Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 20 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Studium adice thiolů na biliverdin, syntéza značených bilirubinů
Felklová, Veronika ; Lešetický, Ladislav (vedoucí práce) ; Smrček, Stanislav (oponent)
Biliverdin a bilirubin jsou žlučová barviva, která jsou degradačními produkty hemu. Biliverdin (BV) je zelenomodré barvivo, které je meziproduktem rozkladu tetrapyrolového jádra hemu působením enzymu hemoxygenázy (HO). Konečným produktem této degradace je žlutohnědé barvivo bilirubin (BR), který vzniká z BV díky enzymu biliverdinreduktáze (BVR). Normální a mírně zvýšená hladina bilirubinu v plazmě má cytoprotektivní vlastnosti, naopak vysoké hodnoty bývají často cytotoxické. U případů těžké nekonjugované hyperbilirubinemie (u novorozeňat), se nekonjugovaný bilirubin (UCB) usazuje v centrální nervové soustavě (CNS) a způsobuje tak bilirubinem vyvolanou neurologickou dysfunkci (BIND). Bohužel je zde omezení pro zjištění patofyziologie UCB, které je způsobené obtížným určením obsahu a rozdělení UCB ve tkáních a biologických tekutinách. Hlavním cílem této práce je proto objevení a začlenění ojedinělých metod, které budou základem při zjišťování distribuce bilirubinu. Tento pokrok by měl významný vliv na studium neurotoxicity bilirubinu u novorozeňat. Tato metoda je založená na radioaktivním označení UCB. Přednostně se na navázání vhodné funkční skupiny (thioly) použije atom C10, protože v této poloze by se konformace značeného bilirubinu neměla změnit. A následně se nukleofilní substitucí do molekuly...
Protituberkulózní látky a jejich další antimikrobiální účinky.
Novotná, Eva ; Waisser, Karel (vedoucí práce) ; Kvasničková, Eva (oponent) ; Lešetický, Ladislav (oponent)
Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra anorganické a organické chemie Kandidát: Mgr. Eva Petrlíková Školitel: Prof. RNDr. Karel Waisser, DrSc. Název disertační práce: Protituberkulózní látky a jejich další antimikrobiální účinky. Disertační práce je zaměřena na přípravu sloučenin s antimykobakteriální aktivitou. U řady látek byla hodnocena i antibakteriální a antifungální aktivita in vitro. V rámci disertační práce bylo připraveno několik skupin sloučenin. Jednalo se o monosirné a disirné deriváty 3-benzyl-2H-1,3-benzoxazin-2,4(3H)-dionu, N-(pyridylmethyl) salicylamidy, monosirné a disirné deriváty 3-(4-alkylfenyl)-2H-1,3-benzoxazin-2,4(3H)- dionu, N-benzylthiosalicylamidy, benzaldehyd-S-benzylisothiosemikarbazony, salicylaldehyd- S-benzylisothiosemikarbazony, deriváty 1,2-bis(9H-fluoren-9-yliden)-N,N'-diarylethan-1,2- diaminu a hybridní molekuly cholesterolu a terpenů. Nejvyšší antimykobakteriální aktivitu vykazovaly 3-benzyl-2H-1,3-benzoxazin-2,4(3H)- dithion a 3-(3,4-dichlorbenzyl)-2H-1,3-benzoxazin-2,4(3H)-dithion, 3-(4-sek-butylfenyl)- 7-methyl-4-thioxo-2H-1,3-benzoxazin-2(3H)-on, N-(4-methylbenzyl)thiosalicylamid a 4-methyl-N-(4-methylbenzyl)thiosalicylamid. Ze skupiny S-benzylisothiosemikarbazonů byl nejaktivnější...
Syntéza izotopově značeného ketaminu
Stuchlíková, Lucie ; Lešetický, Ladislav (vedoucí práce) ; Smrček, Stanislav (oponent)
V této diplomové práci byl syntetizován izotopově značený ketamin. Používá se v humánní medicíně i ve veterinární sféře. Má velmi široké spektrum farmakologických účinků: anestetický, analgetický, halucinogenní, bronchodilatační, kardiovaskulární a antidepresivní, který je v současné době ve výzkumu. Nejdříve byl syntetizován prekurzor ketaminu, N-desmethylketamin, který byl následně označen deuteriem, tritiem a uhlíkem 14. Pro zjištění identity byly použity metody hmotnostní spektrometrie a nukleární magnetická rezonance. KLÍČOVÁ SLOVA syntéza ketaminu, ketamin, N-desmethylketamin, nor-ketamin, izotopově značený ketamin

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 20 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.