Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 20 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Příprava a vlastnosti vrstev oxidu wolframového zhotovených z koloidních disperzí
Papák, Jiří ; Pekárková, Jana (oponent) ; Dzik, Petr (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá přípravou a následnou charakterizací tenkých vrstev oxidu wolframového zhotovených z koloidních disperzí. Vrstvy byly připraveny z komerčně dostupného prekurzoru metodou spin coating, anebo na materiálové tiskárně Dimatix. Vlastnosti připravených vrstev byly sledovány pomocí profilometrie, rastrovací elektronové mikroskopie (SEM), rentgenové krystalografie (XRD) a elektrochemických měření.
Tištěné transparentní elektricky vodivé vrstvy
Bartoš, Radim ; Pekárková, Jana (oponent) ; Dzik, Petr (vedoucí práce)
Byly připraveny a charakterizovány vrstvy oxidu cíničitého dopovaného fluorem a antimonem technikami spin-coating a materiálovým tiskem pomocí tiskárny Dimatix. Jako zdroje cínu, antimonu a fluoru byly použity anorganické i organické prekurzory. Odpory vrstev byly změřeny čtyřbodovou sondou a tloušťka vrstev byla změřena pomocí profilometru. Vrstvy byly analyzovány metodou rentgenové difrakce (XRD) a pomocí rastrové elektronové mikroskopie (SEM).
Příprava a vlastnosti oxidu wolframového vrstev zhotovených sol-gel procesem
Hesková, Helena ; Pekárková, Jana (oponent) ; Dzik, Petr (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá optimalizací procesu zhotovením WO3 vrstev metodou sol-gel a jejich vlastnostmi. Bylo připraveno několik roztoků solů, které byly nanášeny na substrát metodou spin-coating a drop-casting. Nanesené vrstvy byly žíhány při teplotě 450°C do úplné degradace polymerní matrice obsažené v solu. Struktura vrstev byla pozorována pomocí rastrovací elektronové mikroskopie, jejich složení pomocí rentgenové difrakce a pomocí profilometrie byla určena jejich tloušťka. Vlastnosti připravených vrstev byly zkoumány prostřednictvím fotoelektrochemického měření.
Biofunkcionalizace ve vodě rozpustných CdTe kvantových teček
Šibíková, Anna ; Drbohlavová, Jana (oponent) ; Pekárková, Jana (vedoucí práce)
Táto bakalárska práca sa zaoberá biofunkcionalizáciou vo vode rozpustných CdTe kvantových bodiek (QDs). Je zložená z troch hlavných častí. Prvá časť je teoretickým úvodom, v ktorom sa hovorí o samotných QDs, ich syntéze, modifikácií, aplikáciách v biológií, ďalej o bielkovinách a biokonjugácií QDs s hovädzím sérovým albumínom (BSA). V druhej experimentálnej časti boli pripravené vo vode rozpustné, glutathionom modifikované CdTe QDs. Tie boli následne prečistené a biokonjugované s BSA o rôznych koncentráciách. Tretia časť je ukážka výsledkov a porovnanie dosiahnutých výsledkov s vedeckými článkami.
Elektrochemická detekce purinových bází pomocí tlustovrstvých Cu2O elektrod
Gabriel, Petr ; Prášek, Jan (oponent) ; Pekárková, Jana (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá problematikou výroby tlustovrstvých elektrod. Zaměřuje se na přípravu Cu2O pracovních elektrod metodou sítotisku a spray - coatingu na korundovém substrátu. V předkládané práci jsou obě metody přípravy elektrod popsány spolu se základními elektrochemickými metodami. Připravené Cu2O elektrody byly využity k detekci purinových bazí (adenin, guanin) pomocí cyklické voltametrie. Byl sledován vliv pH pufru na detekci purinů.
Magnetické částice jako analytický nástroj v medicíně
Polievková, Evelína ; Pekárková, Jana (oponent) ; Hubálek, Jaromír (vedoucí práce)
Tato práce shrnuje poznatky o magnetických nanočásticích (MNPs), funkcionalizaci jejich povrchu, a jejich využití v různých oblastech. V literární rešerši popisuje využití magnetických naončástic v separačních technikách analytické biochemie pro separaci nukleových kyselin a proteinů. V experimentální části se zabývá syntézou MNPs metodou koprecipitace solí železa a následnou modifikací jejich povrchu. Při přípravě MNPs byl sledován vliv přítomnosti PEG v reakční směsi a vliv teploty na výsledné vlastnosti MNPs. Povrch MNPs byl modifikován dvěma různými metodami, metodou emulzní polymerace s výchozími látkami MMA a AAc, a metodou karboxylace pomocí 11- merkaptoundekanové kyseliny. PEG ani teplota neměli téměř žádný vliv na vlastnosti připravených MNPs. Navázání karboxylových skupin se podařilo pouze při použití metody emulzní polymerace.
Studium dispergace TiO2 pomocí kulového mletí
Gregůrek, Martin ; Pekárková, Jana (oponent) ; Dzik, Petr (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá přípravou disperzních suspenzí oxidu titaničitého vhodných pro materiálový tisk. Teoretická část se zabývá vlastnostmi disperzí, způsoby jejich přípravy a možnostmi analýzy velikosti částic v disperzích. Experimentální práce byla zaměřena na studium účinnosti mletí v závislosti na čase. Částice byly připraveny pomocí kulového mletí se skleněnými kuličkami v n-butanolu na výkyvné třepačce LT2. Charakteristika disperzí byla vyhodnocena na přístroji pro měření distribuce částic Lasentec FBRM D600L metodou laserové difrakce. Výsledky byly ověřeny na přístrojích Zetasizer Nano ZS metodou dynamického rozptylu světla a skenovacím elektronovém mikroskopu Carl Zeiss Ultra Plus.
Přepínání spinových vortexů v magnetických nanodiscích
Hladík, Lukáš ; Pekárková, Jana (oponent) ; Urbánek, Michal (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá problematikou přepínání spinových vortexů v magnetických nanodiscích. Nejprve jsou vymezeny základní pojmy (mikro)magnetismu a shrnuty dosavadní teoretické i experimentální výsledky dosažené na poli přepínání obou základních charakteristik (polarita a chiralita) magnetického vortexu. Následně je prezentován princip dynamického přepínání chirality magnetického vortexu pomocí pulzu magnetického pole v rovině vzorku s přesně definovanou amplitudou a délkou bez nutnosti použití jisté tvarové asymetrie nanodisků či určité distribuce magnetického pole. Pro tvorbu nanostruktur byla použita vícekroková elektronová litografie a naprašování pomocí iontových svazků. V práci jsou popsány jednotlivé kroky postupu přípravy a optimalizace vzorků pro měření magnetizační dynamiky. Závěrem jsou prezentovány a diskutovány experimentální výsledky měření dynamického přepínání chirality na připravených vzorcích získané pomocí transmisní rentgenové mikroskopie na synchrotronu Advanced Light Source v Berkeley, USA.
Syntéza kvantových teček pro detekci proteinů
Šibíková, Anna ; Fohlerová, Zdenka (oponent) ; Pekárková, Jana (vedoucí práce)
Táto diplomová práca sa zaoberá syntézou kvantových bodiek (QDs) pre detekciu proteínov. Je rozdelená na tri hlavné časti. V prvej je písané o teórií samotných QDs, ich syntézach, funkcionalizácií, interakciách, aplikáciách v medicíne. V experimentálnej časti boli syntetizované CdTe/ZnS QDs s jadrami modifikovanými glutathionom (GSH), na ktoré sa v ďalšom kroku naviazali biomolekuly BSA a IgG pomocou crosslinkerov EDC, NHS a CDI. Výsledné látky boli v poslednej časti charakterizované fluorescenčnou spektroskopiou a kapilárnou elektroforézou. Výsledky ukazujú závislosť intenzity fluorescencie QDs na pH prostredí, koncentrácií BSA a koncentrácií IgG pri použití rôznych crosslinkerov.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 20 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 PEKÁRKOVÁ, Jana
1 PEKÁRKOVÁ, Jitka
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.