Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 51 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Změna tělesné hmotnosti a tělesného složení během tréninku vzpírání a výživa v silovém sportu
Vašků, Karolína ; Matoulek, Martin (vedoucí práce) ; Petráková Doležalová, Radka (oponent)
Tato bakalářská práce monitoruje změny v tělesné hmotnosti a tělesném složení během tréninku u vrcholových sportovců, konkrétně u tří žen a čtyř mužů z české reprezentace ve vzpírání. Teoretická část popisuje složky kompozice těla, základní metody a výpočty pro jeho zjištění. Dále jsou v práci zmíněny energetické substráty využívané při vzpírání a základy výživy včetně vhodných výživových doplňků pro silové sportovce. V praktické části jsme pomocí nástroje pro měření bioelektrické impedance vyhodnocovali skutečné složení těla a energetické potřeby jednotlivců v sérii tří přesně stanovených měření - před tréninkem, po tréninku a po jídle. Výsledky našeho kvalitativního výzkum potvrzují, že energetické nároky silových sportovců jsou daleko vyšší, než se předpokládalo. Minimální kalorické potřeby získané pomocí přístroje In Body 230 jsme porovnali s hodnotami prediktivní rovnice Harrise-Benedicta (HBE) a poukázali na značné odchylky ve výpočtu bazálního metabolismu a nesprávnost výsledků této rovnice. U HBE jsme u většiny zaznamenali podhodnocení ve srovnání s měřením In Body. Dále jsme potvrdili skutečnost, že index BMI nelze u také u vzpěračů použít z důvodu nadprůměrného množství svalové tkáně v jejich tělech. Průměrná hodnota BMI všech měřených probandů činila 30,2 kg/m2 , což signalizuje obezitu...
Riziko osteoporózy u přeživších karcinom prsu: nutriční aspekty
Vorudová, Jana ; Zikán, Vít (vedoucí práce) ; Matoulek, Martin (oponent)
Úvod: Osteoporóza se řadí mezi multifaktoriální metabolická onemocnění skeletu. Karcinom prsu je nejčastější malignitou u žen ve světě (kromě kožních nádorů). Postmenopauzální ženy s nemetastazujícím karcinomem prsu léčené inhibitory aromatázy (AI) jsou rizikové z hlediska vzniku osteoporózy. U nich je nutno zjišťovat ovlivnitelné faktory vzniku osteoporózy, a působit tak protektivně na kostní metabolismus, aby se předešlo vzniku závažných nízkotraumatických zlomenin. Cíl: Cílem této diplomové práce je zhodnotit stav výživy v kontextu s rizikovými faktory osteoporózy a zlomenin u postmenopauzálních žen s nemetastazujícím karcinomem prsu, které jsou dlouhodobě léčeny AI. Dalším cílem u této skupiny žen je zhodnotit změny denzity kostního minerálu (BMD) a vybraných parametrů tělesného složení při dlouhodobé léčbě AI. Metody: Podkladem pro zjišťování stavu výživy byl dotazník s tabulkou pro zápis třídenního jídelníčku, ze kterého se následně zjišťoval celkový energetický příjem, příjem bílkovin, sacharidů, tuků, vlákniny a vápníku. Stav zásobení organismu vitamínem D se získal ze sérových koncentrací kalcidiolu. BMD a parametry tělesného složení (tuková a beztuková hmota) byly měřeny pomocí dvouenergiové rentgenové absorpciometrie (DXA). Rizikové faktory zlomenin byly hodnoceny pomocí nástroje FRAX....
Hmotnostní profil obézního pacienta.
Gorčíková, Michaela ; Matoulek, Martin (vedoucí práce) ; Zikán, Vít (oponent)
Bakalářská práce se zabývá problematikou obezity, která v současnosti patří mezi nejčastější metabolická onemocnění. Teoretická část práce shrnuje základní charakteristiku obezity, epidemiologii, etiopatogenezi, zdravotní komplikace a možnosti léčby. Práce si klade za cíl popsat hmotnostní vývoj u pacientů s obezitou 3. stupně a zjistit hlavní příčiny, které se nejvíce podílejí na vzestupu a poklesu hmotnosti. Údaje ke zpracování grafu vývoje hmotnosti poskytlo 57 obézních jedinců. Informace byly získány formou retrospektivní metody při osobním rozhovoru na III. interní klinice - klinice endokrinologie a metabolismu Všeobecné fakultní nemocnice a 1. LF UK v Praze. Veškerá shromážděná data byla následně statisticky vyhodnocena do podoby tabulek a grafů. Nejčastější příčinou vzestupu hmotnosti v celém souboru je kombinace nezdravého stravování a sedavý způsob života (56 %). Pouze u žen bylo nejčastější příčnou nárůstu váhy těhotenství (68 %). Mezi významné příčiny, které se značně uplatnily při vzestupu hmotnosti, patří stres (46 %), farmakoterapie (46 %), úraz nebo operace (40 %). Naproti tomu nejčastější příčinou poklesu hmotnosti byla u většiny pacientů dieta či úprava stravy (65 %), LCD a VLCD režim na lůžku (51 %) a bariatrická operace (40 %). Další výsledky ukázaly, že muži dosahují během...
Fyziologické aspekty měření tělesného složení
Větrovská, Renata ; Matoulek, Martin (vedoucí práce) ; Poledne, Rudolf (oponent) ; Brychta, Tomáš (oponent)
Zjištění tělesného složení, resp. stanovení množství a rozložení tělesného tuku patří do základního klinického vyšetření obézního pacienta. Využívané metody pro stanovení množství tuku u obézní populace jsou však často nepřesné. Přitom právě tuková tkáň a její měřitelné parametry nám mohou poskytnout řadu informací pro další průběh redukční léčby. Hlavním cílem práce je posoudit fyziologické aspekty měření tělesného složení v několika líniích: (I) Zjistit, zda jsou hodnoty množství tělesného tuku měřeného nejčastěji užívanými metodami srovnatelné s hodnotami měřenými metodou DEXA. (II) Zjistit, zda se hodnoty množství tělesného tuku naměřené různými metodami liší v závislosti na velikosti BMI a množství tukové tkáně v těle a posoudit, zda dostupné bioimpedanční metody mohou meřit funkční stav tělesného tuku. (III) Posoudit klidový energetický výdej ve vztahu k tělesnému složení a pohybové aktivitě. (IV) Zjistit, zda složení těla ovlivní výslednou redukci po pohybovém programu u žen s nadváhou a obezitou. (V) Ověřit, zda mohou být změny v hodnotách BOHB (beta hydroxybutyrát) po pohybové aktivitě prediktorem hmotnostních úbytků a změn tělesného složení. Na základě našich měření jsme zjistili, že naměřené hodnoty tělesného tuku se od sebe významně liší jednak v závislosti na použité metodice a také v...
Výživa u dětí s chronickým kožním onemocněním
Tomíšková, Markéta ; Zlatohlávek, Lukáš (vedoucí práce) ; Matoulek, Martin (oponent)
1 Děti a chronicky nemocní jsou dvě skupiny osob se specifickými nároky na skladbu stravy. Proto v případě, kdy pacient spadá do obou těchto skupin zároveň, může být velmi obtížné stanovit pro něj vhodný výživový plán a stanovit doporučenou skladbu stravy. Cílem této práce je popsat specifika a požadavky na nutriční péči o chronicky nemocné děti s kožním onemocněním. Zejména se tato práce zaměřuje na výživu dětí s atopickým ekzémem. V praktické části práce bylo zkoumáno, jak jsou v praxi dodržována klíčová zjištění výzkumů a doporučení České pediatrické společnosti a jak je zajišťována edukace pacientů o dietě spojené s atopickým ekzémem. Závěry výzkumů a doporučení České pediatrické společnosti ohledně výlučného kojení minimálně do ukončeného 4. měsíce byly u zkoumaného vzorku ve většině (85 %) případů dodržovány. Doporučení ohledně zavádění příkrmů okolo 6 měsíců bylo u zkoumaného vzorku pacientů rovněž převážně dodržováno - později než v 6 měsících byly příkrmy zaváděny u 23 % pacientů. Doporučení ve vztahu k vylučování potravin pouze v případě prokázané alergie ve většině případů nebylo dodržováno. U 86 % pacientů bylo eliminováno 3-6 potravin. U 62 % pacientů přitom byly 3-4 potraviny vyloučeny bez vazby na prokázanou alergii a celkově bylo 86 % případů eliminovaných potravin z jídelníčku pacienta...
Monitoring glykémií u diabetiků za specifických situací
Kuntová, Vendula ; Matoulek, Martin (vedoucí práce) ; Váchová, Alena (oponent)
Správně provádění selfmonitoring u diabetiků vede k uspokojivé kompenzaci diabetu. Kontinuální monitorace glykémie patří mezi jeho nejmodernější metody a je díky ní možné zjistit až 4x více závažných výkyvů glykémie, než při měření glukometrem. Tato bakalářská práce se zabývá kontinuálním monitorováním glykémie u diabetičky 1. typu. Cílem práce bylo popsat změny glykémie při specifických fyzických aktivitách v závislosti na jídelníčku a denním režimu. Dále tyto změny analyzovat a predikovat další vývoj glykémie. Teoretická část shrnuje základní informace o diabetes mellitus. Dále se zaměřuje především na akutní komplikace diabetu, monitoraci glykémie a možnosti inzulinových režimů. V praktické části je vyhodnocen pacientčin jídelníček, fyzická aktivita a záznamy ze senzoru. Vyhodnocení je provedeno pomocí přehledných tabulek a grafů. Detailní rozbor glykémií byl proveden celkem na třinácti dnech. Byly zde popsány příčiny vzniku hyperglykémií a hypoglykémií v souvislosti s přijatou stravou, množstvím aplikovaného inzulinu, fyzickou aktivitou a denním režimem. Výsledky rozboru glykémie ukazují, že nejčastější příčinou hyperglykémie pacientky byl stres v práci, často kombinovaný se špatným odhadem sacharidů v potravě. K hypoglykémiím docházelo zejména při fyzické aktivitě, ale efekt pohybu dozníval i...
Adherence a compliance s redukčními režimy
Novotná, Kateřina ; Matoulek, Martin (vedoucí práce) ; Tuka, Vladimír (oponent)
Název práce: Adherence a compliance s redukčními režimy Práce se zabývá vlivem individuálního dvouměsíčního redukčního programu s pravidelnou a průběžnou online kontrolou jídelníčku na změnu hmotnosti a tělesného složení pacientů. Cílem této práce bylo zjistit, k jakým změnám v tělesném složení a hmotnosti u pacientů došlo, a to na základě vstupní a výstupní analýzy složení těla. Následně tyto výsledky analyzovat a vyhodnotit úspěšnost programu. Dalším cílem práce bylo ověřit, zda-li má pravidelná a průběžná online kontrola jídelníčku, respektive online poradna s nutričním terapeutem, vliv na adherenci a compliance pacientů k redukčnímu režimu. Redukční program probíhal na III. Interní klinice - klinika endokrinologie a metabolismu Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Analýza složení těla byla provedena pomocí bioimpedančního přístroje InBody 720. Hodnocenými komponenty byly: tělesná hmotnost, BMI, tělesný tuk a hmota kosterního svalstva. Z celkového počtu 11 pacientů dokončilo dvouměsíční individuální redukční program s pravidelnou průběžnou online kontrolou 9, což je 82%. Z těchto 9 pacientů bylo stanoveno průměrných 90 výzkumných dnů, z čehož průměrně 87,6 bylo zápisových. Tím se dostáváme na hodnotu 97%ní compliance pacientů. Byly zjištěny statisticky...
Porovnání stravovacích návyků u dětí v České republice a na Slovensku
Ondová, Adriána ; Kytnarová, Jitka (vedoucí práce) ; Matoulek, Martin (oponent)
dětské obezity celosvětově stoupá. Dle studie HBSC, děti z České republiky Slovenska konzumují nadměrné množství slazených nápojů, sladkostí a naopak jedí málo zeleniny a ovoce, nesnídají, mají málo pohybu a tráví dvě a více hodin denně u počítače nebo Teoretická část je věnována příčinám rozvoje obezity v dětském věku, její diagnostice prevenci. Další část je věnována vývoji stravování v ém dětství, pohybové aktivitě doporučeným zdravým stravovacím návykům. praktické části byly použity dotazníky, které byly rozdány ve čtyřech základních školách v České republice (Základní škola Campanus, Praha 4 a Základní škola T. G. Masaryka, Velim) a na Slovensku (Základní škola Sídlisko JUH, Vranov nad Topľou Základní škola Sečovská Polianka). Zkoumaný soubor dětí z ně základní školy České republice (ČR) a Slovenské republice (SR) byl rozdělen na děti s děti s nadváhou nebo obezitou. Skupiny dětí z I. a II. stupně z obou států byly porovnávány mezi sebou, byly zjišťovány rozdíly v nápojů. Současně bylo zjišťováno, zda snídají, jak často se věnují pohybové aktivitě a hodin denně tráví u počítače/TV. Studie ukázala, že české obézní děti konzumovaly více ovoce a zeleniny, ale měly ily více času u počítače/TV. Slovenské obézní děti konzumovaly dostatek ovoce, ale mnohem méně zeleniny než české děti, ale naopak měly více...
Výživa pacientů s Diabetes mellitus II.typu
Vlášková, Lenka ; Matoulek, Martin (vedoucí práce) ; Škrha, Jan (oponent)
Bakalářská práce je zaměřena na výživu pacientů s diabetes mellitus 2. typu. Ve své teoretické části definuji diabetes mellitus 2.typu. Výskyt diabetu u nás i ve světě rychle stoupá. Ačkoli je k rozvoji diabetu nutná genetická predispozice, lze tomuto onemocnění předcházet. V prevenci diabetu je velmi důležitá prevence obezity a dalších složek metabolického syndromu, fyzická aktivita, která má výrazný efekt na inzulinovou senzitivitu a dietní vlivy, kterými hlavně se tato práce zabývá. Praktická část vychází z průzkumu, který obsahuje výsledky z provedeného dotazníkového šetření na 13. ročníku Mezinárodního dne diabetu na Karlově náměstí v Praze. Dotazováni byli osoby, kteří trpí onemocněním diabetes mellitus 2. typu. A tato část práce ukazuje, jako jsou jejich stravovací návyky a pohybová aktivita. Klíčová slova: diabetes mellitus, diabetes mellitus 2. typu, cukrovka, inzulinová rezistence, obezita, metabolický syndrom, dietní prevence

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 51 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.