Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Analýza právních a sociálních podmínek podpory sociálního podnikání v ČR
Kolář, Šimon ; Potůček, Martin (vedoucí práce) ; Stehlík, Petr (oponent)
Diplomová práce "Analýza právních a sociálních podmínek podpory sociálního podnikání v ČR" se zabývá sociálním podnikáním České republice. Cílem práce je analyzovat sociální a právní podmínky pro boj proti sociálnímu vyloučení skrze sociální podnikání v České republice. Pro dosažení tohoto cíle autor využívá výzkumný design případové studie, kdy provedl rozhovory se zástupci a zaměstnanci několika sociálních podniků. Zjišťuje, s jakými problémy se sociální podniky nejčastěji potýkají a jaký přínos představuje zaměstnání vsociálním podniku pro osoby z cílových skupin. Dále se práce soustředí na analýzu podmínek podpory sociálního podnikání z prostředků evropských fondů. Autor analyzuje, jak jsou konstruovány podmínky podpory a jakým způsobem jsou výsledky této podpory evaluovány. Dále jsou za využití teorie institucionalismu zaměřeného na aktéry analyzování aktéři, kteří se v České republice na utváření podmínek pro sociální podnikání podílejí. Identifikováni jsou nejvýznamnější aktéři, kteří do problematiky zasahují, a jsou odhaleny možné způsoby interakcí mezi nimi. V závěru práce autor předkládá obecná doporučení pro další vývoj podpory sociálního podnikání v České republice.
Zákon o sociálním podnikání jako prostředek v boji proti sociálnímu vyloučení
Kolář, Šimon ; Potůček, Martin (vedoucí práce) ; Hošťálková, Jitka (oponent)
Diplomová práce "Zákon o sociálním podnikání jako prostředek v boji proti sociálnímu vyloučení" je zaměřena na sociální podnikání v České republice a možnosti, jakými lze sociální podniky podpořit tak, aby byly efektivnější v sociálním začleňování svých zaměstnanců. Vychází ze skutečnosti, že v České republice není sociální podnikání nijak legislativně upraveno a je tudíž obtížné ho nějakým způsobem ze strany státu podporovat. Cílem práce je navrhnout doporučení pro takovou případnou legislativu s ohledem na sociální začleňování skrze tyto podniky. Pro dosažení těchto cílů práce využívá design případové studie, v jejímž rámci autor navštívil čtyři stávající sociální podniky v České republice a s využitím zakotvené teorie popsal, jakým způsobem v současnosti fungují. V práci dále popisuje mechaniky skrze, které sociální podniky pomáhají sociálně vyloučeným osobám v návratu zpět do společnosti a, jakým způsobem lze tyto mechaniky prostřednictvím legislativy ovlivnit. Autor dále prostřednictvím teorie institucionalismu analyzuje současnou situaci aktérů a institucí s ohledem na možné přijetí zákona o sociálním podnikání v České republice a na základě zjištění překládá doporučení pro výslednou podobu této legislativy.
Kamarád taky hrát: případová studie vzniku přátelství v MMORPG hrách
Kolář, Šimon ; Pospíšilová, Marie (vedoucí práce) ; Blahovec, Václav (oponent)
Bakalářská práce Kamarád taky hrát: případová studie přátelství v MMORPG hrách si klade za cíl zjistit, jaké významy mají pro hráče MMORPG her přátelské vztahy v rámci hry, jak tyto vztahy vznikají a jaká je jejich dynamika na základě sociologických teorií sebeprezentace. Teoretická část popisuje koncepty MMORPG, přátelství a sebeprezentace a uvádí čtenáře do kontextu. Zároveň funguje jako východisko pro praktickou část práce. Ta představuje metodologii kvalitativního výzkumu založeného na rozhovorech s informátory. Dále se zabývá samotnou analýzou těchto rozhovorů a jejich následnou intepretací. Ze studie vyplývá, že sociální vztahy jsou pro hráče významnou součástí hry. Zároveň se ukazuje, že pro vznik přátelství je nutný osobní kontakt zúčastněných a vzájemný náhled do zákulisí.
Současná praxe financování a zajišťování rizik v exportu investičních celků
Kolář, Šimon ; Němečková, Iveta (vedoucí práce) ; Pavlík, Zdeněk (oponent)
Práce se zabývá exportními riziky a exportním financováním se zaměřením na investiční celky. Autor vychází z definice a charakteristik pojmu investiční celek. Následně popisuje jednotlivé typy rizik v exportu a identifikuje jejich specifika pro dané odvětví. Stručně se zabývá metodami jejich řízení a zajišťování a uvádí také rizika financování, jak je vnímá banka. Stěžejní část práce je věnována dlouhodobému exportnímu financování, zejména pak podrobnému popisu jednotlivých modelů financování: dodavatelskému a odběratelskému úvěru, předexportnímu financování a dalším složitějším typům, například projektovému či klubovému financování, financování místních nákladů či financování za účasti kapitálových trhů. Součástí práce je případová studie financování exportní operace, vypracovaná v úzké spolupráci s praxí

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.