Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 11 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Restrukturalizace průmyslu v České republice po roce 1989 a vliv přímých zahraničních investic
Čadil, Vladislav ; Kopačka, Ludvík (vedoucí práce) ; Korec, Pavol (oponent) ; Pavlínek, Petr (oponent)
Tématem disertačnípráce je restřuktuřalizace zpřacovatelského průmyslu českérepubliky po roce 1989 a vliv PZI na ni' Cí|em je zjistit' jaký měb tato restruktura|izace průběh a jaký v|iv na ni mě|y PzI, RestrukturaIizaci zpracovateIského průmyslu s|eduji: . na úrovni ce|ého hospodářství Českérepub|iky s porovnáním pniEhu, tendencí a dosavadních výs|edků strukturá|ních změn v Česku s vývojem ve vyspě|ých zemích EU, . v jednot|ivých regionech (krajích) V ČR, . pod|e geografických aspektů strukturá|ních změn, změn regioná|ní diferenciG a geografi ckého rozmístění hospodářswí (zpracovate|ského průmys|u) Čn, a z|omů. The topic of the PhD thesis is a restructuring of industry, namely manufacturing in the czech Republic afteř 1989 and the influence of FDI on it' The main aim is to find out the couřse of the řestructuring and how the restructuring has been influenced by FDI. The restructuring of manufacturing I study: . At the level of the whole economy of the Czech Republic and I compare development. tendencies and current results of structural changes in the Czech Republic with developed EU countries, o In individual regions (kraje) of the Czech Republic, . According to changes of regional pattern of economy of the Czech Republic, . According to characteristic stages and turning points.
Geografická charakteristika průmyslu na Mladoboleslavsku
Šturmová, Tereza ; Ženka, Jan (vedoucí práce) ; Kopačka, Ludvík (oponent)
Cílem předložené bakalářské práce je zmapovat nejvýznamnější geografické dopady transformace průmyslu na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Mladá Boleslav po roce 1989. Mladoboleslavsko je jeden z mála přirozeně vzniklých a vyvíjejících se průmyslových klastrů v Česku se specifickou velikostní i odvětvovou strukturou hospodářství (superdominance Škoda Auto) a masivním přílivem PZI. V Mladé Boleslavi neměla restrukturalizace průmyslu příliš velké dopady na fyzickou ani funkční strukturu města. Dominantními funkcemi města zůstaly funkce obytná a průmyslová, případně obslužná. V mikroregionální měřítku došlo díky rostoucí životní úrovni k rozsáhlé rezidenční suburbanizaci. Nejvýznamnější změnou geografické struktury města Mladá Boleslav byla výstavba nových průmyslových zón na periferiích města a v katastru přiléhajících obcí a s tím spojená modernizace technické infrastruktury a nárůst silniční dopravy. Mladá Boleslav v průběhu více než dvacetileté transformace průmyslu po roce 1989 nejen zachovala, ale dále posílila výraznou funkční specializaci na automobilový průmysl. Klíčová slova: transformace průmyslu, Mladoboleslavsko, PZI, brownfields, greenfields
Globalizace a letecká doprava: strategie středoevropských klasických dopravců
Kořený, Petr ; Marada, Miroslav (vedoucí práce) ; Kopačka, Ludvík (oponent)
Stejně jako se v důsledku globalizace mění svět, mění se i prostředí letecké dopravy. Letecké společnosti jsou nuceny se přizpůsobovat těmto změnám a volit nové strategie, které jim mají dopomoci k úspěšnému fungování. Cílem předkládané diplomové práce je, v souladu s jejím názvem, přiblížení, identifikace a vysvětlení procesů, které významnou měrou ovlivňují současnou podobu světa letecké dopravy s empirickým zaměřením na čtyři středoevropské klasické letecké společnosti. Postupně je probírána problematika globalizace a jejího vlivu na chování ekonomických aktérů, kterými letecké společnosti jsou, dále jsou osvětleny charakteristiky letecké dopravy a jejích součástí, popsáno její prostředí a chování leteckých společností a rozebrány nejnovější strategické trendy, ke kterým se klasické letecké společnosti v současnosti uchylují. Na teoretickou část navazuje část empirická, kde jsou kroky zkoumaných společností rozebrány a osvětleny. Na základě zjištěných teoretických principů fungování současných klasických (síťových) leteckých společností jsou dále formulovány hypotézy týkající se pravděpodobného chování a přijímaných strategií čtyř zkoumaných společností. To, zda stanovené hypotézy jsou zcela, popř. částečně potvrzeny, je diskutováno na konci empirické kapitoly. Klíčová slova: globalizace, letecká...
Výrobní sítě automobilového průmyslu jako faktor regionálního rozvoje v Česku
Doležalová, Anna ; Pavlínek, Petr (vedoucí práce) ; Kopačka, Ludvík (oponent)
Výrobní sítě automobilového průmyslu jako faktor regionálního rozvoje v Česku Abstrakt Diplomová práce "Výrobní sítě automobilového průmyslu jako faktor regionálního rozvoje v Česku" se zabývá propojením ekonomické globalizace, globálních výrobních sítí a regionálního rozvoje. Hlavním cílem je analýza vztahů regionálního rozvoje a distribuce firem automobilového průmyslu Česka v závislosti na jejich pozici v globálních výrobních sítích. Práce se zaměřuje na tyto tři okruhy: kvantitativní analýzu dodavatelského sektoru, prostorovou heterogenitu firem umístěných na rozdílných pozicích v globálních výrobních sítích a vytvoření typologie potenciálu regionálního rozvoje. Metodika vychází z meziregionálního srovnání, přičemž k hodnocení bylo vybráno 37 ukazatelů. Na základě srovnávacích analýz jsem určila typologii regionů podle potenciálu rozvoje. Klíčová slova: automobilový průmysl, globální výrobní sítě, regionální rozvoj
Vývoj ruční výroby skla na Novoborsku od roku 1918 až do současnosti
Šavelková, Šárka ; Kopačka, Ludvík (vedoucí práce) ; Heřmanová, Eva (oponent)
Ručně vyráběné sklo je jednou z nejtypičtějších českých výrob, která po několik století šířila dobré jméno naší země po celém světě. Toto velmi malé odvětví, jehož podíl na zpracovatelském průmyslu činí pouze 0,1% a ve skupině skleněných výrobků 1,2%, má významný podíl na zaměstnanosti Libereckého kraje (10%). Význam tohoto oboru však nespočívá v kvantitě výroby, ale hlavně v její kvalitě. Ta je v současné době stále nesrovnatelně vyšší než ruční masová produkce z východních zemí. Pro region, jako je Novoborsko, které je historicky i v současnosti spjato právě s ruční výrobou skla, má velký význam nejen ekonomický a sociální, ale také integrační a identifikační ve smyslu sounáležitosti k regionu a příslušnosti ke sklářskému řemeslu. Krize, která postihla sklářské odvětví v roce 2008, byla důsledkem vývoje předešlých let a ukázala, že tradice, značka a jméno nejsou ve světě trvalou hodnotou. Bez dalších investic a inovací nemohou stačit pro dlouhodobé udržení a rozvoj tohoto krásného řemesla. Přežití našeho sklářství nelze zajišťovat dřívější konkurenceschopností. Jako každé řemeslo je i toto postaveno zejména na lidech, na jejich schopnostech, znalostech, zkušenostech, vztazích a hodnotách. Sklářské podniky se sice statisticky pomalu zotavují z krize, ale pokud si, stejně jako společnost, včas neuvědomí, že...
Regionální rozdíly v podpoře podnikání v rámci českého operačního programu Průmysl a podnikání a slovenského sektorového operačního programu Priemysel a Služby
Komárková, Marta ; Říha, Ivo (vedoucí práce) ; Kopačka, Ludvík (oponent)
Regionální rozdíly v podpoře podnikání v rámci českého operačního programu Průmysl a podnikání a slovenského sektorového operačního programu Priemysel a Služby Abstrakt Jedním ze základních nástrojů politiky hospodářské a sociální soudržnosti Evropské unie jsou strukturální fondy. Finanční prostředky ze strukturálních fondů jsou určené ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů mezi členskými státy a jejich regiony. Bakalářská práce se zabývá analýzou finanční alokace prostředků z operačních programů na podporu podnikání v regionech Česka a Slovenska v programovém období 2004 - 2006. Cílem analýzy bylo zjistit, zda prostředky z Evropské unie skutečně primárně směřovaly do ekonomicky zaostávajících regionů Česka, a porovnat výsledky se situací na Slovensku. Klíčová slova: regionální rozvoj, regionální politika, operační programy, podpora podnikání
Cestovní ruch v Peru: vývoj, současný stav, vize
Pošepná, Zdeňka ; Kopačka, Ludvík (oponent) ; Křížová, Markéta (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá rozvojem cestovního ruchu v Peru od 19. století do dnešní doby na základě cestovních deníků a cestopisů psaných cestovateli, pocházejícími převážně z Evropy a Spojených států amerických. Práce dále analyzuje současný stav cestovního ruchu v Peru. Nejprve zjišťuje dnešní nabídku atraktivit cestovního ruchu prezentovanou peruánskými knižními průvodci, kterou poté porovnává s poptávkou po těchto atraktivitách prostřednictvím současných zahraničních knižních průvodců i se skutečnostmi zjištěnými ze starších pramenů. Tato analýza je doplněna o statistický vývoj mezinárodních příjezdů turistů a vizi budoucího vývoje cestovního ruchu v Peru.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 11 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.