Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 8 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Přehled fyzioterapeutických konceptů a metod využitelných v terapii pacientů s vertebrogenními onemocněními. Podtitul: Vybrané fyzioterapeutické koncepty a jejich porovnání s účinností metody McKenzie (mechanická diagnostika a terapie)
Kratochvílová, Anna ; Konopáčová, Eva (vedoucí práce) ; Šenderová, Karolína (oponent)
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno, příjmení: Anna Kratochvílová Vedoucí práce: Ing. Eva Konopáčová Oponent práce: Název bakalářské práce: Přehled fyzioterapeutických konceptů a metod využitelných v terapii pacientů s vertebrogenními onemocněními, podtitul: vybrané fyzioterapeutické koncepty a jejich porovnání s účinností metody McKenzie (mechanická diagnostika a terapie) Abstrakt bakalářské práce: Tématem bakalářské práce je přehled fyzioterapeutických konceptů a metod využitelných v terapii pacientů s vertebrogenními onemocněními a porovnání jejich účinnosti s metodou McKenzie (mechanická diagnostika a terapie). Práce je zpracovaná formou rešeršní a je rozdělena na obecnou a speciální část. Obecná část práce se věnuje přehledu problematiky vertebrogenních onemocnění a možnostem jejich léčby. Popisuje prevalenci, etiologii a jednotlivé strukturální a funkční příčiny vertebrogenních onemocnění. V dalších kapitolách jsou shrnuty jednotlivé možnosti léčby a popsány často využívané fyzioterapeutické koncepty a metody. Speciální část práce na základě systematické rešerše zkoumá účinnost McKenzie metody v rámci léčby pacientů v akutních, subakutních a chronických fázích bolesti dolní části zad a efekt metody na pacienty s bolestí v oblasti krční páteře. Klíčovou částí práce je porovnání vybraných...
Úloha fyzioterapie u psychosomatických onemocnění. Podtitul: Jóga a její využití v psychosomatice
Krupičková, Kateřina ; Konopáčová, Eva (vedoucí práce) ; Novotná, Marie (oponent)
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno a příjmení autora: Kateřina Krupičková Vedoucí práce: Ing. Eva Konopáčová Oponent práce: Název bakalářské práce: Úloha fyzioterapie u psychosomatických onemocnění. Jóga a její využití v psychosomatice Abstrakt: Tato bakalářská práce pojednává o problematice psychosomatické medicíny a o využití jógy při terapii psychosomatických onemocnění. Práce je kombinací teoretické a praktické části. Teoretická část je rozdělena na tři oddíly. První oddíl obsahuje teoretická východiska psychosomatické medicíny a problematiku psychosomatických onemocnění (definici, epidemiologii, etiopatogenezi, diagnostiku, terapii atd.). Ve druhém oddílu je nastíněna role a možnosti fyzioterapie v psychosomatice - přehled fyzioterapeutických metod, které lze využít v terapii psychosomatických onemocnění. Třetí oddíl poskytuje přehled problematiky z oblasti jógy, zaměřuje se na historii, její druhy, a také stručně popisuje techniky, které jóga nabízí. Praktická část bakalářské práce obsahuje jednu kazuistiku pacienta s diagnózou psychosomatického onemocnění VAS (chronická bolest krční páteře). Dále obsahuje metodologii práce, cíle práce, kritéria pro výběr pacienta, literární rešerši, vstupní vyšetření a podrobné záznam terapeutických jednotek. Cílem této práce je poskytnout přehled problematiky v dané...
Fyzioterapie u pacientů s vertebrogenními obtížemi v oblasti krční páteře a role psychosomatiky
Hrbková, Lucie ; Konopáčová, Eva (vedoucí práce) ; Cmuntová, Kateřina (oponent)
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno a příjmení autora: Lucie Hrbková Vedoucí práce: Ing. Eva Konopáčová Oponent práce: Název bakalářské práce: Fyzioterapie u pacientů s vertebrogenními obtížemi v oblasti krční páteře a role psychosomatiky Abstrakt: Tématem bakalářské práce je Fyzioterapie u pacientů s vertebrogenními obtížemi v oblasti krční páteře a role psychosomatiky. Práce se skládá z části teoretické a praktické. Teoretická část bakalářské práce se věnuje problematice psychosomatiky a její souvislosti s vertebrogenním algickým syndromem, především v oblasti krční páteře. Popisuje terapeutický přístup k bolestem zad, dále pak souvislost psychiky s bolestí zad u pacientů, u kterých nebyl nalezen strukturální či funkční zdroj obtíží. Další části práce se zabývají etiologií a patogenezí vertebrogenních onemocnění, je zde shrnut anatomický popis páteře se zaměřením na krční páteř a jsou zde uvedeny možnosti fyzioterapeutické intervence u psychosomatických pacientů. Praktická část obsahuje jednu kazuistiku pacientky, která trpí vertebrogenními obtížemi v oblasti krční páteře. Další částí je metodologie práce, která zahrnuje cíl a základní předpoklad práce, literární rešerši, kritéria pro výběr pacientů, vstupní klinické vyšetření a postup cvičební jednotky. Cílem práce je shrnout a rozvést danou problematiku a...
Fyzioterapeutické přístupy zaměřené na ovlivnění plochonoží. Podtitul: Diagnostika a terapie
Koukalová, Aneta ; Konopáčová, Eva (vedoucí práce) ; Novotná, Marie (oponent)
bakalářské práce Jméno: Aneta Koukalová Vedoucí práce: Ing. Eva Konopáčová Oponent práce: Název bakalářské práce: Fyzioterapeutické přístupy zaměřené na ovlivnění plochonoží, podtitul: diagnostika a terapie. Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na diagnostiku plochonoží a fyzioterapeutické metody vhodné pro pacienty s neléčeným plochonožím. Plochonoží způsobuje mnoho problémů pohybového aparátu, proto je nutná včasná diagnostika a terapie. Teoretická část obsahuje anatomii nohy, diferenciální diagnostiku plochonoží a jeho příčiny, příznaky a následky. Dále je zde popsán vliv plochonoží na posturu a držení těla. Hlavními kapitolami teoretické části jsou diagnostické metody a možnosti terapie zaměřená na plochou nohu. Praktická část zahrnuje kazuistiky tří pacientů, kteří mají alespoň jeden typ neléčeného plochonoží. V kazuistikách je obsažena anamnéza, vstupní a výstupní kineziologický rozbor, podrobný popis terapií a celkové zhodnocení a porovnání efektu fyzioterapie mezi jednotlivými pacienty. Klíčová slova: plochonoží, fyzioterapie, diferenciální diagnostika, ortopedická obuv, ortopedické vložky, přístrojové vyšetření, postura
Možnosti fyzioterapie u pacientů s Myasthenia gravis. Podtitul: Diagnostika a terapie
Vítková, Michaela ; Jeníček, Jakub (vedoucí práce) ; Konopáčová, Eva (oponent)
bakalářské práce Jméno: Michaela Vítková Vedoucí práce: Mgr. Jakub Jeníček Oponent práce: Název bakalářské práce: Možnosti fyzioterapie u pacientů s Myasthenia gravis. Diagnostika a terapie Abstrakt bakalářské práce: Tato bakalářská práce pojednává o možnostech fyzioterapie u pacientů s neurologickým onemocněním Myasthenia gravis. Vhodně zvolená fyzioterapeutická intervence může být důležitou součástí komplexní péče o myastenické pacienty. V teoretické části je popsána charakteristika nemoci (klinický obraz, imunopatogeneze, diagnostika, léčba) a vybrané fyzioterapeutické metody, které by bylo možné využít u pacientů s Myasthenia gravis. Praktická část práce obsahuje kazuistiky dvou vybraných pacientek. Cílem praktické části bylo ověřit, jaké fyzioterapeutické metody či jejich prvky jsou vhodné pro práci s myastenickými pacienty, a zda pravidelná pohybová aktivita přispívá ke zlepšení zdravotního stavu pacientů. Terapie byly rozděleny do dvou bloků, přičemž jeden blok trval 14 dní. Pro porovnání výsledků před terapií a po terapii byly zvoleny standardizované testovací škály, které jsou popsány v teoretické části práce. Výsledky prokázaly zlepšení v několika měřených parametrech.
Ovlivnění stereotypu chůze pomocí metody rytmické stimulace sluchu u pacientů po poškození mozku
Pavlikhina, Ekaterina ; Táborská, Silvie (vedoucí práce) ; Konopáčová, Eva (oponent)
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno: Ekaterina Pavlikhina Vedoucí práce: Mgr. Silvie Táborská Oponent práce: Název bakalářské práce: Ovlivnění stereotypu chůze pomocí metody rytmické stimulace sluchu u pacientů po poškození mozku Abstrakt bakalářské práce: Tato bakalářská práce se zabývá vlivem muzikoterapeutické techniky Rhythmic Auditory Stimulation - RAS (dále rytmická stimulace sluchu) na kvalitu chůze pacientů po poškození mozku. Práce shrnuje a porovnává teoretické poznatky muzikoterapie u pacientů s patologickým stereotypem chůze v důsledku poškození mozku. Teoretická cást této bakalářské práce je věnována problematice poškození mozku, a to jak traumatického, tak cévního původu. V další části je podrobně popsán nejen fyziologický mechanizmus chůze, ale i mechanizmus patologický. Poslední kapitola teoretické části nás seznamuje s oborem muzikoterapie, jejími formami a technikami, které se využívají u neurologických pacientů. V této kapitole jsou též zmíněny studie, které se touto problematikou zabývají. Část praktická obsahuje dvě kazuistiky pacientek po poškození mozku, kde jsou kromě kineziologických rozborů také popsány cvičební jednotky a průběhy terapií. Pro zhodnocení uspěchu aplikované terapie byly použity standardizované testy chůze. Klíčová slova: poškození mozku, muzikoterapie, patologický...
Využití metody strečinku dolních končetin u pacientů s vertebrogenním algickým syndromem
Kocsis, Ágnes ; Tichá, Monika (vedoucí práce) ; Konopáčová, Eva (oponent)
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno: Ágnes Kocsis Vedoucí práce: Bc. Monika Tichá Název bakalářské práce: Využití metody strečinku dolních končetin u pacientů s vertebrogenním algickým syndromem Abstrakt bakalářské práce: Tématem této bakalářské práce je ověření efektu strečinku dolních končetin u pacientů s bolestmi zad. V teoretické části jsou rozebrány různé druhy strečinku, obecnými zásadami a novými metodami strečinku. Zaměřila jsem se na protažení fasciálních struktur a ovlivnění zkrácených svalů pomocí cviků jógy. Pokusila jsem se shrnout informace o tom, jaký vliv mají zkrácené svaly dolních končetin na postavení pánve, držení těla a bolestivost páteře. Oba pacienti byli muži, přibližně ve stejném věku, oba měli bolesti zad a zároveň alespoň tři zkrácené svaly na dolních končetinách. U prvního pacienta jsem k protažení myofasciálních struktur využívala metodu foam rolling a následně některé prvky jógy. U druhého pacienta jsem používala pouze jógové protahovací cviky. Cílem praktické části bylo zjistit, zda je strečink efektivnější po předchozím ovlivnění myofasciální struktury pomocí foam rollingu. Pacienti prováděli terapii desetkrát, terapie byla prováděna v domácím prostředí. Ze získaných výsledků vyplynulo, že strečink je mnohem efektivnější, pokud bereme v úvahu i fascie daného segmentu. Účinek byl...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.