Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 124 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Three Essays on Electricity Markets
Luňáčková, Petra ; Janda, Karel (vedoucí práce) ; Tashpulatov, Sherzod (oponent) ; Knápek, Jaroslav (oponent) ; Möst, Dominik (oponent)
DISSERTATION - Abstract in Czech Three Essays on Electricity Markets Author: PhDr. Petra Luňáčková Academic Year: 2017/2018 Tuto disertaci tvoří tři články propojené společným ústředním tématem - elektřinou. Všechny kapitoly se soustředí na vlastnosti cen elektřiny a popisují jejich chování a jedinečné rysy. Disertace je zaměřena na elektřinu v českých podmínkách a věnuje se také, u nás velmi rozšířeným, solárním elektrárnám. První článek zkoumá přítomnost dlouhé paměti na cenách elektřiny obchodované na českém denním spotovém trhu s využitím metody DFA, která se hodí pro časové řady s cyklickým chováním. Analyzované ceny mají tendenci se vracet ke své střední hodnotě, ale přitom jsou nestacionární. Druhý článek se věnuje asymetrickému přizpůsobování cen, analyzuje chování a vzájemné přizpůsobování cen ropy a benzínu známé pod označením "rockets & feathers". V očích veřejnosti roste cena benzínu rychlejším tempem, než klesá v porovnání s poklesem ceny ropy. Domníváme se, že error correction model, který se v těchto případech běžně používá, není nejvhodnější, a proto navrhujeme nový přístup k testování asymetrie. Námi navržené testy asymetrické přizpůsobování cen ropy a benzínu neukazují. Třetí článek je zaměřen na dopad obnovitelných zdrojů, zejména solárních elektráren, na ceny elektřiny. Cílem je ověřit...
The Impact of Age Structure on Inflation - Example of Developing Countries
Zakaraia, Khatia ; Ryska, Pavel (vedoucí práce) ; Janda, Karel (oponent)
Mnoho zemí světa zažívá demografický přechod - výrazné snížení míry plodnosti a zvýšení podílu staré populace. Tempo a charakteristika demografických změn jsou však pro každou zemi individuální. Současně tyto země čelí nízké míře inflace nebo dokonce deflaci. V této práci ukazuji, jak jsou demografické změny korelovány s nízkou mírou inflace. Odhaduji dva různé modely - VAR a FEM pro panelová data za použití dvou skupin rozvojových zemí. Primárním argumentem pro použití dvou oddělených skupin pro odhad stejného modelu je kontrola robustnosti, tj. zda budou všechny tři hypotézy platit u více vzorků zemí. Tyto hypotézy jsou následující. Zaprvé, deflace je pozitivně korelována se zvýšeným podílem staré populace. Zadruhé, nízká inflace v rozvíjejících se ekonomikách má strukturální charakter v důsledku demografických změn. Zatřetí, deflace může být prognózovatelná, pokud je poháněna demografickými trendy. Přes heterogenitu výsledků PVAR a FEM se ukázal negativní dopad stárnutí populace na inflaci. Výsledky odhadů také podporují hypotézy, že nízká inflace, pokud je částečně poháněna změnami stárnutí struktury, má strukturální spíše než cyklické charakteristiky a že je předvídatelná. Příspěvkem této práce je vliv věkové struktury na inflaci v rozvíjejícíh zemích, neboť ostatní studie zkoumají stejný...
Tržné prepojenia: Čínsky vplyv na globálne finančné trhy
Horniaková, Veronika ; Stádník, Bohumil (vedoucí práce) ; Janda, Karel (oponent)
Práca sa zaoberá aktuálnou témou integrácie finančných trhov a prepojeniami medzi nimi. V posledných rokoch sa téma Číny dostáva stále viac do popredia a preto je pozornosť v tejto práci venovaná práve integrácii čínskeho trhu. Cieľom je zistiť, či existuje vzťah medzi čínskymi a svetovými akciovými trhmi a overiť potenciálny vplyv Číny na svetové indexy. Teória stojaca za finančnou integráciou naznačuje, že jednotlivé trhy sa stávajú vzájomne závislé. Čínske snahy stať sa súčasťou globálnej ekonomiky sa postupne ukazujú ako úspešné, čo vytvára priestor pre skúmanie. Skúmané sú akciové indexy dvoch čínskych akciových búrz vo vzťahu k americkému, anglickému, japonskému, nemeckému, holandskému a francúzskemu indexu. Indexy sú postupne podrobené kros-korelačnej analýze, kauzálnej analýze a kointegračnej analýze. Kľúčové slová: finančná integrácia, akciové indexy, finančný trh, Čína
Analýza platebních metod a jejich aplikace v e-shopech
Čermák, Matyáš ; Hoffman, Andrej (vedoucí práce) ; Janda, Karel (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá platebním stykem, konkrétně platebními metodami, které jsou v současnosti využívány nejen na domácím, ale i zahraničním trhu. Jejím hlavním cílem je tyto metody analyzovat, nastínit hlavní trendy, které ovlivňují jejich další vývoj a aplikovat zjištěné poznatky v oblasti internetových e-shopů. Při zkoumání trendů je kladen důraz na vliv moderních chytrých telefonů na budoucí provedení plateb.
Testování fundamentálních a technických indikátorů v dlouhém období na americkém akciovém trhu
Švajcr, Milan ; Musílek, Petr (vedoucí práce) ; Janda, Karel (oponent)
Diplomová práce seznamuje čtenáře s americkým akciovým trhem, konkrétně s New York Stock Exchange. Dále jsou v teoretické části zpracovány postupy a nástroje fundamentální akciové analýzy a technické analýzy. V praktické části diplomové práce je testována a vyhodnocena účinnost jednotlivých teoretických závěrů obou analýz. K tomuto testu jsou použita historická data o akciích, tvořící bázi akciového indexu Dow Jones Industrial Average, která sahají do co nejstarší dostupné historie.
Statistická arbitráž při algoritmickém obchodování amerických dluhopisů
Juhászová, Jana ; Stádník, Bohumil (vedoucí práce) ; Janda, Karel (oponent)
Tato práce se zabývá specifickou strategií statistické arbitráže při algoritmickém obchodování amerických státních dluhopisů ve zvoleném období mezi roky 1980 až 2017. Cílem této práce je dokázat, že při události, která je výjimečná pro americké dluhopisy, přesněji znovu otevření emise dochází ke vzniku arbitrážní příležitosti, která umožňuje investorovi systematicky realizovat zisk na trhu se státními dluhopisy. Tato závěrečná práce obsahuje teoretický úvod do problematiky algoritmického obchodování a statistické arbitráže. Na základě těchto poznatků formulujeme hypotézy, které testujeme v aplikační části prostřednictvím simulace algoritmu obchodujícího na historických datech. Srovnáním těchto strategií konstatujeme, že tato strategie je smysluplná, je výnosnější nežli náhodné obchodování a umožňuje investorovi realizovat dodatečný zisk.
Analýza výkonnosti čínského akciového trhu
Beitl, Marek ; Musílek, Petr (vedoucí práce) ; Janda, Karel (oponent)
Diplomová práce se zabývá analýzou výkonnosti čínského akciového trhu. První kapitola uvádí základní všeobecné charakteristiky akciového trhu a akciového investování. Druhá kapitola se zaměřuje na specifika čínského akciového trhu. Třetí, poslední, kapitola analyzuje výkonnost čínského akciového trhu.
Impacts of Ethanol Policy on Corn Prices: A Meta-Analysis
Horáček, Přemysl ; Havránek, Tomáš (vedoucí práce) ; Janda, Karel (oponent)
Studie provedené během poslední dekády na téma souvislostí mezi biopalivy a cenou zemědělských komodit potvrzují všeobecně přijímanou teorii o pozitivním vztahu mezi těmito dvěma veličinami. Avšak odhady závažnosti dopadů rozšiřováni produkce etanolu na ceny zemědělských komodit (například kukuřice) se značně rozcházejí - v literatuře najdeme hodnoty pohybující se v rozmezí 0-85%. Zákonodárci mohou jen obtížně vytvářet nové či měnit stávající politiky týkající se biopaliv bez znalosti jejich konkrétních dopadů na ceny potravin. V této práci využívám meta-analytické metody k přesnějšímu určení míry závislosti mezi těmito dvěma veličinami. Kromě toho nacházím v literatuře věnované odhadům této korelace přítomnost značné publikační selektivity. S pomocí několika metod, mezi kterými je i víceúrovňový model smíšených efektů a které si dokáží poradit s publikační selektivitou, docházím k výsledkům očištěným o způsobené vychýlení. Skutečný efekt zvýšení produkce etanolu o 1%) na zvýšení ceny kukuřice se tak pohybuje v rozmezí 0.05-0.11%, což je méně, než se doposud předpokládalo.
Group lending with peer monitoring: A theoretical model of microcredit
Štrobl, Martin ; Janda, Karel (vedoucí práce) ; Pečená, Magda (oponent)
Systém, jakým mikrokredit poskytuje půjčky, se během posledních let změnil. Půvo­ dní systém sdílené odpovědnosti za dluhy ve skupině, kdy půjčky jsou uvolněny jejím členům najednou, byl nahrazen systémem, kdy jsou půjčky poskytovány pos­ tupně. Nejnovější studie navíc říkají, že nejvhodnějším způsobem je poskytovat půjčky ve skupině bez sdílené odpovědnosti. Přestože mnoho akademických prací tyto přístupy modeluje, žádný z nich je přímo nesrovnává. V této práci tyto tři varianty půjček ve skupině modelujeme pomocí přístupu z Van Tassel (1999) a následně je porovnáváme. Tyto modely zohledňují exogenní náklady na monitor­ ing a rovněž umožňují různorodost velikosti půjček v rámci jedné skupiny. Naše výsledky ukazují, že v prostředí s asymetrickou informací o rizikovosti příjemce půjčky, půjčování ve skupině se sdílenou odpovědností dominuje nad půjčováním bez sdílené odpovědnost. Dále dokazují, že úrok z modelu s postupným financováním je více náchylný na výkyvy nákladů na monitoring a nákladů obětované příležitosti kapitálu, než ten z modelu s okamžitým financováním. Avšak model s postupným financováním dovoluje větší rozdíly ve výši půjček v rámci skupiny. Není jasné, který model dosahuje vyššího zisku a nižšího úroku. Naše výsledky tedy potvrzují, že volba optimálního modelu závisí především na...
The merit order effect of photovoltaic generation in Slovakia
Koščová, Michaela ; Janda, Karel (vedoucí práce) ; Filip, Ondřej (oponent)
Fotovoltaika na Slovensku sa v posledných rokoch rýchlo rozvijala hlavně vďaka štátnej podpore vo formě štědrých dotácií, garantovanej výkupnej ceny a prednostného výkupu. Kvóli nízkým - takrner nulovým marginálnym nákladom sa zdá, že "zelená energia" pochádzajúca zo solárnych elektrární je bezplatná, preto očakávame zníženie velkoobchodnej ceny. Tento efekt sa skutočne potvrdil v mnohých krajinách. Spotová cena klesá vďaka výrobě z fotovoltaiky a/alebo iných obnovitelných zdrojov. Táto práca hodnotí dopad výroby solárnej energie na spotovú cenu elektřiny - dokazuje a kvantifikuje efekt poradia záslužnosti na slovenskom trhu s elektřinou. Regresná analýza berie do úvahy dáta za roky 2011-2016. Ekonometrický model potvrdzuje záporný efekt, teda zníženie spotovej ceny v dósledku zvýšenej výroby zo solárnych zdrojov. Vyplývajúce úspory však nie sú dostačujúce na převážeme nákladov 11a podporu týclrto zdrojov, ktoré sú hradené koncovými odberatelnri a tí sa tak ocitajú v strate. Klúčové šlová: obnovitelné zdroje energie, fotovoltaika, efekt poradia záslužnosti, dotácie v energetike, výkupná cena 1

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 124 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
14 JANDA, Karel
1 Janda, K.
2 Janda, Kamil
1 Janda, Kristián
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.