Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 75 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Obecně závazné vyhlášky obcí k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
Sobotková, Kamila ; Rajchl, Jiří (vedoucí práce) ; Millerová, Ivana (oponent)
Obecně závazné vyhlášky obcí k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku Abstrakt Diplomová práce se zabývá obecně závaznými vyhláškami obcí k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku s cílem zjištění, v jaké míře a kvalitě obce využívají zmocnění k normotvorbě v samostatné působnosti při regulaci činností narušujících veřejný pořádek, a jak při ní jednotlivá zastupitelstva vycházejí ze znalosti místního prostředí. V úvodní části jsou vymezeny zásadní pojmy pro lepší porozumění problematiky, kterými jsou obec, veřejný pořádek, veřejné prostranství a obecně závazné vyhlášky, přičemž chápání neurčitého právního pojmu veřejného pořádku je porovnáno s jeho výkladem v sousedních zemích. Dále je shrnuta historie obecní samosprávy od roku 1848 do současnosti s představením jejího významu a zaměřením na obecní normotvorbu v samostatné působnosti. Vzhledem k tomu, že nahlížení Ústavního soudu na zmocňovací ustanovení čl. 104 odst. 3 Ústavy České republiky prošlo vývojem, je v práci rozebrána i tato geneze důležitá pro rozhodovací praxi v dnešní době. Další část se věnuje aktuální právní úpravě procesu přijetí obecně závazné vyhlášky zastupitelstvem a následným možným přezkumem zákonnosti ze strany Ústavního soudu, který používá tzv. test čtyř kroků. Zásadní pro obsah textu je část věnovaná...
Zákon o pohřebnictví de lege lata a de lege ferenda
Štainc, Richard ; Kopecký, Martin (vedoucí práce) ; Millerová, Ivana (oponent)
Jak již z názvu předkládané rigorózní práce "Zákon o pohřebnictví de lege lata a de lege ferenda" plyne, zabývá se tato práce na prvním místě platnou českou právní úpravou pohřebnictví. Za účelem komplexního posouzení právního stavu konkrétních právních institutů a vybrané právní úpravy bylo v práci na četných místech přistoupeno k provedení komparativních přístupů a historického výkladu. Pozornost jsem postupně věnoval problémům aktuálním či takovým, které mohou v budoucnu teprve vzniknout. Zabýval jsem se tedy jak otázkou legality výstavy mrtvých lidských těl z pohledu české právní úpravy platící v době jejího uskutečnění, tak i právní úpravy současné, kdy jsem z více důvodů dospěl k závěru, že taková výstava odporovala celé řadě ustanovení platných právních předpisů a tento stav patrně nedojde v budoucnosti změny. Pozornost jsem dále věnoval zákonem přípustným formám pohřbení lidských pozůstatků. Zde jsem, jako později i na dalších místech práce, upozornil na možnost konfliktu dvou či více existujících právních norem, podle kterých mohou účastníci právních vztahů na úseku pohřebnictví odlišně vykládat svá práva a povinnosti. V kapitole věnované uložení lidských pozůstatků do pohřbení bylo pojednáno o určité nelogičnosti soudobé právní úpravy ve vztahu k povinnostem pohřební služby, které de lege...
Zákon o pohřebnictví de lege lata a de lege ferenda
Štainc, Richard ; Kopecký, Martin (vedoucí práce) ; Millerová, Ivana (oponent)
Jak již z názvu předkládané rigorózní práce "Zákon o pohřebnictví de lege lata a de lege ferenda" plyne, zabývá se tato práce na prvním místě platnou českou právní úpravou pohřebnictví. Za účelem komplexního posouzení právního stavu konkrétních právních institutů a vybrané právní úpravy bylo v práci na četných místech přistoupeno k provedení komparativních přístupů a historického výkladu. Pozornost jsem postupně věnoval problémům aktuálním či takovým, které mohou v budoucnu teprve vzniknout. Zabýval jsem se tedy jak otázkou legality výstavy mrtvých lidských těl z pohledu české právní úpravy platící v době jejího uskutečnění, tak i právní úpravy současné, kdy jsem z více důvodů dospěl k závěru, že taková výstava odporovala celé řadě ustanovení platných právních předpisů a tento stav patrně nedojde v budoucnosti změny. Pozornost jsem dále věnoval zákonem přípustným formám pohřbení lidských pozůstatků. Zde jsem, jako později i na dalších místech práce, upozornil na možnost konfliktu dvou či více existujících právních norem, podle kterých mohou účastníci právních vztahů na úseku pohřebnictví odlišně vykládat svá práva a povinnosti. V kapitole věnované uložení lidských pozůstatků do pohřbení bylo pojednáno o určité nelogičnosti soudobé právní úpravy ve vztahu k povinnostem pohřební služby, které de lege...
Rozhodování správních soudů o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu ve věcech správních deliktů
Zíma, Jakub ; Prášková, Helena (vedoucí práce) ; Millerová, Ivana (oponent)
v Českém jazyce Název: Rozhodování správních soudů o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu ve věcech správních deliktů Tématem této práce je analýza současné právní úpravy a soudní praxe v oblasti soudního přezkumu rozhodování správních orgánů o správních deliktech. Úvodem této práce autor stručně shrnuje historický vývoj právní úpravy správního soudnictví a vlivu mezinárodní právní úpravy a soudní praxe na tento vývoj. Autor této práce se zabývá mezinárodními požadavky na rozhodování v plné jurisdikci a s tím související právní úpravou České republiky. V tomto kontextu dále autor zkoumá vybrané právní úpravy v Německu a v Polsku. Práce analyzuje, zda česká právní úprava požadavky na rozhodování v plné jurisdikci splňuje či nikoli. Autor této práce zkoumá vybraná specifika soudního řízení o přezkumu rozhodnutí o správním deliktu a vliv judikatury na procesní limity této právní úpravy. Práce analyzuje soudní judikaturu a její vliv na rozšiřování soudní ochrany pachatele správního deliktu. Autor této práce se rovněž zabývá uplatněním moderačního práva správního soudu, právní úpravou tohoto práva, jeho faktickou aplikací a úskalím, které současná právní úprava přináší. Dále práce pojednává o prolamování základních zásad správního soudnictví stanovených, mimo jiné, ustanovením § 75 odst. 1 SŘS, a to...
Zajišťování veřejného pořádku v České republice a Státu Izrael
Pavlátová, Michaela ; Millerová, Ivana (vedoucí práce) ; Svoboda, Petr (oponent)
Předkládaná diplomová práce zpracovává téma zajištění veřejného pořádku ve Státě Izrael a srovnává jej se zajištěním veřejného pořádku v České republice. S ohledem na stávající bezpečnostní situaci v Evropě a její vývoj se i Česká republika ocitá v období nových výzev v oblasti zajištění veřejného pořádku. Stát Izrael je zemí, která ode dne svého vzniku čelí snaze nepřátel o své zničení. Zajištění bezpečnosti obyvatel a samotné existence státu se pro Izrael stalo určující prioritou, a proto studium izraelského přístupu k zajištění veřejného pořádku považuji za užitečné a v některých ohledech inspirující. Ve své práci nabízím podrobný vhled do způsobu zajištění veřejného pořádku Státu Izrael. Neopomíjím ani společenský a historický kontext, který je nedílnou součástí izraelského pořádkového zákonodárství a bez nějž by nebylo možné pochopit přístup Izraele k zajištění bezpečnosti svých obyvatel. Nejdůležitější oblasti zajištění veřejného pořádku Izraele pak srovnávám se způsobem zajištění veřejného pořádku v České republice. Práce je členěna do šesti kapitol. První dvě pojednávají o pojetí veřejného pořádku a jeho zajištění v České republice. Kapitola třetí rozebírá pojem veřejný pořádek ve specifických souvislostech vzniku a existence Státu Izrael a též z pohledu izraelské právní kultury. Čtvrtá...
Územní rozhodovací procesy
Šobora, Jan ; Svoboda, Petr (vedoucí práce) ; Millerová, Ivana (oponent)
Název práce: Územní rozhodovací procesy Autor se v této práci zabývá primárně územním řízením včetně rozboru dílčích změn v právní vyvolaných koncepční novelou zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), která nabyla účinnosti dne 1. 1. 2018. Autor práce při jejím psaní čerpal primárně z dostupné komentářové literatury, dále z rozmanité judikatury českých soudů, zejména Nejvyššího správního soudu České republiky a v neposlední řadě také z řady odborných článků. Diplomová práce je vnitřně členěna na úvod, tři samostatné kapitoly, podkapitoly a závěr. V úvodní kapitole autor vymezuje vybrané základní pojmy související s problematikou územního řízení, aby čtenáři poskytl možnost lépe pochopit danou problematiku. Dále srovnává vztah koncepčních a realizačních nástrojů územního plánování, popisuje způsoby umisťování staveb v území, jakožto i jednotlivé druhy územních rozhodnutí. V druhé, stěžejní kapitole práce se pak věnuje podrobnému rozboru procesu vedoucího k vydání územního rozhodnutí od podání žádosti po možné prostředky procesní obrany proti již vydanému územnímu rozhodnutí. V rámci této kapitoly věnuje zvláštní pozornost procesnímu účastenství a námitkám účastníků územního řízení. Třetí kapitola práce je věnována alternativním rozhodovacím procesům, z nichž...
Přestupky proti veřejnému pořádku
Lankašová, Rebecca ; Prášková, Helena (vedoucí práce) ; Millerová, Ivana (oponent)
Předložená diplomová práce se zabývá tématem přestupků proti veřejnému pořádku. Během její tvorby došlo k zásadní změně, kdy byl zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích nahrazen dvěma novými zákony. Jednak zákonem č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen Zákon) a jednak zákonem č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích. Tato diplomová práce cílí na oblast přestupků proti veřejnému pořádku upravenou v zákoně o některých přestupcích, popisuje jednotlivé přestupky a zjišťuje, zda nastala změna oproti dřívější úpravě. Diplomová práce se skládá ze sedmi kapitol. V první kapitole se věnuji definici pojmu přestupku. Uvádím jednotlivé vymezení přestupku a popisuji jeho jednotlivé znaky. Ve druhé kapitole navazuji na první, kdy se zabývám odpovědností za přestupek právnických osob a fyzických osob podnikajících. Původně nebyla tato úprava dříve obsažena v přestupkovém zákoně a mým úkolem je jednotlivé základy odpovědnosti těchto osob popsat. Obsahem třetí kapitoly je vymezení veřejného pořádku. Veřejný pořádek patří mezi tzv. neurčité právní pojmy a jeho vymezení tak není snadné. Snažím se tedy pomocí právní literatury a částečně i judikatury uvést jednotlivé možnosti vymezení tohoto pojmu. Na závěr této kapitoly se věnuji ochraně veřejného pořádku, kde se stručně věnuji obecně...
Právní úprava zbraní a střeliva
Flax, Lukáš ; Millerová, Ivana (vedoucí práce) ; Rajchl, Jiří (oponent)
v českém jazyce: Rigorózní práce Právní úprava zbraní a střeliva měla tři cíle. Za prvé přispět do veřejné debaty prověřením řady historizujících argumentů, které v debatě víří a o jejichž pravdivosti i relevantnosti bývá obtížné učinit závěr. V rámci tří kapitol práce představuje kulturní, historický i vědecký, resp. sociologický, kontext pro hodnocení jakékoli západní právní úpravy držení zbraní. Pro určitou část populace je držení zbraní hmatatelným symbolem jejich svobody a restriktivní snaha státu naopak projevem autoritářství. Tento argument se podařilo historicky ukotvit analýzou právních předpisů odpovídajících časově obdobím nedemokratického vládnutí na území nynější České republiky. Výsledky nashromážděného sociologického bádání pak přinesly nejen zásadní zjištění, že zbraň z hlediska celospolečenských makrodat k bezpečí občanů nepřispívá, ale také poskytly hned sedm zajímavých přístupů osvětlujících jak potřebu zbraně držet tak obavu ze zbraní, která může být podobně panická či iracionální. Druhým cílem bylo poskytnout práci rozměr, který by zajistil její dlouhodobější užitečnost pro veřejnost. Práce tak poskytuje rozšiřující výklad současné právní úpravy se zaměřením na sporné otázky. Odpovědi pak poskytuje především judikatura soudů vyšších instancí a komentářová a odborná literatura....
Zásady správního řízení
Mach, Šimon ; Kopecký, Martin (vedoucí práce) ; Millerová, Ivana (oponent)
Abstrakt- Zásady správního řízení Diplomová práce se zabývá analýzou zásad správního řízení. Cílem práce je podrobná analýza jednotlivých zásad správního řízení, tvořících základní model všech správních řízení. V kapitole první rozebírám metodou historicky komparativní původ jednotlivých zásad a proměny, ke kterým v pojetí těchto základních postulátů docházelo v rámci vývoje kodifikované úpravy správního řízení. Hlavní částí práce je analýza jednotlivých zásad, pro jejichž náležité uchopení je analýza pramenů těchto normativů, která tvoří obsah kapitoly druhé. V rámci analýzy pramenů zásad se věnuji úrovni národní i mezinárodní. Kapitola je dělena dle tradičně uznávané hierarchie právních norem a její první subkapitola je tedy věnována principům obsaženým v ústavním pořádku. Druhou subkapitolu tvoří pojednání o zásadách vyplývajících z mezinárodního práva, přičemž pozornost je věnována jak závazným mezinárodním dokumentům, tak nezávazným dokumentům soft-law. První část této kapitoly je věnována zásadám vyplývajícím z tvorby Rady Evropy a jejich aplikovatelnosti na úpravu národní. V druhé části se zabývám úpravou správních procesů Evropské Unie a komparuji systémy úpravy správního řízení užívané na úrovni národní a úpravu této organizace. Třetí kapitola je věnována samotné analýze zásad správního řízením,...
Odpovědnost za škodu způsobenou nesprávným úředním postupem
Hubatová-Vacková, Jana ; Rajchl, Jiří (vedoucí práce) ; Millerová, Ivana (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá tématem odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci nesprávným úředním postupem. Věnuje se zejména jednotlivým ustanovením zákona č. 82/1998 Sb., přičemž klade důraz na bohatou soudní judikaturu, která se za dobu účinnosti tohoto právního předpisu nashromáždila. Text je rozdělen do jedenácti základních kapitol. První kapitola se zaměřuje na vymezení pojmu odpovědnosti jako takového, přibližuje historický vývoj odpovědnosti státu a územních samosprávných celků za škodu, kterou způsobily, a hodnotí její povahu. Druhá kapitola navazuje na předcházející kapitolu vymezením dalších nutných podmínek, které musí být splněny, aby mohl být nárok na náhradu, ať už majetkové či nemajetkové újmy, úspěšně uplatněn. Třetí, čtvrtá a pátá kapitola představují dva základní způsoby vzniku újmy. Třetí kapitola vymezuje podmínky, jež musí nastat, aby bylo možno rozhodnutí označit za nezákonné. Jádrem čtvrté kapitoly je problematika nesprávného úředního postupu, jehož široké rozpětí je v páté kapitole ilustrováno na příkladech ze soudní praxe. Část textu je věnována otázce vyloučení odpovědnosti, kde jsou předně analyzovány důvody, v jakých nelze odpovědnost státu či územně samosprávných celků dovozovat. Šestá kapitola se zaměřuje na kontroverzní a diskutované téma...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 75 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.