Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 128 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Volatility spillovers between crude oil and food commodities
Hrycej, Martin ; Krištoufek, Ladislav (vedoucí práce) ; Janda, Karel (oponent)
V této práci se zabýváme šířením volatility mezi ropou a komoditními potravinami. Základní hypotéza stanovuje ropu jakožto výrobní faktor těchto komoditních potravin a naším cílem je kvantifikování odpovídajících ceonových efektů. Využíváme především metod vlnkové koherence a částečné vlnkové koherence, které poskytují hodnotný vhled do onoho spletence komodit, a to bez nutnosti jakýchkoliv přísných omezení a předpokladů, splňovaných našimi daty. Dále aplikujeme DCC-GARCH model, s cílem zachycení předpokládaného šíření volatility. Zároveň jsme provedli i několik jednoduchých analýz k porovnání, jmenovitě jsme otestovali tzv. Grangerovu kauzalitu a spočítali jsme Personův korelační koeficient. Náš vzorek dat, obsahující 10 komodit a dva indexy, pokrývá poslední dekádu, výrazně rozšiřujíc již existující literární kontext. Naše výsledky jsou povětšinou konzistentní se spjatou literaturou, a to především v rámci skupiny ropa-paliva a skupiny zahrnující potraviny. Výsledky v rámci primární otázky našeho výzkumu, zabývajícího se šířením volatility mezi ropou a potravinami, identifikují relativně silný vztah ropy jak se sójou, tak i s kukuřicí. Vztahy ropy s bavlnou a pšenicí respektive, jsou shledány býti komparativně slabší, a spojitosti mezi ropou a skotem jsou prakticky nulové. Hlavní přínosy této práce...
Evaluation of Residual Shape Risk: Gas Energy Markets
Kouřílek, Jakub ; Janda, Karel (vedoucí práce) ; Schwarz, Jiří (oponent)
Práce vyhodnocuje a kvantifikuje riziko zbytkového diagramu na českém trhu se zemním plynem. Riziko plyne z nedostatečné likvidity forwardového trhu. Dodavatel energií musí zajišťovat profilové prodeje standardními baseloadovými produkty, které jsou dostupné na velkoobchodním trhu. To znamená, že do- davateli vždy zbyde zbytková pozice, kterou musí zavřít na spotovém trhu. Riziko zbytkového diagramu modelujeme jako rozdíl mezi spotovou a for- wardovou cenou važený zbytkovou pozicí, kterou získáme z profilu portfolia domácností innogy Energie, s.r.o. Abychom tak učinili, analyzujeme české spotové ceny zemního plynu, které reprezentuje denní index OTE. Modelu- jeme dynamiku spotových cen a oceňujeme forwardy jako očekávanou spo- tovou cenu při dodávce. Dynamika je modelována jako Ornstein-Uhlenbeck proces, který se vrací k dlouhodobému průměru. Předpokládáme dva stocha- stické procesy pro inovace. Nejprve je modelujeme jako smíšený skokově difúzní proces. Poté předpokládáme, že inovace pocházejí z normáně in- verzní Gaussovské distribuce. Riziko zbytkového diagramu je poté vyhod- noceno pomocí Monte Carlo simulací jednotlivých řad spotových cen, které použijeme při zajištění profilu. K měření rizika používáme 5...
The Role of Tax Havens for Banks: Evidence from Two Firm-Level Datasets
Jelínková, Eliška ; Janský, Petr (vedoucí práce) ; Janda, Karel (oponent)
Název práce: Role daňových rájů pro banky: Evidence ze dvou datových zdrojů na úrovni bank. by Eliška Jelínková Práce se zaměřuje na erozi daňových základů a přesouvání zisků v bankovním sektoru, tématu, které dosud nebylo příliš prozkoumané. Jako první porovnáváme data Orbis s nově dostupnými daty ekonomické aktivity z reportů podle zemí. V datech Orbis jsme rozpoznali podhodnocení počtu zemí, kde banka působí, daní a počtu zaměstnanců, zatímco v případě reportů podle zemí je podhodnocen zisk. V druhé části zkoumáme tendenci bank přesouvat zisky z následujících důvodů: kvůli nízkým daňovým sazbám, či kvůli vysokému finančnímu uta- jení. Zjistili jsme, že umístění zisků je citlivé na statutární daňovou sazbu, kde citlovost roste s výší sazby, zatímco efektivní daňová sazba chování bank zřejmě neovlivňuje. Poprvé v této souvislosti používáme skóre tajemství in- dexu finančního tajemství ke zkoumání efektu finančního tajemství na přesou- vání zisků. Avšak nenašli jsme průkazné známky toho, že by finanční tajem- ství ovlivňovalo chování bank. Na závěr uvádíme první analýzu, zda zave- dení povinnosti v roce 2014 sdělovat informace po zemích má vliv na umístění bankovních zisků. Avšak dospěli jsme pouze k neprůkazným výsledku, že evrop- ské banky snižují zisky v daňových rájích, zatímco mimoevropské...
Optimal tax modeling - The case of alcohol
Mikolášek, Jakub ; Janda, Karel (vedoucí práce) ; Gregor, Martin (oponent)
Tento projekt se zabývá modelováním optimálního zdanění alkoholu v ČR na základě mikroekonomických poznatků o chování soptřebitele. Po úvodním vyjmenování základních statistických údajůo jednotlivých skupinách alkoholických nápojoů se zaměří na identifikaci a odhadnutí nákladů vzniklých společnosti jejich konzumací. Tyto náklady budou dále rozděleny na ty, jež jsou konzumentovy vlastní a na tu část, kterou přenáší na ostatní členy společnosti. Užívaje metodologi publikovanou autorskou dvojicí Anderson a Baumberg (2006), spolu s makroekomonickými údaji o českém alkoholovém průmyslu, vyčíslíme odhad vnejších nákladů spotřeby alkoholu. V dalším kroku se projekt zaměřuje na teoretické modelování společensky optimální míry zdanění jednotlivých tipů alkoholu, za použití metod analogických k postupu autorských dvojic T. F. Pogue a L. G. Sgotz (1989) a H. Saffer, a F. Chaplupka, (1994). Prozkoumání několika alternativních modelů nám umožňuje blíže nahlédnout do problematiky optimálního zdanění komodity a stanovit nároky na empirická data, která budou potřeba pro numerický výpočet optimální daně. Následující fáze se zaměřuje na mikroekonomickou analýzu chování konzumentů alkoholu v České Republice a na odhad jejich poptávkových elasticit po hlavních druzích alkoholu, za využití metody AIDS (Almost Ideal...
Three Essays on Electricity Markets
Luňáčková, Petra ; Janda, Karel (vedoucí práce) ; Tashpulatov, Sherzod (oponent) ; Knápek, Jaroslav (oponent) ; Möst, Dominik (oponent)
DISSERTATION - Abstract in Czech Three Essays on Electricity Markets Author: PhDr. Petra Luňáčková Academic Year: 2017/2018 Tuto disertaci tvoří tři články propojené společným ústředním tématem - elektřinou. Všechny kapitoly se soustředí na vlastnosti cen elektřiny a popisují jejich chování a jedinečné rysy. Disertace je zaměřena na elektřinu v českých podmínkách a věnuje se také, u nás velmi rozšířeným, solárním elektrárnám. První článek zkoumá přítomnost dlouhé paměti na cenách elektřiny obchodované na českém denním spotovém trhu s využitím metody DFA, která se hodí pro časové řady s cyklickým chováním. Analyzované ceny mají tendenci se vracet ke své střední hodnotě, ale přitom jsou nestacionární. Druhý článek se věnuje asymetrickému přizpůsobování cen, analyzuje chování a vzájemné přizpůsobování cen ropy a benzínu známé pod označením "rockets & feathers". V očích veřejnosti roste cena benzínu rychlejším tempem, než klesá v porovnání s poklesem ceny ropy. Domníváme se, že error correction model, který se v těchto případech běžně používá, není nejvhodnější, a proto navrhujeme nový přístup k testování asymetrie. Námi navržené testy asymetrické přizpůsobování cen ropy a benzínu neukazují. Třetí článek je zaměřen na dopad obnovitelných zdrojů, zejména solárních elektráren, na ceny elektřiny. Cílem je ověřit...
The Impact of Age Structure on Inflation - Example of Developing Countries
Zakaraia, Khatia ; Ryska, Pavel (vedoucí práce) ; Janda, Karel (oponent)
Mnoho zemí světa zažívá demografický přechod - výrazné snížení míry plodnosti a zvýšení podílu staré populace. Tempo a charakteristika demografických změn jsou však pro každou zemi individuální. Současně tyto země čelí nízké míře inflace nebo dokonce deflaci. V této práci ukazuji, jak jsou demografické změny korelovány s nízkou mírou inflace. Odhaduji dva různé modely - VAR a FEM pro panelová data za použití dvou skupin rozvojových zemí. Primárním argumentem pro použití dvou oddělených skupin pro odhad stejného modelu je kontrola robustnosti, tj. zda budou všechny tři hypotézy platit u více vzorků zemí. Tyto hypotézy jsou následující. Zaprvé, deflace je pozitivně korelována se zvýšeným podílem staré populace. Zadruhé, nízká inflace v rozvíjejících se ekonomikách má strukturální charakter v důsledku demografických změn. Zatřetí, deflace může být prognózovatelná, pokud je poháněna demografickými trendy. Přes heterogenitu výsledků PVAR a FEM se ukázal negativní dopad stárnutí populace na inflaci. Výsledky odhadů také podporují hypotézy, že nízká inflace, pokud je částečně poháněna změnami stárnutí struktury, má strukturální spíše než cyklické charakteristiky a že je předvídatelná. Příspěvkem této práce je vliv věkové struktury na inflaci v rozvíjejícíh zemích, neboť ostatní studie zkoumají stejný...
Tržné prepojenia: Čínsky vplyv na globálne finančné trhy
Horniaková, Veronika ; Stádník, Bohumil (vedoucí práce) ; Janda, Karel (oponent)
Práca sa zaoberá aktuálnou témou integrácie finančných trhov a prepojeniami medzi nimi. V posledných rokoch sa téma Číny dostáva stále viac do popredia a preto je pozornosť v tejto práci venovaná práve integrácii čínskeho trhu. Cieľom je zistiť, či existuje vzťah medzi čínskymi a svetovými akciovými trhmi a overiť potenciálny vplyv Číny na svetové indexy. Teória stojaca za finančnou integráciou naznačuje, že jednotlivé trhy sa stávajú vzájomne závislé. Čínske snahy stať sa súčasťou globálnej ekonomiky sa postupne ukazujú ako úspešné, čo vytvára priestor pre skúmanie. Skúmané sú akciové indexy dvoch čínskych akciových búrz vo vzťahu k americkému, anglickému, japonskému, nemeckému, holandskému a francúzskemu indexu. Indexy sú postupne podrobené kros-korelačnej analýze, kauzálnej analýze a kointegračnej analýze. Kľúčové slová: finančná integrácia, akciové indexy, finančný trh, Čína
Analýza platebních metod a jejich aplikace v e-shopech
Čermák, Matyáš ; Hoffman, Andrej (vedoucí práce) ; Janda, Karel (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá platebním stykem, konkrétně platebními metodami, které jsou v současnosti využívány nejen na domácím, ale i zahraničním trhu. Jejím hlavním cílem je tyto metody analyzovat, nastínit hlavní trendy, které ovlivňují jejich další vývoj a aplikovat zjištěné poznatky v oblasti internetových e-shopů. Při zkoumání trendů je kladen důraz na vliv moderních chytrých telefonů na budoucí provedení plateb.
Testování fundamentálních a technických indikátorů v dlouhém období na americkém akciovém trhu
Švajcr, Milan ; Musílek, Petr (vedoucí práce) ; Janda, Karel (oponent)
Diplomová práce seznamuje čtenáře s americkým akciovým trhem, konkrétně s New York Stock Exchange. Dále jsou v teoretické části zpracovány postupy a nástroje fundamentální akciové analýzy a technické analýzy. V praktické části diplomové práce je testována a vyhodnocena účinnost jednotlivých teoretických závěrů obou analýz. K tomuto testu jsou použita historická data o akciích, tvořící bázi akciového indexu Dow Jones Industrial Average, která sahají do co nejstarší dostupné historie.
Statistická arbitráž při algoritmickém obchodování amerických dluhopisů
Juhászová, Jana ; Stádník, Bohumil (vedoucí práce) ; Janda, Karel (oponent)
Tato práce se zabývá specifickou strategií statistické arbitráže při algoritmickém obchodování amerických státních dluhopisů ve zvoleném období mezi roky 1980 až 2017. Cílem této práce je dokázat, že při události, která je výjimečná pro americké dluhopisy, přesněji znovu otevření emise dochází ke vzniku arbitrážní příležitosti, která umožňuje investorovi systematicky realizovat zisk na trhu se státními dluhopisy. Tato závěrečná práce obsahuje teoretický úvod do problematiky algoritmického obchodování a statistické arbitráže. Na základě těchto poznatků formulujeme hypotézy, které testujeme v aplikační části prostřednictvím simulace algoritmu obchodujícího na historických datech. Srovnáním těchto strategií konstatujeme, že tato strategie je smysluplná, je výnosnější nežli náhodné obchodování a umožňuje investorovi realizovat dodatečný zisk.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 128 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
14 JANDA, Karel
1 JANDA, Kryštof
1 Janda, K.
2 Janda, Kamil
1 Janda, Kristián
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.