Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 44 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vliv práce s mapou na podobu mentální mapy žáků
Kolesárová, Veronika ; Novotná, Kateřina (vedoucí práce) ; Lysák, Jakub (oponent)
Vliv práce s mapou na podobu mentální mapy žáků Abstrakt Cílem této bakalářské práce je zjistit, zda způsob práce s mapou má vliv na podobu mentální mapy žáků. Vedlejším cílem pak je zjistit, jak ovlivňují vybrané faktory jejich kvalitu. Mezi tyto faktory je zařazeno místo bydliště, pohlaví, oblíbenost a známka ze zeměpisu, a také charakteristika obecně geografické mapy. Teoretická část vymezuje klíčové pojmy, jako jsou percepce, mentální mapa, kartografické vyjadřovací prostředky, které provází celou tuto práci. Dále práce zahrnuje vlastní výzkum, ve kterém je navržena metodika sběru dat a jejich vyhodnocování. Následně jsou mentální mapy žáků hodnoceny. Během vyhodnocování je kladen důraz především na obsah mentálních map a na četnost zakreslených prvků v mentálních mapách žáků. Důležitým zjištěním tohoto výzkumu je, že na podobu mentální mapy žáků má vliv způsob práce s mapou, a že žáci zakreslí více prvků pouze díky čtení z mapy nikoliv na základě práce s otázkami. Stejně tak má na mentální mapu žáků vliv charakter předložené mapy Česka. Naopak jejich mentální mapy neovlivňuje pohlaví, ani známka ze zeměpisu či oblíbenost tohoto předmětu. V poslední části této práce je zahrnuta diskuze týkající se získaných výsledků a jejich srovnání s již existujícími podobnými výzkumy. Diskutují se zde také chyby ve...
Mapování terénních reliktů zaniklé obce Palohlavy (VVP Ralsko) s využitím starých map a leteckého laserového skenování
Turek, Matěj ; Lysák, Jakub (vedoucí práce) ; Kupková, Lucie (oponent)
Bakalářská práce se věnuje mapováním zaniklých vesnic pomocí starých map, ortofot a LLS. Konkrétně se zaměřuje na obec Palohlavy v bývalém VVP Ralsko. Na této lokalitě byla metodika mapování zaniklých vesnic ve vojenském prostoru testována. V rámci práce proběhl sběr a zhodnocení dostupných datových zdrojů, terénní měření, návrh a naplnění digitální prostorové databáze a tvorba mapy. Digitální prostorová databáze obsahuje prvky s určením jejich časové existence.
Hodnocení polohové přesnosti podzemních vodních toků v ZABAGED
Matyáš, Michal ; Lysák, Jakub (vedoucí práce) ; Šára, Pavel (oponent)
Hodnocení polohové přesnosti podzemních vodních toků v ZABAGED Abstrakt Cílem této práce je poskytnout komplexní pohled na podzemní vodní toky očima topografa a kartografa, s důrazem na hodnocení polohové reprezentace tohoto jevu. První část práce je věnována podrobnému seznámení s vlastnostmi datové sady ZABAGED a rešerši dalších zahraničních topografických databázích, s důrazem na reprezentaci a zobrazování podzemních vodních toků na topografických mapách středních a velkých měřítek. Ve druhé části je představeno pět základních metod porovnávání polohové přesnosti linií v geoinformačních systémech. Praktická část práce obsahuje návrh typologie podzemních vodních toků, jakožto ucelený obraz různých forem, který slouží pro správné vyhodnocení analýzy polohové přesnosti na vybraném relevantním vzorku úseků podzemních vodních toků v ZABAGED v poslední části této práce. Klíčová slova: podzemní vodní tok; polohová přesnost; topografická databáze
Klasifikace dat leteckého laserového skenování v pískovcových skalních městech
Tomková, Michaela ; Lysák, Jakub (vedoucí práce) ; Potůčková, Markéta (oponent)
Klasifikace dat leteckého laserového skenování v pískovcových skalních městech Abstrakt Práce se zabývá návrhem metody ke klasifikaci dat leteckého laserového skenování v pískovcových skalních městech. Kvůli extrémní členitosti tohoto území a pokrytí hustou vegetací zde běžné filtry nefungují spolehlivě a skalní útvary často shlazují nebo zcela odstraňují z terénních bodů. Návrh metody uvedené v této práci byl inspirován postupem při manuální filtraci dat. Při pohledu na dostatečně husté bodové mračno ve 3D prostoru je člověk schopen od sebe skalní útvary a stromy rozlišit, ačkoliv se jejich vnější tvar příliš neliší. Skalní věž je totiž tvořena body jen z jejího povrchu, takže vytváří "dutou" elevaci vystupující z okolního terénu, kdežto odrazy od stromu pochází z povrchu jeho koruny, větví a listů uvnitř i z povrchu pod ním. Metoda rozdělí bodové mračno na objekty, jejichž hranice se nachází v lokálních minimech aproximovaného povrchu. Tyto objekty jsou zařazeny do tříd skála, strom nebo mix podle vnitřního uspořádání bodů v rámci objektu. U třídy strom a mix poté následuje filtrace funkcí lasground z nástrojů LAStools. Metoda byla aplikována na data vzniklá spojením bodového mračna ze standardního skenování území ČR a podrobnějšího experimentálního z oblasti Adršpašsko-teplických skal. Výsledky metody...
Tvorba kartograficky správných vrstevnic z dat LLS v rovinatém terénu
Picek, Jan ; Lysák, Jakub (vedoucí práce) ; Bayer, Tomáš (oponent)
Tvorba kartograficky správných vrstevnic z dat LLS v rovinatém terénu Abstrakt Práce se věnuje tvorbě vrstevnic z dat leteckého laserového skenování v rovinatých oblastech. Pro tvorbu vrstevnic v těchto partiích je nutná specifická generalizace, která vyhladí nežádoucí artefakty, ale současně neodstraní tvary, které jsou charakteristické pro daný reliéf. První část práce má sloužit jako krátký vhled do oblastí, na kterých je postavená tato diplomová práce: princip leteckého laserového skenování a základní informace o vrstevnicovém modelu. Na základě odborné literatury jsou definovány požadavky na kartograficky správné vyjádření vrstevnic a představeny různé typy generalizace DMR a vrstevnic. Hlavním cílem práce je pak navrhnout algoritmus, který bude kombinovat několik metod generalizace vrstevnic při zachování výškové přesnosti i dalších požadavků na jejich kartograficky správné vyjádření, a otestovat tento postup na několika územích. V závěru práce jsou výsledky metody a její implementace kriticky zhodnoceny a nastíněn další možný vývoj této problematiky. Klíčová slova letecké laserové skenování, výškopis, digitální kartografie, vrstevnice, kartografická generalizace
Využití dat leteckého laserového skenování pro charakterizaci vodopádů Krkonoš
Hájek, Robert ; Lysák, Jakub (vedoucí práce) ; Janata, Přemysl (oponent)
Využití dat leteckého laserového skenování pro charakterizaci vodopádů Krkonoš Abstrakt Tato práce se zabývá možností využití dat leteckého laserového skenování k upřesnění údajů o krkonošských vodopádech. Použitá data byla poskytnuta správou Krkonošského národního parku. Jádrem práce je popis postupu, jak určit polohu vodopádu, měřit jeho výšku, spočítat plochu povodí a konstruovat podélný profil. Hlavní metodou výzkumu je analýza digitálního modelu reliéfu, odvozeného z dat LLS. Ta je založena na využití hydrologických nástrojů softwaru ArcGIS 10.4.1 k detekci polohy vodních toků a nalezení vhodných vizualizací pro identifikování přepadových hran a pat vodopádů. Použitím navržené metodiky byly získány údaje o 28 vybraných vodopádech. V závěru práce jsou představeny výsledky a také diskutovány nedostatky použitého postupu. Klíčová slova: letecké laserové skenování, vodopád, Krkonoše
Integrace horolezeckých databází s daty státního mapového díla
Lněničková, Petra ; Lysák, Jakub (vedoucí práce) ; Gamrát, Jakub (oponent)
INTEGRACE HOROLEZECKÝCH DATABÁZÍ S DATY STÁTNÍHO MAPOVÉHO DÍLA Abstrakt Práce se zabývá možnostmi využití databází lezeckých objektů ve státním mapovém díle a naopak. Vychází z dat dostupných z webových horolezeckých databází skal a dat státních topografických databází Geonames a ZABAGED®. Práce byla vytvořena v prostředí Oracle SQL Developer a ArcGIS for Desktop. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy a popsána struktura dat jednotlivých databází. V praktické části je nejdříve navržena a otestována metodika pro integraci dat horolezeckých databází. Následně jsou popsány možnosti doplnění souřadnic lezeckých objektů z veřejně dostupných zdrojů a v poslední části je navržena metodika pro využití horolezeckých dat v topografických databázích. klíčová slova skalní útvary, horolezectví, topografická databáze, ZABAGED®, Geonames
Generalizace cestní sítě v topografických mapách
Vojtíšková, Zuzana ; Lysák, Jakub (vedoucí práce) ; Jindrák, Přemysl (oponent)
Generalizace cestní sítě v topografických mapách Abstrakt Stěžejním tématem práce je automatizace výběru prvků cestní sítě. Kromě stručného představení pojmu a objasnění jeho pozice v rámci procesu generalizace je rešeršní část věnována především metodám řešení výběru prvků, a to v české topografické praxi i ve světové odborné literatuře. Následující část práce popisuje data a nástroje použité během řešení práce. Stěžejní část je věnována vlastní metodice automatizace výběru prvků cestní sítě, včetně jejího podrobnějšího rozboru a testování její správnosti na vybraných územích. Klíčová slova: generalizace mapy, cestní síť, výběr cest, teorie grafů, ZABAGED, ArcGIS, Python, NetworkX
Využití doplňkových informací o pulsu pro klasifikaci dat LLS v členitém terénu
Poláková, Tereza ; Lysák, Jakub (vedoucí práce) ; Potůčková, Markéta (oponent)
Využití doplňkových informací o pulsu pro klasifikaci dat LLS v členitém terénu Abstrakt Práce se zabývá problematikou filtrace dat leteckého laserového skenování v oblasti skalních měst, která jsou charakteristická velkou členitostí a na našem území i poměrně hustou vegetací, která znesnadňuje průchod laserového paprsku k povrchu, což může vést k nižší přesnosti vznikajícího DMR. V první části práce jsou představeny základní filtrační metody, které jsou systematicky uspořádány do několika skupin. Důraz je kladen i na teoretické problémy, se kterými je nutné počítat při filtraci bodového mračna právě v oblasti skalních měst. Hlavním cílem práce je pak navrhnout změny v některém ze stávajících algoritmů tak, aby byly využity i doplňkové informace o pulsu (především amplituda a šířka odrazu), a otestovat tento postup nad reálnými daty. V závěru jsou výsledky metody a jejich implementace kriticky zhodnoceny. Klíčová slova: letecké laserové skenování, segmentace bodového mračna, klasifikace bodového mračna, skalní město, DMR
Topografické mapování skalních útvarů s využitím dat leteckého laserového skenování
Lysák, Jakub ; Potůčková, Markéta (vedoucí práce) ; Brázdil, Karel (oponent) ; Šíma, Jiří (oponent)
Abstrakt Práce se komplexním způsobem věnuje topografickému mapování skalních útvarů s využitím moderních technologií, od pořizování a zpracování dat leteckého laserového skenování (LLS) v těchto oblastech, přes navazující tvorbu obsahu topografických databází z těchto dat až po jejich kartografické zpracování do podoby topografické mapy. V úvodu práce jsou diskutovány otázky jejího významu pro praxi a souvislost topografického mapování skal s dalšími obory lidské činnosti. Část týkající se LLS popisuje produkty odvozené z těchto dat, které jsou vhodné pro topografické mapování skal, a diskutuje specifika pořizování a zejména zpracování dat LLS v zalesněném členitém reliéfu. Podrobně jsou vysvětleny existující přístupy k řešení uvedené problematiky a identifikovány jejich nedostatky. Formou případových studií jsou prezentovány vlastní přístupy k řešení tohoto úkolu, zahrnující tři provedené a další tři navržené experimenty a hodnocení dosažených výsledků. Součástí jsou také doporučení týkající se mapování pískovcových skalních měst v Česku metodou LLS. Topografická část práce popisuje současnou reprezentaci skal a souvisejících objektů v ZABAGED s vysvětlením historických souvislostí, analyzuje stávající data a identifikuje jejich nedostatky zejména ve vztahu k LLS. Rešerše shrnuje stávající...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 44 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Lysák, Jan
1 Lysák, Jiří
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.