Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 10 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Geografická charakteristika průmyslu na Mladoboleslavsku
Šturmová, Tereza ; Ženka, Jan (vedoucí práce) ; Kopačka, Ludvík (oponent)
Cílem předložené bakalářské práce je zmapovat nejvýznamnější geografické dopady transformace průmyslu na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Mladá Boleslav po roce 1989. Mladoboleslavsko je jeden z mála přirozeně vzniklých a vyvíjejících se průmyslových klastrů v Česku se specifickou velikostní i odvětvovou strukturou hospodářství (superdominance Škoda Auto) a masivním přílivem PZI. V Mladé Boleslavi neměla restrukturalizace průmyslu příliš velké dopady na fyzickou ani funkční strukturu města. Dominantními funkcemi města zůstaly funkce obytná a průmyslová, případně obslužná. V mikroregionální měřítku došlo díky rostoucí životní úrovni k rozsáhlé rezidenční suburbanizaci. Nejvýznamnější změnou geografické struktury města Mladá Boleslav byla výstavba nových průmyslových zón na periferiích města a v katastru přiléhajících obcí a s tím spojená modernizace technické infrastruktury a nárůst silniční dopravy. Mladá Boleslav v průběhu více než dvacetileté transformace průmyslu po roce 1989 nejen zachovala, ale dále posílila výraznou funkční specializaci na automobilový průmysl. Klíčová slova: transformace průmyslu, Mladoboleslavsko, PZI, brownfields, greenfields
Globalizace a letecká doprava: strategie středoevropských klasických dopravců
Kořený, Petr ; Marada, Miroslav (vedoucí práce) ; Kopačka, Ludvík (oponent)
Stejně jako se v důsledku globalizace mění svět, mění se i prostředí letecké dopravy. Letecké společnosti jsou nuceny se přizpůsobovat těmto změnám a volit nové strategie, které jim mají dopomoci k úspěšnému fungování. Cílem předkládané diplomové práce je, v souladu s jejím názvem, přiblížení, identifikace a vysvětlení procesů, které významnou měrou ovlivňují současnou podobu světa letecké dopravy s empirickým zaměřením na čtyři středoevropské klasické letecké společnosti. Postupně je probírána problematika globalizace a jejího vlivu na chování ekonomických aktérů, kterými letecké společnosti jsou, dále jsou osvětleny charakteristiky letecké dopravy a jejích součástí, popsáno její prostředí a chování leteckých společností a rozebrány nejnovější strategické trendy, ke kterým se klasické letecké společnosti v současnosti uchylují. Na teoretickou část navazuje část empirická, kde jsou kroky zkoumaných společností rozebrány a osvětleny. Na základě zjištěných teoretických principů fungování současných klasických (síťových) leteckých společností jsou dále formulovány hypotézy týkající se pravděpodobného chování a přijímaných strategií čtyř zkoumaných společností. To, zda stanovené hypotézy jsou zcela, popř. částečně potvrzeny, je diskutováno na konci empirické kapitoly. Klíčová slova: globalizace, letecká...
Výrobní sítě automobilového průmyslu jako faktor regionálního rozvoje v Česku
Doležalová, Anna ; Pavlínek, Petr (vedoucí práce) ; Kopačka, Ludvík (oponent)
Výrobní sítě automobilového průmyslu jako faktor regionálního rozvoje v Česku Abstrakt Diplomová práce "Výrobní sítě automobilového průmyslu jako faktor regionálního rozvoje v Česku" se zabývá propojením ekonomické globalizace, globálních výrobních sítí a regionálního rozvoje. Hlavním cílem je analýza vztahů regionálního rozvoje a distribuce firem automobilového průmyslu Česka v závislosti na jejich pozici v globálních výrobních sítích. Práce se zaměřuje na tyto tři okruhy: kvantitativní analýzu dodavatelského sektoru, prostorovou heterogenitu firem umístěných na rozdílných pozicích v globálních výrobních sítích a vytvoření typologie potenciálu regionálního rozvoje. Metodika vychází z meziregionálního srovnání, přičemž k hodnocení bylo vybráno 37 ukazatelů. Na základě srovnávacích analýz jsem určila typologii regionů podle potenciálu rozvoje. Klíčová slova: automobilový průmysl, globální výrobní sítě, regionální rozvoj
Vývoj ruční výroby skla na Novoborsku od roku 1918 až do současnosti
Šavelková, Šárka ; Kopačka, Ludvík (vedoucí práce) ; Heřmanová, Eva (oponent)
Ručně vyráběné sklo je jednou z nejtypičtějších českých výrob, která po několik století šířila dobré jméno naší země po celém světě. Toto velmi malé odvětví, jehož podíl na zpracovatelském průmyslu činí pouze 0,1% a ve skupině skleněných výrobků 1,2%, má významný podíl na zaměstnanosti Libereckého kraje (10%). Význam tohoto oboru však nespočívá v kvantitě výroby, ale hlavně v její kvalitě. Ta je v současné době stále nesrovnatelně vyšší než ruční masová produkce z východních zemí. Pro region, jako je Novoborsko, které je historicky i v současnosti spjato právě s ruční výrobou skla, má velký význam nejen ekonomický a sociální, ale také integrační a identifikační ve smyslu sounáležitosti k regionu a příslušnosti ke sklářskému řemeslu. Krize, která postihla sklářské odvětví v roce 2008, byla důsledkem vývoje předešlých let a ukázala, že tradice, značka a jméno nejsou ve světě trvalou hodnotou. Bez dalších investic a inovací nemohou stačit pro dlouhodobé udržení a rozvoj tohoto krásného řemesla. Přežití našeho sklářství nelze zajišťovat dřívější konkurenceschopností. Jako každé řemeslo je i toto postaveno zejména na lidech, na jejich schopnostech, znalostech, zkušenostech, vztazích a hodnotách. Sklářské podniky se sice statisticky pomalu zotavují z krize, ale pokud si, stejně jako společnost, včas neuvědomí, že...
Regionální rozdíly v podpoře podnikání v rámci českého operačního programu Průmysl a podnikání a slovenského sektorového operačního programu Priemysel a Služby
Komárková, Marta ; Říha, Ivo (vedoucí práce) ; Kopačka, Ludvík (oponent)
Regionální rozdíly v podpoře podnikání v rámci českého operačního programu Průmysl a podnikání a slovenského sektorového operačního programu Priemysel a Služby Abstrakt Jedním ze základních nástrojů politiky hospodářské a sociální soudržnosti Evropské unie jsou strukturální fondy. Finanční prostředky ze strukturálních fondů jsou určené ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů mezi členskými státy a jejich regiony. Bakalářská práce se zabývá analýzou finanční alokace prostředků z operačních programů na podporu podnikání v regionech Česka a Slovenska v programovém období 2004 - 2006. Cílem analýzy bylo zjistit, zda prostředky z Evropské unie skutečně primárně směřovaly do ekonomicky zaostávajících regionů Česka, a porovnat výsledky se situací na Slovensku. Klíčová slova: regionální rozvoj, regionální politika, operační programy, podpora podnikání
Cestovní ruch v Peru: vývoj, současný stav, vize
Pošepná, Zdeňka ; Kopačka, Ludvík (oponent) ; Křížová, Markéta (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá rozvojem cestovního ruchu v Peru od 19. století do dnešní doby na základě cestovních deníků a cestopisů psaných cestovateli, pocházejícími převážně z Evropy a Spojených států amerických. Práce dále analyzuje současný stav cestovního ruchu v Peru. Nejprve zjišťuje dnešní nabídku atraktivit cestovního ruchu prezentovanou peruánskými knižními průvodci, kterou poté porovnává s poptávkou po těchto atraktivitách prostřednictvím současných zahraničních knižních průvodců i se skutečnostmi zjištěnými ze starších pramenů. Tato analýza je doplněna o statistický vývoj mezinárodních příjezdů turistů a vizi budoucího vývoje cestovního ruchu v Peru.
Přímé zahraniční investice v ČR a jejich regionální diferenciace
Zumrová, Petra ; Kopačka, Ludvík (vedoucí práce) ; Čadil, Vladislav (oponent)
Předmětem této diplomové práce je zhodnotit přímé zahraniční investice v kontextu jejich regionální diferenciace v České republice v několika posledních letech.Těžištěm první části práce jsou teoretické a metodologické otázky spojené s problematikou PZI. Uvádím výklad teoretických přístupů k PZI, vedle ekonomických především geografických, se zaměřením na ty, které mají návaznost na regionální rozvoj. V druhé části práce se již zabývám vývojem PZI v České republice spolu s celosvětovým kontextem, důraz je přitom kladen na průmysl. Záměrem je také zhodnotit dopady možných pozitiv a negativ, která jsou s PZI spojena a zhodnocení regionální diferenciace v rozmístění PZI v České republice a na případovém regionu Pardubice, dle faktorů, které na alokaci investic působí. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.