Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Praktická výuka na odborných školách zdravotnických ve světle evropských strategických dokumentů.
Filipová, Taťána ; Havrdová, Zuzana (vedoucí práce) ; Rohanová, Eva (oponent)
Diplomová práce je zaměřena na praktickou výuku na vyšších odborných školách zdravotnických a její soulad s evropskou direktivou. Dále se zaměřuje na vzdělávání učitelek ošetřovatelství - teoretické i praktické výuky, na vzdělání zdravotních sester participujících při praktické výuce studentů a také na mentorství, jako nový způsob vedení praktické výuky u nás. Seznamuje nás se současnou koncepcí praktické výuky na VOŠZ a připravovanými změnami na VOŠZ v Ústí nad Labem. Praktická část se zaměřuje na spolupráci studentů, zdravotních sester a odborných učitelek během praktické výuky ve zdravotnickém zařízení. Odhaluje nejvýznamnější problémy, které během spolupráce vznikají. V závěru práce je předložen návrh některých změn, které by mohly vést ke zlepšení spolupráce v uvedené triádě.
Etika klinického výzkumu z pozice monitora klinického hodnocení
Norková, Olga ; Haškovcová, Helena (vedoucí práce) ; Rohanová, Eva (oponent)
Jedním z nejdůležitějších způsobů dohledu provádění klinických hodnocení je monitorování. Monitorováním je pověřen monitor, který ověřuje správnost průběhu provádění klinického hodnocení v místě jeho provádění a prověřuje, zda je zajištěno respektování důstojnosti a zachování práv každého subjektu klinického hodnocení. V teoretické části práce byla popsána problematika klinického hodnocení léčiv a byly vysvětleny základní pojmy, které se vztahují k provádění klinického hodnocení. Byla vymezena pozice monitora klinického hodnocení a popsán proces monitorování. Současně byly nastíněny etické problémy, se kterými se monitor setkává ve své praxi. V empirické části bylo provedeno dotazníkové šetření, které bylo zaměřeno na vnímání významnosti etických problémů monitorem klinických hodnocení a potvrzení nejčastějšího výskytu etických problémů. Hypotéza, že monitor klinických hodnocení není schopen odhalit neúmyslné pochybení zkoušejícího v průběhu klinického hodnocení, se nepotvrdila. Výsledky dotazníkového šetření potvrzují, že přestože je monitor vystaven negativním jevům v průběhu monitorování klinických hodnocení, za nejvíce významné považuje falzifikaci dat a újmu na zdraví testovaných osob. Etické problémy jsou vnímány respondenty za méně významné. Monitoři klinických hodnocení nejsou jednotní v...
Poskytování postakutní péče v Nemocnici Pelhřimov a její kvalita
Princová, Iva ; Rohanová, Eva (oponent) ; Holmerová, Iva (vedoucí práce)
Stárnutí populace v České republice je fenoménem naší novodobé historie. Propojení zdravotních a sociálních služeb pro seniory se ukazuje jako nevyhnutelné. S poskytováním těchto služeb souvisí také jejich kvalita, s jakou jsou tyto služby nabízeny a poskytovány. Zatímco v sociálních službách došlo k vytvoření zákona, který přináší mnoho pozitivního do poskytování služeb v sociální oblasti, oblast zdravotních služeb, konkrétně zdravotních služeb pro seniory, zůstává nepovšimnuta. Koncepce geriatrie z roku 1983 není již v mnoha aspektech aktuální a nová koncepce, která vznikla před osmi lety, nikdy nevyšla v platnost. Před rokem proběhla médii diskuse na téma léčebny pro dlouhodobě nemocné, kde nejpočetnější skupinu pacientů tvoří právě starší populace. S obrazem, jaký média o léčebnách pro dlouhodobě nemocné předložila veřejnosti, nesouhlasím. Na příkladu pelhřimovské nemocnice a jejího oddělení doléčovací rehabilitační jednotky jsem se proto rozhodla ukázat fungování dobré praxe. V teoretické části se zabývám problematikou stárnutí, gerontologií a geriatrií. Také zde charakterizuji geriatrického pacienta. Dále se zde věnuji struktuře zdravotních služeb a jejich financováním, stručnému popisu historie české ústavní péče se zaměřením na historický vývoj následné péče a jejím současným stavem. Závěr...
Kvalita práce v biochemické laboratoři
Bunešová, Martina ; Rohanová, Eva (oponent) ; Haškovcová, Helena (vedoucí práce)
Současné trendy v medicíně, které zahrnují i akreditační a certifikační procesy, se zaměřují na kontinuální zvyšování kvality péče o pacienta. Systém zlepšování jakosti byl zaveden v mnoha zdravotnických zařízeních. Vzrůstající objem nároků na práci odborných zdravotnických pracovníků v oblasti dokumentační mnohdy nepřináší splnění těchto očekávání. Největším problémem komplikovaných zdravotnických systémů je, že přináší příliš velká rizika pro zdravotní péči o pacienty a tato skutečnost je v nesouladu s všeobecnými zásadami lékařské etiky. Cílem mé diplomové práce bylo přispět ke zvýšení kvality práce v biochemické laboratoři pomocí analýzy dopadů akreditačních a certifikačních procesů v oblasti bezpečnosti pacienta zdravotnického zařízení v úseku činnosti práce biochemické laboratoře, a zpracování návrhu některých změn v pravidlech pro zajištění bezpečnosti pacienta, nebo v organizaci práce vedoucí k zamýšlenému zlepšení. Dále zkoumám jak pracovníci laboratoře vnímají kvalitu práce v klinické laboratoři ve fázi přijetí vzorku a její návaznost na akreditaci a certifikaci. Tuto problematiku jsem řešila metodami kvantitativního výzkumu, pomocí dotazníku. Z vyhodnoceného dotazníku jednoznačně plyne vědomí o nutnosti kvality péče a dalšího vzdělávání pracovníků. Výsledek o hodnotící roli akreditace již není...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.