Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 93 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Studium sypných a konsolidačních vlastností velikostních frakcí bezvodé laktosy
Dostálová, Eliška ; Šklubalová, Zdeňka (vedoucí práce) ; Mužíková, Jitka (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Farmaceutická technologie Školitel: doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D. Konzultant: Ing. Hana Hurychová Posluchač: Eliška Dostálová Název diplomové práce: Studium sypných a konsolidačních vlastností velikostních frakcí bezvodé laktosy Mezi důležité vlastnosti farmaceutických pomocných látek patří jejich sypné a konsolidační chování. V této diplomové práci byly studovány vlastnosti pěti velikostních frakcí bezvodé laktosy v rozmezí velikosti částic 1-400 µm. Měření bylo prováděno pomocí statických a dynamických lékopisných metod. Byly hodnoceny sypná a setřesná hustota, sypný úhel a pravá hustota částic pomocí plynové pyknometrie. Pro jednotlivé velikostní frakce byla stanovena rychlost gravitačního sypání otvorem modelové kónické násypky. V rozmezí průměru otvoru 0,6-1,5 cm byla rychlost sypání modelována rovnicí Beverloo et al a Jones & Pilpel s přesností zpětného odhadu cca 3 %. Nejlepší sypné vlastnosti byly detekovány pro velikostní frakci 246 µm. Výsledky hodnocení dynamiky konsolidace práškového lože sklepáváním umožnily odhad úhlu vnitřního tření z faktoru porozity s nejvyšší hodnotou 45,5ř pro velikostní frakci 9 µm.
A study of the compressibility and the properties of tablets from the coprocessed dry binder with mannitol for oral disintegrating tablets.
Lešková, Patrícia ; Mužíková, Jitka (vedoucí práce) ; Svačinová, Petra (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Farmaceutická technológia Študentka: Patrícia Lešková Školiteľ: PharmDr. Jitka Mužíková, Ph.D. Názov diplomovej práce: Štúdium lisovateľnosti a vlastností tabliet zo zmesného suchého spojiva s mannitolom pre tablety dispergovateľné v ústach Táto práca sa zaoberá štúdiom priamo lisovateľných tabletovín a tabliet s látkou Ludiflash® , ktorá je určená pre ODT formuláciu. Hodnotený je vplyv troch mazadiel na vlastnosti tabletoviny a tabliet. Testovanými mazadlami sú stearan horečnatý, stearan vápenatý a stearylfumarát sodný v koncentráciách 0,5 a 1%. Testované sú tokové vlastnosti, lisovateľnosť, vytlačovacia sila, pevnosť a doba rozpadu tabliet. K hodnoteniu lisovateľnosti je použitý energetický profil lisovacieho procesu. Mazadlá nezlepšili sypnosť látky Ludiflash® . Celková energia lisovania rástla s lisovacou silou a jej najvyššie hodnoty vykazovali zmesi s 0,5% koncentráciou stearanu horečnatého a stearylfumarátu sodného, naopak najnižšie hodnoty vykazovala zmes s 1 % stearanom vápenatým. Hodnoty plasticity klesali s lisovacou silou a neboli mezi nimi výraznejšie rozdiely v rámci typu a koncentrácie mazadla. Vytlačovacia sila rástla s lisovacou silou, nejefektivnejší vplyv mal prídavok 1 % stearanu vápenatého. Pevnosť tabliet v...
Studium lisovatelnosti a vlastností tablet ze směsného suchého pojiva s mannitolem a sodnou solí kroskarmelosy pro tablety dispergovatelné v ústech.
Kamarýtová, Martina ; Mužíková, Jitka (vedoucí práce) ; Šklubalová, Zdeňka (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Farmaceutická technologie Studentka: Martina Kamarýtová Školitel: PharmDr. Jitka Mužíková, Ph.D. Název diplomové práce: Studium lisovatelnosti a vlastností tablet ze směsného suchého pojiva s mannitolem a sodnou solí kroskarmelosy pro tablety dispergovatelné v ústech. Tato práce se zabývá studiem přímo lisovatelných tabletovin a tablet s látkou Parteck® ODT, která je určená pro tablety dispergovatelné v ústech. Je hodnocen vliv tří mazadel na vlastnosti tabletovin a tablet. Testovaná mazadla jsou stearan hořečnatý, stearan vápenatý a stearylfumarát sodný v koncentracích 0,5 a 1 %. Jsou testovány tokové vlastnosti, lisovatelnost, vytlačovací síla, pevnost tablet v tahu a doba rozpadu tablet. Lisovatelnost je hodnocena pomocí energetického profilu lisovacího procesu. Mazadla nezlepšila sypnost látky Parteck® ODT. Celková energie lisování rostla s lisovací silou a její nejvyšší hodnoty vykazovala směs s 0,5 % stearanu hořečnatého. Hodnoty plasticity klesaly s lisovací silou, nejvyšší byly v případě směsi s 0,5 % stearylfumarátu sodného. Vytlačovací síla rostla s lisovací silou, nejefektivnější vliv na její snížení měl stearan vápenatý. Pevnost tablet v tahu rostla s lisovací silou, nejnižší hodnoty vykazovala směs s 1 % stearanu...
Studium sypných a konsolidačních vlastností velikostních frakcí bezvodé laktosy
Dostálová, Eliška ; Šklubalová, Zdeňka (vedoucí práce) ; Mužíková, Jitka (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Farmaceutická technologie Školitel: doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D. Konzultant: Ing. Hana Hurychová Posluchač: Eliška Dostálová Název diplomové práce: Studium sypných a konsolidačních vlastností velikostních frakcí bezvodé laktosy Mezi důležité vlastnosti farmaceutických pomocných látek patří jejich sypné a konsolidační chování. V této diplomové práci byly studovány vlastnosti pěti velikostních frakcí bezvodé laktosy v rozmezí velikosti částic 1-400 µm. Měření bylo prováděno pomocí statických a dynamických lékopisných metod. Byly hodnoceny sypná a setřesná hustota, sypný úhel a pravá hustota částic pomocí plynové pyknometrie. Pro jednotlivé velikostní frakce byla stanovena rychlost gravitačního sypání otvorem modelové kónické násypky. V rozmezí průměru otvoru 0,6-1,5 cm byla rychlost sypání modelována rovnicí Beverloo et al a Jones & Pilpel s přesností zpětného odhadu cca 3 %. Nejlepší sypné vlastnosti byly detekovány pro velikostní frakci 246 µm. Výsledky hodnocení dynamiky konsolidace práškového lože sklepáváním umožnily odhad úhlu vnitřního tření z faktoru porozity s nejvyšší hodnotou 45,5ř pro velikostní frakci 9 µm.
Homogenization of powder blends using a high-speed mixer
Perďochová, Kristína ; Šklubalová, Zdeňka (vedoucí práce) ; Mužíková, Jitka (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Katedra farmaceutické technológie Školiteľ: doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D. Konzultant: PharmDr. Karel Palát, CSc. Poslucháč: Kristína Perďochová Názov diplomovej práce: Homogenizácia práškových zmesí s využitím vysokorýchlostného miesiča Táto práca je zameraná na použitie vysokorýchlostného miesiča pre proces miešania práškov vo farmaceutickej technológií. Pomocou skráteného experimentálneho plánu 33 bol študovaný vplyv troch faktorov: rýchlosť miešania, čas miešania a hmotnosť zmesi na dosiahnutie celkovej homogenity zmesi, zloženej z kyseliny acetylsalicylovej a mikrokryštalickej celulózy. Jednotlivé vzorky boli po odbere lisované do tabliet. Homogenita zmesi bola hodnotená pomocou spektroskopie v blízkej infračervenej oblasti (NIR). Sledované boli smerodajné odchýlky získané z nameraných spektier. Najlepšie výsledky pre študované zmesi poskytla kombinácia miešania o hmotnosti 150 g zmesi, rýchlosti otáčania 900 rpm a čase miešania 30 s.
Studium přímo lisovatelných tabletovin a matricových tablet s polyvinylalkoholem.
Vildová, Lucie ; Mužíková, Jitka (vedoucí práce) ; Ondrejček, Pavel (oponent)
1. Abstrakt, abstract Abstrakt Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Farmaceutická technologie Student: Lucie Vildová Školitel: PharmDr. Jitka Mužíková, Ph.D. Název diplomové práce: Studium přímo lisovatelných tabletovin a matricových tablet s polyvinylalkoholem V práci jsou hodnoceny a porovnávány vlastnosti přímo lisovatelných tabletovin a matricových tablet obsahujících kombinaci α-laktosy monohydrátu a mikrokrystalické celulosy v poměru 3:1 ve fyzikální směsi a směsném suchém pojivu. Polyvinylalkohol je použit jako retardující složka v koncentracích 30, 40 a 50 %. Testovanými parametry jsou lisovatelnost, pevnost tablet v tahu a rychlost uvolňování léčiva z tablet. Lisovatelnost je hodnocena pomocí energetického profilu lisovacího procesu. Zkouška disoluce je prováděna metodou rotujícího košíčku. Hodnoty celkové energie lisování, plasticity a pevnosti tablet v tahu byly vyšší u tabletovin se směsným suchým pojivem. S rostoucím množstvím polyvinylalkoholu klesaly hodnoty celkové energie lisování, plasticity, pevnosti tablet v tahu a rychlosti uvolňování léčiva. Disoluční chování tablet obsahujících fyzikální směs nebo směsné suché pojivo a stejné množství polyvinylalkoholu bylo srovnatelné.
Studium přímo lisovatelných tabletovin a tablet s retetardační složkou obsahující polyvinyl-acetát a povidon.
Fousová, Dominika ; Mužíková, Jitka (vedoucí práce) ; Ondrejček, Pavel (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Farmaceutická technologie Student Dominika Fousová Školitel PharmDr. Jitka Mužíková, Ph.D. Název diplomové práce Studium přímo lisovatelných tabletovin a tablet s retardační složkou obsahující polyvinyl-acetát a povidon. V práci je hodnocena lisovatelnost přímo lisovatelných tabletovin pro matricové tablety s prodlouženým uvolňováním léčiva. Použitá směsná suchá pojiva byla Prosolv® SMCC 90 a MicroceLac® 100. Retardující složkou byl Kollidon® SR v koncentraci 20 a 30%, dále kombinace 10 % Kollidonu® SR s Compritolem® 888 ATO v koncentraci 10 %. Lisovatelnost tabletovin byla hodnocena pomocí energetického profilu lisovacího procesu a pevnosti tablet v tahu. Pro zkoušku disoluce byla použita metoda rotujícího košíčku. Hodnoty všech energií lisovacího procesu a plasticity byly vyšší v případě tabletovin se směsným suchým pojivem Prosolv® SMCC 90. Tablety s Prosolvem® SMCC 90 vykazovaly vyšší pevnost v tahu. Nejvyšší pevnost měly tablety s 30 % Kollidonu® SR a nejnižší s kombinací retardujících složek v případě obou směsných suchých pojiv. Léčivo se uvolňovalo rychleji z tablet z MicroceLacu® 100 než z tablet s Prosolvem® SMCC 90. V případě MicroceLacu® 100 se uvolňovalo léčivo nejrychleji z tablet s 20 % Kollidonu® SR, v případě...
Studium přímo lisovatelných tabletovin a tablet se směsným suchým pojivem obsahujícím laktosu, povidon a krospovidon.
Nguyen Thi, Thu Ha ; Mužíková, Jitka (vedoucí práce) ; Šklubalová, Zdeňka (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Farmaceutická technologie Student: Nguyen Thi Thu Ha Školitel: PharmDr. Jitka Mužíková, Ph.D. Název diplomové práce: Studium přímo lisovatelných tabletovin a tablet se směsným suchým pojivem obsahujícím laktosu, povidon a krospovidon. Práce se zabývá studiem směsného suchého pojiva Ludipress® , složeného z α-laktózy monohydrátu, polyvinylpyrrolidonu a krospovidonu. Ludipress® byl kombinován s mazadly stearanem hořečnatým a stearylfumarátem sodným v koncentraci 0,5 % a 1 %, a dále také s mikrokrystalickou celulózou v koncentraci 25 %. Testovány byly tokové vlastnosti, lisovatelnost, pevnost v tahu a rozpadavost tablet. Lisovatelnost byla hodnocena pomocí energetického profilu lisovacího procesu v závislosti na lisovací síle. Ludipress® vykazuje vysoké tření, proto je nezbytné přidání mazadla. Mazadla zlepšila jeho sypnost a lisovatelnost a nejoptimálnější byl 0,5 % přídavek stearanu hořečnatého. Vyšší koncentrace mazadel pevnost tablet snížila. Doba rozpadu tablet nerostla s lisovací silou, nejdelší byla s přídavkem 1 % stearylfumarátu sodného. Přídavek 25 % mikrokrystalické celulózy sypnost tabletoviny zhoršil, zlepšil ale její lisovatelnost. Tablety byly pevnější s kratší dobou rozpadu.
Studium přímo lisovatelných tabletovin s granulovanou α-laktosou monohydrátem a mazadly
Šturmová, Zuzana ; Mužíková, Jitka (vedoucí práce) ; Ondrejček, Pavel (oponent)
1 1. ABSTRAKT, ABSTRACT Abstrakt Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Farmaceutické technologie Kandidát: Mgr. Zuzana Šturmová Konzultant: PharmDr. Jitka Mužíková, Ph.D. Název rigorózní práce: Studium přímo lisovatelných tabletovin s granulovanou α-laktosou monohydrátem a mazadly Práce hodnotí granulovanou laktosu Lactopress® Granulated v kombinaci se čtyřmi typy mazadel z hlediska tokových vlastností, lisovatelnosti, vytlačovací síly, pevnosti tablet v tahu a doby rozpadu tablet. Použitá mazadla jsou stearan hořečnatý, stearan vápenatý, natrium-stearyl-fumarát a glycerol-dibehenát v koncentraci 1 %. Lisovatelnost je hodnocena pomocí energetického profilu lisovacího procesu. Mazadla zvyšovala sypnost granulované laktosy, nejvíce stearan hořečnatý. Celková energie lisování rostla s lisovací silou, její vyšší hodnoty vykazovaly tabletoviny s natrium- stearyl-fumarátem a glycerol-dibehenátem. Plasticita klesala s lisovací silou, její vyšší hodnoty vykazovaly tabletoviny s glycerol-dibehenátem. Nejnižší hodnoty vytlačovací síly vykazovaly tabletoviny se stearanem hořečnatým a stearanem vápenatým. Tabletoviny s glycerol-dibehenátem měly extrémně vysoké hodnoty vytlačovací síly, a proto je glycerol-dibehenát v dané koncentraci nevhodný pro použití jako mazadlo. Pevnost tablet v tahu...
Studium přímo lisovatelných tabletovin s aglomerovanou α-laktosou monohydrátem a mazadly
Vyhlídalová, Barbora ; Mužíková, Jitka (vedoucí práce) ; Ondrejček, Pavel (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Farmaceutická technologie Kandidát Mgr. Barbora Vyhlídalová Konzultant PharmDr. Jitka Mužíková, Ph.D. Název rigorózní práce Studium přímo lisovatelných tabletovin s aglomerovanou α - laktosou monohydrátem a mazadly Tato práce se zabývá studiem tabletovin, které obsahují aglomerovanou α - laktosu monohydrát (Tablettosu® 80) a čtyři druhy mazadel v koncentraci 1 %. Použitá mazadla byla stearan hořečnatý, stearan vápenatý, natrium-stearyl-fumarát a glycerol-dibehenát. Hodnocenými parametry byly tokové vlastnosti směsí, energetický profil lisování, vytlačovací síla, pevnost tablet v tahu a doba rozpadu tablet. Lisovací parametry a vlastnosti tablet byly hodnoceny v závislosti na lisovací síle. Tokové vlastnosti nejvíce zlepšoval stearan hořečnatý, glycerol-dibehenát je téměř neovlivnil. Celková energie lisovacího procesu rostla s lisovací silou, nejnižší hodnoty vykazovala směs se stearanem vápenatým, nejvyšší hodnoty směs s natrium-stearyl- fumarátem. Plasticita klesala s lisovací silou. Z hodnot vytlačovací síly vyplynulo, že glycerol-dibehenát pro jeho špatné mazací vlastnosti v koncentraci 1 % použít nelze. Nejvyšší pevnost v tahu vykazovaly u lisovacích sil 15 a 17 kN tablety s natrium-stearyl-fumarátem, u lisovací síly 13 kN...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 93 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
4 Mužíková, Jana
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.