Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 43 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Studium přímo lisovatelných tabletovin a tablet s retetardační složkou obsahující polyvinyl-acetát a povidon.
Fousová, Dominika ; Mužíková, Jitka (vedoucí práce) ; Ondrejček, Pavel (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Farmaceutická technologie Student Dominika Fousová Školitel PharmDr. Jitka Mužíková, Ph.D. Název diplomové práce Studium přímo lisovatelných tabletovin a tablet s retardační složkou obsahující polyvinyl-acetát a povidon. V práci je hodnocena lisovatelnost přímo lisovatelných tabletovin pro matricové tablety s prodlouženým uvolňováním léčiva. Použitá směsná suchá pojiva byla Prosolv® SMCC 90 a MicroceLac® 100. Retardující složkou byl Kollidon® SR v koncentraci 20 a 30%, dále kombinace 10 % Kollidonu® SR s Compritolem® 888 ATO v koncentraci 10 %. Lisovatelnost tabletovin byla hodnocena pomocí energetického profilu lisovacího procesu a pevnosti tablet v tahu. Pro zkoušku disoluce byla použita metoda rotujícího košíčku. Hodnoty všech energií lisovacího procesu a plasticity byly vyšší v případě tabletovin se směsným suchým pojivem Prosolv® SMCC 90. Tablety s Prosolvem® SMCC 90 vykazovaly vyšší pevnost v tahu. Nejvyšší pevnost měly tablety s 30 % Kollidonu® SR a nejnižší s kombinací retardujících složek v případě obou směsných suchých pojiv. Léčivo se uvolňovalo rychleji z tablet z MicroceLacu® 100 než z tablet s Prosolvem® SMCC 90. V případě MicroceLacu® 100 se uvolňovalo léčivo nejrychleji z tablet s 20 % Kollidonu® SR, v případě...
Vliv rychlosti lisování na parametry testu stresové relaxace
Borkovcová, Renáta ; Svačinová, Petra (vedoucí práce) ; Ondrejček, Pavel (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradec Králové Katedra: Farmaceutická technologie Školitel: PharmDr. Petra Svačinová, Ph.D. Posluchač: Renáta Borkovcová Název diplomové práce: Vliv rychlosti lisování na parametry testu stresové relaxace Tato diplomová práce hodnotí vliv rychlosti lisování na viskoelastické parametry testu stresové relaxace a pevnost tablet. Jako modelové pomocné látky byly použity mikrokrystalická celulosa Avicel® PH-200, laktosa monohydrát SpheroLac® 100, hydrogenfosforečnan vápenatý dihydrát Di-Cafos® D 160 a bramborový škrob. Jako kluzná látka byl použit stearan hořečnatý. Teoretická část je věnována informacím o tabletách jako lékové formě a dále popisu pomocných látek, se kterými se pracovalo v experimentální části. Následně je popsána plasticita a elasticita materiálu a metody k jejich hodnocení. Detailněji je popsán test stresové relaxace a jeho hodnocení pomocí trojexponenciální rovnice. V následujících kapitolách je popsán vliv rychlosti lisování a kluzných látek na vlastnosti tablet. Experimentální část se zabývá viskoelastickými vlastnostmi samotných surovin a jejich směsí s kluznou látkou v koncentraci 1 %. Tyto vlastnosti byly hodnoceny za pomocí testu stresové relaxace. Tablety byly lisovány silou 10 kN s konstantní dobou prodlevy 180 s. Zjišťovala se...
Studium přímo lisovatelných tabletovin s granulovanou α-laktosou monohydrátem a mazadly
Šturmová, Zuzana ; Mužíková, Jitka (vedoucí práce) ; Ondrejček, Pavel (oponent)
1 1. ABSTRAKT, ABSTRACT Abstrakt Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Farmaceutické technologie Kandidát: Mgr. Zuzana Šturmová Konzultant: PharmDr. Jitka Mužíková, Ph.D. Název rigorózní práce: Studium přímo lisovatelných tabletovin s granulovanou α-laktosou monohydrátem a mazadly Práce hodnotí granulovanou laktosu Lactopress® Granulated v kombinaci se čtyřmi typy mazadel z hlediska tokových vlastností, lisovatelnosti, vytlačovací síly, pevnosti tablet v tahu a doby rozpadu tablet. Použitá mazadla jsou stearan hořečnatý, stearan vápenatý, natrium-stearyl-fumarát a glycerol-dibehenát v koncentraci 1 %. Lisovatelnost je hodnocena pomocí energetického profilu lisovacího procesu. Mazadla zvyšovala sypnost granulované laktosy, nejvíce stearan hořečnatý. Celková energie lisování rostla s lisovací silou, její vyšší hodnoty vykazovaly tabletoviny s natrium- stearyl-fumarátem a glycerol-dibehenátem. Plasticita klesala s lisovací silou, její vyšší hodnoty vykazovaly tabletoviny s glycerol-dibehenátem. Nejnižší hodnoty vytlačovací síly vykazovaly tabletoviny se stearanem hořečnatým a stearanem vápenatým. Tabletoviny s glycerol-dibehenátem měly extrémně vysoké hodnoty vytlačovací síly, a proto je glycerol-dibehenát v dané koncentraci nevhodný pro použití jako mazadlo. Pevnost tablet v tahu...
Studium přímo lisovatelných tabletovin s aglomerovanou α-laktosou monohydrátem a mazadly
Vyhlídalová, Barbora ; Mužíková, Jitka (vedoucí práce) ; Ondrejček, Pavel (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Farmaceutická technologie Kandidát Mgr. Barbora Vyhlídalová Konzultant PharmDr. Jitka Mužíková, Ph.D. Název rigorózní práce Studium přímo lisovatelných tabletovin s aglomerovanou α - laktosou monohydrátem a mazadly Tato práce se zabývá studiem tabletovin, které obsahují aglomerovanou α - laktosu monohydrát (Tablettosu® 80) a čtyři druhy mazadel v koncentraci 1 %. Použitá mazadla byla stearan hořečnatý, stearan vápenatý, natrium-stearyl-fumarát a glycerol-dibehenát. Hodnocenými parametry byly tokové vlastnosti směsí, energetický profil lisování, vytlačovací síla, pevnost tablet v tahu a doba rozpadu tablet. Lisovací parametry a vlastnosti tablet byly hodnoceny v závislosti na lisovací síle. Tokové vlastnosti nejvíce zlepšoval stearan hořečnatý, glycerol-dibehenát je téměř neovlivnil. Celková energie lisovacího procesu rostla s lisovací silou, nejnižší hodnoty vykazovala směs se stearanem vápenatým, nejvyšší hodnoty směs s natrium-stearyl- fumarátem. Plasticita klesala s lisovací silou. Z hodnot vytlačovací síly vyplynulo, že glycerol-dibehenát pro jeho špatné mazací vlastnosti v koncentraci 1 % použít nelze. Nejvyšší pevnost v tahu vykazovaly u lisovacích sil 15 a 17 kN tablety s natrium-stearyl-fumarátem, u lisovací síly 13 kN...
Stanovení kritické micelární koncentrace kationtových povrchově aktivních látek v acetátovém pufru
Krchovová, Tereza ; Vraníková, Barbora (vedoucí práce) ; Ondrejček, Pavel (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Farmaceutická technologie Školitel: PharmDr. Barbora Vraníková, Ph.D. Posluchač: Krchovová Tereza Název diplomové práce: Stanovení kritické micelární koncentrace kationtových povrchově aktivních látek v acetátovém pufru Teoretická část diplomové práce je zaměřena na charakteristiky tenzidů a jejich rozdělení dle hydrofilní části molekuly. Dále jsou v práci popisovány možnosti využití tenzidů zejména ve farmaceutické technologii (např. jako látky používané pro zprostředkované rozpouštění), ale i v jiných oblastech, např. jako selektory pro micelární elektrokinetickou chromatografii. Experimentální část se zabývá stanovením hodnoty kritické micelární koncentrace nově syntetizovaných kationtových tenzidů (ILA-1 a ILA-2), které mohou potenciálně sloužit jako chirální selektory v kapilární elektroforéze. Pro srovnání byla stanovována i hodnota kritické micelární koncentrace v současnosti používaného kationtového chirálního selektoru cetyltrimethylamonia bromidu (CTAB). Ke stanovení kritické micelární koncentrace byla použita du Noüyho kroužková metoda měření povrchového napětí. Hodnoty kritické micelární koncentrace byly měřeny v acetátovém pufru o pH 5,5. Hodnota kritické micelární koncentrace pro ILA-1 byla stanovena jako 0,01747 g/l...
Hodnocení lisovatelnosti vybraných druhů laktosy
Holub, Michal ; Ondrejček, Pavel (vedoucí práce) ; Svačinová, Petra (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Katedra farmaceutické technologie Školitel: PharmDr. Pavel Ondrejček, Ph.D. Posluchač: Michal Holub Název diplomové práce: Hodnocení lisovatelnosti vybraných druhů laktosy Při výrobě tablet patří laktosa k nejčastěji užitým pomocným látkám. Používá se hlavně jako plnivo a pojivo a ovlivňuje tak vnitřní strukturu výlisku i celý proces lisování. Rozpadavost, disoluce, oděr a pevnost tablet jako výsledná jakost tablet závisí na procesu lisování. Lisovatelnost laktosy závisí na jejím krystalickém tvaru, velikosti částic a pórovitosti. V této diplomové práci se zkoumala a hodnotila lisovatelnost čtyř druhů laktosy: Laktosa potravinářská, Granulac® 70, Tablettose® 80 a ExcipressTM . Tablety byly lisovány přímo a hodnoceny metodou záznamu síla - dráha a lisovací rovnice. U připravených tablet se hodnotil oděr, radiální pevnost a rozpadavost. ExcipressTM je poměrně nová forma α-laktosy monohydrátu upravená pro přímé lisování tablet. Lisovací proces ExcipressuTM a Tablettose® 80 se statisticky významně lišil v porovnání s ostatními typy laktosy. Podle výsledků se Potravinářská laktosa a Granulac® 70 pro přímé lisování tablet nehodí. Při hodnocení vylisovaných tablet byl ExcipressTM výrazně nejlepší. Pevnost výlisků z tohoto materiálu je...
Hodnocení disoluce tablet obsahujících theofylin a směsi dvou typů hydrogenfosforečnanu vápenatého a mikrokrystalické celulosy
Vávrová, Kateřina ; Ondrejček, Pavel (vedoucí práce) ; Svačinová, Petra (oponent)
Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické technologie Školitel: PharmDr. Pavel Ondrejček, Ph.D. Posluchač: Kateřina Vávrová Název diplomové práce: Hodnocení disoluce tablet obsahujících theofylin a směsi dvou typů hydrogenfosforečnanu vápenatého a mikrokrystalické celulosy Cílem této práce bylo zhodnocení disoluce tablet obsahujících theofylin, mikrokrystalickou celulosu a jednoho ze dvou typů hydrogenfosforečnanu vápenatého. Byl sledován vliv složení tabletoviny na disoluci tablet. Tablety byly slisovány ze směsí, které obsahovaly mikrokrystalickou celulosu, hydrogenfosforečnan vápenatý anhydrát a dihydrát. Tyto látky byly použity jako plniva. Připravené směsi obsahovaly theofylin jako modelovou účinnou látku a jako kluznou látku stearan hořečnatý. Následně byly provedeny disoluční testy. Při testech byla využita košíčková metoda. Jako disoluční médium byla použita 0,1M kyselina chlorovodíková. Z výsledků této práce jsme došli k závěrům, že jsme schopni ovlivňovat celkové množství uvolňovaného theofylinu a jeho rychlost uvolňování různým poměrem mikrokrystalické celulosy a jednoho ze dvou typů hydrogenfosforečnanu vápenatého. Nejrychleji se theofylin uvolňoval z tablet, které obsahovaly vysoký podíl mikrokrystalické celulosy. S klesající koncentrací...
Vliv koncentrace roztoku a teploty sušení na vlastnosti sprejově sušené laktosy
Novotná, Tereza ; Svačinová, Petra (vedoucí práce) ; Ondrejček, Pavel (oponent)
1. ABSTRAKT Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Farmaceutická technologie Školitel: PharmDr. Petra Svačinová, Ph.D. Posluchač: Tereza Novotná Název diplomové práce: Vliv koncentrace roztoku a teploty sušení na vlastnosti sprejově sušené laktosy V této práci byl hodnocen vliv koncentrace roztoku a teploty sušení na vlastnosti sprejově sušené laktosy. Měření bylo provedeno se třemi různými koncentracemi roztoku laktosy: 15 %, 20 % a 25 %. Tyto roztoky byly sprejově sušeny při teplotách 170 řC, 180 řC a 190 řC. V řešení byla použita metoda sprejového sušení a následná analýza částic byla provedena za použití optického mikroskopu a DSC. Výsledky ukázaly, že oproti výchozí surovině (monohydrát D-laktosy) se zmenšil počet částic menších než 2,5 µm, a naopak se zvýšil počet částic ve vyšších velikostních třídách. Částice mají sféricitu a tvarový faktor roven 1, mají tedy hladký povrch a jsou kulaté, čímž se také liší od nepravidelných částic výchozí suroviny. Metodou DSC získané termogramy charakterizují tepelné změny probíhající ve vzorku během jeho zahřívání. Byly zaznamenány hodnoty skelného přechodu, krystalizace, dehydratace a teploty tání α-laktosy.
Maskování chuti orodisperzních tablet. Hodnocení vybraných technologií.
Matoušková, Zuzana ; Šklubalová, Zdeňka (vedoucí práce) ; Ondrejček, Pavel (oponent)
Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Katedra farmaceutické technologie Školitel: Doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D. Posluchač: Zuzana Matoušková Název diplomové práce: Maskování chuti orodispergovatelných tablet. Hodnocení vybraných technologií. Orodispergovatelné tablety (ODT) jsou moderním trendem v oblasti pevných lékových forem. Tato práce se zabývá hodnocením vlivu pomocných látek na vlastnosti ODT a na maskování chuti hořké účinné látky vardenafil-hydrochlorid trihydrátu. Byly připraveny tabletoviny obsahující krospovidon jako rozvolňovadlo a byl studován vliv přísady hypromelosy, sladidel a příchutí na vlastnosti tablet připravených přímým lisováním nebo vlhkou granulací. Ze zkoumaných kombinací složek měla nejlepší chuť formulace obsahující hypromelosu, sladidla a mátovou příchuť. Tablety připravené z tabletoviny získané vlhkou granulací měly oproti tabletám připraveným přímým lisováním delší dobu rozpadu.
The influence of external lubrication on the compaction process and properties of microcrystalline cellulose tablets
Katiová, Diana ; Ondrejček, Pavel (vedoucí práce) ; Svačinová, Petra (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutickej technológie Školiteľ: PharmDr. Pavel Ondrejček, Ph.D. Poslucháč: Diana Katiová Názov diplomovej práce: Vplyv externej lubrikácie na lisovací proces a vlastnosti tabliet z mikrokryštalickej celulózy Hlavným cieľom tejto diplomovej práce bolo zistiť vplyv internej a externej lubrikácie na lisovací proces a na výsledné vlastnosti pripravených tabliet. Pri spracovaní experimentálnej časti boli použité 3 rôzne suroviny. Mikrokryštalická celulóza slúžila ako plnivo a Syloid so stearanom horečnatým ako klzné látky. U lisovaných zmesi pred tabletovaním boli hodnotené tokové vlastnosti pomocou sypného uhla a metodou vytekania otvorom. Ďalej bol hodnotený priebeh tabletovania metodou záznamu sila-dráha a pomocou parametrov trojexponenciálnej rovnice lisovania. Parametre popisujú všetké fáze lisovacieho procesu, ktoré sú fáza predlisovania, fáza elastickej deformácie a fáza plastickej deformácie. Súčasne bol hodnotený vplyv externého pridania klzných látok na radiálnu pevnosť a na dobu rozpadu pripravených tabliet lisovaných pri dvoch lisovacích silách. Z výsledkov práce vyplýva, že s interným pridáním klzných látok sypné vlastnosti zmesi sa zlepšili, ktoré ovplyvnili parametre záznamu sila-dráha a lisovacej rovnice. Lepšie...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 43 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.