Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 12 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Výstavní galerie v Brně
Petr, Martin ; Herman, Adolf (oponent) ; Bantová, Sylva (vedoucí práce)
Předmětem této diplomové práce je návrh výstavní galerie v centru města Brna. V objektu výstavní galerie se nachází výstavní prostory, depozitáře, posluchárna, kavárna, VIP místnost, vstupní a komunikační prostory, hygienická zázemí pro návštěvníky a zaměstnance, administrativní prostory vedení galerie, strojovna vzduchotechniky a vytápění. Podrobně zpracován je objekt SO01, objekt SO02 je zpracován formou studie. Návrh výstavní galerie vychází z požadavků studentské soutěže, zadavatelem je Xella CZ, s.r.o. Objekt SO01 je řešen jako čtyřpodlažní s třemi nadzemními a jedním podzemním podlažím. V objektu se nachází výstavní prostory, posluchárna, kavárna, VIP místnost, vstupní a komunikační prostory, hygienická zázemí pro návštěvníky a zaměstnance, strojovna vzduchotechniky. Nosná konstrukce objektu je navržena jako montovaný, prefabrikovaný, železobetonový skelet. Stropní konstrukce jsou navrženy jako předpjaté stropní panely SPIROLL 250 mm. Fasáda je řešena jako dvouplášťová provětrávaná. Výstavní galerie je navržena s jednoplášťovou plochou střechou vegetační.
Příprava hydrofobních flurouhlíkových vrstev pomocí metod plazmové polymerace
Petr, Martin
Práce se věnuje přípravě hydrofobních fluorouhlíkových tenkých vrstev metodou magnetronového naprašování polymerního PTFE terče. Ukazuje vliv depozičních podmínek, hlavně tlaku pracovního plynu a výkonu dodaného do systému, na vlastnosti deponovaných CFx vrstev - na jejich chemické složení, morfologii, smáčivost, bariérové a optické vlastnosti, stabilitu i možnost jejich bioaplikace. V práci je využit i nový způsob nezávislé kontroly morfologie a chemického složení povrchu vrstev pomocí depozice podložní vrstvy nanočástic - a to jak kovových (Pt, Cu, Al), tak i polymerních (C:H, nylon). To vede ke kontrole hydrofobicity vrstev a k depozici vrstev super-hydrofobních. Práce má experimentální charakter.
Nuclear myosin 1 and its role in the regulation of plasma membrane tension
Petr, Martin ; Hozák, Pavel (vedoucí práce) ; Malínský, Jan (oponent)
Myosin 1c (Myo1c) je molekulární motor působící v regulaci mechanosenzitivních kanálů, exocytóze, endocytóze či motilitě buněk a přispivá také k udržování tenze cytoplazmatické membrány, kde funguje jako dynamická spojka mezi membránou a kortikálním aktinovým cytoskeletem. Jaderný myosin 1 (NM1), isoforma Myo1c, byl zatím detailně popsán pouze v jádře, kde se podílí například na procesu transkripce či remodelace chromatinu. Bylo ale zjištěno, že přestože byly oba proteiny tradičně považovány za čistě cytoplazmatické či jaderné, ve skutečnosti se na jaderných procesech podílejí všechny isoformy myosinu 1c a všechny jsou přítomny také v cytoplazmě. Cílem této práce bylo charakterizovat funkční význam NM1 v cytoplazmě. Zjistili jsme, že je NM1 lokalizován rovnoměrně na cytoplazmatické membráně a je silně koncentrován zejména na okrajích buněk. Měření na mikroskopu atomárních sil dále prokázalo významný nárůst v elasticitě plazmatické membrány NM1 knockout fibroblastů, což naznačuje narušení mechanismu regulujícího membránovou tenzi buněk v důsledku ztráty NM1. Jelikož je vyšší elasticita membrány a deformovatelnost charakteristickým znakem rakovinných buněk a pravděpodobně zvyšuje jejich metastatický potenciál, navrhujeme, že by delece nebo mutace v NM1 mohly vést k vyšší náchylnosti k metastázám....
Ultra tenké vrstvy nanášené magnetronovým naprašováním a jejich charakterizace
Petr, Martin ; Kylián, Ondřej (vedoucí práce) ; Straňák, Vítězslav (oponent) ; Tichý, Milan (oponent)
Práce je zaměřena na depozici tenkých a ultratenkých vrstev plazmových polymerů, jejich charakterizaci a přípravu nanokompozitů kov/plazmový polymer. Charakterizace vrstev byla částečně prováděna in-situ bez vystavení vzorků okolní atmosféře - metodou spektrální elipsometrie byla měřena tloušťka vrstev, metodou XPS pak chemická struktura vrstev. Po přípravě vzorků byla ex-situ měřena morfologie vrstev i jejich optické vlastnosti. Ukazuje se, že v počátečních stádiích růstu vlastnosti vrstev plazmových polymerů závisí na jejich tloušťce i na materiálu substrátu. Pro připravené nanokompozity kov/plazmový polymer byla rozvinuta celá řada aplikací: mohou sloužit jako superhydrofobní povrchy, gradientní povrchy, substráty pro Ramanovu spektroskopii nebo jako antibakteriální vrstvy. Velká pozornost byla věnována také speciálním optickým vlastnostem připravených nanokompozitních vrstev. Práce má experimentální charakter.
Promoter-terminator interactions in eukaryotic RNA polymerase II transcription
Petr, Martin ; Hozák, Pavel (vedoucí práce) ; Vaňková Hausnerová, Viola (oponent)
Genové smyčky jsou chromatinové struktury, k jejichž vzniku dochází při fyzické interakci vzdálených oblastí DNA. Jelikož se tyto oblasti často podílejí na kontrole transkripčního cyklu, genové smyčky tvoří další úroveň regulace genové exprese. Tato práce shrnuje aktuální znalosti o genových smyčkách, přičemž se zaměřuje speciálně na smyčky vzniklé interakcemi promotorových a terminátorových oblastí genů transkribovaných pomocí eukaryotické polymerázy II. Jsou rozebrány smyčky objevené u kvasinkových genů, u savčího tumor supresoru BRCA1 a také u integrovaného genomu viru HIV-1, a to včetně mechanismů, jež pravděpodobně vedou k jejich vzniku. Jelikož byla nalezena spojitost mezi genovými smyčkami a transkripční pamětí u kvasinek, je popsán jejich fyziologický význam při tomto jevu. V souvislosti s přímým spojením BRCA1 a HIV-1 se závažnými lidskými chorobami je dále navržen obecný význam poruch ve funkci genových smyček při vzniku závažných patologických stavů. Klíčová slova: genové smyčky, chromatinové smyčky, konformace chromatinu, transkripční paměť, transkripce, genová exprese, regulace
Příprava hydrofobních flurouhlíkových vrstev pomocí metod plazmové polymerace
Petr, Martin ; Kylián, Ondřej (vedoucí práce) ; Kudrna, Pavel (oponent)
Práce se věnuje přípravě hydrofobních fluorouhlíkových tenkých vrstev metodou magnetronového naprašování polymerního PTFE terče. Ukazuje vliv depozičních podmínek, hlavně tlaku pracovního plynu a výkonu dodaného do systému, na vlastnosti deponovaných CFx vrstev - na jejich chemické složení, morfologii, smáčivost, bariérové a optické vlastnosti, stabilitu i možnost jejich bioaplikace. V práci je využit i nový způsob nezávislé kontroly morfologie a chemického složení povrchu vrstev pomocí depozice podložní vrstvy nanočástic - a to jak kovových (Pt, Cu, Al), tak i polymerních (C:H, nylon). To vede ke kontrole hydrofobicity vrstev a k depozici vrstev super-hydrofobních. Práce má experimentální charakter.
Rozpoznávání rukopisu pomocí neuronové sítě
Petr, Martin ; Surynek, Pavel (vedoucí práce) ; Pergel, Martin (oponent)
Název práce: Rozpoznávání rukopisu pomocí neuronové sítě Autor: Martin Petr Katedra (ústav): Katedra teoretické informatiky a matematické logiky Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Pavel Surynek, PhD. e-mail vedoucího: pavel.surynek@mff.cuni.cz Abstrakt: Rozpoznávání vzorů nalézá uplatnění v mnoha oborech, do jejichž vývoje zasáhla informatika či výpočetní technika. Výsadní postavení má v tomto ohledu zejména její aplikace na převod tištěného či rukou psaného textu do běžného textu v digitální podobě. V následující práci předkládáme metodu pro rozpoznávání rukou psaných znaků v reálném čase s využitím dopředné neuronové sítě jako základního klasifikačního mechanismu. Vzhledem k tomu, že se jednotlivé rukou psané varianty každého znaku vyznačují vzájemnými odlišnostmi, prozkoumali jsme důkladně možnosti potlačení těchto odlišností při zdůraznění charakteristik, které jsou pro rozpoznání daného znaku důležité. Pro tyto účely byla zvolena diskrétní kosinová transformace, jejíž osvědčenost při zpracování zvukového a obrazového signálu či přímo v oblasti rozpoznávání vzorů byla přesvědčivým argumentem i pro její využití v naší práci. V úvahu jsme vzali rovněž rozdíly mezi odlišnými psacími potřebami, pro jejichž potlačení jsme navrhli předzpracování vstupních dat v podobě binarizace a skeletonizace. Námi navržená...
Rodinný dům s ateliérem
Petr, Martin ; Herman, Adolf (oponent) ; Bantová, Sylva (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je návrh rodinného domu s ateliérem. Stavební pozemek se nachází na kraji města Bystré u Poličky. Rodinný dům je navržen pro čtyřčlennou rodinu. Objekt je nepodsklepený, má dvě nadzemní podlaží. V přízemí je umístěna garáž s dvěma stáními pro osobní automobily. Součástí práce je seminární práce zabývající se: Ověřením funkčnosti rodinného domu z hlediska vybraných požadavků tepelné techniky.
Grafické rozhraní pro konfiguraci periferních modulů MCU
Petr, Martin ; Bartoš, Pavel (oponent) ; Šimek, Václav (vedoucí práce)
Bakalářská práce popisuje návrh, implementaci a testování aplikace, která zprostředkovává generování konfiguračních souborů mikrokontroléru, pomocí grafického uživatelského rozhraní. Výstupem této aplikace jsou soubory s funkcemi, které lze přidat do projektu s daným mikrokontrolérem.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 12 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 PETR, Miloš
1 Petr, M.
3 Petr, Michal
1 Petr, Milan
1 Petr, Miroslav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.