Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 79 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Staré proboštství na Pražském hradě ve 14.-16. století
Žegklitzová, Lucie ; Klápště, Jan (vedoucí práce) ; Boháčová, Ivana (oponent)
Staré proboštství ( p. 48/4) pat í k významným památkám Pražského hradu. Jeho po átky souvisely se sídlem pražského biskupa, které se práv zde, v t sném kontaktu s chrámem sv. Víta, nacházelo až do konce 13. století. V 80. letech minulého století prob hl ve Starém proboštství rozsáhlý archeologický a stavebn historický výzkum. Jeho dosavadní publikace se soust edily na problematiku biskupského domu, pozd jší etapy nebyly zhodnoceny. Bakalá ská práce se zabývá problematikou Starého proboštství ve 14. - 16. století. Klí ová slova: Pražský hrad, biskupství, proboštství, pozdní st edov k, raný novov k
Drobná keramická plastika ze středověké Prahy
Kabeláčová, Petra ; Klápště, Jan (vedoucí práce) ; Cymbalak, Tomasz Marian (oponent)
Práce se zabývá základní problematikou drobné st edov ké plastiky 13. až 16. století. Ta zahrnuje krom plastik považovaných zpravidla za hra ky a devocionálie, také miniatury nádob, které bývají azeny mezi hra ky. D ležitou sou ástí této práce je také katalog, který shromaž uje pražské nálezy z uvedených kategorií. Dalším tématem jsou úvahy o poutních místech nižšího ádu, indikovaných práv keramickými figurkami sv tc . V záv re né ásti se práce v nuje tématu postavení d tí ve st edov ké spole nosti a možnostem p isp ní archeologie k této problematice. Klí ová slova Praha, st edov k, keramická plastika, d tské hra ky, figurky svatých, miniatury nádob
Archeologie středověkých domů na Starém Městě pražském (Rybná čp. 682/I.)
Taibl, Pavel ; Klápště, Jan (vedoucí práce) ; Podliska, Jaroslav (oponent)
Archeologie měšťanského domu na Starém Městě pražském je jedním z nejkomplexnějších témat medievalistického bádání. Záchranný archeologický výzkum z roku 1992, na ploše parcely ppč. 690 v ulici Rybná, odhalil početný soubor závažných středověkých nálezových situací a artefaktů hmotné kultury, které svědčí o proměně raně středověké pražské sídelní aglomerace 12. století v právně konstituované město vrcholného středověku. Za pomoci detailních analýz uvedených archeologických situací a artefaktů jsme schopni vytvořit náhled do každodenního života středověkého měšťana v okrajové městské čtvrti s přihlédnutím k dosud neuvedeným skutečnostem. Klíčová slova Středověk - město - měšťanský dům - stavební relikty - hmotná kultura - socio-topografická analýza.
Středověké osídlení středního Poohří
Peksa, Vojtěch ; Klápště, Jan (vedoucí práce) ; Velímský, Tomáš (oponent)
Diplomová práce se v nuje st edov kým až asn novov kým d jinám osídlení st edního Pooh í, se zvláštním z etelem k problematice vývoje a postupu osídlení na p elomu raného a vrcholného st edov ku. Studované území, jehož osu tvo í eka Oh e, zabírá prostor zhruba od Kadan po Louny, a odpovídá tak ástem okres Chomutov a Louny. Vymezení zám rn zahrnuje geomorfologicky rozdílné regionální ásti, poskytující r znorodé podmínky pro vývoj osídlení. Zárove p ihlíží ke kulturn -historické a archeologické hodnot dnes známých archeologických lokalit. Východiskem diplomové práce je výb r n kolika krajinných sond o rozloze n kolika km2 , do nichž se soust edí podrobné archeologické studium. Tyto sondy jsou definovány ve vztahu k regionálnímu celku tak, aby se mohly stát reprezentativními vzorky dovolujícími ešení závažných sídeln historických otázek. Podkladem k vymezení sond je charakteristika p írodních pom r , seznam sídelních jednotek a katalog archeologických lokalit. Katalog obsahuje stru nou evidenci zahrnující všechny kategorie st edov kých archeologických lokalit (venkovská sídlišt , šlechtická sídla, sakrální stavby, poh ebišt ). Samostatnou kapitolou je nástin regionální archeologické chronologie keramiky, rozlišující chronologii relativní a absolutní. Diplomová práce tedy nejprve shrnuje a hodnotí...
Děčín a jeho zázemí ve středověku
Vodáková, Martina ; Klápště, Jan (vedoucí práce) ; Velímský, Tomáš (oponent)
Předložená diplomová práce se zabývá Děčínem a jeho zázemím ve středověku. Důraz je kladen na výzkum středověkých cest na pomezí Čech a Saska, konkrétně na levobřežní komunikace mezi Děčínem a Pirnou. Výsledkem rekonstrukce komunikační sítě je soupis cest a mapa. S cestami nápadně souvisí polohy nálezů získaných od detektorářů, které jsou shrnuty v přiloženém katalogu. Z toho vyplývá, že detektorové nálezy mohly s komunikacemi i přímo souviset. Značnou pozornost věnuji fungování lesních komplexů na příkladu krajinné sondy na pomezí Českého Švýcarska a Lužických hor. Dále doplňuji a koriguji některé starší představy o podobě a struktuře zaniklé městské lokace na Mariánské louce. Předkládám relativní a absolutní chronologii keramiky vytvořenou na základě záchranného archeologického výzkumu probíhajícího v letech 2007-2008. Ta se vztahuje především k počátkům, vývoji a zániku města na Mariánské louce. Klíčová slova: středověk, osídlení, městské zázemí, Děčín, České Švýcarsko, komunikační systémy, kontaktní studium, neagrární krajina
Prostorový vývoj pražského levobřeží ve 12.-13. století
Matiášek, Josef ; Klápště, Jan (vedoucí práce) ; Tryml, Michal (oponent)
Práce se zabývá zejména archeologickými nálezy zaznamenanými v Praze na území levobřeží a datovanými do románského období. Těžiště leží v oblasti Malé Strany a Hradčan, shrnuty jsou i situace dokumentované na území Velké Prahy. Práce se snaží postihnout dílčí části aglomerace a sledovat vztahy mezi nimi. Následuje porovnání s obdobnými urbanistickými tendencemi v Evropě.
Lov zvěře v raném středověku
Vaníčková Žemličková, Andrea ; Klápště, Jan (vedoucí práce) ; Žemlička, Josef (oponent)
(česky) Práce se věnuje lovu zvěře v raném středověku na území České republiky. Shrnuje poznatky písemných i ikonografických pramenů a porovnává je s výsledky archeozoologických souborů z lokalit datovaných do tohoto období. Práce se zabývá loveckým právem na našem území, revíry i organizací lovu. Převážná část práce je věnována samotné zvěři, druhům, které se lovily a jejímu využití. Protože lov nebyl v tomto období dostupný všem vrstvám obyvatel stejnou měrou, je sledován také podíl lovené zvěře na hradištích a sídlištích.
Malé náměstí v Hradci Králové. Ke vzniku a vývoji veřejných prostranství ve středověkém městě.
Záveská, Daniela ; Klápště, Jan (vedoucí práce) ; Ježek, Martin (oponent)
Rekonstrukce inženýrských sítí a dlažby na Malém náměstí v Hradci Králové vyvolala v roce 2006 záchranný výzkum o rozsahu, který v tomto prostoru dosud nebyl překonán. Sondy hloubené v předpokládané trase inženýrských sítí odkryly situace dokládající vývoj a změnu funkce zkoumaného prostoru v období vrcholného středověku. Výzkum zachytil několik fází zpevnění hlavní komunikace spojující město se Slezským předměstím. Nejstarší úpravu povrchu komunikace můžeme klást již do průběhu 13. století. Podél komunikace byla zbudována zástavba datovaná do druhé poloviny 13. století, která nejpozději v první polovině následujícího století zaniká. Uvolněný prostor posléze posloužil pro vytyčení veřejného prostranství, jehož historický vývoj odráží série vrstev zpevněného povrchu. Výsledky výzkumu potvrzují a zpřesňují dříve stanovenou hypotézu o vývoji východní části města.
Hrad Týřov. Jeho někdejší význam, hmotná kultura a stavební podoba.
Dvořáková, Michaela ; Klápště, Jan (vedoucí práce) ; Mazáčková, Jana (oponent)
(česky) Diplomová práce řeší základní otázky v bádání o hradech, a to na konkrétním příkladu v podobě Týřova. Zabývá se historií a stavebním vývojem hradu, včetně diskuse o původu stavební tradice, kdy se v předchozích pracích uvažovalo o importu francouzské architektury. Podstatnou částí práce je řešení problematiky hradu v krajině, kde je kladen důraz na přírodní podmínky, které udávají stavební podobu hradu. Dalším aspektem, který byl v práci řešen, je navázání hradu na místní infrastrukturu a významné dopravní uzly nebo překážky (brody apod.) včetně návaznosti na služebné vsi a zdroje surovin. Ve studiu hradů jsou také často akcentovány funkce hradu. V řešení této problematiky se musíme zabývat jeho stavební podobou, infrastrukturou, zázemím, zdroji surovin a inventářem hradu, který vypovídá o společenském postavení jeho obyvatel. Poslední částí práce je zpracování vybraného souboru materiálu. Toto zpracování poskytlo dataci keramiky poloviny 13. století, která dosud v regionu chyběla. Zpracovaný materiál vypovídá i o každodenním životě obyvatel hradu.
Středověký Novgorod jako sociální systém
Zapletalová, Oxana ; Štefan, Ivo (vedoucí práce) ; Klápště, Jan (oponent)
Novgorod je nejlépe prozkoumaným středověkým městem v Evropě. Archeologické výzkumy prokázaly, že největší moc ve městě měly jednotlivé bojarské rodiny a celé město bylo mezi ně rozděleno. Rodiny měly klanové uspořádání, které fungovalo na principu patronimie. Žily na velkých usedlostech, kde se také soustřeďovalo jejich hospodářství a výrobní okrsky. Tyto usedlosti společně s nimi obývali lidé nebojarského původu, kteří pracovali v jejich zázemí a byli s bojarskými rodinami v klientském poměru. Daná práce zkoumá, jaké sociální vazby existovaly mezi obyvateli města, jakým způsobem si mezi sebou rozdělovali moc, jejich majetkové poměry, různé formy rodiny ve městě a vyhlídky příslušníků jednotlivých sociálních vrstev.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 79 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Klápště, Jaroslav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.