Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 53 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Nádory prsu a životní styl
Slušňáková, Katarína ; Matoulek, Martin (vedoucí práce) ; Zelinka, Tomáš (oponent)
Úvod: Karcinom (CA) prsu je po jiných kožních nádorech nejčastějším zhoubným novotvarem u žen. Výskyt obezity a nadváhy celosvětově významně stoupá. V posledních letech se zjistilo, že obezita souvisí s vyšším rizikem vzniku nádoru u postmenopausálních žen s estrogen pozitivním receptorem (ER+) a současné faktory životního stylu jako výživa a pohybová aktivita, hrají významnou roli. Cíl: Cílem této práce bylo zhodnotit životní styl pacientek s CA prsu. Dále popsat stravovací zvyklosti na základě frekvence konzumace skupin potravin a vyhodnotit vývoj váhy se zaměřením na období diagnózy. Metodika: Základem pro zhodnocení životního stylu pacientek byl frekvenční výživový dotazník (FFQ), ze kterého jsme zjišťovali frekvenci konzumace daných skupin potravin. Dalším podkladem byl graf vývoje váhy, kde nás zajímala hlavně hmotnost v období diagnózy a také další vývoj váhy v průběhu léčby nebo po jejím ukončení. Výsledky: Na základě vyhodnocení FFQ, jsme zjistili, že stravovací zvyklosti pacientek se od doporučených liší. Z grafů vývoje váhy jsme zjistili značné výkyvy hmotnosti, již v průběhu léčby chemoterapií nebo po jejím ukončení. Dle indexu tělesné hmotnosti (BMI) pacientek v době diagnózy, tři pacientky měly v období diagnózy BMI v rozmezí 20 až 25 kg/m2 , jedna pacientka měla BMI větší než 25...
Bariatrická chirurgie a kompenzace diabetu
Patková, Barbora ; Matoulek, Martin (vedoucí práce) ; Peška, Tomáš (oponent)
Úvod: V současné době jsou obezita a diabetes mellitus 2. typu (dále jen DM2T) označovány jako epidemie 21. století. Jejich výskyt nejen v ČR, ale i po celém světě stále stoupá. Nadváha a obezita hrají klíčovou roli ve vývoji DM2T, ovlivňují riziko jeho vzniku z 64 % u mužů a 77 % u žen. Dle sledování trpí v ČR nadváhou, či obezitou skoro 60 % obyvatel. Bariatricko-metabolická chirurgie (BMCH) je účinným způsobem léčby vyšších stupňů obezity a jedním z nejefektivnějších postupů v léčbě DM2T. Cíle: Cílem práce je popsat a vyhodnotit vliv jednotlivých bariatrických výkonů na tělesnou hmotnost pacientů III. interní kliniky endokrinologie a metabolismu VFN a 1. LF UK v Praze v období dvou let po operaci. Ve stejném období je dále sledována kompenzace DM2T v závislosti na typu provedeného bariatrického výkonu. Metodika: Sledováno bylo celkem 128 pacientů (včetně 57 pacientů s DM2T), kteří podstoupili bariatrický zákrok. Potřebná data byla získána ze zdravotnické dokumentace nemocničního informačního systému Medea. Ta byla následně analyzována, zpracována a zhodnocena v programu Microsoft Excel a současně i ve spolupráci s agenturou STEM/MARK, a. s. Tento projekt má charakter kvantitativního výzkumu, který byl prováděn formou retrospektivního sledování. Výsledky: Úspěšnost redukce tělesné hmotnosti byla...
Změna tělesné hmotnosti a tělesného složení během tréninku vzpírání a výživa v silovém sportu
Vašků, Karolína ; Matoulek, Martin (vedoucí práce) ; Petráková Doležalová, Radka (oponent)
Tato bakalářská práce monitoruje změny v tělesné hmotnosti a tělesném složení během tréninku u vrcholových sportovců, konkrétně u tří žen a čtyř mužů z české reprezentace ve vzpírání. Teoretická část popisuje složky kompozice těla, základní metody a výpočty pro jeho zjištění. Dále jsou v práci zmíněny energetické substráty využívané při vzpírání a základy výživy včetně vhodných výživových doplňků pro silové sportovce. V praktické části jsme pomocí nástroje pro měření bioelektrické impedance vyhodnocovali skutečné složení těla a energetické potřeby jednotlivců v sérii tří přesně stanovených měření - před tréninkem, po tréninku a po jídle. Výsledky našeho kvalitativního výzkum potvrzují, že energetické nároky silových sportovců jsou daleko vyšší, než se předpokládalo. Minimální kalorické potřeby získané pomocí přístroje In Body 230 jsme porovnali s hodnotami prediktivní rovnice Harrise-Benedicta (HBE) a poukázali na značné odchylky ve výpočtu bazálního metabolismu a nesprávnost výsledků této rovnice. U HBE jsme u většiny zaznamenali podhodnocení ve srovnání s měřením In Body. Dále jsme potvrdili skutečnost, že index BMI nelze u také u vzpěračů použít z důvodu nadprůměrného množství svalové tkáně v jejich tělech. Průměrná hodnota BMI všech měřených probandů činila 30,2 kg/m2 , což signalizuje obezitu...
Riziko osteoporózy u přeživších karcinom prsu: nutriční aspekty
Vorudová, Jana ; Zikán, Vít (vedoucí práce) ; Matoulek, Martin (oponent)
Úvod: Osteoporóza se řadí mezi multifaktoriální metabolická onemocnění skeletu. Karcinom prsu je nejčastější malignitou u žen ve světě (kromě kožních nádorů). Postmenopauzální ženy s nemetastazujícím karcinomem prsu léčené inhibitory aromatázy (AI) jsou rizikové z hlediska vzniku osteoporózy. U nich je nutno zjišťovat ovlivnitelné faktory vzniku osteoporózy, a působit tak protektivně na kostní metabolismus, aby se předešlo vzniku závažných nízkotraumatických zlomenin. Cíl: Cílem této diplomové práce je zhodnotit stav výživy v kontextu s rizikovými faktory osteoporózy a zlomenin u postmenopauzálních žen s nemetastazujícím karcinomem prsu, které jsou dlouhodobě léčeny AI. Dalším cílem u této skupiny žen je zhodnotit změny denzity kostního minerálu (BMD) a vybraných parametrů tělesného složení při dlouhodobé léčbě AI. Metody: Podkladem pro zjišťování stavu výživy byl dotazník s tabulkou pro zápis třídenního jídelníčku, ze kterého se následně zjišťoval celkový energetický příjem, příjem bílkovin, sacharidů, tuků, vlákniny a vápníku. Stav zásobení organismu vitamínem D se získal ze sérových koncentrací kalcidiolu. BMD a parametry tělesného složení (tuková a beztuková hmota) byly měřeny pomocí dvouenergiové rentgenové absorpciometrie (DXA). Rizikové faktory zlomenin byly hodnoceny pomocí nástroje FRAX....
Hmotnostní profil obézního pacienta.
Gorčíková, Michaela ; Matoulek, Martin (vedoucí práce) ; Zikán, Vít (oponent)
Bakalářská práce se zabývá problematikou obezity, která v současnosti patří mezi nejčastější metabolická onemocnění. Teoretická část práce shrnuje základní charakteristiku obezity, epidemiologii, etiopatogenezi, zdravotní komplikace a možnosti léčby. Práce si klade za cíl popsat hmotnostní vývoj u pacientů s obezitou 3. stupně a zjistit hlavní příčiny, které se nejvíce podílejí na vzestupu a poklesu hmotnosti. Údaje ke zpracování grafu vývoje hmotnosti poskytlo 57 obézních jedinců. Informace byly získány formou retrospektivní metody při osobním rozhovoru na III. interní klinice - klinice endokrinologie a metabolismu Všeobecné fakultní nemocnice a 1. LF UK v Praze. Veškerá shromážděná data byla následně statisticky vyhodnocena do podoby tabulek a grafů. Nejčastější příčinou vzestupu hmotnosti v celém souboru je kombinace nezdravého stravování a sedavý způsob života (56 %). Pouze u žen bylo nejčastější příčnou nárůstu váhy těhotenství (68 %). Mezi významné příčiny, které se značně uplatnily při vzestupu hmotnosti, patří stres (46 %), farmakoterapie (46 %), úraz nebo operace (40 %). Naproti tomu nejčastější příčinou poklesu hmotnosti byla u většiny pacientů dieta či úprava stravy (65 %), LCD a VLCD režim na lůžku (51 %) a bariatrická operace (40 %). Další výsledky ukázaly, že muži dosahují během...
Fyziologické aspekty měření tělesného složení
Větrovská, Renata ; Matoulek, Martin (vedoucí práce) ; Poledne, Rudolf (oponent) ; Brychta, Tomáš (oponent)
Zjištění tělesného složení, resp. stanovení množství a rozložení tělesného tuku patří do základního klinického vyšetření obézního pacienta. Využívané metody pro stanovení množství tuku u obézní populace jsou však často nepřesné. Přitom právě tuková tkáň a její měřitelné parametry nám mohou poskytnout řadu informací pro další průběh redukční léčby. Hlavním cílem práce je posoudit fyziologické aspekty měření tělesného složení v několika líniích: (I) Zjistit, zda jsou hodnoty množství tělesného tuku měřeného nejčastěji užívanými metodami srovnatelné s hodnotami měřenými metodou DEXA. (II) Zjistit, zda se hodnoty množství tělesného tuku naměřené různými metodami liší v závislosti na velikosti BMI a množství tukové tkáně v těle a posoudit, zda dostupné bioimpedanční metody mohou meřit funkční stav tělesného tuku. (III) Posoudit klidový energetický výdej ve vztahu k tělesnému složení a pohybové aktivitě. (IV) Zjistit, zda složení těla ovlivní výslednou redukci po pohybovém programu u žen s nadváhou a obezitou. (V) Ověřit, zda mohou být změny v hodnotách BOHB (beta hydroxybutyrát) po pohybové aktivitě prediktorem hmotnostních úbytků a změn tělesného složení. Na základě našich měření jsme zjistili, že naměřené hodnoty tělesného tuku se od sebe významně liší jednak v závislosti na použité metodice a také v...
Výživa u dětí s chronickým kožním onemocněním
Tomíšková, Markéta ; Zlatohlávek, Lukáš (vedoucí práce) ; Matoulek, Martin (oponent)
1 Děti a chronicky nemocní jsou dvě skupiny osob se specifickými nároky na skladbu stravy. Proto v případě, kdy pacient spadá do obou těchto skupin zároveň, může být velmi obtížné stanovit pro něj vhodný výživový plán a stanovit doporučenou skladbu stravy. Cílem této práce je popsat specifika a požadavky na nutriční péči o chronicky nemocné děti s kožním onemocněním. Zejména se tato práce zaměřuje na výživu dětí s atopickým ekzémem. V praktické části práce bylo zkoumáno, jak jsou v praxi dodržována klíčová zjištění výzkumů a doporučení České pediatrické společnosti a jak je zajišťována edukace pacientů o dietě spojené s atopickým ekzémem. Závěry výzkumů a doporučení České pediatrické společnosti ohledně výlučného kojení minimálně do ukončeného 4. měsíce byly u zkoumaného vzorku ve většině (85 %) případů dodržovány. Doporučení ohledně zavádění příkrmů okolo 6 měsíců bylo u zkoumaného vzorku pacientů rovněž převážně dodržováno - později než v 6 měsících byly příkrmy zaváděny u 23 % pacientů. Doporučení ve vztahu k vylučování potravin pouze v případě prokázané alergie ve většině případů nebylo dodržováno. U 86 % pacientů bylo eliminováno 3-6 potravin. U 62 % pacientů přitom byly 3-4 potraviny vyloučeny bez vazby na prokázanou alergii a celkově bylo 86 % případů eliminovaných potravin z jídelníčku pacienta...
Monitoring glykémií u diabetiků za specifických situací
Kuntová, Vendula ; Matoulek, Martin (vedoucí práce) ; Váchová, Alena (oponent)
Správně provádění selfmonitoring u diabetiků vede k uspokojivé kompenzaci diabetu. Kontinuální monitorace glykémie patří mezi jeho nejmodernější metody a je díky ní možné zjistit až 4x více závažných výkyvů glykémie, než při měření glukometrem. Tato bakalářská práce se zabývá kontinuálním monitorováním glykémie u diabetičky 1. typu. Cílem práce bylo popsat změny glykémie při specifických fyzických aktivitách v závislosti na jídelníčku a denním režimu. Dále tyto změny analyzovat a predikovat další vývoj glykémie. Teoretická část shrnuje základní informace o diabetes mellitus. Dále se zaměřuje především na akutní komplikace diabetu, monitoraci glykémie a možnosti inzulinových režimů. V praktické části je vyhodnocen pacientčin jídelníček, fyzická aktivita a záznamy ze senzoru. Vyhodnocení je provedeno pomocí přehledných tabulek a grafů. Detailní rozbor glykémií byl proveden celkem na třinácti dnech. Byly zde popsány příčiny vzniku hyperglykémií a hypoglykémií v souvislosti s přijatou stravou, množstvím aplikovaného inzulinu, fyzickou aktivitou a denním režimem. Výsledky rozboru glykémie ukazují, že nejčastější příčinou hyperglykémie pacientky byl stres v práci, často kombinovaný se špatným odhadem sacharidů v potravě. K hypoglykémiím docházelo zejména při fyzické aktivitě, ale efekt pohybu dozníval i...
Adherence a compliance s redukčními režimy
Novotná, Kateřina ; Matoulek, Martin (vedoucí práce) ; Tuka, Vladimír (oponent)
Název práce: Adherence a compliance s redukčními režimy Práce se zabývá vlivem individuálního dvouměsíčního redukčního programu s pravidelnou a průběžnou online kontrolou jídelníčku na změnu hmotnosti a tělesného složení pacientů. Cílem této práce bylo zjistit, k jakým změnám v tělesném složení a hmotnosti u pacientů došlo, a to na základě vstupní a výstupní analýzy složení těla. Následně tyto výsledky analyzovat a vyhodnotit úspěšnost programu. Dalším cílem práce bylo ověřit, zda-li má pravidelná a průběžná online kontrola jídelníčku, respektive online poradna s nutričním terapeutem, vliv na adherenci a compliance pacientů k redukčnímu režimu. Redukční program probíhal na III. Interní klinice - klinika endokrinologie a metabolismu Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Analýza složení těla byla provedena pomocí bioimpedančního přístroje InBody 720. Hodnocenými komponenty byly: tělesná hmotnost, BMI, tělesný tuk a hmota kosterního svalstva. Z celkového počtu 11 pacientů dokončilo dvouměsíční individuální redukční program s pravidelnou průběžnou online kontrolou 9, což je 82%. Z těchto 9 pacientů bylo stanoveno průměrných 90 výzkumných dnů, z čehož průměrně 87,6 bylo zápisových. Tím se dostáváme na hodnotu 97%ní compliance pacientů. Byly zjištěny statisticky...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 53 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.