Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 14 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Restrukturalizace průmyslu v České republice po roce 1989 a vliv přímých zahraničních investic
Čadil, Vladislav ; Kopačka, Ludvík (vedoucí práce) ; Korec, Pavol (oponent) ; Pavlínek, Petr (oponent)
Tématem disertačnípráce je restřuktuřalizace zpřacovatelského průmyslu českérepubliky po roce 1989 a vliv PZI na ni' Cí|em je zjistit' jaký měb tato restruktura|izace průběh a jaký v|iv na ni mě|y PzI, RestrukturaIizaci zpracovateIského průmyslu s|eduji: . na úrovni ce|ého hospodářství Českérepub|iky s porovnáním pniEhu, tendencí a dosavadních výs|edků strukturá|ních změn v Česku s vývojem ve vyspě|ých zemích EU, . v jednot|ivých regionech (krajích) V ČR, . pod|e geografických aspektů strukturá|ních změn, změn regioná|ní diferenciG a geografi ckého rozmístění hospodářswí (zpracovate|ského průmys|u) Čn, a z|omů. The topic of the PhD thesis is a restructuring of industry, namely manufacturing in the czech Republic afteř 1989 and the influence of FDI on it' The main aim is to find out the couřse of the řestructuring and how the restructuring has been influenced by FDI. The restructuring of manufacturing I study: . At the level of the whole economy of the Czech Republic and I compare development. tendencies and current results of structural changes in the Czech Republic with developed EU countries, o In individual regions (kraje) of the Czech Republic, . According to changes of regional pattern of economy of the Czech Republic, . According to characteristic stages and turning points.
Geografická charakteristika průmyslu na Mladoboleslavsku
Šturmová, Tereza ; Ženka, Jan (vedoucí práce) ; Kopačka, Ludvík (oponent)
Cílem předložené bakalářské práce je zmapovat nejvýznamnější geografické dopady transformace průmyslu na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Mladá Boleslav po roce 1989. Mladoboleslavsko je jeden z mála přirozeně vzniklých a vyvíjejících se průmyslových klastrů v Česku se specifickou velikostní i odvětvovou strukturou hospodářství (superdominance Škoda Auto) a masivním přílivem PZI. V Mladé Boleslavi neměla restrukturalizace průmyslu příliš velké dopady na fyzickou ani funkční strukturu města. Dominantními funkcemi města zůstaly funkce obytná a průmyslová, případně obslužná. V mikroregionální měřítku došlo díky rostoucí životní úrovni k rozsáhlé rezidenční suburbanizaci. Nejvýznamnější změnou geografické struktury města Mladá Boleslav byla výstavba nových průmyslových zón na periferiích města a v katastru přiléhajících obcí a s tím spojená modernizace technické infrastruktury a nárůst silniční dopravy. Mladá Boleslav v průběhu více než dvacetileté transformace průmyslu po roce 1989 nejen zachovala, ale dále posílila výraznou funkční specializaci na automobilový průmysl. Klíčová slova: transformace průmyslu, Mladoboleslavsko, PZI, brownfields, greenfields
Globalizace a letecká doprava: strategie středoevropských klasických dopravců
Kořený, Petr ; Marada, Miroslav (vedoucí práce) ; Kopačka, Ludvík (oponent)
Stejně jako se v důsledku globalizace mění svět, mění se i prostředí letecké dopravy. Letecké společnosti jsou nuceny se přizpůsobovat těmto změnám a volit nové strategie, které jim mají dopomoci k úspěšnému fungování. Cílem předkládané diplomové práce je, v souladu s jejím názvem, přiblížení, identifikace a vysvětlení procesů, které významnou měrou ovlivňují současnou podobu světa letecké dopravy s empirickým zaměřením na čtyři středoevropské klasické letecké společnosti. Postupně je probírána problematika globalizace a jejího vlivu na chování ekonomických aktérů, kterými letecké společnosti jsou, dále jsou osvětleny charakteristiky letecké dopravy a jejích součástí, popsáno její prostředí a chování leteckých společností a rozebrány nejnovější strategické trendy, ke kterým se klasické letecké společnosti v současnosti uchylují. Na teoretickou část navazuje část empirická, kde jsou kroky zkoumaných společností rozebrány a osvětleny. Na základě zjištěných teoretických principů fungování současných klasických (síťových) leteckých společností jsou dále formulovány hypotézy týkající se pravděpodobného chování a přijímaných strategií čtyř zkoumaných společností. To, zda stanovené hypotézy jsou zcela, popř. částečně potvrzeny, je diskutováno na konci empirické kapitoly. Klíčová slova: globalizace, letecká...
Výrobní sítě automobilového průmyslu jako faktor regionálního rozvoje v Česku
Doležalová, Anna ; Pavlínek, Petr (vedoucí práce) ; Kopačka, Ludvík (oponent)
Výrobní sítě automobilového průmyslu jako faktor regionálního rozvoje v Česku Abstrakt Diplomová práce "Výrobní sítě automobilového průmyslu jako faktor regionálního rozvoje v Česku" se zabývá propojením ekonomické globalizace, globálních výrobních sítí a regionálního rozvoje. Hlavním cílem je analýza vztahů regionálního rozvoje a distribuce firem automobilového průmyslu Česka v závislosti na jejich pozici v globálních výrobních sítích. Práce se zaměřuje na tyto tři okruhy: kvantitativní analýzu dodavatelského sektoru, prostorovou heterogenitu firem umístěných na rozdílných pozicích v globálních výrobních sítích a vytvoření typologie potenciálu regionálního rozvoje. Metodika vychází z meziregionálního srovnání, přičemž k hodnocení bylo vybráno 37 ukazatelů. Na základě srovnávacích analýz jsem určila typologii regionů podle potenciálu rozvoje. Klíčová slova: automobilový průmysl, globální výrobní sítě, regionální rozvoj

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 14 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.