Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 118 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Širší souvislosti dopadu sluneční aktivity na úmrtnost podle příčin v České republice
Podolská, Kateřina ; Rychtaříková, Jitka (vedoucí práce) ; Šídlo, Luděk (oponent) ; Laštovička, Jan (oponent)
Širší souvislosti dopadu sluneční aktivity na úmrtnost podle příčin v České republice Abstrakt Předkládaná práce studuje vliv extraterestrických jevů v celé šíři jejich možného působení na lidskou populaci. Zabývá se jak dopadem změn klimatu indukovaných kolísáním sluneční aktivity na populaci, tak i vlivem koncentrace kosmogenních radionuklidů na lidské zdraví. V úvodu se práce věnuje popisu projevů sluneční aktivity na Zemi, shrnuje dosažené výsledky výzkumu a popisuje použité postupy zpracování dat i jejich zdroje. Primárně se tato práce zaměřuje na souvislost úmrtnosti na vybrané příčiny smrti z tříd příčin smrti VI. nemoci nervové soustavy a IX. nemoci oběhového systému podle 10. revize Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10) v České republice a změn v úrovni sluneční aktivity a jejími výjimečnými výkyvy. Hlavním cílem je zjistit možnou asociaci denních počtů zemřelých podle jednotlivých příčin smrti v členění podle pohlaví a věkových skupin v České republice na globálních i geograficky specifických denních hodnotách slunečních, ionosférických a geomagnetických parametrů metodami statistické analýzy mnohorozměrných dat v letech 1994-2013. Na základě výpočtů metodou obecných lineárních regresních modelů jsou zkonstruovány charakteristiky vystihující dopad sluneční aktivity na lidské zdraví ve sledovaném...
Populační klima a rodinná politika v České republice po roce 1989 v evropském kontextu
Kocourková, Jiřina ; Fialová, Ludmila (vedoucí práce) ; Rychtaříková, Jitka (oponent) ; Rabušic, Ladislav (oponent)
€ 9gÍE!ě E=*"ť!ÉÉEÉA3,s:€É;E Eť:€;EE. ĚiE5Ě;; E=T;t- :í; a eŤEu e s;; H EgqÉEEšl:Ě3$á *gÉc*E šg3Ě€ aÉťĚE;€.íEEi íĚg ; a.e;i.egsaei=.E EšĚEÉ: :g;;E€;, rt;:Ě:;;Ě{Eá iEÉEE.E íĚEEĚBEiiÉ:;; Ěi=ĚĚťÉE iBiEĚEEiiElš ĚĚĚgÉEi:EEiiEiglĚiáá.g B.e;l *ě Eá;;e:;E Egú;5€;E:Ě{i' EEě*áE;štŤĚ€E :EEĚ.gĚ EEáÉěi3E ĚEEĚE€ĚE;sÉBi EĚEEĚĚEEEEě;E ĚáĚEEE EaiEĚ;la gĚ:ĚielgĚ;Egg ĚeE;EEEilgElg EaaĚlg i:gglEgÉ-Eg:lgÉli;lgEĚ'EĚláÉ;.il ;áEáEE'uÉ aEii1€šíggíiEE Ě Eiš' iEEl= ?a 61gg1ggggiiiigg11i;liigg11šilllšlĚa€uBtÉi;*, iEiElaĚ?E ĚaiE lzziEÉĚišĚE€iiE iEEšĚ Eg* €EE€5€ěE iiÉEEĚĚFi$ĚĚĚ; EĚE;řĚ:á.šE šÉš;#Ěá;=€ÉÉEĚ ::Ěš*ššĚE5És*šĚsEE;€iĚE= ;ĚĚ:;;*ĚE FgĚĚF sĚ*Ěl$;g šiĚĚE€E.É i=sĚ:Ěať řšgíáťš:ÉEĚig; ití1;€EE *;sĚ;řEšĚ;:ffiĚ.ťg ee*gÉEEřEĚÉsF=9ěgíšEtř 9a6HgH€aE*E;šsge ř:g=E.ĚeqE E3xE* ssE rg; $E ĚĚĚ; rět:šÍ::ělĚÉĚ; H'ššĚ;É šíšĚ: 5ÉgigEšEgEgíšĚÉF řEjĚ-ššĚ# EEĚt€ÉiáE ÉÉšíg ÍEgĚF;t=g *ĚEěĚiĚÉšťEĚáEřĚťťĚ.ĚFbE:la$gg; sgíesEĚíEĚgť*ÉgágťgĚgtgšg' ggggšÉgáĚgEEíĚ €EĚššgťsgF;g3ásšiaĚagg šššš,=*šiggi,ššgšgegšgšs ÉííšĚ:gššEsě} F*'gáĚ. E =;sg *íss ffig ffiŘffi *E€šš ruťšg**š €š*šš*g uĚEss*
Kojenecká úmrtnost v České republice a Evropě: trendy a struktury
Magenheimová, Kateřina ; Rychtaříková, Jitka (vedoucí práce) ; Šídlo, Luděk (oponent)
Kojenecká úmrtnost v České republice a Evropě: trendy a struktury Abstrakt V této diplomové práci je zhodnocen vývoj kojenecké úmrtnosti v České republice v letech 1950- 2016 pomocí podrobnějších ukazatelů kojenecké úmrtnosti. Pro získání přesného významu kojenecké úmrtnosti pro prodlužování naděje dožití při narození v České republice a vybraných evropských státech je zařazena dekompozice mezi ukazateli úmrtnostní tabulky. Dále jsou porovnány vybrané evropské státy prostřednictvím shlukové analýzy dle ukazatelů kojenecké úmrtnosti a naděje dožití při narození podle pohlaví. V závěru je provedena analýza na základě spočtených tabulek kojenecké úmrtnosti podle pohlaví, porodní hmotnosti a legitimity pro Českou republiku. Klíčová slova: kojenecká úmrtnost, Česká republika, evropské státy, tabulky kojenecké úmrtnosti, pohlaví, legitimita, porodní hmotnost, dekompozice, shluková analýza
Vícedětné rodiny: faktory a kontexty
Faberová, Anna ; Rychtaříková, Jitka (vedoucí práce) ; Šťastná, Anna (oponent)
Vícedětné rodiny: faktory a kontexty Abstrakt Předmětem této práce je analýza plodnosti žen v České republice se zaměřením na plodnost třetího a vyššího pořadí. Cílem práce je pak určit, definovat a posoudit determinanty a faktory, které mohou plodnost vyššího pořadí ovlivňovat. Stěžejním zdrojem vstupujících dat jsou anonymizované individuální údaje ze sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011. Pro podrobnou analýzu plodnosti vyššího pořadí byla vybrána data o ženách generací 1920-1971, které živě porodily alespoň dvě děti. Analýza byla provedena za pomoci nominální logistické regrese. Výsledkem práce je zevrubné zhodnocení plodnosti vyššího pořadí v závislosti na čtyřech faktorech či determinantech, které byly pro tento účel zvoleny - totiž úroveň dosaženého vzdělání matek, velikost obce jejich pobytu, jejich náboženská víra a charakteristika podle partnerských vztahů. Zejména se zde ovšem specifikují vzájemné souvislosti mezi těmito zkoumanými faktory a plodností vyššího pořadí. Klíčová slova: vícedětné rodiny, plodnost, plodnost vyššího pořadí, generace, sčítání, nominální logistická regrese

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 118 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
6 RYCHTAŘÍKOVÁ, Jana
6 Rychtaříková, Jana
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.