Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 66 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Metodika použití nízkoteplotního plazmatu ve veterinární léčbě
Dejneka, Alexandr ; Kubinová, Šárka ; Moravec, J. ; Bezděk, D.
Cílem metodiky je aplikace nízkoteplotního plazmatu ve veterinární léčbě. Nízkoteplotní plazma (NTP) má nespecifické antimikrobiální účinky a lze jej bezpečně aplikovat na živé tkáně, aniž by došlo k jejich poškození. Metodika předkládá řešení dermatologických problémů s potenciální bakteriální, plísňovou či kvasinkovou kontaminací. Metodu lze použít také k antimikrobiální dekontaminaci a podpoře hojení chronických a nehojících se ran.
Sportovní centrum
Moravec, Jakub ; Třeštíková, Ing Jana (oponent) ; Berková, Petra (vedoucí práce)
Diplomová práce je projekt sportovního centra v Brněnské městské části Líšeň. Jedná se o dvoupodlažní nepodsklepenou stavbu. Stavba má členitý půdorys. Hlavní vstup je do 1NP. Hala, které dominuje prosklená fasáda, nemá strop a je otevřená až po poslední strop. Z haly je přístup do hygienického zařízení a posilovny, dále do části s wellness a kanceláře. Místnost posilovny má vyšší konstrukční výšku a tvoří jednopatrovou část stavby. Z posilovny jsou dveře na terasu pro venkovní cvičení. V hale jsou schody do 2NP. Ve druhém patře jsou sály pro skupinové lekce. Toto patro je vybaveno vlastními toaletami. Z chodby je přístup na terasu pro venkovní cvičení. Nosné konstrukce jsou z vápenopískových bloků KM Beta. Zastřešení objektu je formou ploché střechy, větší část ve formě vegetační střechy.
Role of Potassium Channels in the Regulation of Vascular Smooth Muscle Tone
Bencze, Michal ; Zicha, Josef (vedoucí práce) ; Moravec, Jan (oponent)
Draslíkové kanály majú poprednú úlohu v regulácii membránového potenciálu buniek hladkého svalu ciev. Membránový potenciál má priamy vplyv na cievny tonus. V hladkom svale ciev poznáme štyri druhy draslíkových kanálov. Napäťovo-ovládané K+ kanály (KV) sú schopné reagovať na depolarizáciu svojím otvorením. Vápnikom-aktivované K+ kanály (KCa) z rovnakej génovej rodiny sú aktivovateľné nie len napätím, ale aj zvýšenou koncentráciou intracelulárneho Ca2+. Dovnútra-usmerňujúce K+ kanály (KIR) svojou zvyšujúcou sa von smerujúcou vodivosťou v negatívnych hodnotách amplifikujú draslíkový prúd a pôsobia ako senzor zvýšenej K+ koncentrácie v extracelulárnom priestore. Prepojenie medzi metabolizmom a membránovým potenciálom vytvárajú ATP-senzitívne K+ kanály (KATP). Funkcia K+ kanálov je dôležitá aj v endoteli, ktorý uvoľňuje množstvo vazodilatačných a vazokonstrikčných látok. Abnormálna expresia K+ kanálov sa vo veľkej miere podieľa na remodelácii ciev počas hypertenzie.
Ekologie chování gekončíka nočního (Eublepharis macularius)
Jančúchová Lásková, Jitka ; Landová, Eva (vedoucí práce) ; Moravec, Jiří (oponent) ; Sedláček, František (oponent)
V průběhu evoluce přírodní výběr selektuje jedince, kteří volí tu nejlepší strategii pro přežití a největší reprodukční úspěch. Z evolučního hlediska hraje hybridizace významnou roli v procesu speciace. Zvolení vhodné antipredační strategie vzrůstá šance jedince na přežití. Ve své dizertační práci jsem se zabývala těmito dvěma tématy a jejich vlivu na fitness u gekončíka nočního (Eublepharis macularius, Eublepharidae). Oproti jiným skupinám obratlovců je záznamů o hybridizaci a jejím vlivu na fitness (fertilitu, přežívání) hybridů u ještěrů málo, ačkoliv hybridizují i geneticky vzdálené druhy. Efekt hybridizace na fitness byl studován u dvou druhů gekončíků (E. macularius a E. angramainyu). Zda jsou ochotni se křížit s cizím druhem a jaký to má dopad na fitness hybridů. Podobně byli studovány u geneticky příbuznějších forem komplexu druhů kolem E. macularius případné prekopulační omezení a výhody a ztráty spojené s hybridizací. Analýza dat ukázala, že ještěři hybridizují i mezi velmi fylogeneticky vzdálenými druhy a dokonce jsou "úspěšnější" než ptáci nebo želvy. Překvapivě se v naší studii neprokázal vztah mezi genetickou vzdáleností rodičovských druhů a sterilitou anebo neživotaschopností hybridů. Alespoň částečná fertilita F1 hybridů a tok genů se vyskytoval i u hybridizací mezi geneticky...
Object recognition using 3D convolutional neural networks
Moravec, Jaroslav ; Lokoč, Jakub (vedoucí práce) ; Straka, Milan (oponent)
Název: Rozpoznávání objektů pomocí 3D konvolučních neuronových sítí Autor: Jaroslav Moravec Katedra: Katedra softwarového inženýrství Školitel: RNDr. Jakub Lokoč, Ph.D., Katedra softwarového inženýrství Abstrakt: S rychlým rozvojem laserů a senzorů se velmi usnadnilo skenování i ukládání objektů do digitální podoby v perzistentních databázích. S rostoucím počtem naskenovaných 3D objektů je nezbytné vyvinout metody pro práci s těmito daty a jejich vyhledávání. Pro různé úkoly vyhledávání je také potřeba, aby tyto vyhledávací modely byly co nejefektivnější. V naší práci se zaměřujeme na efektivní klasifikaci a vyhledávání podobných objektů. Studovaný přístup se zakládá na konvolučních neuronových sítích, tedy metodě strojového učení, která v posledních letech zažívá boom. Navrhli jsme a natrénovali několik architek- tur 3D konvolučních neuronových sítí a testovali jsme je na nejmodernějších 3D datasetech pro rozpoznávání a vyhledávání podobných 3D objektů. Podařilo se nám též ukázat, že naučené znaky objektů z jednoho datasetu se mohou následně použít na určení tříd objektů z jiného 3D datasetu. Klíčová slova: Rozpoznávání objektů, 3D konvoluce, neuronové sítě
Bitcoin - Legal Aspects and Regulation
Moravec, Jiří ; Kohajda, Michael (vedoucí práce) ; Kotáb, Petr (oponent)
v českém jazyce Motivací pro tuto diplomovou práci je analýza Bitcoinu, neboť Bitcoin je stále ještě nový fenomén a vyžaduje ekonomické, právní a legislativní zhodnocení. V této práci hledáme odpověď na otázku co je to Bitcoin. Tato práce je rozdělena do tří bloků, v jejich rámci používáme analytické, popisné a komparativní metody. V první části se zejména zaměřujeme na ekonomickou stránku Bitcoinu porovnáním Bitcoinu a generální pojetí peněz. V druhé části diskutujeme, zda by v rámci českého práva měl být Bitcoin věcí v právním smyslu. Ve třetí části popisujeme současnou situaci právní úpravy Bitcoinu a navrhujeme, aby byl vytvořen zákon o Bitcoinu. Závěrem této práce je, že Bitcoin je digitální prostředek směny, který nemůže být považován ani za peníze ani za měnu. Bitcoin může být právně interpretován i způsoby, kdy nebude moci být považován za věc v právním smyslu, ale pro účely regulace by měl být, alespoň v současné době, považován za věc v právním smyslu. Navrhujeme, aby Bitcoin byl systematicky regulován tím, že na osoby jejichž předmětem podnikání je Bitcoin, budou uvaleny odpovídající povinnosti.
Hnutí Brontosaurus jako fenomén volnočasové aktivity československé mládeže v letech 1974-1989
Moravec, Jiří ; Havlůjová, Hana (oponent) ; Hnilica, Jiří (oponent)
Rigorózní práce se zabývá zapojením mladých lidí do ochrany přírody v rámci hnutí Brontosaurus a to jak dětí do 15 let, tak i dospívající mládeže. Práce se opírá především o dokumenty Komunistické strany Československa, Socialistického svazu mládeže, Archivu bezpečnostních složek, o soukromé archivy bývalých aktivistů hnutí Brontosaurus a časopis Mladý svět. Nejdůležitějším zdrojem poznání jsou strukturované rozhovory s bývalými aktivisty hnutí Brontosaurus. Jedním z hlavních cílů práce je zmapování historie hnutí Brontosaurus, do jaké míry byla činnost hnutí Brontosaurus ovlivňována stranickými a svazáckými orgány a současně byla konfrontována širokou škálou osobních výpovědí. Práce by měla přispět k rozvoji občanské společnosti a ekologické výchově. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Smluvní a deliktní odpovědnost za způsobenou škodu
Moravec, Jaroslav ; Šustek, Petr (vedoucí práce) ; Salač, Josef (oponent)
Havním cílem této diplomové práce je kriticky zhodnotit nastalé změny v úpravě občanskoprávní odpovědnosti, zejména podrobit kritice násilné obrácení koncepce odpovědnosti navzdory převažujícímu názoru právní doktríny, a rozebrat novou úpravu deliktního práva, přičemž se snažím novou úpravu porovnat s úpravou předchozí a vytyčit její přednosti nebo naopak slabá místa a analyzovat jednotlivé podmínky vzniku smluvní a deliktní opovědnosti za škodu jakož i podrobit kritice adaptaci upravy německého BGB do českého občanského zákoníku, která byla provedena nepromyšleně a příliš se vzdaluje inspiračnímu zdroji. Práce je členěna do tří kapitol. V první kapitole nazvané "Obecně k občanskoprávní odpovědnosti" jsem se pokusil teoreticky vymezit pojem občanskoprávní odpovědnosti a dále jsem rozebral dvě základní koncepce odpovědnosti - koncepci sankční a preventivní. Tento obecný úvod následuje rozbor ustanovení, v kterých pracuje občanský zákoník s pojmem odpovědnosti, na základě kterého jsem se pokusil vymezit koncepci odpovědnosti v občanském zákoníku, kterou si zákonodárce zvolil za účelem dosažení konsistentnosti v užívání názvosloví. První kapitola je zakončena krátkým výkladem vztahujícím se k pojmu delikt, neboť občanský zákoník na rozdíl od předchozí úpravy tento pojem obsahuje přímo v zákonném textu...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 66 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
3 Moravec, Jakub
8 Moravec, Jan
2 Moravec, Jan,
11 Moravec, Jaroslav
9 Moravec, Jiří
3 Moravec, Josef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.