Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vesnické osídlení v zázemí vrcholně a pozdně středověké Prahy. Sídelně-historický vývoj a zemědělství v příměstských oblastech
Beránek, Michal ; Klír, Tomáš (vedoucí práce) ; Kypta, Jan (oponent)
Práce se zabývá sídelně-historickou problematikou mikroregionu Klánovického lesa a jeho okolí na východním okraji Hl. m. Prahy. Této oblasti nebyla doposud věnována komplexnější pozornost. Poznatky se opírají o kritickou revizi skromných písemných a archeologických pramenů, které se týkají sledovaného území. V rámci diplomové práce byl dále zpracován archeologický odkryv realizovaný na zaniklé vesnici Hol, a taktéž geofyzikální měření uskutečněné na stejné lokalitě. Na základě získaných poznatků bylo možné lépe zařadit a diskutovat roli této oblasti jako součást hospodářského zázemí vrcholně středověké Prahy. Klíčová slova: zaniklá vesnice, Klánovický les, Hol, geofyzikální průzkum, keramika, zemědělsky marginální půdy, vrcholný středověk
Příspěvky ke stavební podobě a vybavení obytných domů raně novověkých vsí a poddanských měst v Čechách
Kypta, Jan ; Klápště, Jan (vedoucí práce) ; Smetánka, Zdeněk (oponent) ; Vařeka, Pavel (oponent)
Práce sestává ze čtyř kapitol, které se věnují vybraným problémům výzkumu architektury a vnitřního vybavení domů pozdně středověkých a raně novověkých vesnic a malých měst ve 2. polovině 15. až v 16. století. První kapitola se zabývá výskytem pozdně gotických a renesančních architektonických prvků v prostředí zemědělských usedlostí. Je koncipována jako soubor modelových příkladů provázané analýzy hmotných a písemných pramenů. V jejím závěru jsou vymezeny sociální skupiny pořizovatelů. Druhá kapitola představuje bilanci poznatků o uplatnění pozdně gotických a renesančních kachlů v prostředí zemědělských usedlostí a venkovských far. Jejím jádrem jsou otázky chronologie daného jevu, možnosti rekonstrukce otopných zařízení, konfrontace s výsledky stavebněhistorického výzkumu a srovnání s vyšším sociálním prostředím (sídli nižší šlechty). Třetí kapitola prezentuje výsledky dvou mezioborově koncipovaných studií o hromadných nálezech neobvyklých typů kachlů ve venkovském prostředí. Cílem rozboru písemných a hmotných pramenů je snaha o zodpovězení otázky, zda daná kachlová kamna vyjadřovala společenské postavení objednavatele. Čtvrtá kapitola na příkladu hromadného souboru kachlů z malého města (Sedlčany) ukazuje možnosti a meze definice běžného otopného zařízení v dané sídelní kategorii ve 2. polovině 15. století....
Zaniklá vesnice Žák. K problematice raně novověkých sídelních forem
Beránek, Michal ; Kypta, Jan (oponent) ; Klápště, Jan (vedoucí práce)
Práce se zabývá zaniklou vesnicí v poloze Žák v Klánovickém lese. Tato archeologická lokalita nebyla doposud komplexne ji zkoumána. Poznatky se opírají o nedestruktivní archeologické metody a rozbor analogií známých z doposud zkoumaných vesnic. Byla provedena kritická revize dosavadních skromných poznatku , písemných pramen , a predevším bylo zpracováno a vyhodnoceno geodetické zamerení relikt . Na základ získaného podrobného plánu bylo možno rekonstruovat sídelní formu i podobu dvoru jednotlivých usedlostí.
Měřická dokumentace historických staveb pro průzkum v památkové péči
Veselý, Jan ; Hodač, Jindřich ; Kypta, Jan ; Peřina, Ivan ; Podroužek, Kamil ; Semerád, Matouš ; Sýkora, Milan ; Vidman, Jiří
Tato publikace přináší ucelený přehled principů a užívaných metod měřické dokumentace, seznamuje se základními pravidly terénní práce, zpracování i posuzování výsledných výstupů, poskytuje vzory základních forem dokumentace. Věnuje se však také zaměřování staveb v minulosti, používaným metodám a nástrojům. Klade si za cíl pomoci pracovníkům památkové péče kvalifikovaně formulovat požadavky na nově vznikající dokumentaci, posuzovat kvalitu odevzdávaných výstupů a v nezbytných případech také měřickou dokumentaci „svépomocí“ provádět. Architektům, stavebním inženýrům, ale zejména geodetům chce metodika přiblížit, co je z hlediska dokumentování historických staveb důležité a čím se práce v tomto kontextu odlišuje od práce v prostředí dnešní stavební produkce.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.