Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 106 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Essays on Natural Resource Richness, Economic Growth and Institutional Quality
Zeynalov, Ayaz ; Horváth, Roman (vedoucí práce) ; Janda, Karel (oponent) ; Frensch, Richard (oponent) ; Hartwell, Christopher (oponent)
Charles University in Prague Faculty of Social Sciences Institute of Economic Studies DISSERTATION THESIS Essays on Natural Resource Richness, Economic Growth and Institutional Quality Ayaz Zeynalov Abstrakt Tato práce se skládá ze tří empirických papírů o přírodním zdroji, hospodářském růstě a institucionální kvalitě. První dokument analyzuje možné publikačního zkreslení a důvod pro navzájem si odporujících zjištění v literatuře o přírodních zdrojů, druhý dokument zkoumá vliv vývozu přírodních zdrojů na výrobu výkonu v 15 zemích bývalého Sovětského svazu a poslední dokument adresuje zda li podoby ve velikosti příjmů země a na institucionálních úrovnich podporují zvýšené množství bilaterálnícho obchodu mezi zeměmi. Úvodní kapitola staví tyto tři dokumenty v perspektivu. V prvním dokumentu ja analyzuji 43 studií, které poskytují 605 různých regresní zadávací dokumentace a zjistil, že přibližně 40% dokumentů hlasí negativní a statisticky významný vliv, další 40% dokumentů hlasí žádný účinek, a zbývajících 20% dokumentů hlasí pozitivní a statisticky významný vliv přírodních zdrojů na ekonomický růst. Výsledky ukazují, že vzájemné působení mezi přírodními zdroji a institucionální kvalitou, řízení na úrovni investiční aktivity, rozlišovaní mezi různými druhy přírodních zdrojů a odlišování zdrojů závislostí a...
Measuring corruption in developed countries
Bajzíková, Anna ; Baxa, Jaromír (vedoucí práce) ; Janda, Karel (oponent)
Problém korupce si v posledních 20 letech získal velkou pozornost akademiků, ale i politických činitelů. Dosud byla korupce analyzována především v kontextu rozvojových a transformujících se zemí, avšak nejen nedávná finanční krize poukázala na závažnost korupce i v nejvyspělejších zemích světa. Tato práce se zabývá dvanácti v současnosti dostupnými hodnoceními korupce pro průřez 39 rozvinutých zemí světa v letech 2007 až 2010. Práce rozděluje tato hodnocení na tři základní typy a charakterizuje omezení a slabé stránky jednotlivých metod. Analýza vychází ze stanovení vztahů mezi jednotlivými měřeními korupce a snaží se rozeznat, které specifické aspekty korupce každý z indexů skutečně měří. S výjimkou indexů korupce čerpajících data čistě z průzkumů veřejného mínění, první a druhá generace indexů korupce je pro soubor zkoumaných zemí vysoce kladně korelovaná. Docházíme tak k závěru, že specifické indexy, zkoumající např. míru transparentnosti státních rozpočtů, ve sledovaných zemích úzce souvisí s celkovou mírou politické korupce. Použitá hierarchická shluková analýza přináší lepší přehled o jinak někdy zcela neslučitelném hodnocení vyspělých zemí a rozděluje země do deseti homogenních skupin. Analýza nicméně nedokázala vyvrátit kritiku, že není možné určit jasné pořadí zemí považovaných za nejméně...
Global Games
Fiala, Tomáš ; Gregor, Martin (vedoucí práce) ; Janda, Karel (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá koordinačním problémem za nejistoty. Zabýváme se modelem koordinační hry s kontinuem hráčů, ve kterém určitá část hráčů musí zvolit stejnou akci, aby docílila změny režimu. Verze tohoto modelu s dokonalou informovaností má dvě Nashovy rovnováhy. Zavádíme do tohoto modelu nedokonalou informovanost a porovnáváme důsledky nejistoty o různých parametrech tohoto modelu. Dále zkoumáme roli privátních a společných informací. Především se zabýváme tak zvanou globální hrou, verzí tohoto modelu s nedokonalou informovaností, ve které hráči pozorují rozdílné, ale korelované signály. Ukážeme, že v tomto případě má model jedinou Nashovu rovnováhu. Dále se zabýváme podobnými modely a na jejich příkladě ukážeme klíčové vlastnosti, které způsobí jednoznačnost rovnováhy v globální hře. Nakonec ukážeme některé aplikace tohoto modelu na revoluce a měnové krize.
Government Export Support: A Comparative Study of European Post-Communist Countries
Pšenáková, Lucia ; Janda, Karel (vedoucí práce) ; Martišková, Monika (oponent)
Táto bakalárska práca ako prvá porovnáva oficiálnu štátnu podporu ex- portu vo všetkých krajinách Višegrádskej štvorky. Opisujeme podobný vývoj týchto ekonomík v prechodnom období po páde komunizmu a ich extrémne rýchle a úspešné preorientovanie sa na trhy západnej Európy. V súčasnosti každá z vlád schválila inú stratégiu na podporu exportu a môžme pozorovat' spoločné prisudzovanie dôležitosti štátnej podpory exportu, ale zároveň vel'mi odlišné prioritné destinácie jednotlivých vlád. Neskôr rozoberáme exportné úverové organizácie, tj. organizácie podporujúce export v lepších podmien- kach s využitím štátnych garancií. Najskôr teoreticky porovnáme výhody a nevýhody rôznych foriem exportných úverových organizácií a v záverečnej časti práce aplikujeme dáta z medzinárodného obchodu na gravitačnú rovni- cu obchodu a jednoznačne ukážeme, že najefektívnejším typom exportnej úverovej organizácie v oblasti Višegráckej štvorky je práve organizácia fun- gujúca vo forme poist'ovne. Zvyšné typy vo forme banky či kombinácie banky a poist'ovne sa ukázali ako málo efektívne. Ukážeme, že nižšia vzdialenost' či vyšší domáci produkt ciel'ovej destinácie takisto zvyšujú objem exportu.
Debt Contracts and Stochastic Default Barrier
Dózsa, Martin ; Janda, Karel (vedoucí práce) ; Krištoufek, Ladislav (oponent)
This thesis focuses on the theory of asset pricing models and their usage in the design of credit contracts. We describe the evolution of structural models start- ing from the basic Mertonian framework through the introduction of a default barrier, and ending with stochastic interest rate environment. Further, with the use of game theory analysis, the parameters of an optimal capital struc- ture and safety covenants are examined. To the author's best knowledge, the first EBIT-based structural model is built up that considers stochastic default barrier. This set-up is able to catch the different optimal capital structures in various business cycle periods, as well as bankruptcy decisions dependent on the state of the economy. The effects of an exogenous change in the risk-free interest rate on the asset value, probability of default, and optimal debt ratio are also explained. JEL Classification C73, G12, G32, G33 Keywords credit contracts, stochastic default barrier, asset pricing, EBIT-based models, struc- tural models Author's e-mail martin@dozsa.cz Supervisor's e-mail Karel-Janda@seznam.cz Abstrakt Tato práce se zabývá teoretickými modely pro oceňování finančních aktiv a je- jich použitím při návrhu optimálních úvěrových smluv mezi dlužníky a věřiteli. V první části je popsán...
Debt contracts and stochastic default barrier
Dózsa, Martin ; Janda, Karel (vedoucí práce) ; Krištoufek, Ladislav (oponent)
Tato práce se zabývá teoretickými modely pro oceňování finančních aktiv a jejich použitím při návrhu optimálních úvěrových smluv mezi dlužníky a věřiteli. V první části je popsán vývoj strukturálních modelů od základního Mertonova modelu, který byl dále rozšířen o defaultní bariéru a zasazen do prostředí se stochastickou úrokovou mírou. Práce dále pomocí teorie her hledá parametry optimálního zadlužení vzhledem k existenci dluhových kovenantů. Hlavní přidanou hodnotou práce je navržení modelu se stochatickou bariérou defaultu, který využívá EBIT jako stavovou proměnnou a který tak lépe zohledňuje aktuální makroekonomickou situaci při hledání optimální půjčky a rozhodování o možném úpadku. Práce také podrobně diskutuje následky exogenních změn úrokové míry na hodnotu aktiv, pravděpodobnost úpadku a optimální míru zadlužení.
Bailouts in banking industry : Curse or salvation?
Šolc, Jan ; Janda, Karel (vedoucí práce) ; Hedbávný, Petr (oponent)
Jedním z nejvíce diskutovaných problému současnosti je problém státní pomoci bankovnímu sektoru. Tato diplomová práce přispívá do této diskuze studiem vztahu mezi pravděpodobností státní pomoci dané komerční bance a mírou jejího risk apetitu. Cílem této práce je analyzovat tento vztah jak v rovině teoretické, tak i v rovině empirické, která v současné literatuře chybí. V rámci této diplomové práce pracujeme se dvěma hypotézami. První hypotéza konstatuje, že zvýšená pravděpodobnost státní pomoci jednotlivé komerční bance vede k růstu jejího risk apetitu. Druhá hypotéza pak tvrdí, že velké komerční banky mají vetší risk apetit než banky malé. První hypotéza je testována v obou rovinách, zatímco druhá pouze v rovině empirické. V teoretické části odvozujeme vztahy mezi jednotlivými veličinami v rámci modelu obecné rovnováhy. V našem modelu pracujeme s ekonomikou se čtyřmi agenty (domácnosti, firmy, komerční banky a centrální banka) a příslušnými trhy. Získané poznatky poté testujeme empiricky na panelových datech z let 2005-2008 zohledňujících informace o 500 komerčních bankách, které pocházejí ze 70 zemí. Výsledkem empirické analýzy je zjištění, že pravděpodobnost státní pomoci má negativní vliv na míru rizika, kterou si jednotlivé komerční banky zvolí. Stejný vztah byl zjištěn u vlivu velikosti komerčních...
Finanční zprostředkovatelé
Frühauf, Ladislav ; Mejstřík, Michal (vedoucí práce) ; Janda, Karel (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá tématem finančních zprostředkovatelů. Ti jsou specializovaní agenti, kteří vstupují mezi investory a zapůjčitele na finančních trzích a svojí činností umožňují a usnadňují výměnu finančních aktiv. Jejich aktivita zvyšuje míru úspor a efektivitu alokace investic a tím tedy přispívají k vyššímu hospodářskému růstu. V modelu kompletních trhů jejich činnost nepřináší žádný reálný efekt. Klasické teorie vysvětlující jejich existenci potom vnímají jejich funkci jako překonávání tržních nedokonalostí a soustředí se na informační asymetrie, transakční náklady a regulatorní omezení. Tyto nedokonalosti se postupně zmenšují, ale význam zprostředkovatelů významně roste. Klasické teorie již tedy zřejmě nejsou schopny dostatečně vysvětlit současný vývoj. V práci je popsáno několik alternativních přístupů ke zkoumání finančních zprostředkovatelů. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Recovery rates and the absolute priority rule
Hádlová, Lenka ; Janda, Karel (vedoucí práce) ; Havel, Jiří (oponent)
Výtěžnost pohledávek a pravidlo přednostního vyplácení věřitelů v bankrotu Tato práce se zabývá vztahem mezi očekávanou výtěžností pohledávek v bankrotu a postavením dané pohledávky v kapitálové struktuře dlužníka. Podle pravidla absolutní přednosti by měly být pohledávky v bankrotu vždy vypláceny v daném pořadí, a to tak že každá pohledávka může být uspokojena, jedině pokud všechny výše postavené pohledávky byly splaceny v plné výši. Ale jelikož toto pravidlo je v praxi běžně porušováno, skutečná výtěžnost se může významně lišit od předpokladů postavených na zachování přednosti. Rozsah porušování přednostního vyplácení věřitelů v bankrotu je do značné míry určen postavením věřitelů v bankrotovém řízení v rámci daného právního rámce. Tato práce zkoumá vlastnosti bankrotových zákonů, jež toto porušování umožňují, jakož i ex-post a ex-ante efekty porušování priority. V tomto kontextu je též analyzován nový český Insolvenční zákon, jenž vstoupí v platnost 1.ledna 2008. Práce se snaží poskytnout náhled pro lepší porozumění problematickému vztahu mezi výtěžností pohledávek a úrovní ochrany práv věřitelů v rámci daného právního rámce. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Pricing of gas swing options
Pokorná, Andrea ; Janda, Karel (vedoucí práce) ; Vošvrda, Miloslav (oponent)
Přestože plynárenský průmysl využívá smlouvy o prodeji a nákupu zemního plynu poskytující objemovou a časovou flexibilitu v hojné míře, metody jejich oceňování nejsou zdaleka tak vyvinuté. Práce je motivována měnící se povahou plynárenského průmyslu v Evropské unii, která si žádá, aby tyto kontrakty byly oceňovány tržně. Na flexibilitu, kterou nabízejí, je pak nahlíženo jako na finanční opci, tzv. "gas swing opci". Jelikož gas swing opce je ve skutečnosti množina amerických put opcí vypsaných na spread mezi cenami dvou či více energetických komodit, je nemalá část textu věnována teorii o oceňování spread opcí. Existující analytické aproximace pro spread opce se z důvodu specifických vlastností vykazovaných energetickými trhy zdají být problematicky aplikovatelné pro oceňování swing opcí. Proto je využito numerické metody a dynamika spotových cen je modelována pomocí stochastických procesů, které tyto specifika zohledňují. Cena libovolně zvolené swing opce je pak spočtena v souladu s konceptem rizikově neutrálních očekávání, tj. jako očekávaná hodnota diskontovaných budoucích finančních toků pro pravděpodobnostní strukturu označovanou jako rizikově neutrální. Na závěr je výsledek porovnán s ex-post hodnotou této opce.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 106 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Janda, K.
2 Janda, Kamil
1 Janda, Kristián
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.