Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 10 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Manažersko marketingová koncepce produkce pro rozvoj motocyklového sportu
Kraft, Jiří ; Čáslavová, Eva (vedoucí práce) ; Vávrová, Věra (oponent)
Název: Manažersko-marketingová koncepce produkce pro rozvoj motocyklového sportu Cíle: Cílem práce je posoudit možnost propojení koncepce motocyklového sportu pro všechny s vybraným segmentem produkce sportovního náčiní (motocyklů) a navrhnout manažersko-marketingovou koncepci tuzemského výrobce motocyklů pro tento vybraný segment, aby se jím ovlivňovaný sport úspěšně rozvíjel. Tento kombinovaný funkčně objektový cíl v sobě zahrnuje jak funkční stránku: posouzení možnosti propojení koncepce sportu pro všechny s vybraným segmentem produkce sportovního náčiní, tak stránku objektovou: navrhnout manažersko-marketingovou koncepci tuzemského výrobce motocyklů pro vybraný segment. Metody: V práci jsou využity jak obecně vědní metody, tak specifické metody používané v ekonomických vědách. Z empirických metod je použit v rámci prováděné studie experiment a dotazníkový průzkum s užitím abdukce, jako zástupce skupiny teoretických, resp. logických metod. Z explanačních metod jsou v práci aplikovány analýza, syntéza a abstrakce; kvantitativní data byla využita pro dedukci možných kauzálních vztahů, indukce napomohla formulaci závěrů relevantních pro cíl práce. Významnou metodou práce je rovněž komparace, zejména komparace v čase, ale také analogie a specifikace směřující k vymezení místa motocyklového sportu v...
Sportovec jako předmět mezinárodního obchodu a geneze jeho ceny
Veselá, Kateřina ; Kraft, Jiří (vedoucí práce) ; Čáslavová, Eva (oponent)
Název: Sportovec jako předmět mezinárodního obchodu a geneze jeho ceny Cíle: Hlavním cílem práce je zpracování problematiky mezinárodních přestupů profesionálních hráčů fotbalu a ledního hokeje a rozbor jednotlivých aspektů hráčských přestupů, hodnoty hráče a jeho tržní ceny. Metody: Při tvorbě práce byla pro zpracování dostupných dat použita metoda deskripce a teoretické reflexe. Pro zisk dalších informací potřebných pro práci byla využita metoda rozhovoru. Výsledky: Práce obsahuje soubor poznatků publikovaných v dostupné literatuře týkající se daného tématu, který spolu s informacemi získanými pomocí řízených rozhovorů s experty v oblasti sportu tvoří východisko pro lepší objasnění principů transferového trhu hráčů. Práce blíže zpracovává faktory ovlivňující přestupní částku. V práci je diskutován dostupný model oceňování hráčů, zejména jeho využitelnost v praxi. Přínosem diplomové práce je ucelený přehled o hráčských přestupech a tvorbě přestupní částky hráčů. Klíčová slova: fotbal, lední hokej, oceňování hráčů, hodnota hráče, přestupní částka, cena. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Investiční strategie pro klub HC Letci Letňany na akciovém trhu
Utěšil, Ivan ; Ruda, Tomáš (vedoucí práce) ; Kraft, Jiří (oponent)
Název: Investiční strategie pro klub HC Letci Letňany na americkém akciovém trhu Cíle: Hlavním cílem této bakalářské práce je analyzovat a následně určit nejvhodnější investiční příležitosti na americkém akciovém trhu, čímž bude dosaženo lepšího zhodnocení nežli prostřednictvím standardně nabízených investičních fondů trhu českého. Metody: Fundamentální a technická analýza makroekonomického a mikroekonomického prostředí za použití veřejně dostupných sekundárních dat, především zpráv Institute for Supply Management a historických dat portálu Yahoo Finance. Výsledky: Aplikováním zde popsané strategie bylo dosaženo vyššího zhodnocení, nežli nabízely běžně dostupné fondy v České republice, a to v nižším časovém rámci a při minimalizaci tržního a sektorového rizika Klíčová slova: fundamentální analýza, akciové portfolio, finanční trhy, ekonomie,
Sportovec jako předmět mezinárodního obchodu a geneze jeho ceny
Veselá, Kateřina ; Kraft, Jiří (vedoucí práce) ; Čáslavová, Eva (oponent)
Název: Sportovec jako předmět mezinárodního obchodu a geneze jeho ceny Cíle: Hlavním cílem práce je zpracování problematiky mezinárodních přestupů profesionálních hráčů fotbalu a ledního hokeje a rozbor jednotlivých aspektů hráčských přestupů, hodnoty hráče a jeho tržní ceny. Metody: Při tvorbě práce byla pro zpracování dostupných dat použita metoda deskripce a teoretické reflexe. Pro zisk dalších informací potřebných pro práci byla využita metoda rozhovoru. Výsledky: Práce obsahuje soubor poznatků publikovaných v dostupné literatuře týkající se daného tématu, který spolu s informacemi získanými pomocí řízených rozhovorů s experty v oblasti sportu tvoří východisko pro lepší objasnění principů transferového trhu hráčů. Práce blíže zpracovává faktory ovlivňující přestupní částku. V práci je diskutován dostupný model oceňování hráčů, zejména jeho využitelnost v praxi. Přínosem diplomové práce je ucelený přehled o hráčských přestupech a tvorbě přestupní částky hráčů. Klíčová slova: fotbal, lední hokej, oceňování hráčů, hodnota hráče, přestupní částka, cena. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Participativní rozpočet jako jeden z možných zdrojů finančních prostředků pro oblast sportu
Jerieová, Berenika ; Štědroň, Bohumír (vedoucí práce) ; Kraft, Jiří (oponent)
Název: Participativní rozpočet jako jeden z možných zdrojů finančních prostředků pro oblast sportu Cíle: Zjistit, jaké jsou možnosti financování konkrétního projektu - výstavby venkovního fitness hřiště - z veřejných prostředků poskytovaných formou dotačních programů na podporu sportu. Metody: V práci byla použita metoda analýzy dokumentů, následně syntéza získaných dat za účelem vytvoření přehledů pro snazší orientaci v dotačních programech a nakonec metoda případových studií pro ukázku konkrétních příkladů žádostí o dotaci. Výsledky: Výsledkem jsou přehledné tabulky sloužící pro výběr správného dotačního programu pro konkrétní zvolený případ. Práce dále obsahuje návrhy a doporučení vycházející ze zkušeností získaných osobní účastí v projektu Moje stopa financovaném formou participativního rozpočtu. Výsledkem je návrh vyčlenit samostatný program pro sport v připravovaném dalším ročníku tohoto projektu. Klíčová slova: financování sportu, dotace, programy podpory sportu, případová studie
Kolektivní investování jako fenomén současné tržní ekonomiky
Pauchová, Klára ; Kraft, Jiří (vedoucí práce) ; Navrátilová, Miroslava (oponent)
Kolektivní investování je už po dlouhou dobu výmamným sektorem každé vyspělé tržní ekonomiky. V České republice si tuto pozici teprve získává Tato práce se zabývá kolektivním investováním, jeho minulostí, stavem a vývojem. Snaží se přiblížit podmínky českého kapitálového trhu a vystihnout přístup a profil českého investora. Popisuje zákonitosti fungování investic a také nedostatky fondového investování v českém prostředí a snaží se navrhnout jejich zlepšení. Cílem této práce je přiblížit, jakým způsobem toto odvětví finančm'ho trhu funguje, jak se má investor na tomto poli orientovat, nastínit možnosti spolupráce v sektoru sportu a v neposlední řadě vystihnout výmam kolektivního investování a jeho specifika v podmínkách české tržní ekonomiky. Abstract: Collective investment has been viewed as a significant sector of every developed economy for some time now, whilst in the Czech Republic it is stili in the process of being recognized as such. This thesis considers collective investment, its past, its current state and its development. It attempts to explain specific conditions of the Czech capital market, and provides an accurate outline of the approach and profile of the Czech investor. It also describes how the investment laws function, and points out shortcomings of fund investment whilst trying...
Strategie a tendence přístupu Turecké republiky do EU
Kučerová, Gabriela ; Kraft, Jiří (vedoucí práce) ; Navrátilová, Miroslava (oponent)
Název práce: Strategie a tendence ekonomického přibližování Turecké republiky EU Turecká republika má status ,,kandidátské země" a svá jednání o členství v EU vede po nejdelší dobu ze všech států členských i kandidátských, za celou existenci Evropské Unie a to již od roku 1963. Tato práce je zaměřena na posouzení postojů Turecké republiky ve vztahu k EU. Zabývá se jejím vývojem v jednání o členství v Evropské unii a monitoruje ho - zejména z ekonomického hlediska. Cílem je zjištění, které ekonomické ukazatele vykazují srovnatelnou hodnotu s Evropskou unií a jejími členskými státy a zda je Turecká republika vhodnou kandidátskou zemí pro Evropskou unii. Následně pomocí sportovní oblasti posuzuje hypotézu, zda má pro Evropu specifická turecká mentalita v Unii své místo. Soudě podle zjištěných makroekonomických ukazatelů, které jsou v celé řadě srovnatelné se státy EU, je z ekonomického hlediska Turecká republika vhodnou kandidátskou zemí do Evropské unie a ani odlišná mentalita obyvatel není problémem. Klíčová slova: Turecko, hospodářství, ekonomika, ekonomické ukazatele
Marketingové strategie a zavedení motocyklu JAWA 250 na trhy nově přistoupivších zemí Evropské unie
Kraft, Jiří ; Čáslavová, Eva (vedoucí práce) ; Malecha, Petr (oponent)
Marketingové strategie a zavedení motocyklu JAWA 250 na trhy nověpřistoupivších zemí Evropské unie Cíle práce: Vytvoření marketingové strategie pro zahájení prodeje motocyklů JAWA na rumunském trhu. Metody: elektronické dotazování, interview Výsledky: Podávají přehled o preferencích potenciálních zákazníků a stavu trhu z pohledu experta rumunský trh. Klíčová slova: marketingový výzkum, značka, propagace, interkulturní komunikace 3
Vliv zavedení jednotné měny Euro na českou ekonomiku
Grézlová, Libuše ; Kraft, Jiří (vedoucí práce) ; Navrátilová, Miroslava (oponent)
DIPLOMOVÉ PRÁCE Název: Vliv zavedení jednotné měny euro na českou ekonomiku Jméno: Libuše Grézlová Katedra: Katedra základů kinantropologie a humanitních věd Obor: Management tělesné výchovy a sportu Vedoucí práce: Prof. Ing. Jiří Kraft, CSc. Počet stran: 82 Počet příloh: 2 Rok obhajoby: 2008 Klíčová slova: Měnová integrace, přijetí eura, teorie Optimálních měnových oblastí, Česká republika. Abstrakt: Diplomová práce je zaměřena na vybrané aspekty přínosů a nákladů přijetí eura v České republice z pohledu teorie optimálních měnových zón, nominální a reálné konvergence.
Problematika internetového bankovnictví v České Republice
Haleš, Václav ; Navrátilová, Miroslava (vedoucí práce) ; Kraft, Jiří (oponent)
v Problematika internetového bankovnictví v Ceské republice Questions of internet banking in tbe Czech Republic Cíl práce: Cílem práce je zmapovat problematiku internetového bankovnictví v České republice z hlediska historického vývoje, právní úpravy, otázky bezpečnosti a preferencí uživatelů. Metody práce: Studium pramenů, relevantních pro danou problematiku. Vlastní dotazníkové šetření, provedené na dostupném vzorku respondentů. Výsledek práce: Zhodnocení nabídky internetového bankovnictví na českém trhu. Analýza názorů a postojů respondentů k internetovému bankovnictví, na základě vlastního dotazníkového šetření. Klíčová slova: internetové bankovnictví, přímé bankovnictví, aktivní operace, pasivní operace, internet 2

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.