Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 13 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Kvalita povrchových úprav DPS a optimalizace testovacího kupónu
Minář, Jan ; Přikryl, Tomáš (oponent) ; Starý, Jiří (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá měřením a vyhodnocováním smáčivosti různých povrchových úprav DPS, pomocí testovacího kupónu vyvíjeného ve spolupráci s firmou Gatema. Věnuje se především povrchovým úpravám ENIG a imerzní cín, u kterých se zaměřuje na metodiku sledování kvality a provádění pravidelných testů kvality těchto povrchových úprav. Toto testování probíhá při použití pájecí slitiny SAC305. Jednotlivé testy simulují pájení přetavením i pájení vlnou.
Electronic structure and magnetic properties of the materials with strong electron-electron correlation
Kozub, Agnieszka Lidia ; Shick, Alexander (vedoucí práce) ; Legut, Dominik (oponent) ; Minár, Ján (oponent)
V disertační práci jsou shrnuty metody vhodné pro realistický popis elektronové struktury silně korelovaných systémů a následně jsou tyto metody použity k roz- boru chování vybraných materiálů. Diskutované metody spojují výpočty vycháze- jící z teorie funkcionálu hustoty s explicitně mnohočásticovými přístupy. V kon- krétních variantách této kombinace je přiblížení lokální hustoty doplněno o zesíle- nou elektrostatickou repulzi započtenou Hartreeho-Fockovou metodou, případně je tato repulze zahrnuta přesněji pomocí úplné diagonalizace Andersonova přímě- sového modelu. Jednou z aplikací je studium magnetických příměsí: atomu kobaltu substitučně umístěného v mědi a dále atomů samaria a neodymu adsorbovaných na grafénu. Pro tyto příměsi jsou vypočteny spektrální funkce a poté je analyzováno jejich magnetické chování. Další aplikací je rozbor vlastností tří sloučenin nep- tunia: NpPt2In7, Np2Ni17 a NpBC. Zde jsou vypočteny spinové a orbitální mag- netické momenty a hustoty stavů. V případě NpPt2In7 a NpBC je navíc určeno stabilní magnetické uspořádání.
Smáčivost povrchových úprav DPS
Minář, Jan ; Jana, Toulová (oponent) ; Starý, Jiří (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá měřením smáčecích charakteristik pomocí metody smáčecích vah u vzorků různých povrchových úprav od firmy Gatema. Věnuje se vlivu izotermálního stárnutí a přetavovacích procesů na smáčecí charakteristiky povrchových úprav ENIG, bezolovnatý HAL a imerzní cín. U povrchové úpravy imerzním cínem je sledován vliv intermetalické vrstvy na celkovou smáčivost. Dále se zabývá smáčivostí vrstvy niklu, po odstripování zlata, u povrchové úpravy ENIG.
Pojistná ochrana majetku vybrané obce
Sikorová, Michaela ; Minář, Jan (oponent) ; Řezáč, František (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je analýza současného stavu pojistné ochrany vybrané obce, analýza a komparace nabídky pojistné ochrany majetku obce od komerčních pojišťoven a návrh na změny v rozsahu pojistné ochrany dané obce.
Sledování druhového složení a početnosti krev sajících dvoukřídlých, zvláště komárů, v oblastech CHKO Pálava a CHKO Litovelské Pomoraví
Gelbič, Ivan ; Minář, Jan ; Olejníček, Jiří
Změny v populacích komárů oblasti CHKO Pálava byly studovány s ohledem na umělé zaplavování lužních lesů a s ohledem na dlouhodobé klimatické změny. Vliv změn klimatu na biodiversitu hematofágního hmyzu se také studoval v CHKO Litovelské Pomoraví.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 13 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
7 Minář, Jan
1 Minář, Jiří
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.