Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 48 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Přeměna tradiční městské knihovny ve Mšeně v komunitní centrum
Hanzlová, Martina ; Slámová, Hana (vedoucí práce) ; Buřilová, Marcela (oponent)
Tato bakalářská práce se věnuje tématu "Přeměna tradiční městské knihovny ve Mšeně na komunitní centrum" formou případové studie. Na příkladu městské knihovny bude zkoumáno její fungování, budou hledána nejlepší možná východiska. Zároveň zde budou zkoumány a popsány vybrané komunity, které žijí v tomto městě. První kapitola shrnuje současný teoretický pohled na fungování komunitních knihoven, pojednává o celosvětovém trendu přeměn knihoven, o nutnosti jejich transformace tak, aby byly schopné obhájit svou existenci v současném digitálním věku. Vymezují se zde základní pojmy jako je komunita, komunitní práce, komunitní knihovna. Tato kapitola se bude věnovat i situaci v českých knihovnách. Druhá kapitola popisuje město Mšeno, jeho historii, geografické umístění, uvede demografickou charakteristiku, jeho specifika. Třetí kapitola se věnuje samotnému fungování knihovny, jejích aktivit, popisu spolupráce s jednotlivými subjekty. Ve čtvrté kapitole jsou rozebrány slabé a silné stránky fungování knihovny. V závěrečné kapitole práce je obsaženo hodnocení současné situace městské knihovny a navržení možností jejího přerodu v plně fungující komunitní centrum, které bude otevřené všem skupinám obyvatel Mšena a bude splňovat všechny nároky, které jsou na knihovny v 21. století kladeny.
Archiv hlavního města Prahy a jeho role v české informační společnosti
Krčková, Adéla ; Slámová, Hana (vedoucí práce) ; Buřilová, Marcela (oponent)
Bakalářská práce se zaměřuje na představení Archivu hlavního města Prahy, jako významné paměťové instituce náležející do české informační společnosti. První kapitola je věnována historickému vývoji archivu. V další kapitole jsou charakterizovány jeho funkce a rozebrány činnosti a služby, které poskytuje. Dále práce popisuje budovy, ve kterých archiv sídlí a v další části je uvedeno schéma organizační struktury. Součástí práce je charakteristika sbírek, fondů a také knihovny. V poslední kapitole je nastíněn v současnosti největší problém s ukládáním elektronických archiválií.
Denní tisk ve veřejných knihovnách
Strnad, Jakub ; Slámová, Hana (vedoucí práce) ; Machytka, Jan (oponent)
Cílem bakalářské práce je zjistit, jakým způsobem probíhají činnosti spojené s denním tiskem v pěti vybraných veřejných knihovnách. V úvodní kapitole je pomocí definic pojmů vymezena zkoumaná oblast, shrnuto předchozí zpracování tématu a představena metodologie výzkumu uskutečněného pomocí rozhovorů a dotazníku. V poslední části kapitoly jsou formulovány hypotézy. Ve druhé kapitole jsou charakterizovány všechny české celostátní deníky a zdokumentovány jejich internetové aktivity. Pokud mají tituly elektronickou verzi, je v této části práce podrobena testu funkčnosti. Kapitoly 3 a 4 prezentují výsledky výzkumu provedeného na pěti veřejných knihovnách různých velikostí. Třetí kapitola představuje zkoumané knihovny a popisuje průběh nákupu deníků v těchto organizacích se zvláštním důrazem na proces rozhodování. Ve čtvrté kapitole jsou zkoumány preference čtenářů novin ve vybraných knihovnách a intenzita jejich zájmu v průběhu času. Tato část práce je také věnována rozboru zbylých knihovnických činností, jako je katalogizace a vyřazování deníků. Třetí a čtvrtá kapitola jsou ukončeny shrnutím zjištěných skutečností. V závěru jsou potvrzeny nebo vyvráceny stanovené hypotézy.
Systém ISBN v České republice
Barták, Miloš ; Slámová, Hana (vedoucí práce) ; Buřilová, Marcela (oponent)
Tato bakalářská práce si klade za cíl představit identifikátor ISBN z několika různých hledisek, s důrazem na oblast České republiky. Práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a analytickou. Úvodní kapitola nastiňuje nezbytnost identifikace informačních zdrojů. Skýtá rovněž informace o vlastnostech identifikátorů i jejich rozdělení. Další část práce je zaměřena již na samotný identifikátor ISBN. Představuje jej z hlediska historického i organizačního. Rozebírá rovněž samotnou strukturu čísla ISBN. Dále se práce věnuje výhradně použití ISBN v České republice. Nastiňuje jeho historický vývoj i specifické způsoby použití v této zemi. Následující část práce je čistě praktická - pokouší se analyzovat využívání identifikátoru ISBN v několika informačních institucích. Závěr práce pak čtenáři poskytuje shrnutí hlavních tezí a nastiňuje možné problémy, které mohou v budoucnu systém ISBN potkat.
Vydávání krásné literatury v posledním desetiletí na českém trhu
Krausová, Eva ; Buřilová, Marcela (vedoucí práce) ; Slámová, Hana (oponent)
Bakalářská práce se zabývá českým knižním trhem krásné literatury a jejími proměnami v průběhu let 2001 až 2010. V první části definuje termíny spojené s krásnou literaturou a jejími druhy a žánry. V druhé části se zaměřuje na český knižní trh, jeho historii a současnost. Dále se zabývá jednotlivými nakladatelstvími, distributory, prodejci a okrajově také knihovnami. Dalším bodem je české čtenářství a jeho podpora na území České republiky. Třetí část se týká statistického zhodnocení českých knih a krásné literatury. Poslední kapitola zobrazuje přehled vydávání krásné literatury pomocí žebříčků prodejnosti. Také se zde nachází srovnání s dalšími průzkumy oblíbenosti knih. V závěru je shrnuta situace českého knižního trhu s krásnou literaturou.
Vývoj veřejných knihoven Plzeňského kraje 1990-2010
Mašková, Kateřina ; Slámová, Hana (vedoucí práce) ; Černá, Milena (oponent)
Identifikační záznam MAŠKOVÁ, Kateřina. Vývoj veřejných knihoven Plzeňského kraje 1990-2010 [Development of Public Libraries of the Pilsen Region 1990-2010]. Plzeň, 2011. 93 s., XXXVI s. příl. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví. Vedoucí diplomové práce Hana Slámová. Abstrakt Diplomová práce analyzuje vývoj veřejných knihoven Plzeňského kraje v letech 1990-2010. Práce se soustřeďuje na hlavní problémy vývoje veřejných knihoven Plzeňského kraje z pohledu makrosystému, především objemu dat a změn systému. V prvních třech kapitolách jsou podány obecné informace o veřejných knihovnách a jejich funkcích, informace o Plzeňském kraji (bývalém Západočeském kraji) a o knihovnické legislativě. Hlavní části práce přinášejí charakteristiku dvou časových úseků, 1990-1999 a 2000-2010, ve veřejných knihovnách Plzeňského kraje. Tyto kapitoly analyzují změny, jež zasáhly fungování knihoven, ve sledovaných etapách. Na důsledky změn diplomová práce pohlíží skrze zvolené statistické ukazatele daných let. Tyto změny dokládá v grafické podobě opatřené komentáři. Poslední kapitola uzavírá a hodnotí vývoj veřejných knihoven Plzeňského kraje v letech 1990-2010. Diplomová práce je opatřena textovými a tabulkovými přílohami. [Autorský abstrakt]. Klíčová slova...
Program Safer Internet Plus a možnosti jeho aplikace v České republice
Volfová, Michaela ; Slámová, Hana (vedoucí práce) ; Pokorný, Jan (oponent)
Diplomová práce má za úkol představit program Evropské unie Bezpečnější internet a přiblížit možnosti jeho uplatnění v České republice. Úvodní kapitola je věnována analýze evropského přístupu v oblasti bezpečného internetu, mapuje historický vývoj, vyzdvihuje jeho hlavní cíle a poslání. Stručně jsou představeny jednotlivé projekty a události pořádané v rámci programu. Dále také popisuje evropské samoregulační rámce zaměřené na bezpečné používání mobilních telefonů a sociálních sítí. Další část práce pojednává o bezpečném internetu v České republice. Pozornost je především věnována osvětové činnosti Národního centra bezpečnějšího internetu a dalších institucí. Závěrečná kapitola popisuje průběh a výsledky dotazníkového šetření zjišťujícího dopad těchto aktivit na vybrané pražské základní škole.
Městská knihovna v Novém Jičíně a její úloha v rozvoji kulturních aktivit města
Výskalová, Petra ; Slámová, Hana (vedoucí práce) ; Buřilová, Marcela (oponent)
Bakalářská práce "Městská knihovna v Novém Jičíně a její úloha v rozvoji kulturních aktivit města" pojednává o problematice vzniku komunitních knihoven. První kapitola je věnována vymezení základních pojmů, jako je knihovna, komunita, komunitní knihovna a komunitní aktivity. Druhá se snaží odpovědět na otázku, proč by se knihovny měly měnit na komunitní centra a kde mohou najít inspiraci k realizaci takového kroku. V další části je popsán trend existence knihoven na sociální síti Facebook. Čtvrtá kapitola je již konkrétnější. Týká se rozsahu a činnosti Městského kulturního střediska v Novém Jičíně, jeho jednotlivými částmi a vztahy mezi nimi. Největší prostor je věnován Městské knihovně v Novém Jičíně, její historii a nejbližším částem kulturního střediska - čajovně Archa a hudebnímu oddělení v prostorách Coffee Music Baru. Předposlední část popisuje na konkrétních příkladech, jaké jsou v knihovně v současné době organizovány kulturní a vzdělávací akce, jak probíhá jejich propagace, financování a jaké jsou jejich nedostatky. Zároveň obsahuje doporučení na další možné aktivity. Výsledky průzkumu mezi středoškoláky ve věku 15 - 19 let v poslední části, naznačují, v jaké míře studenti využívají služeb knihovny, zda se účastní jejích komunitních aktivit a jaké další by uvítali. Zjišťován byl i jejich...
Analogie společenských informačních systémů a informačních systémů živých organismů ve vybraných textech
Fišer, Jiří ; Fonferová, Ludmila (vedoucí práce) ; Slámová, Hana (oponent)
První polovina práce se zabývá informačními systémy lidské společnosti. Poukazuje na původ, podoby a příčiny komunikace informace v lidské společnosti. Dále se zabývá základními vlastnostmi systémů, jako takových. Nad uvedenými fakty spekuluje o novém pohledu na rodzdělení těchto systémů, založeném na jejich základní strategii komunikace informací. Shrnuje problematiku metadat. Následující část připadá na informační struktury v rostlinách. Zde práce představuje obor rostlinná neurobiologie a věnuje se vztahu kognitivní vědy a informační vědy. Pokouší se shrnout globální vlastnosti rostlinných informačních struktur. V poslední části se práce věnuje základním principům lidského mozku. Upozorňuje na nové poznatky v oblasti glií. Shrnuje výsledky myšlenkového experimentu a vyvozuje závěry. Klíčová slova *informační systém *komunikace informací *živé organismy *rostlinná neurobiologie *vědomí *glie *analogie
Analýza služeb pro návštěvníky a badatele Židovského muzea v Praze
Mikýsková, Lucie ; Slámová, Hana (vedoucí práce) ; Večeřová, Petra (oponent)
Bakalářská práce pojednává o službách, které veřejnosti i badatelům nabízí a poskytuje Židovské muzeum v Praze. Součástí úvodu je definice muzea jako kulturní a informační instituce a také stručná historie židovství na našem území. Práce je rozdělena na dvě části, na všeobecný popis Židovského muzea v Praze, jeho významu, historie, výstavních prostor, odborných a kulturně- vzdělávacích aktivit. Ve druhé části následuje podrobný popis vybraných projektů, oddělení či úseků, které autorka zvolila pro jejich zajímavost a informační povahu poskytovaných služeb. Tato část je podpořena rozhovory s odborníky, kteří byli osloveni písemnou formou. [Autorský abstrakt]

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 48 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
5 SLÁMOVÁ, Hana
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.