Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 42 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Kombinování klasifikátorů pomocí fuzzy metod
Moravec, Jaroslav ; Eckhardt, Alan (oponent) ; Holeňa, Martin (vedoucí práce)
V této práci jsme rozpracovali metodu kombinování klasifikátoru pomocí tconormového integrálu pro prípad kombinování týmu SVM klasifikátoru. Porovnávali jsme úspešnosti klasifikátoru získaných na základe kombinování SVM klasifikátoru pomocí Sugenova integrálu a pomocí kvazi-Sugenových integrálu. Do systému fuzzy konjunkcí pro integraci, které byly použity pro kvazi-Sugenovy integrály, jsme jako kvazinásobení používali konjunkce ze trech rodin fuzzy konjunkcí, z Aczél-Alsinaovy rodiny, z Dombiovy rodiny a z Frankovy rodiny. Z výsledku našich experimentu vyplývá, že nejlépe vychází kombinování pomocí Sugenova integrálu.
Fenotypové a molekulární přístupy v systematice palearktických a neotropických rosniček rodů Hyla a Osteocephalus (Amphibia: Hylidae)
Gvoždík, Václav ; Moravec, Jiří (vedoucí práce) ; Mikulíček, Peter (oponent) ; Hulva, Pavel (oponent)
SOUHRN Systematika rosniček (Hylidae) prošla v posledních desetiletích bouřlivým vývojem a to jak na vyšších taxonomických úrovních (podčeledi a rody), tak na úrovni druhové. Na původní klasickou morfologickou systematiku nejprve navázal bioakustický přístup, kdy se oznamovací hlasy samců v některých případech ukázaly jako významná reprodukčně-izolační bariéra a tudíž jako důležitý znak pro systematiku. Zcela nový vhled však přišel až se zavedením genetických metod do systematiky. To umožnilo odlišit nejen morfologicky ale i akusticky kryptické taxony. Nejvhodnějším přístupem v systematice rosniček je pak kombinace těchto rozdílných přístupů. Cílem dizertační práce bylo za pomocí kombinace morfologických, bioakustických a molekulárně-genetických přístupů zhodnotit systematiku rosniček rodu Hyla z oblasti východní Evropy až Blízkého východu a amazonského rodu Osteocephalus. Dizertační práce se skládá z obecného úvodu, tří publikovaných prací, dvou prací v recenzním řízení a závěru. První tři práce se zabývají fenotypovým (morfologie a bioakustika) přístupem v systematice. První práce se zabývá otázkou variability ve zbarvení, resp. kresbě mezi kyperskými a přilehlými pevninskými (Turecko, Sýrie, Libanon) populacemi druhu Hyla savignyi. Zjištěný frekvenční rozdíl v přítomnosti a typu dorzálního skvrnitého...
Vlastnosti a regulace objemově-závislých aniontových kanálů u astrocytů.
Harantová, Lenka ; Moravec, Jan (oponent) ; Anděrová, Miroslava (vedoucí práce)
Živočišné buňky musí být schopné udržet si stálý objem navzdory měnící se osmolaritě vnějšího či vnitřního prostředí, aby mohly správně fungovat. Buňky v hypotonickém prostředí nasávají vodu a zvětšují svůj objem. Ke snížení objemu na původní hodnotu pak u většiny buněčných typů slouží vypouštění intracelulárních anorganických a organických osmoticky aktivních částic, což vede k výtoku vody z buňky. Tento proces nazývaný regulační snižování objemu je zajišťován různými iontovými kanály a přenašeči. Relativně nedávno se do centra pozornosti dostaly objemově regulované aniontové kanály (VRAC). VRAC se vyznačují mírnou vnější usměrněností, střední vodivostí, propustností pro anorganické anionty a organické osmolyty a citlivostí k širokospektrým blokátorům aniontových kanálů. Funkce a vlastnosti VRAC v astrocytech jsou obzvláště zajímavé, protože mnoho patologií, jako například ischemii, traumatické poranění mozku či hyponatremii, doprovazí výrazné zvětšování objemu astrocytů. VRAC jsou proto hypotetickým cílem léčby edému mozku. Kromě toho se VRAC účastní průběhu buněčného cyklu, buněčné migrace, apoptózy a mezibuněčné komunikace. Molekulární identita a mechanismus aktivace VRAC jsou navzdory intenzivnímu výzkumu stále nejasné. Tato práce shrnuje dosud objevené poznatky o VRAC, s důrazem na jejich...
Indukce neurogeneze a gliogeneze po ischemickém poškození CNS
Filipová, Marcela ; Moravec, Jan (oponent) ; Anděrová, Miroslava (vedoucí práce)
Ischemické poškození mozku (iktus) patří mezi nejčastější příčiny úmrtí a invalidity u lidí. Objev neurogeneze a možnosti její indukce cytokiny v dospělém centrálním nervovém systému (CNS) poskytl naději na možnou léčbu ischemie. Tato práce se zaměřuje na popis mechanismů neurogeneze na buněčné a molekulární úrovni a čerpá z poznatků získaných během posledních deseti let. První kapitola této práce je zaměřena na popis vzniku nových neuronů v gyru dentatu hippokampu a subvenrikulární zóně, hlavních neurogenních oblastech dospělého CNS, za fyziologických podmínek. Další část je zaměřena na stručný popis modelů používaných ke studiu ischemie u potkana a myši a na patofyziologii ischemického poškození mozku, při kterém dochází k aktivaci astrocytů a mikrogliálních buněk. Dále je popsána aktivace neurogenze v těchto dvou hlavních neurogenních oblastech. Zmíněna je i úloha NG2 glií, které se vyskytují v celém mozku, a které se podle nejnovějších výzkumů jeví jako potenciální zdroj buněk, jejichž cílenou diferenciací by bylo možné vytvořit specifické typy nervových buněk (oligodendrocyty, astrocyty a pravděpodobně i neurony), které by se daly využít pro reparaci poškozené nervové tkáně. Poslední část práce se zabývá vlivem jednotlivých růstových faktorů, které vytvářejí mikroprostředí vhodné pro...
Etická plausibilita sebevraždy
Moravec, Jan ; Hogenová, Anna (vedoucí práce) ; Blažková, Miloslava (oponent)
Diplomová práce "etická plausibilita sebevraždy" se zabývá problémem sebevraždy z filosofického a etického hlediska. Nastoluje základní metodologické vymezení v pohledu na různé sebevraždy. Důležitým rozdělením je základní nastolení hierarchie lidského tázání po životě. Je ukázána primární ontologická otázka, sekundární kvalitativní otázka a terciární kvantitativní otázka. Toto vymezení mají pomoci při tázání se po ústřední otázce diplomové práce: "kdy je sebevražda morálně přípustná či dobrá." Diplomová práce pracuje s různými důvody a přístupy k sebevraždě a tyto různé důvody a přístupy konfrontuje jak s nabídnutou metodologií, tak s filosofickými a etickými systémy, které se tématu týkají. Tyto vybrané etické a filosofické systémy jsou převedeny do oněch tří základních otázek a následně jsou porovnávány, zda-li nám mohou vypovědět něco o etické přípustnosti dané sebevraždy. Diplomová práce ovšem nezůstává jen u osoby sebevraha a jeho činu, ale přesahuje rámec jedince a snaží se ukázat, jak teoreticky nezúčastnění lidé jsou angažování sebevrahovým jednáním a jak se oni na jeho jednání angažují. Sjednocujícím momentem této diplomové práce je moment tolerance. Na učení Johna Locka o toleranci staví závěrečný přístup k sebevraždě, sebevrahovi a jeho blízkého i vzdáleného okolí. Diplomová práce je také nucena...
Metodika použití nízkoteplotního plazmatu za účelem sterilizace ran
Dejneka, Alexandr ; Kubinová, Šárka ; Moravec, J. ; Bezděk, D.
Cílem metodiky je řešení sterilizace kožního povrchu a ran ve veterinární medicíně pomocí aplikace nízkoteplotního plazmatu. Nízkoteplotní plazma (NTP) má nespecifické antimikrobiální účinky a lze jej bezpečně aplikovat na živé tkáně, aniž by došlo k jejich poškození. Metodika předkládá řešení sterilizace tkání a ran s potenciální bakteriální, plísňovou či kvasinkovou kontaminací. Metodu lze použít také k antimikrobiální dekontaminaci a podpoře hojení chronických a nehojících se ran.
Rodinný dům v Moravanech u Brna
Moravec, Jakub ; Hofman, Petr (oponent) ; Berková, Petra (vedoucí práce)
Bakalářská práce je projekt rodinného dvougeneračního dvojdomu na okraji obce Moravany. Objekt je tvořen ze dvou bytů, mezi kterými je garáž pro dva automobily. Menší byt je přízemní, druhý má dvě patra se sklepem. Byty jsou spojené zimní zahradou, ze které je vstup na zahradu. Nosné konstrukce jsou ze systému Porotherm. Zastřešení objektu je formou ploché střechy, část ve formě vegetační střechy. Hlavní vstupy jsou do 1NP. 1NP slouží pro denní pobyt, je v něm umístěna kuchyně s jídelnou a obývacím pokojem, v jednopatrovém bytě je i ložnice. U většího bytu slouží jako komunikační prostor mezi patry železobetonové schodiště. V 1S jsou místnosti určené ke skladování dále prádelna, technická místnost, dílna. Z 1S vede schodiště do zahrady. 2NP je navrženo pro odpočinek, jsou ložnice s koupelnami a přístup na terasu.
Analýza problémů při uplatňování odpočtu DPH
Moravec, Jan ; Penka, Miroslav (oponent) ; Kopřiva, Jan (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou problémů při uplatňování odpočtu daně z přidané hodnoty. Uvádí druhy daní v České republiky a podrobně rozebírá problematiku zákona o DPH. Na základě praktických příkladů poukazuje na nejčastější problémy při uplatnění odpočtu DPH a navrhuje způsoby jejich řešení.
Prostředí pro tvorbu interaktivních webových stránek
Moravec, Jaroslav ; Očenášek, Pavel (oponent) ; Burget, Radek (vedoucí práce)
Tato diplomová práce popisuje prostředí pro tvorbu a správu interaktivních webových stránek. Zabývá se jak návrhem struktury, tak visuální stránkou. Základní myšlenkou je, že se stránka skládá z jednotlivých prvků a tyto prvky lze na stánku libovolně poskládat. Těchto prvků je několik druhů: interaktivní, obsahové, databázové a informativní. Dále toto prostředí obsahuje nástroje pro správu účtů, řízení přístupu, správu databáze, audit, podporu více jazyků a některé další.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 42 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Moravec, Jakub
6 Moravec, Jan
1 Moravec, Jan,
8 Moravec, Jaroslav
7 Moravec, Jiří
2 Moravec, Josef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.