Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Tracing of the pre-exhumation history of strongly re-equilibrated high-ultrahigh pressure rocks in a collision orogeny
Jedlička, Radim
Český abstrakt Výzkum vysoko- až ultra-vysokotlakých hornin vyskytujících se v Českém masívu jako drobná tělesa uzavřená v okolních horninách s nízkým stupněm metamorfózy, byl vždy zaměřen na jejich hlavní metamorfní vývoj v granulitové facii za velmi vysokých teplot. Avšak poslední studie ukázaly, že tyto horniny prodělaly vysokotlakou metamorfózu, jež předcházela pozdějšímu vysokoteplotnímu přetisku a následnému vynoření hornin na zemský povrch. Odborné vědecké publikace, z nichž se skládá tato disertační práce, prezentují petrologický, mineralogický a geochemický výzkum těchto (ultra)vysokotlakých hornin z různých částí Českého masívu, jež mají potenciál zachovat informace o jejich před-exhumační historii. Nálezy inkluzí vysokotlakých fází v metamorfních minerálech a především studie zonality hlavních a stopových prvků v granátech nám společně s termodynamickým modelováním umožnily popsat nové teplotně-tlakové podmínky a zpřesnit metamorfní dráhy těchto hornin. Felsické a mafické granulity kutnohorské oblasti moldanubika a Rychlebských hor ve východních Sudetech zachovávají znaky prográdní metamorfózy. Vedle inkluzí fengitů a omfacitů v jádrech granátů se pak jedná o prográdní zonalitu hlavních a stopových prvků v granátech. Pomocí termodynamického modelování se podařilo vypočítat, že tyto horniny...
Tracing of the pre-exhumation history of strongly re-equilibrated high-ultrahigh pressure rocks in a collision orogeny
Jedlička, Radim ; Faryad, Shah Wali (vedoucí práce) ; Janák, Marian (oponent) ; Schertl, Hans-Peter (oponent)
Český abstrakt Výzkum vysoko- až ultra-vysokotlakých hornin vyskytujících se v Českém masívu jako drobná tělesa uzavřená v okolních horninách s nízkým stupněm metamorfózy, byl vždy zaměřen na jejich hlavní metamorfní vývoj v granulitové facii za velmi vysokých teplot. Avšak poslední studie ukázaly, že tyto horniny prodělaly vysokotlakou metamorfózu, jež předcházela pozdějšímu vysokoteplotnímu přetisku a následnému vynoření hornin na zemský povrch. Odborné vědecké publikace, z nichž se skládá tato disertační práce, prezentují petrologický, mineralogický a geochemický výzkum těchto (ultra)vysokotlakých hornin z různých částí Českého masívu, jež mají potenciál zachovat informace o jejich před-exhumační historii. Nálezy inkluzí vysokotlakých fází v metamorfních minerálech a především studie zonality hlavních a stopových prvků v granátech nám společně s termodynamickým modelováním umožnily popsat nové teplotně-tlakové podmínky a zpřesnit metamorfní dráhy těchto hornin. Felsické a mafické granulity kutnohorské oblasti moldanubika a Rychlebských hor ve východních Sudetech zachovávají znaky prográdní metamorfózy. Vedle inkluzí fengitů a omfacitů v jádrech granátů se pak jedná o prográdní zonalitu hlavních a stopových prvků v granátech. Pomocí termodynamického modelování se podařilo vypočítat, že tyto horniny...
Záznam asimilace xenolitů migmatitu v lipnickém granitu
Jirků, Markéta ; Jeřábek, Petr (vedoucí práce) ; Jedlička, Radim (oponent)
Hlavním cílem předkládané bakalářské práce je charakterizovat proces asimilace xenolitů migmatitu, které jsou přítomné ve formě čoček ale také šlírů a shluků biotitu v heterogenních granitech lipnického typu v melechovském masivu, a identifikovat možné relikty asimilovaných migmatitů v homogenních granitech. Tato práce se skládá ze tří částí, kde se první část zabývá stručnou rešerší geologie středoevropských variscid, charakteristikou Českého masivu, dále popisem litologie moldanubické oblasti a jejího granitoidního magmatismu. Druhá část bakalářské práce je věnována bližší charakteristice granitů, charakteristice moldanubického plutonu v moldanubické oblasti a popisu granitů jeho nejsevernější části - melechovského masivu. Ve třetí části jsou prezentovány výsledky vlastního výzkumu, kde je obsažena petrografie studovaných vzorků a chemická analýza hornin a minerálů. Pozorovány byly slídy a živce v lipnickém granitu melechovského masivu. Samotný výzkum probíhal na základě výsledků ze čtyř výbrusových preparátů lipnického granitu z moldanubické jednotky za použití optického polarizačního mikroskopu, elektronového mikroskopu a mikrosondových analýz. Sledování chemismu biotitu z xenolitů a z granitu a následné porovnávání biotitů z "čistých" a "špinavých" ukázalo, že biotit v lipnickém granitu je chemicky...
Studium pevných inkluzí vybraných minerálů eklogitů, peridotitů a granulitů Kutnohorské oblasti
Jedlička, Radim ; Faryad, Shah Wali (vedoucí práce) ; Svojtka, Martin (oponent)
Studium pevných inkluzí vybraných minerálů eklogitů, peridotitů a granulitů Kutnohorské oblasti Český abstrakt Felsické granulity s čočkami a budinami eklogitů a granátických peridotitů se hojně vyskytují po celé moldanubické zóně Českého masívu. Pro mafické a ultramafické horniny, byly vypočítány podmínky ultra-vysokotlaké metamorfózy. Není však dosud objasněno, jak se dostaly do kontaktu s hostujícími krustálními horninami a zdali tyto horniny taktéž zažily UHP metamorfózu. Pomocí studia pevných inkluzí a kompoziční zonality nejrezistentnějších fází - granátů - přinášíme důkaz o prográdním vývoji felsických granulitů před jejich přetiskem ve vysokoteplotní granulitové facii. Nález mono-minerální inkluze titanem bohatého fengitu poukazuje na jeho zachycení při prográdním vývoji horniny. Polyfázové inkluze fengitu a biotitu naznačují, že se mohlo původně jednat o fengit, jež byl chudý titanem. Další důležitou inkluzí je grafit, jenž by mohl být pozůstatkem po inkluzích mikro- diamantu. Dobře zachovaná prográdní zonalita hlavních prvků v granátech felsických granulitů je podpořena zonálností stopových prvků jako titan, chróm a yttrium, a také prvků vzácných zemin. Obě tyto skupiny prvků zůstávají heterogenní v měřítku mikrometrů. Profilování napříč zrny granátů dokazuje, že si horniny uchovaly znaky...
Studium pevných inkluzí vybraných minerálů eklogitů, peridotitů a granulitů
Jedlička, Radim ; Faryad, Shah Wali (vedoucí práce) ; Jelínek, Emil (oponent)
Český abstrakt Felsické granulity v Českém masívu jsou často doprovázeny čočkami a budinami granátických peridotitů a vysokoteplotních eklogitů s rozměry od decimetrů po několik set metrů. Tlakové podmínky a počátek spojení dráhy granulitů s peridotity a eklogity jsou předmětem diskuse. Pro účel studia nejstarších minerálů a texturních znaků byly zkoumány výbrusy a minerální koncentráty těchto hornin z oblasti Kutnohorského krystalinika. Jelikož všechny horniny prodělaly metamorfózu v granulitové facii a pozdější proces zchlazení, většina inkluzí je přeměněna na nízkotlaké a nízkoteplotní fáze. Granáty z granátických peridotitů často obsahují spinel s vysokým obsahem chromu, dále pak olivíny, ortopyroxeny a klinopyroxeny. Hostující granát vykazuje kolem inkluzí domény bohaté chromem jako výsledek difuze ze spinelu do granátu. V granátech byly také nalezeny vzácné inkluze ilmenitu s vysokým obsahem MgO a pentlandit. Ortopyroxen v matrix nebo na okraji velikých zrn má nízké obsahy hliníku a koexistující klinopyroxeny mají relativně vysoký podíl jadeitové komponenty. V granulitu jsou přítomny dva druhy eklogitů: eklogit s pyroxenity a garnetity se vyskytuje uprostřed nebo v kontaktu s granátickými peridotity. Granáty těchto eklogitů obsahují orientované rutilové jehlice. Apatit, často přítomný v garnetitu, je...

Viz též: podobná jména autorů
1 JEDLIČKA, Raimund
2 Jedlička, Radek
1 Jedlička, Richard
4 Jedlička, Roman
4 Jedlička, Rostislav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.