Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Konceptualizace života v českých populárních písních (Příspěvek ke studiu jazykového obrazu světa)
Janovská, Zuzana ; Vaňková, Irena (vedoucí práce) ; Saicová Římalová, Lucie (oponent)
Diplomová práce zkoumá konceptualizaci života v textech českých populárních písní 60. let 20. století. Teoreticky a metodologicky vychází z kognitivně a kulturně založených přístupů k jazyku, zejm. z teorie pojmové metafory a metonymie (Lakoff a Johnson) a z pojetí jazyka jako obrazu světa (lublinská škola). Na základě slovníkových dat nejprve analyzuje sémantiku lexému život a dospívá tak k základům jazykového obrazu života, jak je ukotven v běžné češtině; bere přitom v úvahu i obraz života (v kontrastu se smrtí), jak ho podává odborná literatura o české lidové kultuře. Jádro práce tvoří interpretace téměř stovky písňových textů ze zkoumaného období, ve kterých je tematizován lidský život v různých jeho fázích (etapách) a podobách (prostřednictvím opozic život - smrt, mládí - stáří apod.); sledovány jsou relevantní sémantické prvky, které se podílejí na jeho konceptualizaci. Systematicky a podrobně jsou popsány zejména metafory (strukturní, ontologické a orientační), metonymie a představová schémata spojená se životem (schéma CESTA, CYKLUS); pozornost je věnována jejich konkrétní jazykové realizaci. Klíčová slova kognitivní lingvistika, jazykový obraz světa, konceptualizace, metafora, metonymie, představová schémata, život, píseň, populární hudba, písňový text
Domestikovaná zvířata ve frazeologických přirovnáních (Příspěvek ke studiu jazykového obrazu světa)
Janovská, Zuzana ; Vaňková, Irena (vedoucí práce) ; Bozděchová, Ivana (oponent)
Bakalářská práce zkoumá česká frazeologická přirovnání, ve kterých se objevují pojmenování domestikovaných zvířat. Zaměřuje se na symbolické významy jednotlivých druhů zvířat, fungování jejich pojmenování v jazyce a v jazykovém obrazu světa. Popisuje sémantické okruhy, se kterými se spojují a uvádí četnost přirovnání, která se s nimi vážou. Práce rovněž dokládá synonymické řady, ve kterých zooapelativa v rámci jednoho frazému mnohdy vystupují 'a zdrojové oblasti těchto přirovnání. Teoreticky a metodologicky vychází především z principů kognitivní lingvistiky ahojně využívá symboliky. Výzkunmým jazykovým materiálem jsou frazeologické a idiomatické slovníky a příručky.
Převod konsolidované účetní závěrky sestavené podle Českých účetních standardů na Mezinárodní standardy účetního výkaznictví
Janovská, Zuzana ; Zelenková, Marie (vedoucí práce) ; Zelenka, Vladimír (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na teoretickou i praktickou problematiku převodu konsolidované závěrky sestavené podle českých účetních standardů na Mezinárodní standardy účetního výkaznictví. Zabývá se úpravou položek v konsolidovaném výkazu rozvahy a výkazu zisku a ztráty a analýzou položek z individuálních rozvah a výkazů zisků a ztrát společností v konsolidačním celku, aby bylo možné sestavit konsolidované výkazy podle IFRS.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.