Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 17 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Akustická analýza vokálu /æ/ v české výslovnosti angličtiny
Šturm, Pavel ; Skarnitzl, Radek (vedoucí práce) ; Marková, Petra (oponent)
Tématem bakalářské práce je akustická analýza otevřeného předního vokálu /æ/ ve čteném projevu českých studentů angličtiny. Práce si všímá jednak rozdílů mezi českými studenty a rodilými mluvčími britské angličtiny a jednak rozdílů mezi jednotlivými českými mluvčími. Zaměření na tuto specifickou část vokalického prostoru vyplývá z všeobecné obtížnosti při osvojování tohoto vokálu českými studenty. Cizinecký přízvuk obecně je dnes velmi zajímavou oblastí zkoumání, a to v oblasti základního i aplikovaného výzkumu. Teoretická část se proto zabývá nejen problematikou akustického popisu vokálů (formanty a rezonance vokálního traktu) a vokalických systémů příslušných jazyků (včetně regionálních odlišností), ale i osvojováním druhého jazyka jako takového. Důležitými pojmy jsou kontrast a lingvistické kategorie, vliv mateřského jazyka a vztah mezi produkcí a percepcí. Jelikož systematický popis české angličtiny zatím stále ještě chybí, práce se snaží přispět k podrobnějšímu zkoumání této oblasti a mohla by mít i důležité praktické uplatnění pro výuku angličtiny.
Problémy rozvoje vnějších periferií Česka: modelový příklad Jáchymovska
Marková, Petra ; Jančák, Vít (vedoucí práce) ; Jeřábek, Milan (oponent)
Tato práce má za cíl přispět k výzkumu periferních a pohraničních oblastí v možnostech uplatnění méně známých a využívaných prostředků územního rozvoje. Na příkladu konceptu regionálního marketingu ověřujeme vhodnost a možnosti jeho využití v konkrétním modelovém území regionu Jáchymovska. Významnou roli v rozvoji tohoto regionu hraje jeho geografická poloha. Na základě vnitřní analýzy prostředí a vnější image analýzy navrhujeme vhodnou marketingovou strategii pro danou lokalitu zaměřenou především na sjednocení propagace obcí a posílení externí komunikace především v oblasti cestovního ruchu. Kvantitativní data o regionu, ze kterých vycházíme v analýzách, jsou doplněna dvěma kvalitativními výzkumy: dotazníkovým šetření a delfskou metodou. Klíčová slova: periferie - regionální marketing - delfská metoda - Jáchymovsko
Asertivita jako prostředek zvládání stresu v učitelském povolání
Marková, Petra ; Pelikán, Jiří (oponent) ; Koťa, Jaroslav (vedoucí práce)
Diplomová práce pojednává o sociálních i individuálních kontextech problematiky zátěže a stresu v rámci učitelského povolání. Nahlíží na teoretické možnosti asertivity, jako jedné ze sociálních dovedností učitele, při zvládání obtížných situací, pramenících z neadekvátního sebepojetí a sebehodnocení učitele či komplikovaných vztahů mezi subjekty v rámci pedagogické interakce.
Prevence rizikového chování středoškolské mládeže
MARKOVÁ, Petra
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou rizikového chování středoškolské mládeže. Součástí práce je zaměření na projevy rizikového chování, jako je hlavně záškoláctví, šikana, užívání návykových a nelegálních látek. Práce se zabývá příčinami vzniku, projevy, následky a prevencí rizikového chování. Náplní práce bude zjištění vážnosti situace rizikového chování na středních školách. Toto zjištění bude provedeno pomocí kvantitativního výzkumu každodenního chování studentů v jejich volném čase, doma a ve škole. Dotazník bude velmi detailně zpracován pomocí grafického znázornění.
Sociálně aktivizační služby pro dospělé osoby s mentálním postižením
MARKOVÁ, Petra
Bakalářská práce se zabývá sociálně aktivizačními činnostmi pro dospělé s mentálním postižením. Teoretická část charakterizuje mentální retardaci, dospělost, sociální služby a aktivizační činnosti pro dospělé s mentálním postižením. Tito lidé potřebují pomoc a podporu při osvojování role dospělého člověka hlavně v otázkách bydlení, práce, plánování a trávení volného času. Praktická část obsahuje charakteristiku aktivizačních činností v pěti zvolených zařízení sociálních služeb pro dospělé s mentálním postižením. Služby jsou individuální, respektující a zaměřené na člověka.
Zlepšování jakosti ve výrobě přívěsů
Vlach, Zdeněk ; Marková, Petra (oponent) ; Pernikář, Jiří (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na řešení zadání z průmyslové praxe za účelem zvyšování jakosti ve výrobě přívěsů. Ve zhodnocení stávajícího stavu jsou popsány vybrané charakteristiky společnosti AGADOS, rozbor výrobního procesu včetně kontrolních a monitorovacích činností. Teoretická studie představuje postupy a metody plánování a neustálého zlepšování jakosti. Vyhodnocení výsledků pozorování s podporou nástrojů IS proběhlo cíleně konstrukcí zjištěných neshod pomocí Paretova diagramu. Po uplatnění nápravných opatření pro zlepšení jakosti, která byla stanovena z pohledu procesního řízení, proběhlo opakované vyhodnocení. Účinnost a efektivnost navržených opatření je znázorněna konstrukcí Paretových diagramů, které vyjadřují komplexní posouzení změn před a po uplatnění nápravných opatření.
Legislativní zabezpečení metrologie strojírenského provozu
Horká, Zdeňka ; Marková, Petra (oponent) ; Pernikář, Jiří (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá legislativním zabezpečením metrologie strojírenského provozu. V úvodu jsou popsány orgány státní správy v oblasti metrologie, přehled zákonů a vyhlášek, práva a povinnosti subjektů vyplývající z těchto dokumentů. Prktická část je zaměřena na návrh podnikových předpisů pro strojírenský provoz.
Statistické řízení a regulace výrobního procesu
Neugebauer, Tomáš ; Marková, Petra (oponent) ; Pernikář, Jiří (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá využitím metody SPC v prostředí strojírenské výroby. Práce je koncipována jako návod k zavedení a používání SPC ve výrobě. Důvodem zavedení SPC je snaha o neustálé zlepšování jakosti. Při implementaci samotné metody bylo použito systémového přístupu, aby účinnost nasazení byla co největší. Práce obsahuje tři základní části – teoretickou, návrh postupu řešení a praktickou realizaci.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 17 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
6 MARKOVÁ, Pavlína
14 MARKOVÁ, Petra
8 Marková, Pavla
6 Marková, Pavlína
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.