Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 71 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Zajišťování veřejného pořádku v České republice a Státu Izrael
Pavlátová, Michaela ; Millerová, Ivana (vedoucí práce) ; Svoboda, Petr (oponent)
Předkládaná diplomová práce zpracovává téma zajištění veřejného pořádku ve Státě Izrael a srovnává jej se zajištěním veřejného pořádku v České republice. S ohledem na stávající bezpečnostní situaci v Evropě a její vývoj se i Česká republika ocitá v období nových výzev v oblasti zajištění veřejného pořádku. Stát Izrael je zemí, která ode dne svého vzniku čelí snaze nepřátel o své zničení. Zajištění bezpečnosti obyvatel a samotné existence státu se pro Izrael stalo určující prioritou, a proto studium izraelského přístupu k zajištění veřejného pořádku považuji za užitečné a v některých ohledech inspirující. Ve své práci nabízím podrobný vhled do způsobu zajištění veřejného pořádku Státu Izrael. Neopomíjím ani společenský a historický kontext, který je nedílnou součástí izraelského pořádkového zákonodárství a bez nějž by nebylo možné pochopit přístup Izraele k zajištění bezpečnosti svých obyvatel. Nejdůležitější oblasti zajištění veřejného pořádku Izraele pak srovnávám se způsobem zajištění veřejného pořádku v České republice. Práce je členěna do šesti kapitol. První dvě pojednávají o pojetí veřejného pořádku a jeho zajištění v České republice. Kapitola třetí rozebírá pojem veřejný pořádek ve specifických souvislostech vzniku a existence Státu Izrael a též z pohledu izraelské právní kultury. Čtvrtá...
Územní rozhodovací procesy
Šobora, Jan ; Svoboda, Petr (vedoucí práce) ; Millerová, Ivana (oponent)
Název práce: Územní rozhodovací procesy Autor se v této práci zabývá primárně územním řízením včetně rozboru dílčích změn v právní vyvolaných koncepční novelou zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), která nabyla účinnosti dne 1. 1. 2018. Autor práce při jejím psaní čerpal primárně z dostupné komentářové literatury, dále z rozmanité judikatury českých soudů, zejména Nejvyššího správního soudu České republiky a v neposlední řadě také z řady odborných článků. Diplomová práce je vnitřně členěna na úvod, tři samostatné kapitoly, podkapitoly a závěr. V úvodní kapitole autor vymezuje vybrané základní pojmy související s problematikou územního řízení, aby čtenáři poskytl možnost lépe pochopit danou problematiku. Dále srovnává vztah koncepčních a realizačních nástrojů územního plánování, popisuje způsoby umisťování staveb v území, jakožto i jednotlivé druhy územních rozhodnutí. V druhé, stěžejní kapitole práce se pak věnuje podrobnému rozboru procesu vedoucího k vydání územního rozhodnutí od podání žádosti po možné prostředky procesní obrany proti již vydanému územnímu rozhodnutí. V rámci této kapitoly věnuje zvláštní pozornost procesnímu účastenství a námitkám účastníků územního řízení. Třetí kapitola práce je věnována alternativním rozhodovacím procesům, z nichž...
Přestupky proti veřejnému pořádku
Lankašová, Rebecca ; Prášková, Helena (vedoucí práce) ; Millerová, Ivana (oponent)
Předložená diplomová práce se zabývá tématem přestupků proti veřejnému pořádku. Během její tvorby došlo k zásadní změně, kdy byl zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích nahrazen dvěma novými zákony. Jednak zákonem č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen Zákon) a jednak zákonem č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích. Tato diplomová práce cílí na oblast přestupků proti veřejnému pořádku upravenou v zákoně o některých přestupcích, popisuje jednotlivé přestupky a zjišťuje, zda nastala změna oproti dřívější úpravě. Diplomová práce se skládá ze sedmi kapitol. V první kapitole se věnuji definici pojmu přestupku. Uvádím jednotlivé vymezení přestupku a popisuji jeho jednotlivé znaky. Ve druhé kapitole navazuji na první, kdy se zabývám odpovědností za přestupek právnických osob a fyzických osob podnikajících. Původně nebyla tato úprava dříve obsažena v přestupkovém zákoně a mým úkolem je jednotlivé základy odpovědnosti těchto osob popsat. Obsahem třetí kapitoly je vymezení veřejného pořádku. Veřejný pořádek patří mezi tzv. neurčité právní pojmy a jeho vymezení tak není snadné. Snažím se tedy pomocí právní literatury a částečně i judikatury uvést jednotlivé možnosti vymezení tohoto pojmu. Na závěr této kapitoly se věnuji ochraně veřejného pořádku, kde se stručně věnuji obecně...
Právní úprava zbraní a střeliva
Flax, Lukáš ; Millerová, Ivana (vedoucí práce) ; Rajchl, Jiří (oponent)
v českém jazyce: Rigorózní práce Právní úprava zbraní a střeliva měla tři cíle. Za prvé přispět do veřejné debaty prověřením řady historizujících argumentů, které v debatě víří a o jejichž pravdivosti i relevantnosti bývá obtížné učinit závěr. V rámci tří kapitol práce představuje kulturní, historický i vědecký, resp. sociologický, kontext pro hodnocení jakékoli západní právní úpravy držení zbraní. Pro určitou část populace je držení zbraní hmatatelným symbolem jejich svobody a restriktivní snaha státu naopak projevem autoritářství. Tento argument se podařilo historicky ukotvit analýzou právních předpisů odpovídajících časově obdobím nedemokratického vládnutí na území nynější České republiky. Výsledky nashromážděného sociologického bádání pak přinesly nejen zásadní zjištění, že zbraň z hlediska celospolečenských makrodat k bezpečí občanů nepřispívá, ale také poskytly hned sedm zajímavých přístupů osvětlujících jak potřebu zbraně držet tak obavu ze zbraní, která může být podobně panická či iracionální. Druhým cílem bylo poskytnout práci rozměr, který by zajistil její dlouhodobější užitečnost pro veřejnost. Práce tak poskytuje rozšiřující výklad současné právní úpravy se zaměřením na sporné otázky. Odpovědi pak poskytuje především judikatura soudů vyšších instancí a komentářová a odborná literatura....
Zásady správního řízení
Mach, Šimon ; Kopecký, Martin (vedoucí práce) ; Millerová, Ivana (oponent)
Abstrakt- Zásady správního řízení Diplomová práce se zabývá analýzou zásad správního řízení. Cílem práce je podrobná analýza jednotlivých zásad správního řízení, tvořících základní model všech správních řízení. V kapitole první rozebírám metodou historicky komparativní původ jednotlivých zásad a proměny, ke kterým v pojetí těchto základních postulátů docházelo v rámci vývoje kodifikované úpravy správního řízení. Hlavní částí práce je analýza jednotlivých zásad, pro jejichž náležité uchopení je analýza pramenů těchto normativů, která tvoří obsah kapitoly druhé. V rámci analýzy pramenů zásad se věnuji úrovni národní i mezinárodní. Kapitola je dělena dle tradičně uznávané hierarchie právních norem a její první subkapitola je tedy věnována principům obsaženým v ústavním pořádku. Druhou subkapitolu tvoří pojednání o zásadách vyplývajících z mezinárodního práva, přičemž pozornost je věnována jak závazným mezinárodním dokumentům, tak nezávazným dokumentům soft-law. První část této kapitoly je věnována zásadám vyplývajícím z tvorby Rady Evropy a jejich aplikovatelnosti na úpravu národní. V druhé části se zabývám úpravou správních procesů Evropské Unie a komparuji systémy úpravy správního řízení užívané na úrovni národní a úpravu této organizace. Třetí kapitola je věnována samotné analýze zásad správního řízením,...
Odpovědnost za škodu způsobenou nesprávným úředním postupem
Hubatová-Vacková, Jana ; Rajchl, Jiří (vedoucí práce) ; Millerová, Ivana (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá tématem odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci nesprávným úředním postupem. Věnuje se zejména jednotlivým ustanovením zákona č. 82/1998 Sb., přičemž klade důraz na bohatou soudní judikaturu, která se za dobu účinnosti tohoto právního předpisu nashromáždila. Text je rozdělen do jedenácti základních kapitol. První kapitola se zaměřuje na vymezení pojmu odpovědnosti jako takového, přibližuje historický vývoj odpovědnosti státu a územních samosprávných celků za škodu, kterou způsobily, a hodnotí její povahu. Druhá kapitola navazuje na předcházející kapitolu vymezením dalších nutných podmínek, které musí být splněny, aby mohl být nárok na náhradu, ať už majetkové či nemajetkové újmy, úspěšně uplatněn. Třetí, čtvrtá a pátá kapitola představují dva základní způsoby vzniku újmy. Třetí kapitola vymezuje podmínky, jež musí nastat, aby bylo možno rozhodnutí označit za nezákonné. Jádrem čtvrté kapitoly je problematika nesprávného úředního postupu, jehož široké rozpětí je v páté kapitole ilustrováno na příkladech ze soudní praxe. Část textu je věnována otázce vyloučení odpovědnosti, kde jsou předně analyzovány důvody, v jakých nelze odpovědnost státu či územně samosprávných celků dovozovat. Šestá kapitola se zaměřuje na kontroverzní a diskutované téma...
Klinické hodnocení léčiv
Horáková, Kateřina ; Svoboda, Petr (vedoucí práce) ; Millerová, Ivana (oponent)
Klinické hodnocení léčiv je stále významnější oblastí farmaceutického práva. Počet klinických hodnocení a vynaložených finančních prostředků neustále stoupá a proto se postupně precizují i samotná pravidla a principy klinického hodnocení. Tato diplomová práce si klade za cíl poskytnout přehled základních aspektů klinického hodnocení humánních léčivých přípravků z právního hlediska. Autorka se soustředí zejména na vnitrostátní právní úpravu klinického hodnocení, kterou doplňuje o legislativu Evropské unie a nejdůležitější prameny mezinárodního práva. Blíže analyzuje jednotlivé postupy probíhající v rámci klinického hodnocení, zejména správněprávní optikou. Zvláštní pozornost věnuje etickému přezkumu klinického hodnocení, jeho jednotlivým aspektům i celkovému koncepčnímu pojetí. Práce je rozdělena do dvanácti kapitol. V úvodu se autorka věnuje vývoji klinického hodnocení a zmiňuje jeho zásadní momenty, které přispěly k formulování základních pravidel klinického hodnocení. Následující kapitola je zaměřena na prameny práva. Nejprve jsou popsány prameny mezinárodního práva, kde jsou rozebrány jak prameny obecnější, tak konkrétní prameny práva týkající se výzkumu léčiv. Následuje přehled evropské legislativy a vnitrostátních právních předpisů. Vnitrostátní předpisy jsou hierarchicky uspořádány od...
Právní úprava zbraní a střeliva
Flax, Lukáš ; Millerová, Ivana (vedoucí práce) ; Rajchl, Jiří (oponent)
Právní úprava zbraní a střeliva Abstrakt v českém jazyce: Při psaní rigorózní práce Právní úprava zbraní a střeliva si autor kladl tři cíle. Za prvé přispět do veřejné debaty prověřením řady historizujících argumentů, které v debatě víří a o jejichž pravdivosti i relevantnosti bývá obtížné učinit závěr. V rámci tří kapitol práce představuje kulturní, historický i vědecký, resp. sociologický, kontext pro hodnocení jakékoli západní právní úpravy držení zbraní. Pro určitou část populace je držení zbraní hmatatelným symbolem jejich svobody a restriktivní tendence státu naopak projevem autoritářských tendencí. Tento argument se podařilo historicky ověřit analýzou právních předpisů odpovídajících časově etapám nedemokratického vládnutí na území nynější České republiky. Výsledky sociologického bádání pak přinesly nejen zásadní zjištění, že zbraň z hlediska celospolečenských makrodat k bezpečí občanů nepřispívá, ale také poskytly hned sedm zajímavých přístupů osvětlujících jak potřebu zbraně držet tak obavu ze zbraní, která může být podobně panická či iracionální. Druhým cílem práce bylo poskytnout hlubší analýzu výsledků, které debata přinesla. V unijním rozměru se jedná o směrnici, jíž se mění předchozí směrnice o nabývání a držení zbraní. Jak výchozí stav, tak legislativní prostředky, odůvodnění i očekávané...
Opakované použití informací veřejného sektoru
Gaertner, Petr Josef ; Korbel, František (vedoucí práce) ; Millerová, Ivana (oponent)
70 Opakované použití informací veřejného sektoru Tato práce se zabývá opakovaným použitím informací veřejného sektoru v kontextu práva na informace. Práce zkoumá: a) význam práva na informace (pro transparentnost veřejné správy, pro zapojení občanů do veřejného dění, v boji proti informační chudobě, při ochraně životního prostředí nebo v boji proti korupci); b) význam opakovaného použití informací veřejného sektoru (z hlediska ekonomického i společenského); c) princip publicity a princip diskrétnosti veřejné správy (jejich uplatnění v demokratických a nedemokratických režimech); d) vývoj právní úpravy práva na informace (inspirace v Číně, původ ve Švédsku, promítnutí do mezinárodního práva, vliv Spojených států amerických, příklady moderních informačních předpisů nebo právo na informace v předpisech Evropské unie); e) zakotvení práva na informace v mezinárodním právu (Všeobecná deklarace lidských práv, Evropská úmluva o ochraně lidských práva a základních svobod, Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, Doporučení Výboru ministrů Rady Evropy č. R(81) 19 o přístupu k informacím veřejných orgánů, Úmluva Rady Evropy o přístupu k úředním dokumentům); f) českou právní úpravu (Listina základních práv a svobod, zákon o svobodném přístupu k informacím, zákon o právu na informace o životním prostředí);...
Rozhodovací praxe Ministerstva zdravotnictví v oblasti správních deliktů podle zákona o léčivech
Heflerová, Markéta ; Svoboda, Petr (vedoucí práce) ; Millerová, Ivana (oponent)
Klíčová slova: léčivé přípravky, správní delikt, ministerstvo zdravotnictví V rámci psaní své diplomové práci jsem se věnovala obecné problematice správních deliktů. Zběžně jsem představila zákon o léčivech, vysvětlila jsem stěžejní pojem léčivo, který v sobě zahrnuje léčivé přípravky, které jsou dále složeny z léčivých látek. Představila jsem blíže Státní ústav pro kontrolu léčiv, který rozhoduje o správních deliktech podle zákona o léčivech v prvním stupni, a Ministerstvo zdravotnictví, které řeší odvolání proti těmto rozhodnutím. V rámci druhé kapitoly, tedy hmotně-právní části výkladu zákona o léčivech, byly představeny znaky skutkové podstaty správních deliktů, odpovědnost za správní delikty, sankce a náklady řízení, vztahy speciality a subsidiarity, souběh a využití analogie v rámci správního trestání. Třetí kapitola je věnována procesní problematice zákona o léčivech. Celý proces nejčastěji začíná Ústavem provedenou následnou či cílenou kontrolou nějakého provozovatele, který pokud nedodržuje zákonné požadavky, zahájí s ním Ústav správní řízení. Ústav posléze shromažďuje další podklady a vydá rozhodnutí ve věci. Proti tomuto rozhodnutí se může účastník řízení v případě nesouhlasu opět bránit, tentokrát formou odvolání na Ministerstvo. Toto v rámci odvolacího řízení vydává další rozhodnutí,...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 71 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.