Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Kalibrace kontaktních a bezkontaktních teploměrů
Skalický, David ; Kazelle, Jiří (oponent) ; Frk, Martin (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá problematikou kalibrace kontaktních a bezkontaktních teploměrů. Teoretická část práce popisuje fyzikální zákonitosti, které jsou podstatné pro kontaktní a bezkontaktní měření teploty, požadavky kladené na teploměry, vhodnost použití různých druhů teploměrů a materiály využívané pro konstrukci snímačů teploty. Následující část práce popisuje obor metrologie se zaměřením na metrologický systém České republiky. Práce pojednává také o chybách a nejistotách měření, zejména o jejich členění, o zdrojích nejistot a metodice stanovení nejistot typu A a B. Praktická část práce je zaměřena na kalibraci teploměrů v rámci Českého metrologického institutu a Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií v Brně.
Metodika bezkontaktního měření teploty
Skalický, David ; Rozsívalová, Zdenka (oponent) ; Frk, Martin (vedoucí práce)
Následující práce se zabývá problematikou bezkontaktního měření teplot a kalibrací vybraného měřiče teploty. Začátek práce pojednává o fyzikálních zákonech a základních pojmech, které je třeba znát pro bezkontaktní měření teploty. Dále následuje rozdělení detektorů a pyrometrů pro bezdotykové měření teploty. Závěr teoretické části tvoří výhody tohoto způsobu měření a využití v praxi. Praktická část pojednává o přístrojích dostupných na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií, jejich porovnání a výběr nejvhodnějšího měřiče pro kalibraci. Následuje provedení experimentu týkajícího se bezkontaktního měření teploty. Závěr praktické části tvoří sestavení optimalizovaného pracoviště pro kalibraci bezkontaktních měřičů teploty a samotná kalibrace vybraných měřičů teploty.
Metodika dokumentace lidové architektury
Podroužek, Kamil ; Kuprová, Renata ; Skalický, David ; Horák, Jan ; Trněný, Michal
Cílem metodiky dokumentace venkovských staveb je vybrat, utřídit a prezentovat takové dokumentační techniky a postupy, které by umožňovaly získat maximum informací pro stanovení památkových hodnot venkovských staveb. Ty se odvíjejí od jejího historického, architektonického a urbanistického kontextu, stavebního vývoje a dochovaných autentických prvků. Metodika umožňuje cíleně sledovat všechny znaky stavby významné pro získání informací, které jsou potřebné k následnému stanovení památkových hodnot stavby.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Možnosti aplikace sémantického gesta při interpretaci literárních textů
SKALICKÝ, David
Předkládaná disertační práce se soustředí na koncept sémantického gesta Jana Mukařovského. Nejprve se jej pokouší zachytit v souvislostech strukturalistické estetiky pražské školy, z nichž tento koncept vyrůstá a k nimž se vztahuje. V dalších kapitolách je sémantické gesto zvažováno v kontextu úvah Paula Ricoeura, které se týkají vztahu strukturalismu a hermeneutiky (resp. analýzy a interpretace textů), a v kontextu Ecovy interpretační teorie. Horizontem autorova tázání je přitom problematika interpretace {--} sémantické gesto je zde uchopeno nikoli jako výhradně teoretický pojem, ale především jako koncept, který nás může přivést k hlubšímu či širšímu tázání po smyslu konkrétního uměleckého textu. Tato práce se tak soustředí rovněž k problematice týkající se interpretace literárních děl a k otázce po možnostech aplikace a vůbec aplikovatelnosti konceptu sémantického gesta při interpretaci. Jsou v ní reflektovány konkrétní pokusy sémantické gesto teoreticky rozpracovat a aplikovat při analýzách a interpretacích konkrétních textů, a to především v díle Milana Jankoviče. Závěrečná kapitola se pokouší zvažovat sémantické gesto a možnosti jeho aplikace při interpretaci literárních děl v souvislostech poststrukturálních.

Viz též: podobná jména autorů
4 SKALICKÝ, David
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.