Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 87 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Studium přímo lisovatelných tabletovin a tablet s retetardační složkou obsahující polyvinyl-acetát a povidon.
Fousová, Dominika ; Mužíková, Jitka (vedoucí práce) ; Ondrejček, Pavel (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Farmaceutická technologie Student Dominika Fousová Školitel PharmDr. Jitka Mužíková, Ph.D. Název diplomové práce Studium přímo lisovatelných tabletovin a tablet s retardační složkou obsahující polyvinyl-acetát a povidon. V práci je hodnocena lisovatelnost přímo lisovatelných tabletovin pro matricové tablety s prodlouženým uvolňováním léčiva. Použitá směsná suchá pojiva byla Prosolv® SMCC 90 a MicroceLac® 100. Retardující složkou byl Kollidon® SR v koncentraci 20 a 30%, dále kombinace 10 % Kollidonu® SR s Compritolem® 888 ATO v koncentraci 10 %. Lisovatelnost tabletovin byla hodnocena pomocí energetického profilu lisovacího procesu a pevnosti tablet v tahu. Pro zkoušku disoluce byla použita metoda rotujícího košíčku. Hodnoty všech energií lisovacího procesu a plasticity byly vyšší v případě tabletovin se směsným suchým pojivem Prosolv® SMCC 90. Tablety s Prosolvem® SMCC 90 vykazovaly vyšší pevnost v tahu. Nejvyšší pevnost měly tablety s 30 % Kollidonu® SR a nejnižší s kombinací retardujících složek v případě obou směsných suchých pojiv. Léčivo se uvolňovalo rychleji z tablet z MicroceLacu® 100 než z tablet s Prosolvem® SMCC 90. V případě MicroceLacu® 100 se uvolňovalo léčivo nejrychleji z tablet s 20 % Kollidonu® SR, v případě...
Studium přímo lisovatelných tabletovin a tablet se směsným suchým pojivem obsahujícím laktosu, povidon a krospovidon.
Nguyen Thi, Thu Ha ; Mužíková, Jitka (vedoucí práce) ; Šklubalová, Zdeňka (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Farmaceutická technologie Student: Nguyen Thi Thu Ha Školitel: PharmDr. Jitka Mužíková, Ph.D. Název diplomové práce: Studium přímo lisovatelných tabletovin a tablet se směsným suchým pojivem obsahujícím laktosu, povidon a krospovidon. Práce se zabývá studiem směsného suchého pojiva Ludipress® , složeného z α-laktózy monohydrátu, polyvinylpyrrolidonu a krospovidonu. Ludipress® byl kombinován s mazadly stearanem hořečnatým a stearylfumarátem sodným v koncentraci 0,5 % a 1 %, a dále také s mikrokrystalickou celulózou v koncentraci 25 %. Testovány byly tokové vlastnosti, lisovatelnost, pevnost v tahu a rozpadavost tablet. Lisovatelnost byla hodnocena pomocí energetického profilu lisovacího procesu v závislosti na lisovací síle. Ludipress® vykazuje vysoké tření, proto je nezbytné přidání mazadla. Mazadla zlepšila jeho sypnost a lisovatelnost a nejoptimálnější byl 0,5 % přídavek stearanu hořečnatého. Vyšší koncentrace mazadel pevnost tablet snížila. Doba rozpadu tablet nerostla s lisovací silou, nejdelší byla s přídavkem 1 % stearylfumarátu sodného. Přídavek 25 % mikrokrystalické celulózy sypnost tabletoviny zhoršil, zlepšil ale její lisovatelnost. Tablety byly pevnější s kratší dobou rozpadu.
Studium přímo lisovatelných tabletovin s granulovanou α-laktosou monohydrátem a mazadly
Šturmová, Zuzana ; Mužíková, Jitka (vedoucí práce) ; Ondrejček, Pavel (oponent)
1 1. ABSTRAKT, ABSTRACT Abstrakt Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Farmaceutické technologie Kandidát: Mgr. Zuzana Šturmová Konzultant: PharmDr. Jitka Mužíková, Ph.D. Název rigorózní práce: Studium přímo lisovatelných tabletovin s granulovanou α-laktosou monohydrátem a mazadly Práce hodnotí granulovanou laktosu Lactopress® Granulated v kombinaci se čtyřmi typy mazadel z hlediska tokových vlastností, lisovatelnosti, vytlačovací síly, pevnosti tablet v tahu a doby rozpadu tablet. Použitá mazadla jsou stearan hořečnatý, stearan vápenatý, natrium-stearyl-fumarát a glycerol-dibehenát v koncentraci 1 %. Lisovatelnost je hodnocena pomocí energetického profilu lisovacího procesu. Mazadla zvyšovala sypnost granulované laktosy, nejvíce stearan hořečnatý. Celková energie lisování rostla s lisovací silou, její vyšší hodnoty vykazovaly tabletoviny s natrium- stearyl-fumarátem a glycerol-dibehenátem. Plasticita klesala s lisovací silou, její vyšší hodnoty vykazovaly tabletoviny s glycerol-dibehenátem. Nejnižší hodnoty vytlačovací síly vykazovaly tabletoviny se stearanem hořečnatým a stearanem vápenatým. Tabletoviny s glycerol-dibehenátem měly extrémně vysoké hodnoty vytlačovací síly, a proto je glycerol-dibehenát v dané koncentraci nevhodný pro použití jako mazadlo. Pevnost tablet v tahu...
Studium přímo lisovatelných tabletovin s aglomerovanou α-laktosou monohydrátem a mazadly
Vyhlídalová, Barbora ; Mužíková, Jitka (vedoucí práce) ; Ondrejček, Pavel (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Farmaceutická technologie Kandidát Mgr. Barbora Vyhlídalová Konzultant PharmDr. Jitka Mužíková, Ph.D. Název rigorózní práce Studium přímo lisovatelných tabletovin s aglomerovanou α - laktosou monohydrátem a mazadly Tato práce se zabývá studiem tabletovin, které obsahují aglomerovanou α - laktosu monohydrát (Tablettosu® 80) a čtyři druhy mazadel v koncentraci 1 %. Použitá mazadla byla stearan hořečnatý, stearan vápenatý, natrium-stearyl-fumarát a glycerol-dibehenát. Hodnocenými parametry byly tokové vlastnosti směsí, energetický profil lisování, vytlačovací síla, pevnost tablet v tahu a doba rozpadu tablet. Lisovací parametry a vlastnosti tablet byly hodnoceny v závislosti na lisovací síle. Tokové vlastnosti nejvíce zlepšoval stearan hořečnatý, glycerol-dibehenát je téměř neovlivnil. Celková energie lisovacího procesu rostla s lisovací silou, nejnižší hodnoty vykazovala směs se stearanem vápenatým, nejvyšší hodnoty směs s natrium-stearyl- fumarátem. Plasticita klesala s lisovací silou. Z hodnot vytlačovací síly vyplynulo, že glycerol-dibehenát pro jeho špatné mazací vlastnosti v koncentraci 1 % použít nelze. Nejvyšší pevnost v tahu vykazovaly u lisovacích sil 15 a 17 kN tablety s natrium-stearyl-fumarátem, u lisovací síly 13 kN...
A study of the compressibility and the properties of tablets from the coprocessed dry binder with mannitol for oral disintegrating tablets.
Lešková, Patrícia ; Mužíková, Jitka (vedoucí práce) ; Svačinová, Petra (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Farmaceutická technológia Študentka: Patrícia Lešková Školiteľ: PharmDr. Jitka Mužíková, Ph.D. Názov diplomovej práce: Štúdium lisovateľnosti a vlastností tabliet zo zmesného suchého spojiva s mannitolom pre tablety dispergovateľné v ústach Táto práca sa zaoberá štúdiom priamo lisovateľných tabletovín a tabliet s látkou Ludiflash® , ktorá je určená pre ODT formuláciu. Hodnotený je vplyv troch mazadiel na vlastnosti tabletoviny a tabliet. Testovanými mazadlami sú stearan horečnatý, stearan vápenatý a stearylfumarát sodný v koncentráciách 0,5 a 1%. Testované sú tokové vlastnosti, lisovateľnosť, vytlačovacia sila, pevnosť a doba rozpadu tabliet. K hodnoteniu lisovateľnosti je použitý energetický profil lisovacieho procesu. Mazadlá nezlepšili sypnosť látky Ludiflash® . Celková energia lisovania rástla s lisovacou silou a jej najvyššie hodnoty vykazovali zmesi s 0,5% koncentráciou stearanu horečnatého a stearylfumarátu sodného, naopak najnižšie hodnoty vykazovala zmes s 1 % stearanom vápenatým. Hodnoty plasticity klesali s lisovacou silou a neboli mezi nimi výraznejšie rozdiely v rámci typu a koncentrácie mazadla. Vytlačovacia sila rástla s lisovacou silou, nejefektivnejší vplyv mal prídavok 1 % stearanu vápenatého. Pevnosť tabliet v...
Studium sypného a konsolidačního chování laktosy.
Kýhosová, Kristýna ; Šklubalová, Zdeňka (vedoucí práce) ; Mužíková, Jitka (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Katedra farmaceutické technologie Školitel: doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D Posluchač: Kristýna Kýhosová Název diplomové práce: Studium sypného a konsolidačního chování laktosy V této práci bylo studováno sypné a konsolidační chování tří druhů laktosy, které se liší metodou výroby (krystalizace, mletí, sprejové sušení). Distribuce velikosti částic byla charakterizována pomocí sítové analýzy. Byla hodnocena sypná a setřesná hustota, sypný úhel, rychlost sypání otvorem násypky a pravá hustota pomocí heliového pyknometru. Ze získaných hodnot byla určena porozita prášku. Pro hodnocení průběhu konsolidace byl použit exponenciální matematický model, který umožnil výpočet hodnoty N1/2 vyjadřující počet sklepnutí nutných k redukci objemu vrstvy prášku na polovinu. Zjištěné hodnoty pro laktosy byly v rozmezí 3-5,8.
Studium faktorů ovlivňujících mísení prášků a homogenitu směsi.
Morávková, Klára ; Šklubalová, Zdeňka (vedoucí práce) ; Mužíková, Jitka (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Katedra farmaceutické technologie Školitel: Doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D. Posluchač: Klára Morávková Název diplomové práce: Studium faktorů ovlivňujících mísení prášků a homogenitu směsi. Správný postup mísení je ve farmacii důležitým aspektem dosažení homogenity finální lékové formy. V této práci je studován vliv rychlosti otáčení mísící krychle a množství mísené směsi na homogenitu směsi modelové léčivé látky, kyseliny acetylsalicylové, a pomocné látky, mikrokrystalické celulosy. Ve vzorcích odebraných ve stanovených časových intervalech byl obsah léčiva určen pomocí spektroskopie v blízké infračervené oblasti (NIR). Homogenita byla hodnocena pomocí odchylek v ploše pod spektrem pro práškové směsi nebo po slisování do tablet. Pro studované směsi bylo nejlepších výsledků homogenity dosaženo při mísení 400 g směsi, při rychlosti otáčení 34 rpm a v čase mísení 80 s.
Studium přímo lisovatelných tabletovin a tablet s retetardační složkou obsahující polyvinyl-acetát a povidon.
Fousová, Dominika ; Mužíková, Jitka (vedoucí práce) ; Ondrejček, Pavel (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Farmaceutická technologie Student Dominika Fousová Školitel PharmDr. Jitka Mužíková, Ph.D. Název diplomové práce Studium přímo lisovatelných tabletovin a tablet s retardační složkou obsahující polyvinyl-acetát a povidon. V práci je hodnocena lisovatelnost přímo lisovatelných tabletovin pro matricové tablety s prodlouženým uvolňováním léčiva. Použitá směsná suchá pojiva byla Prosolv® SMCC 90 a MicroceLac® 100. Retardující složkou byl Kollidon® SR v koncentraci 20 a 30%, dále kombinace 10 % Kollidonu® SR s Compritolem® 888 ATO v koncentraci 10 %. Lisovatelnost tabletovin byla hodnocena pomocí energetického profilu lisovacího procesu a pevnosti tablet v tahu. Pro zkoušku disoluce byla použita metoda rotujícího košíčku. Hodnoty všech energií lisovacího procesu a plasticity byly vyšší v případě tabletovin se směsným suchým pojivem Prosolv® SMCC 90. Tablety s Prosolvem® SMCC 90 vykazovaly vyšší pevnost v tahu. Nejvyšší pevnost měly tablety s 30 % Kollidonu® SR a nejnižší s kombinací retardujících složek v případě obou směsných suchých pojiv. Léčivo se uvolňovalo rychleji z tablet z MicroceLacu® 100 než z tablet s Prosolvem® SMCC 90. V případě MicroceLacu® 100 se uvolňovalo léčivo nejrychleji z tablet s 20 % Kollidonu® SR, v případě...
Studium přímo lisovatelných tabletovin a tablet se směsným suchým pojivem obsahujícím laktosu, povidon a krospovidon.
Nguyen Thi, Thu Ha ; Mužíková, Jitka (vedoucí práce) ; Šklubalová, Zdeňka (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Farmaceutická technologie Student: Nguyen Thi Thu Ha Školitel: PharmDr. Jitka Mužíková, Ph.D. Název diplomové práce: Studium přímo lisovatelných tabletovin a tablet se směsným suchým pojivem obsahujícím laktosu, povidon a krospovidon. Práce se zabývá studiem směsného suchého pojiva Ludipress® , složeného z α-laktózy monohydrátu, polyvinylpyrrolidonu a krospovidonu. Ludipress® byl kombinován s mazadly stearanem hořečnatým a stearylfumarátem sodným v koncentraci 0,5 % a 1 %, a dále také s mikrokrystalickou celulózou v koncentraci 25 %. Testovány byly tokové vlastnosti, lisovatelnost, pevnost v tahu a rozpadavost tablet. Lisovatelnost byla hodnocena pomocí energetického profilu lisovacího procesu v závislosti na lisovací síle. Ludipress® vykazuje vysoké tření, proto je nezbytné přidání mazadla. Mazadla zlepšila jeho sypnost a lisovatelnost a nejoptimálnější byl 0,5 % přídavek stearanu hořečnatého. Vyšší koncentrace mazadel pevnost tablet snížila. Doba rozpadu tablet nerostla s lisovací silou, nejdelší byla s přídavkem 1 % stearylfumarátu sodného. Přídavek 25 % mikrokrystalické celulózy sypnost tabletoviny zhoršil, zlepšil ale její lisovatelnost. Tablety byly pevnější s kratší dobou rozpadu.
Hodnocení viskoelastických vlastností dvou typů předbobtnalého kukuřičného škrobu s využitím testu stresové relaxace
Hájková, Jana ; Svačinová, Petra (vedoucí práce) ; Mužíková, Jitka (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Farmaceutická technologie Školitel: PharmDr. Petra Svačinová, Ph.D. Posluchač: Jana Hájková Název diplomové práce: Hodnocení viskoelastických vlastností dvou typů předbobtnalého kukuřičného škrobu s využitím testu stresové relaxace Tato práce se zabývá studiem viskoelastických vlastností dvou částečně předbobtnalých škrobů Starch 1500® a Lycatab® C a hodnocením pevnosti tablet. V teoretické části je zpracována charakteristika použitých škrobů, kluzných látek a jejich vliv na lisování škrobů. Dále je popsán proces lisování a jeho hodnocení s využitím testu stresové relaxace. Experimentální část je zaměřena na lisování tablet a hodnocení jejich viskoelastických vlastností a pevnosti. Pro hodnocení viskoelasticity byl použit test stresové relaxace. Tablety byly lisovány silou 13, 15 a 17 kN. Jako kluzné látky byly použity stearan hořečnatý a stearylfumarát sodný v koncentraci 0,5 % a 1 %. U paramaterů elasticity A1-3 a plasticity P1-3 se sledovaly rozdíly mezi oběma typy částečně předbobtnalých kukuřičných škrobů, vliv kluzných látek a vliv různých lisovacích sil. Lycatab® C a jeho směsi dosahovaly ve všech třech fázích lisovacího procesu vyšších hodnot parametrů parametrů Ai a Pi než Starch 1500® a jeho směsi. Rozdíly v hodnotách...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 87 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
4 Mužíková, Jana
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.