Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 20 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Stanovení potenciálu procesních vod pro recyklaci kovů
Struňáková, Katarína ; Krystyník, Pavel (vedoucí práce) ; Jadrný, Josef (oponent)
Spalováním odpadů v zařízeních pro energetické spalování vzniká mimo jiné mnoho vedlejších produktů, například popílek a škvára. Tyto produkty mohou obsahovat určité koncentrace těžkých kovů, některé z nich lze kyselým loužením převést do vodní fáze, ze které je možné je následně získávat několika metodami, např. elektrodepozicí. Tato bakalářská práce je zaměřena na popis procesu zpracování odpadu a nakládáním s pevným zbytkem, jež může být využit jako sekundární surovina. V zařízením v České republice s kapacitou 96 000 t/rok se ročně vyskytne zhruba 27 tun zinku, jehož ekonomická hodnota je více než 1 700 000 Kč. Při účinnosti extrakce 80 % je tato hodnota stále více 1 400 000 Kč. Je tu proto možnost, že by tento zinek mohl být získáván a využíván jako druhotná surovina.
Vliv materiálového složení a prostorového uspořádání na vlastnosti fotoelektrochemických článků
Pachovská, Martina ; Krystyník, Pavel (oponent) ; Dzik, Petr (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá fotoelektrochemickými články s fotoaktivní anodou tvořenou oxidem titaničitým a jejich použitím pro fotokatalytické odbourávání organických látek z vodných roztoků. Elektrické vlastnosti vyrobených fotoelektrochemických článků byly stanovovány pomocí voltamperometrických charakteristik, schopnost oxidace u vytvořených článků byla sledována pomocí měření fluorescence vzniklých oxidačních meziproduktů. Pro studium těchto reakcí byla jako fluorescenční sonda OH˙ radikálů použita kyselina benzoová. Cílem práce bylo prostudovat vliv uspořádání a materiálového složení katody a souvislost mezi ozářením, proudem a rychlostmi elektrodových dějů.
Fotokatalytická aktivita tištěných hybridních vrstev oxidu titaničitého
Sýkorová, Kateřina ; Krystyník, Pavel (oponent) ; Veselý, Michal (vedoucí práce)
Cílem této práce bylo optimalizovat složení tiskové suspenze oxidu titaničitého s pojivem na bázi oxidu křemičitého, deponované na PET fólii. Hlavní důraz byl kladen na dosažení maximální možné adheze a tvrdosti vrstvy a vlivu na fotokatalytickou aktivitu. Pro hodnocení fotokatalytické aktivity byly provedeny srovnávací experimenty na připravených vrstvách. Jako modelové polutanty byly zvoleny kyselina benzoová, dimethyl sulfoxid a azobarvivo Acid Orange 7. Pomocí UV-VIS spektrofotometrie byly studovány jejich fotokatalytické aktivity a byly stanoveny formální rychlostní konstanty a stupeň konverze reakcí. Výsledky studia jsou využitelné při odstraňování vodních polutantů z vodného roztoku.
Electrocoagulation Scaling-Up for Removal of Toxic Metals, Namely Cr6+ and Ni2+.
Krystyník, Pavel ; Klusoň, Petr ; Mašín, P. ; Kroužek, J.
Presented cotribution deals with application of electrocoagulation process for removal of Cr6+ and other toxic metals, namely Ni2+, Zn2+, Cu2+ and Mn2+ from contaminated groundwater on the site of former galvanization plant. The industrial effluent has pH ranging from 4.2 to 4.8; RAS (dissolved inorganic salts) is 2540 mg/L and conductivity 488 mS/m.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Electro-Coagulation – Process and Data Analysis (The Significance of Standardisation and Clarity).
Krystyník, Pavel ; Tito, Duarte Novaes ; Klusoň, Petr
The purpose of this contribution is to show how, unlike frequently reported in the literature, a fundamental process parameter – current intensity – is the process determining step with regards to extent of contaminant removal (rather than current density).
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Electro-Coagulation: A Step towards Chemical-Free Water Treatment.
Tito, Duarte Novaes ; Krystyník, Pavel ; Klusoň, Petr
This work will focus on presenting the principles of electro-coagulation, clarifying what are the key process parameters and demonstrating the applicability of the technology by showcasing large-scale case studies and process performance data.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Combination of Various Nanomaterials for Effective Water Purification.
Morozová, Magdalena ; Krystyník, Pavel ; Bumba, Jakub ; Šolcová, Olga
This work is focused on preparation and characterization of various nanomaterials applied in sorption, oxidation, electrocoagulation and photocatalysis techniques. The main aim is the study of their effective combination and activity testing in purification processes.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 20 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.