Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 229 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Datový sklad na technologiích IBM a jeho možnosti
Snítil, Jiří ; Pour, Jan (vedoucí práce) ; Novotný, Ota (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá analýzou rozšiřujících konceptů použitelných v datových skladech. V práci jsou vybrány tři rozšiřující koncepty k analýze a je zdůvodněn jejich výběr. Prvním z nich je způsob zachycení změn ve zdrojových systémech Change Data Capture (CDC). Druhým z nich je historizace takto zachycených změn do historické kolekce dat. Třetím z nich je použití analytických funkcí přímo v technologii datového skladu. Pro analýzu těchto vybraných rozšiřujících konceptů je vytvořeno nové testovací prostředí, v kterém je jako hlavní databázový systém použita technologie Netezza dostupná v produktu IBM PureData System for Analytics, powered by Netezza technology (PDA). Všechny vybrané rozšiřující koncepty jsou v tomto testovacím prostředí vyzkoušeny. Na základě výsledků z testovacího prostředí a poznatků z praxe jsou analyzovány dopady použití těchto rozšiřujících konceptů na datový sklad a to zejména vzhledem k možným přínosům. V testovacím prostředí bylo také ověřeno, že všechny analyzované rozšiřující koncepty je možné použít v rámci datového skladu. V prvním rozšiřujícím konceptu bylo mapování LiveAudit vybráno jako vhodné pro použití při dalším zpracování dat, kdy s jeho pomocí je možné jednoznačně určit stav dat zdrojového systému v libovolném minulém časovém bodě. V druhém rozšiřujícím konceptu bylo vyzkoušeno, že data získaná pomocí mapování LiveAudit lze efektivně zpracovávat do historické kolekce dat. Na tomto základě bylo navrženo generické řešení zpracování dat ze zdrojových systémů. Ve třetím rozšiřujícím konceptu bylo vyzkoušeno, že lze pracovat v nativním analytickém prostředí RGui a přenést samotný výpočet k datům, umístěným v datovém skladu, bez nutnosti jejich migrace a že je možné vyvinout a používat nové analytické funkce napsané v jazyce C++ přímo v technologii datového skladu.
Startup company development
Labeika, Aliaksei ; Novotný, Ota (vedoucí práce) ; Daněk, Lukáš (oponent)
Nápady založit si vlastní podnikání bývají v současné době velice populární. Díky internetovému rozvoji, moderní společnosti, startupy, získávají větší pozornost konkrétně mezi mladými lidmi. Bohužel, mnoho startapů neuspěje v prvním roce. Jedním ze základních důvodů spočívá v nepřítomnosti strukturálního přístupu testování hypotéz. Pro překonání vysokého rizika z překážek, je doporučováno studovat metody založení startapů, které poskytují návod a jasný popis procesu krok za krokem. Diplomová práce na téma startup, poskytuje srovnání několika vznikajících startupu, vyvijejících se na základě studie Lean Startup Methodology od S. Blanka, E. Riese a hlavně D. Novoselceva. Kromě toho, popisuji proces rozvoje podnikatelských myšlenek v reálném životě, týkající se organizování stáži, pojaté na základě myšlenek D. Novoselceva, modely podnikání a zkušenosti z řízení podniku. Nakonec, v důsledku získání poznatku během aplikování metod v reálných případech a literárních recenzi, prvotní metoda D. Novoselceva byla upravena a popsána v poslední části diplomové práce.
Podnikatelský plán startupu
Meszner, Petr ; Novotný, Ota (vedoucí práce) ; Daněk, Lukáš (oponent)
Práce se zabývá zpracováním podnikatelského záměru na základě praxí ověřených postupů i moderních agilních principů. Vytvořený podnikatelský plán je orientován na efektivní podporu řízení společenství vlastníků bytových jednotek, bytových družstev a vybraných podnikatelských subjektů. Cílem práce je tedy vytvořit podnikatelský plán a prototyp produktu pro nově vznikající startupovou společnost, která pro řízení požadavků a řešení problémů klientů využívá helpdeskovou aplikaci. Práce ve své první části shrnuje problematiku i pojmy související s cílem práce, další část představuje konkrétní podnikatelský plán pro vznikající společnost a třetí část popisuje tvorbu prototypu helpdeskové aplikace využité k realizaci navrženého podnikatelského plánu.
Implementace systému Aruba Meridian v knihovně Vysoké školy ekonomické v Praze
Strnad, Pavel ; Novotný, Ota (vedoucí práce) ; Matějka, Martin (oponent)
Diplomová práce se zabývá implementací systému pro navigaci uvnitř budov Aruba Me-ridian v prostředí knihovny Vysoké školy ekonomické v Praze. Cílem bylo vytvořit pilotní projekt, který je schopen analyzovat funkcionalitu systému Aruba Meridian v reálném prostředí. V rámci tohoto projektu bylo nutné se blíže seznámit s pojmy jako je Location intelligence a Geoinformatika pro zajištění dostatečné teoretické základny současně jako vytvoření přehledu v technologiích, které se v současnosti nejčastěji pro navigaci uvnitř budov používají. Důležitým cílem bylo také porozumět nárokům na implementaci navigace uvnitř budov a stanovit postup práce, který tvořil základ pro praktickou část. V rámci praktické části byl systém Aruba Meridian naimplementován do prostředí knihovny Vysoké školy ekonomické v Praze, kde následně proběhlo i testování jeho vlastností. K dosažení těchto cílů bylo postupováno po částech. Nejprve se práce věnuje krátkému úvodu do problematiky a hlubšímu rozvoji vlastností jednotlivých cílů, následuje kritická rešerše informačních zdrojů, které se vztahují k této práci. Další část se věnuje definici téma Location intelligence a základním pojmům v této oblasti. Na tuto část navazuje úvod do technologií používaných pro lokalizaci uvnitř budov a následně také definice pravidel pro implementaci bluetooth technologií. Poslední část je praktická, kde je nejprve představen nástroj Aruba Meridian a jeho vlastnosti, následně je implementován, testován a zhod-nocen. Hlavním přínosem této práce je otestování systému Aruba Meridian v reálném prostředí a zhodnocení jeho funkcionality jako jednoho ze systémů pro navigaci uvnitř budov, kterých stále přibývá, nejsou však zejména v Čechách velmi používané.
Implementace BI pro aplikaci elektronizovaných procesů vysoké školy
Cajthaml, Václav ; Novotný, Ota (vedoucí práce) ; Matějka, Martin (oponent)
Cílem diplomové práce je implementovat prototyp aplikace Business Intelligence pro vyhodnocování metrik vybraných elektronizovaných procesů vysoké školy. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá popisem základních oblastí Business Intelligence, mezi které patří definice používaných pojmů a popis archi-tektury a komponent. Dalšími teoretickými tématy, kterými se práce zabývá, jsou proces-ní řízení, procesní analýza a modelování procesů. V praktické části práce jsou detailně popisovány etapy implementace prototypu BI pro elektronizované procesy. Práce obsahuje kapitoly, které se zabývají analýzou datových zdrojů, multidimenzionální analýzou, návrhem datového skladu, implementací datových pump a návrhem reportů.
Integrace metadat datového skladu
Volf, Karel ; Matějka, Martin (vedoucí práce) ; Novotný, Ota (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou implementace byznys metadat specificky v kontextu datových skladů a Business Intelligence nástrojů. Metadata mohou poskytnout organizaci významné přínosy, pomoci vyřešit některé regulatorní požadavky a zvýšit využití BI nástrojů, a vyhnout se tak problému odmítnutí uživateli. Hlavními cíli diplomové práce jsou: návrh řešení integrace metadat dle teoretických poznatků z první části této práce a praktická implementace řešení konsolidující byznys i technická metadata v druhé části práce. V první kapitole jsou definovány cíle práce a očekávané přínosy. Ve druhé kapitole je vymezen pojem metadat a klasifikovány jednotlivé druhy a standardy. Ve třetí kapitole jsou metadata zasazena do kontextu z pohledu datové governance firmy a shrnuty analýzy trhu s nástroji pro správu metadat a datové integrace. Čtvrtá kapitola hodnotí využitelnost metadat na základě rešerše výzkumů na toto téma. Pátá kapitola popisuje jedno z možných řešení integrace metadat dle teoretických poznatků shrnutých v předcházejících kapitolách. Šestá kapitola shrnuje praktické zkušenosti z implementace řešení do prostředí pojišťovny. Hlavním přínosem práce je popis implementace reálného řešení do praxe a jeho zhodnocení.
Nástroje pro Self–service Data Preparation
Polák, Tomáš ; Matějka, Martin (vedoucí práce) ; Novotný, Ota (oponent)
Tato bakalářská práce je zaměřena na specifickou oblast Self-service Business Intelligence, zvanou Self-service Data Preparation. Přínos oblasti Self-service Data Preparation spočívá ve zjednodušení získávání a zpracování dat pro koncové uživatele. Tím dochází k urychlení procesu zpracování dat a zároveň poklesu nároků a výdajů na IT oddělení. Cílem této práce je vymezení problematiky Self-service Data Preparation a určení kritérií, podle kterých může být nástroj zařazen do kategorie Self-service Data Preparation nástrojů. Dále je provedena analýza trhu nástrojů Self-service Data Preparation a porovnání vybraných nástrojů. Mezi přínosy této bakalářské práce patří seznámení čtenáře s problematikou Self-service Data Preparation, analýza trhu dostupných nástrojů Self-service Data Preparation a porovnání vybraných nástrojů na základě stanovených kritérií.
Business model startupu a implementace jeho řešení
Nguyen, Phuong Quang ; Novotný, Ota (vedoucí práce) ; Daněk, Lukáš (oponent)
Práce se zabývá návrhem řešení pro rozvoj a zpeněžení projektu jménem Non La. Jedná se o projekt, který se snaží naučit vařit vietnamská jídla. Hlavním cílem práce je podnikový plán a finanční plán, který by měl poskytnout náhled na návrhy řešení a zpeněžení projektu. Teoretická část je věnovaná výkladu o podnikatelském plánu, lean startup metodě, marketingu na internetu a sociálních sítí. Praktická část se skládá z businessového plánu, finančního plánu a IT řešení. V závěru práce zhodnotím dosažené cíle a přínos práce.
Zavedení 3D tiskárny do malého podniku
Kodejšová, Jana ; Bruckner, Tomáš (vedoucí práce) ; Novotný, Ota (oponent)
Tato práce se zabývá zavedením 3D tiskárny do malého podniku. Teoretická část se zabývá technologií 3D tisku, typy 3D tiskáren, dále zde jsou uvedeny základní materiály vhodné pro 3D tisk. Praktická část se věnuje pořízení 3D tiskárny do podniku, který se zabývá ser-visem a prodejem jízdních kol a dalších cyklistických potřeb. Zde jsou kromě výběru nej-vhodnější 3D tiskárny pro tento podnik také uvedeny příklady konkrétních dílů, které by si tento podnik pro svou potřebu mohl vytisknout. Celá práce je zakončena zhodnocením in-vestice do 3D tiskárny, zdali se pořízení tomuto konkrétnímu podniku vyplatí.
Řízení lidských zdrojů v kompetenčním centru SQA
Krupová, Martina ; Buchalcevová, Alena (vedoucí práce) ; Novotný, Ota (oponent)
Lidské zdroje jsou základem každé dobře fungující organizace. Pro úspěch společnosti je důležité, aby si v době rychlých změn rozhodovala, jak správně toto aktivum řídit, neboť žádná společnost by bez této složky nemohla fungovat. Proto je na personální práci kladem čím dál větší důraz. Cílem personalistiky pak je zajištění dostatečného množství motivovaných a schopných lidí, aby mohla organizace dosahovat svých strategických cílů. Hlavním cílem mé bakalářské práce je vytvoření uceleného postupu pro řízení lidských zdrojů v KC SQA a výběr vhodného nástroje pro správu evidence.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 229 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
30 NOVOTNÝ, Ondřej
3 Novotný, Oldřich
30 Novotný, Ondřej
2 Novotný, Otomar
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.