Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 117 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Impacts of Ethanol Policy on Corn Prices: A Meta-Analysis
Horáček, Přemysl ; Havránek, Tomáš (vedoucí práce) ; Janda, Karel (oponent)
Studie provedené během poslední dekády na téma souvislostí mezi biopalivy a cenou zemědělských komodit potvrzují všeobecně přijímanou teorii o pozitivním vztahu mezi těmito dvěma veličinami. Avšak odhady závažnosti dopadů rozšiřováni produkce etanolu na ceny zemědělských komodit (například kukuřice) se značně rozcházejí - v literatuře najdeme hodnoty pohybující se v rozmezí 0-85%. Zákonodárci mohou jen obtížně vytvářet nové či měnit stávající politiky týkající se biopaliv bez znalosti jejich konkrétních dopadů na ceny potravin. V této práci využívám meta-analytické metody k přesnějšímu určení míry závislosti mezi těmito dvěma veličinami. Kromě toho nacházím v literatuře věnované odhadům této korelace přítomnost značné publikační selektivity. S pomocí několika metod, mezi kterými je i víceúrovňový model smíšených efektů a které si dokáží poradit s publikační selektivitou, docházím k výsledkům očištěným o způsobené vychýlení. Skutečný efekt zvýšení produkce etanolu o 1%) na zvýšení ceny kukuřice se tak pohybuje v rozmezí 0.05-0.11%, což je méně, než se doposud předpokládalo.
Group lending with peer monitoring: A theoretical model of microcredit
Štrobl, Martin ; Janda, Karel (vedoucí práce) ; Pečená, Magda (oponent)
Systém, jakým mikrokredit poskytuje půjčky, se během posledních let změnil. Půvo­ dní systém sdílené odpovědnosti za dluhy ve skupině, kdy půjčky jsou uvolněny jejím členům najednou, byl nahrazen systémem, kdy jsou půjčky poskytovány pos­ tupně. Nejnovější studie navíc říkají, že nejvhodnějším způsobem je poskytovat půjčky ve skupině bez sdílené odpovědnosti. Přestože mnoho akademických prací tyto přístupy modeluje, žádný z nich je přímo nesrovnává. V této práci tyto tři varianty půjček ve skupině modelujeme pomocí přístupu z Van Tassel (1999) a následně je porovnáváme. Tyto modely zohledňují exogenní náklady na monitor­ ing a rovněž umožňují různorodost velikosti půjček v rámci jedné skupiny. Naše výsledky ukazují, že v prostředí s asymetrickou informací o rizikovosti příjemce půjčky, půjčování ve skupině se sdílenou odpovědností dominuje nad půjčováním bez sdílené odpovědnost. Dále dokazují, že úrok z modelu s postupným financováním je více náchylný na výkyvy nákladů na monitoring a nákladů obětované příležitosti kapitálu, než ten z modelu s okamžitým financováním. Avšak model s postupným financováním dovoluje větší rozdíly ve výši půjček v rámci skupiny. Není jasné, který model dosahuje vyššího zisku a nižšího úroku. Naše výsledky tedy potvrzují, že volba optimálního modelu závisí především na...
The merit order effect of photovoltaic generation in Slovakia
Koščová, Michaela ; Janda, Karel (vedoucí práce) ; Filip, Ondřej (oponent)
Fotovoltaika na Slovensku sa v posledných rokoch rýchlo rozvijala hlavně vďaka štátnej podpore vo formě štědrých dotácií, garantovanej výkupnej ceny a prednostného výkupu. Kvóli nízkým - takrner nulovým marginálnym nákladom sa zdá, že "zelená energia" pochádzajúca zo solárnych elektrární je bezplatná, preto očakávame zníženie velkoobchodnej ceny. Tento efekt sa skutočne potvrdil v mnohých krajinách. Spotová cena klesá vďaka výrobě z fotovoltaiky a/alebo iných obnovitelných zdrojov. Táto práca hodnotí dopad výroby solárnej energie na spotovú cenu elektřiny - dokazuje a kvantifikuje efekt poradia záslužnosti na slovenskom trhu s elektřinou. Regresná analýza berie do úvahy dáta za roky 2011-2016. Ekonometrický model potvrdzuje záporný efekt, teda zníženie spotovej ceny v dósledku zvýšenej výroby zo solárnych zdrojov. Vyplývajúce úspory však nie sú dostačujúce na převážeme nákladov 11a podporu týclrto zdrojov, ktoré sú hradené koncovými odberatelnri a tí sa tak ocitajú v strate. Klúčové šlová: obnovitelné zdroje energie, fotovoltaika, efekt poradia záslužnosti, dotácie v energetike, výkupná cena 1
Economic impact of shale gas development in the context of energy security of the EU
Kondratenko, Ivan ; Janda, Karel (vedoucí práce) ; Mikolášek, Jakub (oponent)
Práce má za cíl analyzovat možný rozvoj těžby břidlicového plynu v EU v kontextu s rostoucím problémem energetické bezpečnosti. Na základě zkušeností s tzv. břidlicovou revolucí v USA a ekonometrického modelování využívajícího metody Nejmenších čtverců s Fixními efekty k testování vlivu produkce břidlicového plynu na cenu je diskutován přenos amerického modelu do EU. Výsledky ukazují negativní závislost ceny na produkci břidlicového plynu, a jsou předneseny důvody úspěšnosti amerického modelu, zejména přítomnost zkušených společností, struktura podloží a silná regulační pravidla. Práce ukazuje neaplikovatelnost amerického modelu na evropský trh. Po prvotním nadšení pro břidlicová ložiska na konci první dekády 21.století se objevily vícečetné překážky pro těžbu; z nichž nejpodstatnější jsou obavy z dopadu na životní prostředí, na státní i veřejné úrovni. Americké společnosti postupně ztratily zájem o těžbu v EU a přesunuly se do jiných částí světa. Vývoj těžby břidlicového plynu tak není relevantní pro zvýšení energetické bezpečnosti v EU na mezinárodní úrovni.
Impact of energy consumption on economic growth and potential of renewable fuels
Torkhani, Marouan ; Janda, Karel (vedoucí práce) ; Havránek, Tomáš (oponent)
Tato diplomová práce si klade za cíl zkoumat vztah mezi spotřebou energie a hospodářským růstem a mezi spotřebou energie a emisí skleníkových plynů pro země EU, pomocí datového časové řadě od roku 1996 panel do roku 2012 v rámci multivariate rámec pro 26 zemí EU. Energie jsou složeny ze spotřeby ropy, spotřeby zemního plynu a obnovitelných zdrojů energie, včetně biomasy jako určité části.Použitím, Unit root testy, kointegrační testy, Pairwise Granger Causality testování, a Error Correction Model pro zjištění typu kauzálního vztahu. Hlavní výsledky k označení, jsou že v krátkodobém horizontu existuje, pozitivní jednosměrné kauzální vztah běžící od spotřeby ropy k hospodářskému růstu. Můžeme také označovat pozitivní obousměrné kauzální vztah mezi obnovitelných zdrojů energie a hospodářský růst, a mezi emisí skleníkových plynů a hospodářským růstem. Nicméně, je neočekávaný negativní obousměrná kauzální vztah mezi spotřebou biomasy a spotřeby plynu. Z hlediska emisí skleníkových plynů, můžeme vidět v krátkodobém horizontu, negativní obousměrný kauzální vztah mezi emisí skleníkových plynů a obnovitelných zdrojů energie, a pozitivní jednosměrné kauzální vztah běžící z obou spotřeby ropy a spotřeby biomasy k emisí skleníkových plynů. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Influence of renewable energy sources on transmission networks in Central Europe
Málek, Jan ; Janda, Karel (vedoucí práce) ; Zeynalov, Ayaz (oponent)
Tato práce se zaměřuje na vysvětlení vlivu obnovitelných zdrojů na přenosové sítě ve střední Evropě. Nejprve jsou popsány energetické a přenosové soustavy středoevropských států. Na základě této analýzy jsou pak identifikovány tři klíčové problémy, které přispívají k přetížení a destabilizaci sítí. Patří mezi ně (i) nedostatečná přenosová kapacita mezi severním a jižním Německem, (ii) politika Energiewende a (iii) existence německo-rakouské obchodní zóny. Pro posouzení těchto dopadů na přenosové sítě byl využit model ELMOD. Jsou porovnány dva scénáře vývoje pro rok 2025, a to na základě čtyř reprezentativních týdnů roku 2015. První scénář se zaměřuje na efekt Energiewende na přenosové sítě, druhý poté vynechává odstavení jaderných elektráren a posuzuje tak pouze dopady zvýšené produkce elektřiny ze slunečních a větrných zdrojů. Výsledky ukazují, že vyšší přítok energie ze solárních a větrných elektráren zvyšuje bilanci výměn a celkový transport mezi jednotlivými oblastmi TSO. Stejně tak roste i průměrné zatížení linek a volatilita toků. Klíčovým přispěvatelem k nárůstu volatility jsou solární elektrárny; větrné elektrárny jsou pak identifikovány jako hlavní příčina kruhových toků. Nakonec je zjištěno, že odstavení německých jaderných elektráren významným způsobem nepřispívá ke zhoršování zmíněných problémů.
Environmental policy and firm financial performance
Horváthová, Eva ; Lízal, Lubomír (vedoucí práce) ; Janda, Karel (oponent) ; Pavel, Jan (oponent)
Ve své disertační práci zkoumám vztah mezi finančními výsledky firem a jejich vlivem na životní prostředí tzv. environmentální výkonností/profilem firem. Tato kvantitativní měřítka vlivu firem na životní prostředí se začala používat, aby bylo možné porovnávat vliv různých socio­ekonomických jednotek např. podniků, zemí, regionů, na životní prostředí. V disertační práci zkoumám vliv environmentální výkonnosti firem na finanční výkonnost těchto firem. V první kapitole aplikuji meta­analýzu k analýze předchozích studií, které zkoumaly vliv environmentální výkonnosti na finanční výsledky těchto firem. Výsledky ukazují, že je třeba brát v úvahu vliv opomenutých proměnných jako například nezahrnutou heterogenitu firem. Výsledky také naznačují, že trvá určitý čas, než se ve finančních výsledcích firem promítne vliv regulací životního prostředí. V dalších dvou kapitolách studuji české firmy v období let 2004­2008. Nejdříve zkoumám, jak se v čase mění vliv environmentální výkonnosti firem na jejich finanční výsledky. V práci používám standardně používané vysvětlující proměnné jako...
Does solar energy have a future in Central Europe?
Tůma, Ladislav ; Janda, Karel (vedoucí práce) ; Benčík, Daniel (oponent)
Náplní práce je posouzení budoucnosti solární energie v České republice. Práce obsahuje odhad merit- order efektu způsobeného obnovitelnými zdroji. Jeho hodnotu v roce 2014 byla 5.74 EUR/MWh, z čehož 2.37 EUR/MWh bylo způsobeno sluneční energií. Pomocí tří hypotetických scénářů budoucího rozvoje solárních elektráren, je posouzena životaschopnost nových projektů. Další výstavbu slunečních elektráren by vedla k dalšímu poklesu cen elektřiny. Podle výsledků práce by nebylo výhodné nové zdroje spouštět ani, pokud vezmeme v úvahu možný pokles investičních nákladů. Tedy závěrem práce je, že za současných podmínek není solární energie vhodnou alternativou. V poslední části je zkoumán vliv produkce slunečních elektráren na systémovou odchylku. Výroba měla vliv na velikost odchylka, ale vliv na její volatilitu nebyl prokázán. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Growth opportunities and financing of renewable energy in Germany and Czech Republic
Tyuleubekov, Sabyrzhan ; Janda, Karel (vedoucí práce) ; Chytilová, Julie (oponent)
According to Directive 2009/28/EC overall share of RES in EU energy consumption must be 20% and 10% in transport consumption. The 2020 target for Germany is 18% and for the Czech Republic is 13%. The major financial supporting schemes in the Czech Republic and Germany include feed-in tariffs and green bonuses. Likewise, we propose some ways to resolve some flaws of RES, such as intermittency character of RES, free-rider problem in case of quota obligations scheme etc. Though European Commission approved the shift from FIT scheme towards auction scheme, we analyse the dependence between FITs and installed capacities of RES. As a result of this analysis we obtained optimum intervals of FITs for some types of RES. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Sustainable Energy Development in Central Europe and East Asia: Different Scenarios and Options Evaluation
Tan, Tianhao ; Janda, Karel (vedoucí práce) ; Krištoufek, Ladislav (oponent) ; Espinoza, Raphael (oponent)
Tento výzkum představuje přehled různých scénářů udržitelné energie rozvoje ve střední Evropě a východní Asii, a má za cíl vyhodnotit efektivity a dostupnost pro zavedení specifický rozvoje udržitelné energie. Používáte multikriteriální rozhodování analýzy (MCDA) a analytické hierarchie proces (AHP) modely pro vypočíst rozdílů mezi možnostmi energetický sektor ve střední Evropě a východní Asii, které jsou zdůrazněny v důsledku svých preferencí v různých hierarchií. Krátký úvod je prezentován zaprvé, která se týkala současného energetického výhledu s řadou relativních regresí a případové studie založené na odpovídajících statistiky. To dává postřehy k posoudit vyhodnocení pro udržitelné energie rozvoje možností. Výsledky hodnocení ukazují, Střední Evropa a východní Asie by měly zavést rozdílné udržitelných energetických technologií, protože tyto regiony mají své silné stránky a nevýhody Klíčová slova Udržitelná energie, střední Evropy, východní Asie, energie scénáře, energetické možnosti, vyhodnocování, multikriteriální rozhodovací analýza (MCDA), analytický hierarchie proces (AHP)

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 117 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
14 JANDA, Karel
1 Janda, K.
2 Janda, Kamil
1 Janda, Kristián
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.