Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 59 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Bitcoin - Legal Aspects and Regulation
Moravec, Jiří ; Kohajda, Michael (vedoucí práce) ; Kotáb, Petr (oponent)
v českém jazyce Motivací pro tuto diplomovou práci je analýza Bitcoinu, neboť Bitcoin je stále ještě nový fenomén a vyžaduje ekonomické, právní a legislativní zhodnocení. V této práci hledáme odpověď na otázku co je to Bitcoin. Tato práce je rozdělena do tří bloků, v jejich rámci používáme analytické, popisné a komparativní metody. V první části se zejména zaměřujeme na ekonomickou stránku Bitcoinu porovnáním Bitcoinu a generální pojetí peněz. V druhé části diskutujeme, zda by v rámci českého práva měl být Bitcoin věcí v právním smyslu. Ve třetí části popisujeme současnou situaci právní úpravy Bitcoinu a navrhujeme, aby byl vytvořen zákon o Bitcoinu. Závěrem této práce je, že Bitcoin je digitální prostředek směny, který nemůže být považován ani za peníze ani za měnu. Bitcoin může být právně interpretován i způsoby, kdy nebude moci být považován za věc v právním smyslu, ale pro účely regulace by měl být, alespoň v současné době, považován za věc v právním smyslu. Navrhujeme, aby Bitcoin byl systematicky regulován tím, že na osoby jejichž předmětem podnikání je Bitcoin, budou uvaleny odpovídající povinnosti.
Hnutí Brontosaurus jako fenomén volnočasové aktivity československé mládeže v letech 1974-1989
Moravec, Jiří ; Havlůjová, Hana (oponent) ; Hnilica, Jiří (oponent)
Rigorózní práce se zabývá zapojením mladých lidí do ochrany přírody v rámci hnutí Brontosaurus a to jak dětí do 15 let, tak i dospívající mládeže. Práce se opírá především o dokumenty Komunistické strany Československa, Socialistického svazu mládeže, Archivu bezpečnostních složek, o soukromé archivy bývalých aktivistů hnutí Brontosaurus a časopis Mladý svět. Nejdůležitějším zdrojem poznání jsou strukturované rozhovory s bývalými aktivisty hnutí Brontosaurus. Jedním z hlavních cílů práce je zmapování historie hnutí Brontosaurus, do jaké míry byla činnost hnutí Brontosaurus ovlivňována stranickými a svazáckými orgány a současně byla konfrontována širokou škálou osobních výpovědí. Práce by měla přispět k rozvoji občanské společnosti a ekologické výchově. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Smluvní a deliktní odpovědnost za způsobenou škodu
Moravec, Jaroslav ; Šustek, Petr (vedoucí práce) ; Salač, Josef (oponent)
Havním cílem této diplomové práce je kriticky zhodnotit nastalé změny v úpravě občanskoprávní odpovědnosti, zejména podrobit kritice násilné obrácení koncepce odpovědnosti navzdory převažujícímu názoru právní doktríny, a rozebrat novou úpravu deliktního práva, přičemž se snažím novou úpravu porovnat s úpravou předchozí a vytyčit její přednosti nebo naopak slabá místa a analyzovat jednotlivé podmínky vzniku smluvní a deliktní opovědnosti za škodu jakož i podrobit kritice adaptaci upravy německého BGB do českého občanského zákoníku, která byla provedena nepromyšleně a příliš se vzdaluje inspiračnímu zdroji. Práce je členěna do tří kapitol. V první kapitole nazvané "Obecně k občanskoprávní odpovědnosti" jsem se pokusil teoreticky vymezit pojem občanskoprávní odpovědnosti a dále jsem rozebral dvě základní koncepce odpovědnosti - koncepci sankční a preventivní. Tento obecný úvod následuje rozbor ustanovení, v kterých pracuje občanský zákoník s pojmem odpovědnosti, na základě kterého jsem se pokusil vymezit koncepci odpovědnosti v občanském zákoníku, kterou si zákonodárce zvolil za účelem dosažení konsistentnosti v užívání názvosloví. První kapitola je zakončena krátkým výkladem vztahujícím se k pojmu delikt, neboť občanský zákoník na rozdíl od předchozí úpravy tento pojem obsahuje přímo v zákonném textu...
Simultánní intervaly spolehlivosti duální k postupným metodám vícenásobného srovnávání
Moravec, Jan ; Komárek, Arnošt (vedoucí práce) ; Hlávka, Zdeněk (oponent)
Hlavním tématem práce je konstrukce simultánních oblastí spolehlivosti (SCR) duálních k postupným procedurám vícenásobného srovnávání (MCP). První kapi- tolu věnujeme základům teorie vícenásobného srovnávání včetně třídy uzavřených MCP, která obsahuje všechny MCP, které silně kontrolují familywise error rate. V druhé kapitole je vyložen obecný postup konstrukce SCR duálních k uzavřeným MCP. Tyto obecné výsledky jsou ve třetí a čtvrté kapitole užity k odvození SCR duálních k podtřídě uzavřených MCP, které jsou založeny na Bonferro- niho vážených testech. Explicitně jsou sestrojeny SCR duální k Holmově, Hol- mově(W), fixed-sequence a fallback MCP. Teoretické výsledky jsou numericky ilustrovány na bioekvivalenční studii. V páté kapitole jsou stručně diskutovány SCR duální k Hommelově, Hochbergově a sestupné Dunnettově MCP.
Ekologie, etologie a variabilita ještěrky zelené, Lacerta viridis v Přírodní rezervaci Tiché údolí
Chmelař, Jan ; Rehák, Ivan (vedoucí práce) ; Moravec, Jiří (oponent)
Ještěrka zelená, Lacerta viridis, je v čechách kriticky ohroženým druhem. Vyskytuje se zde za severní hranicí souvislého rozšíření druhu, a je vázána na říční fenomén hluboce zaříznutých říčních údolí. Na vybrané lokalitě v Tichém údolí probíhá dlouhodobý ochranný management s cílem zvýšit a poté udržet celkovou abundanci místní populace. Tento management je přímým výstupem výzkumu z let 1995-1997. Předmětem předkládané práce, která má zhodnotit efektivitu managementových opatření je zejména získání aktuálních populačních charakteristik za účelem srovnání s hodnotami z tohoto období a zhodnocení účinnosti managementových opatření. Lokalita byla hodnocena v průběhu let 2011 - 2014. Pozorování byla prováděna v celkem 119 dnech. Oproti údajům z let 1995 - 1997 byl pozorován nápadný vzestup abundance a rozšíření využívané plochy. Dále byla provedena prostorová diskriminační analýza míst výskytu jedinců, která mapuje význam jednotlivých faktorů prostředí v bezprostředním okolí místa výskytu. Nejvýznamnějšími pro faktory pozitivní diskriminaci jsou podle analýzy přítomnost suti a dostupnost úkrytu. Negativně byly diskriminovány plochy s vysokým podílem vysoké vegetace a travin. Dále práce obsahuje a diskutuje údaje o ekologii, etologii a morfologické variabilitě vybrané populace. Klíčová slova: ještěrka...
Systematics, Phylogeny and Biogeography of the gecko genus Hemidactylus (Reptilia, Gekkonidae) in Arabia and the Near East.
Šmíd, Jiří ; Moravec, Jiří (vedoucí práce) ; Kotlík, Petr (oponent) ; Rehák, Ivan (oponent)
(in Czech) Donedávna byli gekoni rodu Hemidactylus vyskytující se v oblasti východního Mediteránu a na Arabském poloostrově považováni za relativně nediverzifikovanou skupinu. Jednak to bylo způsobeno jejich výraznou morfologickou uniformitou a zároveň jejich často synantropním způsobem života, díky kterému byly některé druhy rozšířeny na velké vzdálenosti. Nicméně s nástupem molekulárně-fylogenetických metod jakožto běžné techniky rutinně používané k odhalování fylogenetických vztahů mezi organismy se naše poznání diverzity tohoto rodu radikálně změnilo. Cílem této práce bylo odhalit fylogenetické a biogeografické vztahy a systematiku arabských zástupců rodu Hemidactylus. Analýzou přes 500 jedinců více než 40 druhů pocházejících z východního Mediteránu, Arabského poloostrova, Sokotry, severní a východní Afriky a Íránu a sekvencí šesti genů (dva mitochondriální - 12S rRNA, cyt b; čtyři jaderné - cmos, mc1r, rag1, rag2) se podařilo rekonstruovat kalibrovanou fylogenezi tzv. aridního kladu rodu Hemidactylus, odvodit jeho komplexní biogeografickou historii a odhalit sedm potenciálně nových druhů. Výsledky biogeografické analýzy naznačují, že současné rozšíření rodu bylo formováno jak vikariančními tak disperzními událostmi. Vikarianční události je možné dát do souvislosti s kontinentálním rozpadem v...
Fylogeneze vybraných rodů gekonů Mediteránu a přilehlých oblastí
Červenka, Jan ; Kratochvíl, Lukáš (vedoucí práce) ; Moravec, Jiří (oponent) ; Gvoždík, Václav (oponent)
Fylogeneze vybraných rodů gekonů Mediteránu a přilehlých oblastí Jan Červenka disertační práce Abstrakt Disertační práce, jejímž základem jsou tři již publikované práce a jeden rukopis, je zaměřena na fylogenezi vybraných rodů gekonů z oblasti Mediteránu a oblastí přilehlých. Cílovou skupinu taxonů spojuje z morfologického hlediska absence přísavných lamel na prstech a z hlediska historie výzkumu skupiny také jejich předpokládaná blízká fylogenetická příbuznost. Na problematiku studovanou v této práci byly aplikovány především metody molekulární fylogenetiky s využitím sekvenčních dat získaných z mitochondriálních genů. Morfologické znaky, u ještěrů tradičně používané, byly zkoumány zejména v souvislosti s ekologií studovaných forem. Práce umožnila první podrobnější náhled na fylogenezi zkoumaných taxonů. Ze zjištěných výsledků vyplývá, že rod Cyrtopodion, dříve považovaný za monofyletický, monofylem není, neboť rody Bunopus a Agamura tvoří jeho vnitřní skupiny. Jeho podrod Mediodactylus tvoří monofylum, nikoli však blízce příbuzné ostatním zástupcům rodu a byl povýšen na samostatný rod Mediodactylus. Enigmatický a doposud poměrně málo prozkoumaný rod Carinatogecko tvoří se všemi svými zástupci vnitřní skupinu rodu Mediodactylus. Na základě vnější morfologie a ekologických charakteristik bylo též doporučeno...
Emise peněz centrální bankou a její výhledy po vstupu do Evropské měnové unie
Moravec, Jaroslav ; Karfíková, Marie (vedoucí práce) ; Kohajda, Michael (oponent) ; Dřevínek, Karel (oponent)
Emise peněz centrální bankou a její výhledy po vstupu do Evropské měnové unie (abstrakt) Předložená práce zkoumá problematiku emise hotovostních peněz centrální bankou v České republice. Emise hotovostních peněz je zkoumána zejména z pohledu její právní úpravy, ale pozornost je věnována tak jejímu praktickému naplňování v úřední praxi naší centrální banky. Cílem práce je komplexní zpracování podstatné části právní úpravy této oblasti. Pozornost je věnována zejména právní úpravě platné, ale také předpisům, které byly v době od vzniku České republiky do současnosti již zrušeny. Tato oblast našeho každodenního života není často zkoumána a existuje k ní jen minimum finančněprávní literatury. To na druhé straně poskytuje více prostoru pro zkoumání málo známých informací z úřední praxe. První část práce podává přehled o historii emise hotovostních peněz na našem území po roce 1918. Nejprve je pojednáno o rakousko-uherské korunové měně a jejích bankovkách a mincích, které u nás obíhaly po vzniku samostatného československého státu. Dále byl zkoumán vývoj hotovostního peněžního oběhu Československé republiky do odluky československé měny od měny rakousko-uherské, která proběhla podle plánu prvního ministra financí Aloise Rašína. Poté je sledováno vydávání prvních československých definitivních státovek Bankovním...
Ontogeneze a evoluce velikosti a pohlavní dvojtvárnosti u plazů
Frýdlová, Petra ; Frynta, Daniel (vedoucí práce) ; Moravec, Jiří (oponent) ; Zrzavý, Jan (oponent)
Skupina Varanidae je tvarově velmi uniformní, ale velikostně vykazuje obrovskou variabilitu, a to jak na fylogenetické tak i na ontogenetické úrovni. Pohlavní dvojtvárnost ve velikosti (SSD) je u varanů velmi výrazná, tato skupina je schopna velmi rychlého růstu, metabolismu a pohlavního dospívání. Na základě dat o velikosti jednotlivých druhů se mi podařilo ověřit platnost Renschova pravidla, kdy s rostoucí velikostí druhu se zvětšuje rozdíl ve velikosti samců a samic, samci jsou nápadně větším pohlavím. V dalším kroku jsem se již zaměřila na modelový druh varana mangrovového (Varanus indicus). Sledovala jsem velmi detailně jeho ontogenezi. Zjistila jsem, že je tento varan poměrně značně dimorfní ve velikosti a částečně i ve tvaru těla, je schopný enormně rychlého růstu a pohlavního dospívání. Oproti velikostní pohlavní dvojtvárnosti je tvarová jen slabá, avšak měřitelná v těch místech, kde byl předpokládán selekční tlak. Odběry krve sledovaly biochemické a hematologické parametry. Koncentrace biochemických parametrů poodhalily hospodaření jednotlivých pohlaví se zdroji, nákladnost růstu a reprodukce. Ačkoliv obě pohlaví produkují obdobné množství biomasy (růst samců vs. reprodukce samic), zdá se, že investice do reprodukce jsou kvalitativně náročnější. Hodnocením hematologických parametrů jsem ověřila...
Ekologie, etologie a variabilita ještěrky zelené, Lacerta viridis v Přírodní rezervaci Tiché údolí
Chmelař, Jan ; Rehák, Ivan (vedoucí práce) ; Moravec, Jiří (oponent)
The european green lizard, Lacerta viridis is a critically endangered reptile species which is in the region of Bohemia present only in relict isolated populations. These populations are closely linked to slopes with a southern exposition in deeply engorged river valleys. These valleys exhibit a unique climatic effect also known as the river phenomenon which allows numerous animal and plant species to survive far beyond their standard northern range. The chosen locality in Tiché údolí is a subject to long-term conservational management and the studied lizard population seems to reflect its effectiveness. This study is aimed to evaluate variability, ecological and ethological characteristics of lizards within the locality and is focused on changes on the population level. Key words: European green lizard, Lacerta viridis, Tiché údolí, river phenomenon, variability, ecology, ethology, population characteristics Abstrakt Ještěrka zelená, Lacerta viridis, je kriticky ohrožený druh plaza, který se na území Čech vyskytuje pouze v reliktních a izolovaných populacích. Ty jsou úzce spjaty se svahy v hluboko zaříznutých říčních údolích. Tato údolí vykazují unikátní klimatický efekt, známý též jako říční fenomén, který umožňuje výskyt četných živočišných i rostlinných druhů i za severní hranicí jejich běžného...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 59 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Moravec, Jakub
8 Moravec, Jan
1 Moravec, Jan,
10 Moravec, Jaroslav
9 Moravec, Jiří
3 Moravec, Josef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.