářská práce se zaměřuje na aktivity Městské knihovny Varnsdorf, která dlouhodobě s Lužickými Srby spolupracuje, proto v práci najdete stručnou historii knihovny a popis jednotlivých oddělení. V práci jsou dále popsány historie i aktivity knihovny zaměřené na Lužické Srby včetně tříletého projektu Městské knihovny Varnsdorf "Městská knihovna Varnsdorf - Setkávání přes hranice". V praktické části bylo zvoleno dotazníkové šetření. Byly zvoleny dva samostatné dotazníky, jeden pro uživatele Městské knihovny Varnsdorf a druhý pro vybrané knihovny v Severních Čechách. Oba dotazníky byly zaměřeny na znalost Lužice, Lužických Srbů a aktivity s lužickosrbskou tématikou. Dotazníky jsou znázorněny formou grafů a vlastní výsledky popsány a vyhodnoceny. Klíčová slova: Lužice, Lužičtí Srbové, spolupráce, Varnsdorf, Městská knihovna Varnsdorf, knihovny, Severní Čechy
Uplatnění informačních profesionálů v podnikové sféře
Scheibová, Martina ; Slámová, Hana (vedoucí práce) ; Buřilová, Marcela (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi uplatnění informačních pracovníků na pracovním trhu v kontextu se současnými možnostmi vzdělávání v této oblasti v České republice. Práce podrobně mapuje kompetence informačních povolání v rámci šesti informačních okruhů a sleduje naše i mezinárodní trendy v této oblasti. V druhé části práce je vyhodnocena přínosnost vybraných odborných předmětů vyučovaných v současnosti v rámci studijního oboru Informační studia a knihovnictví, realizovaném na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v kontextu s potřebami absolventů v podnikové sféře.
Středisko vědeckých informací Psychiatrického centra Praha - minulost, přítomnost, budoucnost
Formanová, Světlana ; Buřilová, Marcela (vedoucí práce) ; Slámová, Hana (oponent)
Práce popisuje více než pětapadesátiletý vývoj informačního střediska Výzkumného ústavu psychiatrického/Psychiatrického centra Praha/Národního ústavu duševního zdraví. Všímá si změn a posunů v oblasti prostorového a materiálového vybavení, personálního zajištění, činnosti knihovny, poskytovaných informačních služeb a dalších činností informačního střediska v jednotlivých dekádách vývoje. Na pozadí vývoje výzkumného programu instituce hledá zásadní milníky v rozvoji informačních služeb. V závěru navrhuje některé další směry činnosti, aby se středisko maximálně uplatnilo i v nových a aktuálně výrazně ekonomicky změněných podmínkách nové instituce - Národního ústavu duševního zdraví. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Ekonomická analýza služeb knihovny - případová studie
Ondřejková, Alena ; Slámová, Hana (vedoucí práce) ; Lipková, Helena (oponent)
Bakalářská práce se zabývá ekonomickou analýzou služeb knihovny. Teoretická část práce vysvětluje důvody financování knihoven veřejným sektorem a jsou zde popsány principy hospodaření knihovny. Dále jsou vymezeny jednotlivé typy knihovnických služeb a možnosti jejich hodnocení dle vybraných metod. V praktické části jsou na příkladu Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě definovány její základní charakteristiky a provedena analýza nákladů knihovny a vybraných knihovnických služeb ve vztahu k jejich uživatelům za období let 2011 - 2015.
Středočeská knihovna v Kladně pohledem zaměstnanců a uživatelů
Špatenková, Tereza ; Slámová, Hana (vedoucí práce) ; Buřilová, Marcela (oponent)
Bakalářská práce se zabývá hodnocením kvality služeb poskytovaných Středočeskou vědeckou knihovou v Kladně na základě poznatků získaných dotazníkovým šetřením. Práce je rozdělena do dvou částí. První, teoretická část, je věnována postavení a úloze Středočeské vědecké knihovny jak ve městě Kladně, tak ve Středočeském kraji. Poukazuje na dlouholetou tradici této instituce (knihovna byla založena 1897) a její nezastupitelnou úlohou v samotném městě Kladno, kde vedle Středočeské vědecké knihovny nabízí své služby od roku 2003 také Městská knihovna Kladno. Je rozebrána úloha knihovny jako informačního, kulturního a vzdělávacího centra, které poskytuje své služby rovným způsobem všem bez rozdílu. Práce vychází z organizační struktury knihovny, představuje jednotlivá pracoviště a služby, které zajišťují. Zabývá se skladbou knihovního fondu. Pojednává o úloze knihovny ve Středočeském kraji, kde tato instituce plní funkci ústřední knihovny kraje, metodického a poradenského centra knihoven a ve spolupráci s pověřenými knihovnami zajišťuje plnění regionálních funkcí. Druhá část práce je věnována praktickému výzkumu. V rámci dotazníkového šetření byly osloveny dvě skupiny respondentů. První skupinu tvořili návštěvníci knihovny, druhou její zaměstnanci. Oběma skupinám byly rozdány dotazníky, pro uživatele...
Vzdělávání knihovníků ve Středočeském kraji
Šenfeldová, Eva ; Černá, Milena (vedoucí práce) ; Slámová, Hana (oponent)
(česky) Cílem bakalářské práce je představit systém dalšího profesního vzdělávání knihovníků ve Středočeském kraji. Po uvedení do problematiky následuje vymezení legislativního rámce, v práci je popsáno pojmosloví včetně jeho vývoje a závěr kapitoly patří výčtu možných způsobů financování. V další části práce je stručně popsána historie dalšího profesního vzdělávání knihovníků ve Středočeském kraji od 60. let 20. století do roku 2005. Hlavní analytická část podrobně seznamuje se současnými vzdělávacími akcemi, jejich metodami a formami v souvislosti s jednotlivými cílovými skupinami i konkrétními tématy. Zabývá se obdobím od roku 2006 do roku 2012. Následující část práce přináší nástin možného dalšího vývoje vzdělávání knihovníků. Zamýšlí se nad možnými zdroji zásadních a důležitých témat. Jako podklad pro stanovení možných budoucích forem vzdělávání byl zvolen průzkum mezi metodickými pracovníky. Závěrem jsou shrnuty možnosti, ale i limity dalšího profesního vzdělávání pracovníků knihoven Středočeského kraje.
Analýza managementu informačních toků v rámci mikrookolí Krajské vědecké knihovny v Liberci : případová studie
Fišer, Jiří ; Slámová, Hana (vedoucí práce) ; Papík, Richard (oponent)
Teoreticky se podstatou informačních toků čistě jako fenoménu zabývá informetrie. Avšak jaké jsou praktické aplikace této problematiky? Informační toky lze chápat, zkoumat a řídit různými způsoby, z nichž nejvíce praktický je přístup manažerský v kombinaci s intuitivně srozumitelnou analogií. Jako vhodné přirovnání se jeví podobnost s tokem tekutiny, konkrétně vody. Na základě této analogie může být vypracován konceptuální model informačního toku, který lze použít pro snadnější znázornění jeho funkce a klíčových složek. Konečně, existuje nemalé množství nástrojů a metod managementu, jež lze použít k řízení informačních toků. Ve vybrané organizaci je pak prozkoumán současný stav a metody řízení informačních toků, za úče­ lem porovnání teoretických poznatků a praxe. Následně jsou vyvozena konkrétní doporučení pro management organizace a teoretické závěry o užitečnosti managementu informačních toků. Tato práce je ilustrující příklad právě možností managementu informačních toků v praxi. Klíčová slova management informačních toků - metody řízení informačních toků - modelování informačních toků - praktické aplikace - případové studie - analogie - indukce - Krajská vědecká knihovna v Liberci
Informační chování uživatelů Střediska vědeckých informací Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.
Záluská, Michaela ; Slámová, Hana (vedoucí práce) ; Buřilová, Marcela (oponent)
Citace dle ISO 690: ZÁLUSKÁ, Michaela. Informační chování uživatelů Střediska vědeckých informací Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. Praha, 2015. 62 s., 7 s. příloh. Bakalářská práce. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví. Vedoucí bakalářské práce PhDr. Hana Slámová, PhD. Abstrakt Bakalářská práce se zabývá informačním chováním a informačními potřebami uživatelů Střediska vědeckých informací Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. Charakterizuje uvedenou instituci a Středisko vědeckých informací, analyzuje jejího uživatele, jeho informační chování, a popisuje vývoj práce s informacemi v konfrontaci se zaváděním informačních a komunikačních technologií. Součástí práce je také dotazníkové šetření zaměřené na identifikaci informačního chování uživatelů (jejich informační návyky: hlavní zdroje informací, frekvence užití zdrojů, využívání informačních služeb, správu kolekce článků, preference užití tištěných nebo elektronických materiálů apod.). Cílem této práce je zjistit, jaké je informační chování uživatelů a zda současné služby Střediska vědeckých informací korespondují s jejich informačním chováním a potřebami. V opačném případě vytvořit doporučení pro úpravu podmínek pro služby nebo jejich změnu. Abstract This bachelor thesis...
Činnost a služby knihovny Filmové a televizní fakulty Akademie Múzických umění v Praze
Měchurová, Lucie ; Slámová, Hana (vedoucí práce) ; Buřilová, Marcela (oponent)
Předmětem bakalářské práce je knihovna Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze, jejíž odborné fondy jsou zaměřeny na podporu výuky a studia jednotlivých oborů fakulty. Jejím specifikem je speciální fond audiovizuálních dokumentů určený pro interní potřeby komunity pedagogů a studentů FAMU. V úvodní teoretické části budou popsány základní pojmy a uvedena legislativa, vztahující se k problematice vysokoškolských knihoven. Dále pak práce stručně představí okolnosti vzniku knihovny FAMU i její vývoj v rámci organizační struktury knihovny Akademie múzických umění. Nejvíce prostoru bude věnováno popisu a zhodnocení činností a služeb, které knihovna poskytuje od roku 2003, kdy získala nové prostory, a došlo k mnoha významným změnám.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 65 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
5 SLÁMOVÁ, Hana
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.