Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 110 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Kojenecká úmrtnost v České republice a Evropě: trendy a struktury
Magenheimová, Kateřina ; Rychtaříková, Jitka (vedoucí práce) ; Šídlo, Luděk (oponent)
Kojenecká úmrtnost v České republice a Evropě: trendy a struktury Abstrakt V této diplomové práci je zhodnocen vývoj kojenecké úmrtnosti v České republice v letech 1950- 2016 pomocí podrobnějších ukazatelů kojenecké úmrtnosti. Pro získání přesného významu kojenecké úmrtnosti pro prodlužování naděje dožití při narození v České republice a vybraných evropských státech je zařazena dekompozice mezi ukazateli úmrtnostní tabulky. Dále jsou porovnány vybrané evropské státy prostřednictvím shlukové analýzy dle ukazatelů kojenecké úmrtnosti a naděje dožití při narození podle pohlaví. V závěru je provedena analýza na základě spočtených tabulek kojenecké úmrtnosti podle pohlaví, porodní hmotnosti a legitimity pro Českou republiku. Klíčová slova: kojenecká úmrtnost, Česká republika, evropské státy, tabulky kojenecké úmrtnosti, pohlaví, legitimita, porodní hmotnost, dekompozice, shluková analýza
Vícedětné rodiny: faktory a kontexty
Faberová, Anna ; Rychtaříková, Jitka (vedoucí práce) ; Šťastná, Anna (oponent)
Vícedětné rodiny: faktory a kontexty Abstrakt Předmětem této práce je analýza plodnosti žen v České republice se zaměřením na plodnost třetího a vyššího pořadí. Cílem práce je pak určit, definovat a posoudit determinanty a faktory, které mohou plodnost vyššího pořadí ovlivňovat. Stěžejním zdrojem vstupujících dat jsou anonymizované individuální údaje ze sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011. Pro podrobnou analýzu plodnosti vyššího pořadí byla vybrána data o ženách generací 1920-1971, které živě porodily alespoň dvě děti. Analýza byla provedena za pomoci nominální logistické regrese. Výsledkem práce je zevrubné zhodnocení plodnosti vyššího pořadí v závislosti na čtyřech faktorech či determinantech, které byly pro tento účel zvoleny - totiž úroveň dosaženého vzdělání matek, velikost obce jejich pobytu, jejich náboženská víra a charakteristika podle partnerských vztahů. Zejména se zde ovšem specifikují vzájemné souvislosti mezi těmito zkoumanými faktory a plodností vyššího pořadí. Klíčová slova: vícedětné rodiny, plodnost, plodnost vyššího pořadí, generace, sčítání, nominální logistická regrese
Odvratitelná úmrtnost v České republice a její aplikace
Burcin, Boris ; Rychtaříková, Jitka (vedoucí práce) ; Kalvach, Zdeněk (oponent) ; Kučera, Milan (oponent)
Úvod Úmrtnost zaujímá z d|ouhodobého hlediska v demografickém ývojijednoznačně klíčovépostavení. Spo|uurčuje vývoj početníhostavu obyvatel a podí|íse na vytváření jejich pohlavní a věkové struktury' Tímse stává jedním zvýznamných činitelůsociálně ekonomické rozvoje. Tento fakt pak dává h|ubšísmys| celému studiu úmrtnosti, ať jižv obecných souvis|ostech, nebo v reá|ných podmínkách. Proces úmrtnosti na rozdíl od ostatních složek populačníreprodukce probíhá v pÍeváŽnévětšině případůnezávis|e na vůličlověka a jeho rozhodování' Demografickým událostem vyvolaným rozhodnutím jednotlivce nebo partnerské dvojice (narození dítěte, sňatek, rozvod) zpravidla pÍedcházíčasově delší ,,přípravné..období.V případě úmrtnosti existuje jistá paralela v tom' že kromě sebevraŽd a dalšíchnásilných úmrtíjevětšina událostí tvořících s|edovaný proces výsledkem v|ivů d|ouhodobě působícíchna zdraví č|ověka. Jen malá část |idí Umírá ,,bez viny.. např. následkem nevyléčitelnévrozené vady nebo nehody způsobenéjinouosobou. Rozhodující většina úmrtíjetudížzpůsobena způsobem Života, kter1ý dlouhodobě a systematicky poškozuje zdravísvého nositele, zanedbávánim péčelidío vlastní zdraví, a častotakénedostatečným fungováním systému zdravotní péče. Cílem předloŽené doktorské dizertačnípráce 1e prezentace dosavadních výzkumných aktivit kandidáta...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 110 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
6 RYCHTAŘÍKOVÁ, Jana
6 Rychtaříková, Jana
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.