Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 47 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Optimalizace separace a purifikace polymerních nanočástic
Vencl, Jáchym ; Holas, Ondřej (vedoucí práce) ; Ondrejček, Pavel (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Farmaceutické technologie Školitelé: Jana Kubačková, Ondřej Holas Posluchač: Jáchym Vencl Název diplomové práce: Optimalizace separace a purifikace polymerních nanočástic Poly(mléčná-co-glykolová) kyselina (PLGA) je jedna z nejúspěšnějších molekul, které byly vyvinuty pro biomedicínské využití. Největšími výhodami PLGA jsou její bioodbouratelnost, biokompatibilita a netoxicita1 . Byla povolena EMA (Evropská léková agentura) pro použití na lidech. Kvůli narůstajícímu počtu léčiv založených na bázi proteinu nebo nukleové kyseliny, roste poptávka po sofistikovaném doručovacím systému. Nanočástice vytvořené z PLGA představují přesně takový systém, schopný enkapsulovat širokou škálu léčiv2 . V této studii byly zkoumány možnosti optimalizace separace a purifikace polymerních nanočástic s enkapsulovaným léčivem. Tyto částice byly připraveny metodou nanoprecipitace PLGA1 . Separace a purifikace částic probíhala pomocí několika cyklů centrifugace. Hodnotili jsme částice připravené z pěti různých druhů PLGA polymerů. Byly použity různé časy centrifugace pro zjištění nejvhodnější doby. Voda a dva typy stabilizátorů, každý ve dvou koncentracích, byly použity jako redispergační média. Modelovým léčivem byl zvolen Rhodamin B kvůli jeho snadnému...
Vliv rychlosti přísunu suroviny na vlastnosti sprejově sušené laktosy
Pokorná, Barbora ; Svačinová, Petra (vedoucí práce) ; Ondrejček, Pavel (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Farmaceutická technologie Školitel: PharmDr. Petra Svačinová, Ph.D. Posluchač: Barbora Pokorná Název diplomové práce: Vliv rychlosti přísunu suroviny na vlastnosti sprejově sušené laktosy Sprejové sušení je rychlá metoda přeměny suroviny z kapalného stavu na suchou pevnou částicovou formu. Má široké spektrum použití v různých průmyslových odvětvích. Vlastnosti částic, produkovaných tímto způsobem, mohou být regulovány a ovlivňovány nastavením různých parametrů během sušícího procesu, a výsledný produkt tak může splnit specifikace, které jsou nejžádanější pro jeho následné zpracování nebo přímé použití. Cílem práce bylo hodnocení vlivu rychlosti přísunu suroviny na velikost a tvar částic sprejově sušené laktosy a na jejich tepelné charakteristiky. V této práci byla připravena sprejově sušená laktosa sušením 15% a 20% roztoku laktosy monohydrátu. Sušení probíhalo při různém výkonu peristaltické pumpy (4 %, 7 %, 10 %, 13 % a 16 %). Tvar a velikost částic byly zkoumány pomocí optické mikroskopie a analýzy obrazu. Tepelné vlastnosti se hodnotily využitím diferenciální skenovací kalorimetrie. Z hodnocení velikosti a tvaru částic vyplynulo, že většina připravených vzorků obsahovala nejvíce částic v rozmezí 2,5 - 5 µm. S rostoucí rychlostí...
Evaluation of dissolution profile of suppositories containing diclofenac sodium salt
Stašková, Zuzana ; Ondrejček, Pavel (vedoucí práce) ; Šklubalová, Zdeňka (oponent)
UNIVERZITA KARLOVA Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutickej technológie Meno a priezvisko: Zuzana Stašková Názov diplomovej práce: Hodnotenie disolučných profilov čapíkov so sodnou soľou diklofenaku Školiteľ: PharmDr. Pavel Ondrejček, Ph.D. Čapíky sú perspektívnou liekovou formou, ktorá je s výhodou používaná v prípadoch, že nie je možné iné podanie liečiva (napr. u detí, nespolupracujúcich pacientov, pri neschopnosti prehĺtať). Testy disolúcie slúžia jednak ku kvalitatívnemu hodnoteniu liečivých prípravkov, a poskytujú aj cenné informácie pri formulovaní nových prípravkov. Cieľom tejto diplomovej práce bolo štúdium procesu disolúcie liečivej látky - diklofenaku sodného z čapíkov. Teoretická časť je zameraná na popis disolučných metód, prípravu čapíkov a použitú účinnú látku. V experimentálnej časti boli tromi metódami - ručne, na prístroji Unguator a priemyselne, pripravené čapíky, zhodne obsahujúce 100 mg diklofenaku, suspendovaného v základe, ktorým bol tuhý tuk. Pri skúšaní bola použitá liekopisná metóda disolúcie lipofilných tuhých liekových foriem - metóda s disolučnou celou a testované boli celkom tri rýchlosti prietoku disolučného média. Zo zisteného vyplýva, že k uvoľneniu maximálneho množstva diklofenaku u všetkých čapíkov došlo do troch hodín, dĺžka na to potrebného...
Studium přímo lisovatelných tabletovin a matricových tablet s polyvinylalkoholem.
Vildová, Lucie ; Mužíková, Jitka (vedoucí práce) ; Ondrejček, Pavel (oponent)
1. Abstrakt, abstract Abstrakt Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Farmaceutická technologie Student: Lucie Vildová Školitel: PharmDr. Jitka Mužíková, Ph.D. Název diplomové práce: Studium přímo lisovatelných tabletovin a matricových tablet s polyvinylalkoholem V práci jsou hodnoceny a porovnávány vlastnosti přímo lisovatelných tabletovin a matricových tablet obsahujících kombinaci α-laktosy monohydrátu a mikrokrystalické celulosy v poměru 3:1 ve fyzikální směsi a směsném suchém pojivu. Polyvinylalkohol je použit jako retardující složka v koncentracích 30, 40 a 50 %. Testovanými parametry jsou lisovatelnost, pevnost tablet v tahu a rychlost uvolňování léčiva z tablet. Lisovatelnost je hodnocena pomocí energetického profilu lisovacího procesu. Zkouška disoluce je prováděna metodou rotujícího košíčku. Hodnoty celkové energie lisování, plasticity a pevnosti tablet v tahu byly vyšší u tabletovin se směsným suchým pojivem. S rostoucím množstvím polyvinylalkoholu klesaly hodnoty celkové energie lisování, plasticity, pevnosti tablet v tahu a rychlosti uvolňování léčiva. Disoluční chování tablet obsahujících fyzikální směs nebo směsné suché pojivo a stejné množství polyvinylalkoholu bylo srovnatelné.
Studium přímo lisovatelných tabletovin a tablet s retetardační složkou obsahující polyvinyl-acetát a povidon.
Fousová, Dominika ; Mužíková, Jitka (vedoucí práce) ; Ondrejček, Pavel (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Farmaceutická technologie Student Dominika Fousová Školitel PharmDr. Jitka Mužíková, Ph.D. Název diplomové práce Studium přímo lisovatelných tabletovin a tablet s retardační složkou obsahující polyvinyl-acetát a povidon. V práci je hodnocena lisovatelnost přímo lisovatelných tabletovin pro matricové tablety s prodlouženým uvolňováním léčiva. Použitá směsná suchá pojiva byla Prosolv® SMCC 90 a MicroceLac® 100. Retardující složkou byl Kollidon® SR v koncentraci 20 a 30%, dále kombinace 10 % Kollidonu® SR s Compritolem® 888 ATO v koncentraci 10 %. Lisovatelnost tabletovin byla hodnocena pomocí energetického profilu lisovacího procesu a pevnosti tablet v tahu. Pro zkoušku disoluce byla použita metoda rotujícího košíčku. Hodnoty všech energií lisovacího procesu a plasticity byly vyšší v případě tabletovin se směsným suchým pojivem Prosolv® SMCC 90. Tablety s Prosolvem® SMCC 90 vykazovaly vyšší pevnost v tahu. Nejvyšší pevnost měly tablety s 30 % Kollidonu® SR a nejnižší s kombinací retardujících složek v případě obou směsných suchých pojiv. Léčivo se uvolňovalo rychleji z tablet z MicroceLacu® 100 než z tablet s Prosolvem® SMCC 90. V případě MicroceLacu® 100 se uvolňovalo léčivo nejrychleji z tablet s 20 % Kollidonu® SR, v případě...
Vliv rychlosti lisování na parametry testu stresové relaxace
Borkovcová, Renáta ; Svačinová, Petra (vedoucí práce) ; Ondrejček, Pavel (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradec Králové Katedra: Farmaceutická technologie Školitel: PharmDr. Petra Svačinová, Ph.D. Posluchač: Renáta Borkovcová Název diplomové práce: Vliv rychlosti lisování na parametry testu stresové relaxace Tato diplomová práce hodnotí vliv rychlosti lisování na viskoelastické parametry testu stresové relaxace a pevnost tablet. Jako modelové pomocné látky byly použity mikrokrystalická celulosa Avicel® PH-200, laktosa monohydrát SpheroLac® 100, hydrogenfosforečnan vápenatý dihydrát Di-Cafos® D 160 a bramborový škrob. Jako kluzná látka byl použit stearan hořečnatý. Teoretická část je věnována informacím o tabletách jako lékové formě a dále popisu pomocných látek, se kterými se pracovalo v experimentální části. Následně je popsána plasticita a elasticita materiálu a metody k jejich hodnocení. Detailněji je popsán test stresové relaxace a jeho hodnocení pomocí trojexponenciální rovnice. V následujících kapitolách je popsán vliv rychlosti lisování a kluzných látek na vlastnosti tablet. Experimentální část se zabývá viskoelastickými vlastnostmi samotných surovin a jejich směsí s kluznou látkou v koncentraci 1 %. Tyto vlastnosti byly hodnoceny za pomocí testu stresové relaxace. Tablety byly lisovány silou 10 kN s konstantní dobou prodlevy 180 s. Zjišťovala se...
Studium přímo lisovatelných tabletovin s granulovanou α-laktosou monohydrátem a mazadly
Šturmová, Zuzana ; Mužíková, Jitka (vedoucí práce) ; Ondrejček, Pavel (oponent)
1 1. ABSTRAKT, ABSTRACT Abstrakt Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Farmaceutické technologie Kandidát: Mgr. Zuzana Šturmová Konzultant: PharmDr. Jitka Mužíková, Ph.D. Název rigorózní práce: Studium přímo lisovatelných tabletovin s granulovanou α-laktosou monohydrátem a mazadly Práce hodnotí granulovanou laktosu Lactopress® Granulated v kombinaci se čtyřmi typy mazadel z hlediska tokových vlastností, lisovatelnosti, vytlačovací síly, pevnosti tablet v tahu a doby rozpadu tablet. Použitá mazadla jsou stearan hořečnatý, stearan vápenatý, natrium-stearyl-fumarát a glycerol-dibehenát v koncentraci 1 %. Lisovatelnost je hodnocena pomocí energetického profilu lisovacího procesu. Mazadla zvyšovala sypnost granulované laktosy, nejvíce stearan hořečnatý. Celková energie lisování rostla s lisovací silou, její vyšší hodnoty vykazovaly tabletoviny s natrium- stearyl-fumarátem a glycerol-dibehenátem. Plasticita klesala s lisovací silou, její vyšší hodnoty vykazovaly tabletoviny s glycerol-dibehenátem. Nejnižší hodnoty vytlačovací síly vykazovaly tabletoviny se stearanem hořečnatým a stearanem vápenatým. Tabletoviny s glycerol-dibehenátem měly extrémně vysoké hodnoty vytlačovací síly, a proto je glycerol-dibehenát v dané koncentraci nevhodný pro použití jako mazadlo. Pevnost tablet v tahu...
Studium přímo lisovatelných tabletovin s aglomerovanou α-laktosou monohydrátem a mazadly
Vyhlídalová, Barbora ; Mužíková, Jitka (vedoucí práce) ; Ondrejček, Pavel (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Farmaceutická technologie Kandidát Mgr. Barbora Vyhlídalová Konzultant PharmDr. Jitka Mužíková, Ph.D. Název rigorózní práce Studium přímo lisovatelných tabletovin s aglomerovanou α - laktosou monohydrátem a mazadly Tato práce se zabývá studiem tabletovin, které obsahují aglomerovanou α - laktosu monohydrát (Tablettosu® 80) a čtyři druhy mazadel v koncentraci 1 %. Použitá mazadla byla stearan hořečnatý, stearan vápenatý, natrium-stearyl-fumarát a glycerol-dibehenát. Hodnocenými parametry byly tokové vlastnosti směsí, energetický profil lisování, vytlačovací síla, pevnost tablet v tahu a doba rozpadu tablet. Lisovací parametry a vlastnosti tablet byly hodnoceny v závislosti na lisovací síle. Tokové vlastnosti nejvíce zlepšoval stearan hořečnatý, glycerol-dibehenát je téměř neovlivnil. Celková energie lisovacího procesu rostla s lisovací silou, nejnižší hodnoty vykazovala směs se stearanem vápenatým, nejvyšší hodnoty směs s natrium-stearyl- fumarátem. Plasticita klesala s lisovací silou. Z hodnot vytlačovací síly vyplynulo, že glycerol-dibehenát pro jeho špatné mazací vlastnosti v koncentraci 1 % použít nelze. Nejvyšší pevnost v tahu vykazovaly u lisovacích sil 15 a 17 kN tablety s natrium-stearyl-fumarátem, u lisovací síly 13 kN...
Stanovení kritické micelární koncentrace kationtových povrchově aktivních látek v acetátovém pufru
Krchovová, Tereza ; Vraníková, Barbora (vedoucí práce) ; Ondrejček, Pavel (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Farmaceutická technologie Školitel: PharmDr. Barbora Vraníková, Ph.D. Posluchač: Krchovová Tereza Název diplomové práce: Stanovení kritické micelární koncentrace kationtových povrchově aktivních látek v acetátovém pufru Teoretická část diplomové práce je zaměřena na charakteristiky tenzidů a jejich rozdělení dle hydrofilní části molekuly. Dále jsou v práci popisovány možnosti využití tenzidů zejména ve farmaceutické technologii (např. jako látky používané pro zprostředkované rozpouštění), ale i v jiných oblastech, např. jako selektory pro micelární elektrokinetickou chromatografii. Experimentální část se zabývá stanovením hodnoty kritické micelární koncentrace nově syntetizovaných kationtových tenzidů (ILA-1 a ILA-2), které mohou potenciálně sloužit jako chirální selektory v kapilární elektroforéze. Pro srovnání byla stanovována i hodnota kritické micelární koncentrace v současnosti používaného kationtového chirálního selektoru cetyltrimethylamonia bromidu (CTAB). Ke stanovení kritické micelární koncentrace byla použita du Noüyho kroužková metoda měření povrchového napětí. Hodnoty kritické micelární koncentrace byly měřeny v acetátovém pufru o pH 5,5. Hodnota kritické micelární koncentrace pro ILA-1 byla stanovena jako 0,01747 g/l...
Hodnocení lisovatelnosti vybraných druhů laktosy
Holub, Michal ; Ondrejček, Pavel (vedoucí práce) ; Svačinová, Petra (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Katedra farmaceutické technologie Školitel: PharmDr. Pavel Ondrejček, Ph.D. Posluchač: Michal Holub Název diplomové práce: Hodnocení lisovatelnosti vybraných druhů laktosy Při výrobě tablet patří laktosa k nejčastěji užitým pomocným látkám. Používá se hlavně jako plnivo a pojivo a ovlivňuje tak vnitřní strukturu výlisku i celý proces lisování. Rozpadavost, disoluce, oděr a pevnost tablet jako výsledná jakost tablet závisí na procesu lisování. Lisovatelnost laktosy závisí na jejím krystalickém tvaru, velikosti částic a pórovitosti. V této diplomové práci se zkoumala a hodnotila lisovatelnost čtyř druhů laktosy: Laktosa potravinářská, Granulac® 70, Tablettose® 80 a ExcipressTM . Tablety byly lisovány přímo a hodnoceny metodou záznamu síla - dráha a lisovací rovnice. U připravených tablet se hodnotil oděr, radiální pevnost a rozpadavost. ExcipressTM je poměrně nová forma α-laktosy monohydrátu upravená pro přímé lisování tablet. Lisovací proces ExcipressuTM a Tablettose® 80 se statisticky významně lišil v porovnání s ostatními typy laktosy. Podle výsledků se Potravinářská laktosa a Granulac® 70 pro přímé lisování tablet nehodí. Při hodnocení vylisovaných tablet byl ExcipressTM výrazně nejlepší. Pevnost výlisků z tohoto materiálu je...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 47 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.