Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 16 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Problematika zkreslování účetních informací a manipulace s účetními výkazy - kreativní účetnictví
Samuhelová, Šárka ; Kuchařová, Ivana (vedoucí práce) ; Hana, Hana (oponent)
Kreativní účetnictví je shrnutí všech praktik, které zkreslují finanční situaci podniku,a je spojeno s téměř každým účetním podvodem. Jeho aplikace, která má zkreslovat účetní výkazy a přinést tak požadovaný výsledek, není jednoduchá a vyžaduje zdatné odborníky, kteří pracují na jeho postupech s využitím účetních předpisů, legálních či nelegálních kroků k tomu, aby mohli v účetnictví švindlovat. Diplomová práce se zabývá případovou studií manipulace účetních výkazů, která člení tři stupně v závislosti na závažnost manipulace a jejich následných postihů podle Zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. a Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. Hlavním cílem je zodpovězení otázek dopadu manipulace účetních výkazů mezi vybranými společnostmi na výši daně z příjmu a ovlivnění jejich finanční situace po provedené manipulaci.
Komparace zdaňování mzdy zaměstnance v režimu hrubé a superhrubé mzdy
Staníčková, Lenka ; Kuchařová, Ivana (vedoucí práce) ; Lenka, Lenka (oponent)
Cílem diplomové práce je porovnání zdaňování mzdy zaměstnance v režimu hrubé a superhrubé mzdy. V roce 2016 plánuje vláda zrušení daňové základny superhrubé mzdy a obnovení výpočtu daně z příjmů z hrubé mzdy. Změnou pro rok 2016 je zvýšení daňové sazby z 15 % na 19 %. Praktická část je věnována charakteristice firmy metaxo s. r. o., která se zabývá kovovýrobou pro zemědělské subjekty. V praktické části jsou na modelových příkladech srovnávány výpočty mezd v režimu superhrubé mzdy a hrubé mzdy. Ve mzdách jsou promítnuty další související změny, které souvisejí se změnou výpočtu daňové základy. Jedná se o zvýšení sazeb pro odvod zdravotního pojištění za zaměstnance, zvýšení daňového zvýhodnění na druhé a další dítě a změny pro výpočet exekuční a insolvenčních srážek. Cílem práce je posouzení důsledků, které ovlivňují zaměstnance, zaměstnavatele a zdravotní pojišťovny a jiné organizace a státní rozpočet. Modelové příklady jsou aplikovány na mzdy z praxe.
Návrh postupů pro transformaci účetních dat na základ daně v systému CCCTB
Kuchařová, Ivana ; Valder, Antonín (vedoucí práce) ; Jan, Jan (oponent)
V důsledku světové globalizace a integrace je zapotřebí vyvíjet harmonizační úsilí nejen v oblasti účetnictví a výkaznictví tak, aby účetní výkazy předkládané uživatelům měly stejnou vypovídací hodnotu, ale ukazuje se, že neméně významnou je i daňová otázka u nadnárodních společností. Práce popisuje vývoj snah Evropské komise v rámci Evropské unie, které by měly vyústit ve sjednocení postupů při stanovení základu daně z příjmů právnických osob u společností, jež tvoří skupinu v rámci členských států EU popřípadě i v kombinaci se společnostmi z třetích zemí. Toto sjednocení by mělo zamezit rozvíjejícímu se agresivnímu daňovému plánování užívané společnostmi s cílem přesouvání daňových základů jednak do zemí s nejnižšími sazbami daně z příjmů, ale i využívání mezer a neprovázanosti daňových zákonů jednotlivých členských států EU, kdy může docházet dokonce i k dvojímu nezdanění, což v současné době zadluženosti států způsobuje snížení příjmů do státních rozpočtů a vyvolává tak potřebu států Evropské unie zavést příslušná opatření. Jedním z opatření, které by mělo vést ke zlepšení výběru daní, je co nejrychlejší zavedení společného konsolidovaného základu daně z příjmů korporací (Common Consolidated Corporate Tax Base), jehož geneze, struktura a charakteristika se stala stěžejní částí teoretických východisek. Další otázky, jež vyvstávají v souvislosti se zavedením společného konsolidovaného základu daně a které se řeší v této práci, jsou tyto - k jakým shodám a odlišnostem dochází mezi evropskými a vnitrostátními předpisy v oblasti účetnictví a daní, jakými postupy bude prováděna transformace výchozích účetních dat zachycených podle vnitrostátní právní úpravy na evropský základ daně a jaký vliv budou mít tyto transformační postupy na konečnou výši základu daně.
Charakteristika a komparace mzdového systému a odměňování ve Vězeňské službě České republiky
Chocholoušová, Eliška ; Kuchařová, Ivana (vedoucí práce) ; Martin, Martin (oponent)
Bakalářská práce se zabývá formou zaměstnávání a odměňování osob ve výkonu trestu odnětí svobody a zaměstnanců vězeňské služby. V teoretické části práce je rozebíráno postavení vězeňské služby v rámci veřejného sektoru a výdaje ze schváleného rozpočtu na čerpání mzdových prostředků zaměstnanců a vězněných osob. Dalším důležitým bodem jsou podmínky zaměstnávání a odměňování vězněných osob. Je zde vysvětleno účtování mezd, ukázka jejich účtování a s tím související předpisy. V praktické části jsou uvedeny příklady výpočtu mzdy vězněné osoby zařazené k výkonu práce a zaměstnance ve služebním a pracovním poměru a postup rozúčtování odměn vězněných osob a zaměstnanců.
Zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku z pohledu české právní úpravy a Mezinárodních standardů účetního výkaznictví
Stuchlá, Marcela ; Kuchařová, Ivana (vedoucí práce) ; Lenka, Lenka (oponent)
Bakalářská práce se zabývá tématem dlouhodobý hmotný majetek z pohledu české právní úpravy a z pohledu mezinárodních účetních standardů IFRS. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou uvedeny základní definice a charakteristiky dlouhodobého hmotného majetku dle českého zákona, za jakých podmínek ho lze pořídit, ocenit, odepisovat, inventarizovat a vyřadit. Dále je rozebráno téma IRFS, je zde popsáno o jaké standardy se jedná, a proč se u nás používají. Je také rozepsána celá evidence majetku, a to od okamžiku pořízení až po jeho vyřazení. V praktické části je zobrazeno účtování z obou hledisek na zahraniční společnosti podnikající v České republice.
Účetní a daňové hledisko při pořízení aktiva prostřednictvím leasingu či úvěru
Novotný, Martin ; Kuchařová, Ivana (vedoucí práce) ; Hana, Hana (oponent)
Bakalářská práce představuje téma financování majetku podniku, kdy pojednává o možnostech financování prostřednictvím finančního leasingu nebo úvěru. Práce je členěna do dvou částí, literární rešerše a diskuze. Literární rešerše se zabývá charakterizováním možností financování, především finančním leasingem, úvěrem a z části i operativním leasingem, jež se v dnešní době stále využívá. Hlavními pohledy v práci se týkají řešení způsobu financování z účetního a daňového pohledu. V práci jsou popsány postupy účtování a zároveň možnosti ovlivnění daní dle zákona o dani z příjmů, zákona o dani z přidané hodnoty a zákona o dani silniční. Diskuze obsahuje charakteristiku fiktivní účetní jednotky, ukázky návrhových kalkulací financování prostřednictvím finančního leasingu a úvěru, jejich účtování na počátku, v průběhu a při ukončení smlouvy. Zároveň je zpracováno praktické řešení ovlivnění daně z příjmů, daně z přidané hodnoty a silniční daně. V závěru je proveden souhrn dané problematiky a vyhodnocení obou pozorovaných možností.
Evidování podnikatelské činnosti chovu ovcí z hlediska vyčíslení základu daně z příjmů
Novotná, Martina ; Kuchařová, Ivana (vedoucí práce) ; Lenka, Lenka (oponent)
Cílem bakalářské práce je znázornit začínajícím chovatelům ovcí jak vypočítat základ daně pro jejich podnikání. Jde tedy o porovnání daňové evidencí a účetnictví. V rámci porovnání má podnikatel možnost se rozhodnout, co je pro něj výhodnější a nejlepší variantou. Práce je rozdělena do dvou částí: teoretické a praktické. Teoretická část obsahuje charakteristiku chovu ovcí, rozdělení jejich užitkovosti a zařazení zvířat do účetních skupin. Dále jsou v této části informace pro podnikatele a jejich možnosti výběru stylu podnikání. V neposlední řadě se zde nachází teoretický výpočet základu daně z příjmu. Praktická část obsahuje porovnání základu daně z účetnictví s porovnáním základu daně z daňové evidence. Data pro účetnictví i evidenci jsou znázorněné v tabulkách. Obdobně je tomu tak při výpočtu celkové daně. V závěru je uveden výsledný rozdíl a doporučení.
Porovnání vybraných okruhů účtování dle právních norem v České republice a v Republice Kazachstán
Ussimova, Anel ; Kuchařová, Ivana (vedoucí práce) ; Lenka, Lenka (oponent)
Bakalářská práce je zpracována na téma Porovnání vybraných okruhů účtování podle právních norem v České republice a v Republice Kazachstán. Je aktuální, zejména pro osoby zajímající se o účetní systémy v České republice a v Kazachstánu. Hlavním cílem je vymezení nejvýznamnějších odlišností mezi pravidly účetnictví v Kazachstánu a České republice v oblasti účtování mezd. K naplnění cílů práce jsou použita kompilace a prostudování odborných informačních zdrojů, včetně zahraničních. Následně pomocí analýzy, syntézy a komparace zjištěných informací jsou zpracována teoretická východiska bakalářské práce. Na praktických příkladech jsou následně aplikovány zjištěné postupy účtování a zdůrazněny rozdílné přístupy v ČR a Kazachstánu.
Oceňování výstupů stavební činnosti z účetního pohledu
Horák, Patrik ; Kuchařová, Ivana (vedoucí práce) ; Lenka, Lenka (oponent)
Cílem této bakalářské práce je zpracování problematiky oceňování výstupů výroby ve zvoleném stavebním podniku, charakteristika účetní jednotky a užívané metody oceňování a účtování operací souvisejících se stavební činností. Vlastní část práce zahrnuje charakteristiku vybrané stavební společnosti, účetních a oceňovacích postupů pro vybrané výstupy výroby dle získaných informací od účetní jednotky. Obsahuje analýzu oceňování jednotlivých výstupů výroby stavební činnosti rozdělených do dvou fází. Výsledky oceňování jsou zachyceny v přehledných tabulkách s příslušnými komentáři. V závěru práce jsou jednotlivé postupy shrnuty a je nastíněn návrh ke zlepšení.
Evidování podnikatelské činnosti včelaře z hlediska vyčíslení základu daně z příjmů
Bartošová, Barbora ; Kuchařová, Ivana (vedoucí práce) ; Lenka, Lenka (oponent)
Cílem této bakalářské práce je zachycení včelařské činnosti jako způsobu podnikání za účelem zjištění možností, kterými lze stanovit základ daně z příjmů fyzických osob. Práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou část. V teoretické části práce jsou shrnuty základní poznatky o způsobech, kterými lze dojít ke zjištění základu daně z příjmů fyzických osob, jedná se o paušální výdaje, daňovou evidenci příjmů a výdajů a účetnictví. Je zde uvedeno rozdělení podnikatelů s povinností a bez povinnosti vedení účetnictví. Následně jsou zde definovány také základní informace o včelích produktech, o dani z příjmů fyzických osob, o dotacích, které jsou v oblasti včelařství poskytovány a v neposlední řadě jsou zde uvedeny vstupní náklady včelaře vlastnícího dvě včelstva. V praktické části této práce jsou na modelových příkladech demonstrovány tři dříve představené způsoby zjištění základu daně z příjmů fyzických osob - paušální výdaje, daňová evidence příjmů a výdajů a účetnictví.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 16 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Kuchařová, Iva
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.