Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 197 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Nákupní chování zákazníků spotřebního družstva COOP Hlinsko
Obolecká, Anna ; Chylíková, Hana (vedoucí práce) ; Khelerová, Vladimíra (oponent)
Bakalářská práce se zabývá nákupním chováním spotřebitelů prodejny COOP Diskont Hlinsko a je rozdělena do tří kapitol, první kapitola je teoretická, následující dvě praktické. Teoretická část je zaměřena na vymezení pojmu chování spotřebitele, popisuje jednotlivé přístupy k chování spotřebitele či kupní rozhodovací proces a jeho jednotlivé části. Další část této kapitoly je věnovaná marketingovému výzkumu a metodám tohoto výzkumu. Druhá kapitola se soustředí na samotný řetězec COOP, COOP družstvo Hlinsko, privátní značky pro ně typické, doplňkové služby nabízené na prodejně a následně na charakteristiku zkoumané prodejny COOP Diskont. Praktická část práce již hodnotí a interpretuje výsledky dotazníkového šetření prováděného na prodejně COOP Diskont na v Hlinsku. V této kapitole jsou hodnoceny jak charakteristické znaky spotřebitele vybrané prodejny, tak i další klíčové aspekty pro prodávajícího, jako jsou například důvody nákupu, utracená částka, účast ve věrnostních programech či to, jak zákazníci hodnotí služby nabízené na prodejně.
Agenturní Publick Relations
Houda, Jan ; Khelerová, Vladimíra (vedoucí práce) ; Vojtíšek, Zdeněk (oponent)
V rámci práce se zaměřuji na 4 hlavní části, vymezení public relations z teoretického pohledu, aktuální situace na českém PR trhu, práce a činnosti v agenturách a konečně vlastní průzkum širokou veřejností zabývající se povědomím o PR. Vycházím především z odborné literatury, internetových článků a průzkumů, prezentací předních českých odborníků a několika mnou s nimi vedených rozhovorů. Po vypracování jsem úspěšně docílil hledaných výsledků.
Motivační faktory studentů VŠE
Kykalová, Eva ; Khelerová, Vladimíra (vedoucí práce) ; Vojtíšek, Zdeněk (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá výzkumem motivačními faktorů. Hlavním cílem této diplomové práce je zjistit a zhodnotit, jaký význam mají jednotlivé motivační faktory pro studenty VŠE. Práce je členěna do tří kapitol. První a druhá kapitola jsou zpracovány na základě pozorování teoretických poznatků, a třetí kapitola tvoří praktickou část. První kapitola se vztahuje k motivaci a druhá kapitola se zaměřuje na motivační faktory. Třetí kapitola je založena na výzkum v podobě dotazníkového šetření.
Vliv sociálních medií na společnost Answear cz.
Zuková, Nela ; Khelerová, Vladimíra (vedoucí práce) ; Vojtíšek, Zdeněk (oponent)
Diplomová práce Přínos sociálních médií ve společnosti Answear CZ se zaměřuje na problematiku sociálních médií, jejich užití v marketingu, zejména on-line marketingu, možnosti jejich využití a jejich potenciál z hlediska přínosů jak obchodních, tak marketingových. Teoretická část se věnuje vymezení marketingu, on-line marketingu, internetového obchodu a sociálních médií jako Facebook, Instagram, Twitter a další. V praktické části je rozebrána strategie vybrané společnosti na sociálních médiích a jejích přínos.
Marketingová komunikace mladých bank na českém trhu
Tuček, Daniel ; Khelerová, Vladimíra (vedoucí práce) ; Vojtíšek, Zdeněk (oponent)
Diplomová práce se zabývá analýzou marketingové komunikace mladých nízkonákladových bank, které svým příchodem na český trh způsobily revoluci nejenom v poplatkové sféře. Mezi vybrané mladé banky se řadí organizační složka polské banky mBank, ryze česká Fio banka, Air Bank, která spadá pod finanční skupinu PPF Petra Kellnera a Equa bank, která v současnosti patří mezi nejrychleji rostoucí banky na českém trhu. V teoretické části se práce věnuje marketingovému mixu zboží, služeb a vymezení specifických vlastností bankovního sektoru. Následně se zaměřuje na komunikační modely a vymezení marketingového komunikačního mixu. Praktická část práce nejprve předkládá historické souvislosti v českém bankovním sektoru, komentuje vstup na trh jednotlivých společností a prezentuje aktuální situaci. Další kapitola se zabývá marketingovou komunikací vybraných bank, kde se práce soustředí na prostředí obchodních míst, zpracování reklamních spotů a komunikaci na webových stránkách a sociálních sítích. Prostřednictvím dotazníkového šetření se autor snaží zjistit určité trendy v chování účastníků na finančních trzích a zhodnotit, jaké segmenty oslovit, jaké výhody a benefity finančních produktů jim předkládat a jakými komunikačními kanály by je banky měly oslovovat. Na základě těchto výsledků práce navrhuje určitá doporučení, které by měly upevnit pozice jednotlivých bank na českém trhu.
Podnikatelský plán - retailový prodej piva
Lipkin, Aleksei ; Khelerová, Vladimíra (vedoucí práce) ; Vojtíšek, Zdeněk (oponent)
Cílem práce je sestavení podnikatelského plánu společnosti, která se zabývá prodejem točeného piva v plastových láhvích. Podnikatelský plán poslouží k posouzení životaschopnosti a proveditelnosti mého podnikatelského záměru a vyhodnocení návratnosti investice. Práce je rozdělena do tří samostatných částí. První část vysvětluje, co je podnikatelský plán, jaké jsou zásady pro jeho zpracování a doporučená struktura. V druhé části je samotný podnikatelský plán, zpracovaný na základě doporučené struktury. Třetí část představuje výsledky provedeného dotazníkového šetření, pomocí kterého byly zkoumány názory potenciálních zákazníků. Sestavení podnikatelského plánu ve výsledku prokázalo životaschopnost a proveditelnost podnikatelského záměru.
Public Relations společnosti České dráhy, a.s.,
Kalivodová, Martina ; Khelerová, Vladimíra (vedoucí práce) ; Vojtíšek, Zdeněk (oponent)
Bakalářská práce pojednává o public relations společnosti České dráhy, a.s., které souvisejí s budováním, a především udržováním dobrých vztahů mezi firmou a veřejností. Cílem bakalářské práce je analýza činností public relations společnosti České dráhy a.s., jejich následné zhodnocení na základě dotazníkového šetření mezi veřejností využívající služeb železničních dopravců. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. První kapitola teoretické části je zaměřena obecně na public relations, na její cíle a nástroje. Další kapitola se zabývá analýzou nástrojů již v prostředí společnosti České dráhy, a.s. Praktická část bakalářské práce je věnována zhodnocení výsledků získaných za pomoci dotazníkového šetření. Na základě všech získaných informací jsou definovány návrhy na zlepšení.
Marketingová komunikace společnosti Avon
Netíková, Dominika ; Cimler, Petr (vedoucí práce) ; Khelerová, Vladimíra (oponent)
Bakalářská práce se zabývá marketingovou komunikací společnosti Avon Cosmetics. V teoretické části je představen marketingový mix, komerční komunikace, dále význam značky ve spojitosti s komunikací a nakonec teorie marketingového výzkumu s důrazem na dotazování. Následuje praktická část, kde je představena společnost Avon, způsob distribuce, současně jsou představeni největší konkurenti společnosti v oblasti přímého prodeje. Následuje hlavní cíl práce, což je analyzovat, jaké nástroje společnost Avon využívá v marketingové komunikaci na českém trhu. Nakonec je provedeno dotazníkového šetření, jehož cílem je zjistit, jak je značka Avon vnímána spotřebiteli v rámci věkových skupin. Nakonec jsou představeny návrhy a doporučení.
Podnikatelský záměr
Šrámek, Ondřej ; Khelerová, Vladimíra (vedoucí práce) ; Vojtíšek, Zdeněk (oponent)
Cílem bakalářské práce je vytvořit ideální strukturu podnikatelského plánu, který bude jednak sloužit jako vodítko pro tvůrce projektu, ale i jako kvalitní zdroj potřebných informací pro čtenáře. Vše s maximálním zaměřením na potřeby zákazníka. Zároveň je cílem vytvořit jasná kritéria pro identifikování, jestli je projekt možné nazývat "startupem" a jestli je vhodné využít frančízing pro expanzi do zahraničí. Tento plán a kritéria jsou poté otestovány na konkrétním praktickém příkladu.
Marketingová strategie firmy A3 SPORT
Škopková, Lucie ; Khelerová, Vladimíra (vedoucí práce) ; Vojtíšek, Zdeněk (oponent)
Tématem mé bakalářské práce je Marketingová strategie firmy A3 SPORT. Cílem mé bakalářské práce je shrnout marketingovou strategii firmy A3 SPORT a v rámci vlastního výzkumu otestovat, zda firma zákazníkům poskytuje tak kvalitní servis, jak proklamuje. V teoretické části se zabývám definováním základních pojmů v oblasti marketingu, jimiž jsou například marketingová strategie, marketingový a komunikační mix či pojem marketing jako samotný. V praktické části se pak zabývám popisem marketingové strategie a jednotlivých marketingových nástrojů firmy, dále tato část rovněž obsahuje popis hlavního konkurenta, vyhodnocení vlastního výzkumu a vlastní doporučení.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 197 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.