Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 124 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Determinanty zdraví a subjektivní délka života
Dvořáková, Eliška ; Rychtaříková, Jitka (vedoucí práce) ; Kurtinová, Olga (oponent)
Determinanty zdraví a subjektivní délka života Abstrakt Bakalářská práce je zaměřena na vztah vybraných determinantů a výpovědí o vlastním zdraví za rok 2014 pro věkovou kategorii 65 a více let. Výběrová dotazníková šetření EHIS a EU-SILC představují výchozí informaci. Vybrané determinanty zdraví spadají do kategorie životního stylu, a tudíž patří mezi ovlivnitelné faktory. Jsou jimi body mass index, kuřáctví/tabakismus a konzumace alkoholu. Práce vychází z mezinárodního porovnání vybraných determinantů zdravotního stavu a indikátorů úmrtnosti na základě údajů databáze EUROSTATu v 28 členských státech Evropské Unie. Klíčová slova: determinanty zdraví, subjektivní zdraví, body mass index, kuřáctví, konzumace alkoholu, EU28
Vývoj partnerských forem v České republice: trendy a kontexty
Vyplel, Dan ; Rychtaříková, Jitka (vedoucí práce) ; Velková, Alice (oponent)
Cílem této práce je vytvoření komplexnějšího přehledu vývoje partnerských forem v České republice od roku 1961 do roku 2016 a jejich vlastní analýza. Práce je rozdělena na dvě části, kdy první část se věnuje analýzám jednotlivých partnerských forem a to konkrétně v podobě analýzy sňatečnosti svobodných zejména z generačního pohledu, analýzy rozvodovosti, analýzy sňatečnosti rozvedených a analýzy nesezdaných soužití. Tato diplomová práce tak volně navazuje na moji bakalářskou práci, pro kterou byly spočteny jednovýchodné tabulky sňatečnosti svobodných jednotnou metodikou pro zaručení absolutní srovnatelnosti. Tyto tabulky, doplněné o další dva roky, byly využity i zde pro výpočet ukazatelů v již zmíněném generačním pohledu na sňatečnost svobodných. Druhá část práce se poté věnuje analýze výzkumů veřejného mínění International Social Survey Programme za Českou republiku, zaměřující se pouze na část Rodina, za roky 1994 a 2012 a jejich vzájemnému porovnání a změnám. Klíčová slova: jednovýchodné tabulky sňatečnosti, longitudinální, sňatek, manželství, rozvod, faktická manželství, ISSP, Česká republika, IBM SPSS
Úmrtnost v zemích východní a jižní Evropy: trendy a struktury
Šplíchal, Matěj ; Rychtaříková, Jitka (vedoucí práce) ; Dzúrová, Dagmar (oponent)
Úmrtnost v zemích východní a jižní Evropy: trendy a struktury Abstrakt Cílem této práce je zhodnotit vývoj a trendy úmrtnostních poměrů v jižní a východní Evropě od konce druhé světové války do současnosti. Vývoj úrovně úmrtnosti je detailněji analyzován na čtyřech modelových evropských státech. Z jižní Evropy se jedná o Itálii a Portugalsko, z východní Evropy se jedná o Maďarsko a Bulharsko. V úvodní části je zobrazen vývoj hrubé míry úmrtnosti, který je následné doplněn standardizací. Oba tyto základní ukazatele slouží jen pro úvodní zobrazení a dokreslení situace. Dále se pak už práce zabývá podrobnější analýzou vývoje úmrtnosti na základě úmrtnostních tabulek a dekompozičních metod. Po analýze ukazatele naděje dožití při narození, kojenecké úmrtnosti a intervalové délky života jsou následně použity metody rozkladu rozdílu mezi dvěma demografickými ukazateli (metoda Kitagawy, R. Pressata, E. Arriagy a V. M. Shkolnikova). Závěr analytické části se zabývá variabilitou věku při úmrtí. Hypotézy, stanovené v úvodní kapitole, jsou v závěru práce zhodnoceny na základě předešlých výsledků. Klíčová slova: úmrtnosti, naděje dožití při narození, jižní Evropa, východní Evropa
Struktury a trendy nezaměstnanosti v České republice a zemích Visegrádské čtyřky
Lichtenberková, Anna ; Rychtaříková, Jitka (vedoucí práce) ; Kurtinová, Olga (oponent)
Struktury a trendy nezaměstnanosti v České republice a zemích Visegrádské čtyřky Abstrakt Nezaměstnanost je jedním z hlavních globálních problémů současnosti. Tato diplomová práce se zabývá vývojem úrovně nezaměstnanosti v České republice a mezinárodním porovnáním se zeměmi Evropské unie, zejména pak se státy Visegrádské čtyřky. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na legislativu spojenou s nezaměstnaností, metodiku a zdroje dat, dále pak definuje nezaměstnanost, její druhy a dopady. V analytické části popisuje vývoj nezaměstnanosti v České republice od jejího vzniku až do současnosti. Zvláštní pozornost je věnována roku 2016, který byl podroben analýze nezaměstnanosti z hlediska demografických ukazatelů jako je pohlaví, věk, vzdělání a dále pak podle jednotlivých krajů České republiky. Práce následně porovnává vývoj úrovně nezaměstnanosti mezi státy Visegrádské čtyřky od roku 2000 až do roku 2016 a analyzuje úroveň nezaměstnanosti z hlediska nejvyššího dosaženého vzdělání mezi těmito zeměmi v roce 2016. Klíčová slova: Nezaměstnanost, struktury nezaměstnanosti, pohlaví, věk, vzdělání, legislativa, metodika, výběrové šetření pracovních sil, Česká republika, Visegrádská čtyřka, Polsko, Maďarsko, Slovensko
Analýza vysokoškolského vzdělávání v Česku se zaměřením na absolventy 2001-2017
Pištorová, Markéta ; Rychtaříková, Jitka (vedoucí práce) ; Kučera, Tomáš (oponent)
Analýza vysokoškolského vzdělávání v Česku se zaměřením na absolventy 2001-2017 Abstrakt Tato práce se zaměřuje na analýzu absolventů vysokých škol v Česku mezi roky 2001-2017, z hlediska typu studijního programu, skupin studijních programů, čisté doby studia, věku při absolvování, státního občanství a zastoupení mužů a žen. Hlavním zdrojem dat byla data z matrik studentů. Změny v čisté době studia v závislosti na výše zmíněných faktorech byly shrnuty za pomoci obecného lineární modelu. Závislost pohlaví na skupině programů a čisté době studia byla modelována pomocí logistické regrese. Dále byly použity demografické metody čistá míra vstupu a čistá míra prvního absolvování. Součástí práce je také teoretické uvedení do tématu - Trowova koncepce, Boloňský proces a strategické materiály MŠMT. Pro ucelený pohled je zahrnutý rovněž historický vývoj vysokoškolského systému v Československu, informace o vzdělanostní struktuře podle SLDB 2011 a mezinárodní srovnání v rámci zemí OECD. Hlavním zjištěním této práce je skutečnost, že počty a struktura absolventů odráží zavádění principů Boloňského procesu. Od roku 2012 počet absolventů vzhledem k nástupu slabších populačních ročníků narozených v 90. letech 20. století klesá a lze očekávat, že jejich počet se nebude do budoucna výrazně zvyšovat. Klíčová slova:...
Diferenční analýza kojenecké úmrtnosti v Českých zemích mezi světovými válkami
Zvonková, Štěpánka ; Rychtaříková, Jitka (vedoucí práce) ; Kalibová, Květa (oponent)
Diferenční analýza kojenecké úmrtnosti v Českých zemích mezi světovými válkami Abstrakt Bakalářská práce pojednává o kojenecké úmrtnosti v Českých zemích v meziválečném období, které se vyznačovalo postupným poklesem hodnot všech příslušných ukazatelů. V úvodní teoretické části jsou shrnuty dosavadní poznatky o hospodářském a populačním vývoji z meziválečného období. Analytická část je zaměřena na splnění hlavního cíle této práce, kterým byla diferenční analýza úmrtnosti kojenců během let 1920-1937 na území historických zemí Čech, Moravy a Slezska. Nejprve byla analyzována úmrtnost podle stáří zemřelých kojenců (novorozenecká a ponovorozenecká úmrtnost), pohlaví, legitimity, místa bydliště a poté podle dalších diferenčních znaků jako např. národnost, náboženství a příčiny úmrtí. V neposlední řadě byla provedena analýza na základě spočtených tabulek kojenecké úmrtnosti podle pohlaví a legitimity. Závěr shrnuje výsledky a odpovědi na položené výzkumné otázky. Klíčová slova: míra kojenecké úmrtnosti, České země, meziválečné období
Širší souvislosti dopadu sluneční aktivity na úmrtnost podle příčin v České republice
Podolská, Kateřina ; Rychtaříková, Jitka (vedoucí práce) ; Šídlo, Luděk (oponent) ; Laštovička, Jan (oponent)
Širší souvislosti dopadu sluneční aktivity na úmrtnost podle příčin v České republice Abstrakt Předkládaná práce studuje vliv extraterestrických jevů v celé šíři jejich možného působení na lidskou populaci. Zabývá se jak dopadem změn klimatu indukovaných kolísáním sluneční aktivity na populaci, tak i vlivem koncentrace kosmogenních radionuklidů na lidské zdraví. V úvodu se práce věnuje popisu projevů sluneční aktivity na Zemi, shrnuje dosažené výsledky výzkumu a popisuje použité postupy zpracování dat i jejich zdroje. Primárně se tato práce zaměřuje na souvislost úmrtnosti na vybrané příčiny smrti z tříd příčin smrti VI. nemoci nervové soustavy a IX. nemoci oběhového systému podle 10. revize Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10) v České republice a změn v úrovni sluneční aktivity a jejími výjimečnými výkyvy. Hlavním cílem je zjistit možnou asociaci denních počtů zemřelých podle jednotlivých příčin smrti v členění podle pohlaví a věkových skupin v České republice na globálních i geograficky specifických denních hodnotách slunečních, ionosférických a geomagnetických parametrů metodami statistické analýzy mnohorozměrných dat v letech 1994-2013. Na základě výpočtů metodou obecných lineárních regresních modelů jsou zkonstruovány charakteristiky vystihující dopad sluneční aktivity na lidské zdraví ve sledovaném...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 124 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
6 RYCHTAŘÍKOVÁ, Jana
6 Rychtaříková, Jana
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.