Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 122 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Tržné prepojenia: Čínsky vplyv na globálne finančné trhy
Horniaková, Veronika ; Stádník, Bohumil (vedoucí práce) ; Janda, Karel (oponent)
Práca sa zaoberá aktuálnou témou integrácie finančných trhov a prepojeniami medzi nimi. V posledných rokoch sa téma Číny dostáva stále viac do popredia a preto je pozornosť v tejto práci venovaná práve integrácii čínskeho trhu. Cieľom je zistiť, či existuje vzťah medzi čínskymi a svetovými akciovými trhmi a overiť potenciálny vplyv Číny na svetové indexy. Teória stojaca za finančnou integráciou naznačuje, že jednotlivé trhy sa stávajú vzájomne závislé. Čínske snahy stať sa súčasťou globálnej ekonomiky sa postupne ukazujú ako úspešné, čo vytvára priestor pre skúmanie. Skúmané sú akciové indexy dvoch čínskych akciových búrz vo vzťahu k americkému, anglickému, japonskému, nemeckému, holandskému a francúzskemu indexu. Indexy sú postupne podrobené kros-korelačnej analýze, kauzálnej analýze a kointegračnej analýze. Kľúčové slová: finančná integrácia, akciové indexy, finančný trh, Čína
Analýza platebních metod a jejich aplikace v e-shopech
Čermák, Matyáš ; Hoffman, Andrej (vedoucí práce) ; Janda, Karel (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá platebním stykem, konkrétně platebními metodami, které jsou v současnosti využívány nejen na domácím, ale i zahraničním trhu. Jejím hlavním cílem je tyto metody analyzovat, nastínit hlavní trendy, které ovlivňují jejich další vývoj a aplikovat zjištěné poznatky v oblasti internetových e-shopů. Při zkoumání trendů je kladen důraz na vliv moderních chytrých telefonů na budoucí provedení plateb.
Testování fundamentálních a technických indikátorů v dlouhém období na americkém akciovém trhu
Švajcr, Milan ; Musílek, Petr (vedoucí práce) ; Janda, Karel (oponent)
Diplomová práce seznamuje čtenáře s americkým akciovým trhem, konkrétně s New York Stock Exchange. Dále jsou v teoretické části zpracovány postupy a nástroje fundamentální akciové analýzy a technické analýzy. V praktické části diplomové práce je testována a vyhodnocena účinnost jednotlivých teoretických závěrů obou analýz. K tomuto testu jsou použita historická data o akciích, tvořící bázi akciového indexu Dow Jones Industrial Average, která sahají do co nejstarší dostupné historie.
Statistická arbitráž při algoritmickém obchodování amerických dluhopisů
Juhászová, Jana ; Stádník, Bohumil (vedoucí práce) ; Janda, Karel (oponent)
Tato práce se zabývá specifickou strategií statistické arbitráže při algoritmickém obchodování amerických státních dluhopisů ve zvoleném období mezi roky 1980 až 2017. Cílem této práce je dokázat, že při události, která je výjimečná pro americké dluhopisy, přesněji znovu otevření emise dochází ke vzniku arbitrážní příležitosti, která umožňuje investorovi systematicky realizovat zisk na trhu se státními dluhopisy. Tato závěrečná práce obsahuje teoretický úvod do problematiky algoritmického obchodování a statistické arbitráže. Na základě těchto poznatků formulujeme hypotézy, které testujeme v aplikační části prostřednictvím simulace algoritmu obchodujícího na historických datech. Srovnáním těchto strategií konstatujeme, že tato strategie je smysluplná, je výnosnější nežli náhodné obchodování a umožňuje investorovi realizovat dodatečný zisk.
Analýza výkonnosti čínského akciového trhu
Beitl, Marek ; Musílek, Petr (vedoucí práce) ; Janda, Karel (oponent)
Diplomová práce se zabývá analýzou výkonnosti čínského akciového trhu. První kapitola uvádí základní všeobecné charakteristiky akciového trhu a akciového investování. Druhá kapitola se zaměřuje na specifika čínského akciového trhu. Třetí, poslední, kapitola analyzuje výkonnost čínského akciového trhu.
Impacts of Ethanol Policy on Corn Prices: A Meta-Analysis
Horáček, Přemysl ; Havránek, Tomáš (vedoucí práce) ; Janda, Karel (oponent)
Studie provedené během poslední dekády na téma souvislostí mezi biopalivy a cenou zemědělských komodit potvrzují všeobecně přijímanou teorii o pozitivním vztahu mezi těmito dvěma veličinami. Avšak odhady závažnosti dopadů rozšiřováni produkce etanolu na ceny zemědělských komodit (například kukuřice) se značně rozcházejí - v literatuře najdeme hodnoty pohybující se v rozmezí 0-85%. Zákonodárci mohou jen obtížně vytvářet nové či měnit stávající politiky týkající se biopaliv bez znalosti jejich konkrétních dopadů na ceny potravin. V této práci využívám meta-analytické metody k přesnějšímu určení míry závislosti mezi těmito dvěma veličinami. Kromě toho nacházím v literatuře věnované odhadům této korelace přítomnost značné publikační selektivity. S pomocí několika metod, mezi kterými je i víceúrovňový model smíšených efektů a které si dokáží poradit s publikační selektivitou, docházím k výsledkům očištěným o způsobené vychýlení. Skutečný efekt zvýšení produkce etanolu o 1%) na zvýšení ceny kukuřice se tak pohybuje v rozmezí 0.05-0.11%, což je méně, než se doposud předpokládalo.
Group lending with peer monitoring: A theoretical model of microcredit
Štrobl, Martin ; Janda, Karel (vedoucí práce) ; Pečená, Magda (oponent)
Systém, jakým mikrokredit poskytuje půjčky, se během posledních let změnil. Půvo­ dní systém sdílené odpovědnosti za dluhy ve skupině, kdy půjčky jsou uvolněny jejím členům najednou, byl nahrazen systémem, kdy jsou půjčky poskytovány pos­ tupně. Nejnovější studie navíc říkají, že nejvhodnějším způsobem je poskytovat půjčky ve skupině bez sdílené odpovědnosti. Přestože mnoho akademických prací tyto přístupy modeluje, žádný z nich je přímo nesrovnává. V této práci tyto tři varianty půjček ve skupině modelujeme pomocí přístupu z Van Tassel (1999) a následně je porovnáváme. Tyto modely zohledňují exogenní náklady na monitor­ ing a rovněž umožňují různorodost velikosti půjček v rámci jedné skupiny. Naše výsledky ukazují, že v prostředí s asymetrickou informací o rizikovosti příjemce půjčky, půjčování ve skupině se sdílenou odpovědností dominuje nad půjčováním bez sdílené odpovědnost. Dále dokazují, že úrok z modelu s postupným financováním je více náchylný na výkyvy nákladů na monitoring a nákladů obětované příležitosti kapitálu, než ten z modelu s okamžitým financováním. Avšak model s postupným financováním dovoluje větší rozdíly ve výši půjček v rámci skupiny. Není jasné, který model dosahuje vyššího zisku a nižšího úroku. Naše výsledky tedy potvrzují, že volba optimálního modelu závisí především na...
The merit order effect of photovoltaic generation in Slovakia
Koščová, Michaela ; Janda, Karel (vedoucí práce) ; Filip, Ondřej (oponent)
Fotovoltaika na Slovensku sa v posledných rokoch rýchlo rozvijala hlavně vďaka štátnej podpore vo formě štědrých dotácií, garantovanej výkupnej ceny a prednostného výkupu. Kvóli nízkým - takrner nulovým marginálnym nákladom sa zdá, že "zelená energia" pochádzajúca zo solárnych elektrární je bezplatná, preto očakávame zníženie velkoobchodnej ceny. Tento efekt sa skutočne potvrdil v mnohých krajinách. Spotová cena klesá vďaka výrobě z fotovoltaiky a/alebo iných obnovitelných zdrojov. Táto práca hodnotí dopad výroby solárnej energie na spotovú cenu elektřiny - dokazuje a kvantifikuje efekt poradia záslužnosti na slovenskom trhu s elektřinou. Regresná analýza berie do úvahy dáta za roky 2011-2016. Ekonometrický model potvrdzuje záporný efekt, teda zníženie spotovej ceny v dósledku zvýšenej výroby zo solárnych zdrojov. Vyplývajúce úspory však nie sú dostačujúce na převážeme nákladov 11a podporu týclrto zdrojov, ktoré sú hradené koncovými odberatelnri a tí sa tak ocitajú v strate. Klúčové šlová: obnovitelné zdroje energie, fotovoltaika, efekt poradia záslužnosti, dotácie v energetike, výkupná cena 1
Economic impact of shale gas development in the context of energy security of the EU
Kondratenko, Ivan ; Janda, Karel (vedoucí práce) ; Mikolášek, Jakub (oponent)
Práce má za cíl analyzovat možný rozvoj těžby břidlicového plynu v EU v kontextu s rostoucím problémem energetické bezpečnosti. Na základě zkušeností s tzv. břidlicovou revolucí v USA a ekonometrického modelování využívajícího metody Nejmenších čtverců s Fixními efekty k testování vlivu produkce břidlicového plynu na cenu je diskutován přenos amerického modelu do EU. Výsledky ukazují negativní závislost ceny na produkci břidlicového plynu, a jsou předneseny důvody úspěšnosti amerického modelu, zejména přítomnost zkušených společností, struktura podloží a silná regulační pravidla. Práce ukazuje neaplikovatelnost amerického modelu na evropský trh. Po prvotním nadšení pro břidlicová ložiska na konci první dekády 21.století se objevily vícečetné překážky pro těžbu; z nichž nejpodstatnější jsou obavy z dopadu na životní prostředí, na státní i veřejné úrovni. Americké společnosti postupně ztratily zájem o těžbu v EU a přesunuly se do jiných částí světa. Vývoj těžby břidlicového plynu tak není relevantní pro zvýšení energetické bezpečnosti v EU na mezinárodní úrovni.
Impact of energy consumption on economic growth and potential of renewable fuels
Torkhani, Marouan ; Janda, Karel (vedoucí práce) ; Havránek, Tomáš (oponent)
Tato diplomová práce si klade za cíl zkoumat vztah mezi spotřebou energie a hospodářským růstem a mezi spotřebou energie a emisí skleníkových plynů pro země EU, pomocí datového časové řadě od roku 1996 panel do roku 2012 v rámci multivariate rámec pro 26 zemí EU. Energie jsou složeny ze spotřeby ropy, spotřeby zemního plynu a obnovitelných zdrojů energie, včetně biomasy jako určité části.Použitím, Unit root testy, kointegrační testy, Pairwise Granger Causality testování, a Error Correction Model pro zjištění typu kauzálního vztahu. Hlavní výsledky k označení, jsou že v krátkodobém horizontu existuje, pozitivní jednosměrné kauzální vztah běžící od spotřeby ropy k hospodářskému růstu. Můžeme také označovat pozitivní obousměrné kauzální vztah mezi obnovitelných zdrojů energie a hospodářský růst, a mezi emisí skleníkových plynů a hospodářským růstem. Nicméně, je neočekávaný negativní obousměrná kauzální vztah mezi spotřebou biomasy a spotřeby plynu. Z hlediska emisí skleníkových plynů, můžeme vidět v krátkodobém horizontu, negativní obousměrný kauzální vztah mezi emisí skleníkových plynů a obnovitelných zdrojů energie, a pozitivní jednosměrné kauzální vztah běžící z obou spotřeby ropy a spotřeby biomasy k emisí skleníkových plynů. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 122 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
14 JANDA, Karel
1 Janda, K.
2 Janda, Kamil
1 Janda, Kristián
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.