Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 10 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Role of system-bath interaction time-scales in photosynthetic excitation energy transfer
Malý, Pavel ; Mančal, Tomáš (vedoucí práce) ; Croce, Roberta (oponent) ; Polívka, Tomáš (oponent)
ROLE ASOVÉ 'KÁLY INTERAKCE SYSTÉM-LÁZE VE FOTOSYNTETICKÉM P ENOSU EXCITANÍ ENERGIE Tato práce se věnuje vlivu rychlého a pomalého molekulárno pohybu na přenos excitační energie ve fotosyntetick- ých světlosběrných komplexech. Vyvinuli jsme nový teoretický popis vnitromolekulárních vibračních mod· a zjistili jsme, že jejich resonance s energetickými rozdíly mezi fotosyntetickými pigmenty m·že vést ke zrychlení přenosu energie. Použitím jednomolekulární spektroskopie jsme pozorovali jak pomalé změny bílkovinné konformace mohou zcela změnit stav světlosběrného komplexu LHCII vyšších rostlin. Také jsme vyvinuli novou experimentální techniku, dvoupulzní ultrarychlou jednomolekulární spektroskopii. S její pomocí m·žeme pozorovat jak pomalý pohyb bílkoviny bakteriální antény LH2 ovlivňuje ultrarychlou relaxaci energie uvnitř komplexu. Konstrukcí jednotného modelu pro ultrarychlé objemové a jednomolekulární experimenty se nám podařilo zakomponovat rychlou a pomalou časovou škálu molekulárního pohybu do jednoho pohledu na fotosyntetický sběr světla.
Computational modelling of self-excited oscillation during metal cutting
Malý, Pavel ; Hadaš, Zdeněk (oponent) ; Švancara, Pavel (vedoucí práce)
This master thesis deals with analysing of productivity and effectivity of cutting process in milling. Real milling machine is used to find out the critical chip width. Geometric model of the milling machine is created in Autodesk Inventor software. Ansys Workbench software is used for corresponding analysis of cutting process. Results of analysis are used for creating stability lobe diagrams. Due to results evaluated there are two different approaches proposed in order to get more effective milling process. Effects of these two approaches are verified by comparison with previous analysis.
Srovnání poruchových a neporuchových přístupů k teorii optické spektroskopie
Malý, Pavel ; Mančal, Tomáš (vedoucí práce) ; Pšenčík, Jakub (oponent)
Tato práce je zaměřena na porovnání poruchového a neporuchového výpočtu po- larizace třetího řádu ve dvou dimenzionální (2D) optické spektroskopii. Dvouh- ladinová molekula a vázaný dimer jsou zvoleny jako příklady systémů jejichž 2D spektrum je spočteno s použitím explicitních pohybových rovnic pro reduko- vanou matici hustoty a integrováním odezvových funkcí. S použitím získaných výsledků jsou tyto dva přístupy porovnány kvalitativně a kvantitativně. Hlavní nalezený rozdíl je přítomnost příspěvků vyšších řádů polarizace v neporuchově vypočteném spektru. 1
Duchovní služba v ozbrojených složkách z pohledu Policie České republiky
Malý, Pavel ; Bouma, David (vedoucí práce) ; Ventura, Václav (oponent)
Diplomová práce Duchovní služba v ozbrojených složkách z pohledu Policie České republiky, se zabývá spoluprací církví sdružených v Ekumenické radě církví a České biskupské konference s Policií České republiky s ohledem na možnost zavedení trvalé duchovní služby v Policii České republiky. Práce je rozdělena do sedmi částí, které mapují náročnost policejní práce. Její reflexi v Etickém kodexu Policie České republiky a Posttraumatickou intervenční péči. Stěžejní část se zaměřuje na možné využití duchovní služby v Policii České republiky inspirované zahraniční i tuzemskou duchovní službou v ozbrojených složkách.
Systém pro stabilizaci teploty
Malý, Pavel ; Běťák, Petr (oponent) ; Kadlec, Jaroslav (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou, programovým vybavením a návrhem Systému pro stabilizaci teploty libovolného prostředí. Podmínkou při návrhu je využití Peltierova článku a námi zvoleného mikrokontroléru. Princip spočívá v nastavení teploty pomocí inkrementálního rotačního čidla (IRC) a řízení Peltierova článku za pomocí MOSFET tranzistorů. Zapojené tranzistory jsou označovány jako H-bridge, pomocí kterých ovládáme výkon již zmíněného Peltierova článku. Jádrem zapojení je mikrokontrolér, kde je vybrán typ mikrokontroléru od firmy ATMEL. Ten je označován jako ATmega16. Otázka programování je vyřešena pomocí rozhraní ISP (In System programming), které umožňuje programovat mikrokontrolér přímo v aplikaci. Veškeré hodnoty jsou zobrazovány na LCD displeji. Celé zapojení je napájeno adaptérem o hodnotě 5V.
Měření geometrické přesnosti obráběcích strojů zařízením Laser Tracer
Malý, Pavel ; Holub, Michal (oponent) ; Knobloch, Josef (vedoucí práce)
Bakalářská práce má za cíl přiblížit možné aplikace a využití laser traceru v současné době. V práci je popsán postup uskutečněného měření a porovnání dvou možných metod měření stroje. Statistické zpracování je vyhotoveno v aplikaci Microsoft Excel.

Viz též: podobná jména autorů
8 MALÝ, Petr
2 Malý, P.
8 Malý, Petr
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.