Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 9 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Střídavá péče a její vliv na rodiny
Vovsová, Nikola ; Dobiášová, Karolína (vedoucí práce) ; Hošťálková, Jitka (oponent)
Bakalářská práce na téma "Střídavá péče a její vliv na rodiny" se věnuje problematice střídavé péče a popsat její nastavení v českém právním systému. Zabývá se jejím teoretickým rámcem, který porovnává s praxí. Zaměřuje se na konkrétní problémy, které v souvislosti s touto porozvodovou péčí o děti spatřují rodiče, jako jsou problémy se soudy či s komunikací s bývalým partnerem. Metody sběru dat, které jsou v této práci použity, jsou desk research a analýza dat získaných z vlastních polostrukturovaných rozhovorů. Cílem je analyzovat ukotvení této politiky a definovat hlavní problémy související s její implementací. Dále tato bakalářská práce představuje vnímání střídavé péče pohledem rodičů a zaměřuje se na její vliv na rodiny. Teorie a koncepty užití v této práci jsou nejlepší zájem dítěte, psychická deprivace a teorie implementace.
Zákon o sociálním podnikání jako prostředek v boji proti sociálnímu vyloučení
Kolář, Šimon ; Potůček, Martin (vedoucí práce) ; Hošťálková, Jitka (oponent)
Diplomová práce "Zákon o sociálním podnikání jako prostředek v boji proti sociálnímu vyloučení" je zaměřena na sociální podnikání v České republice a možnosti, jakými lze sociální podniky podpořit tak, aby byly efektivnější v sociálním začleňování svých zaměstnanců. Vychází ze skutečnosti, že v České republice není sociální podnikání nijak legislativně upraveno a je tudíž obtížné ho nějakým způsobem ze strany státu podporovat. Cílem práce je navrhnout doporučení pro takovou případnou legislativu s ohledem na sociální začleňování skrze tyto podniky. Pro dosažení těchto cílů práce využívá design případové studie, v jejímž rámci autor navštívil čtyři stávající sociální podniky v České republice a s využitím zakotvené teorie popsal, jakým způsobem v současnosti fungují. V práci dále popisuje mechaniky skrze, které sociální podniky pomáhají sociálně vyloučeným osobám v návratu zpět do společnosti a, jakým způsobem lze tyto mechaniky prostřednictvím legislativy ovlivnit. Autor dále prostřednictvím teorie institucionalismu analyzuje současnou situaci aktérů a institucí s ohledem na možné přijetí zákona o sociálním podnikání v České republice a na základě zjištění překládá doporučení pro výslednou podobu této legislativy.
Vývoj konceptu aktivního stárnutí v České republice v letech 2000-2016
Sluková, Kristýna ; Angelovská, Olga (vedoucí práce) ; Hošťálková, Jitka (oponent)
Aktivní stárnutí je v posledních letech často diskutovaným tématem a to z důvodu demografického stárnutí populace. Cílem této diplomové práce je zmapování vývoje konceptu aktivního stárnutí od jeho vzniku až po současnost (2000-2016). K naplnění cílů byly provedeny expertní rozhovory a analýza strategických dokumentů a národních akčních plánů vydaných v definovaném období. Tato práce se zaměřuje na vývoj konceptu aktivního stárnutí a to konkrétně v oblastech vzdělání, zaměstnání, zdravého stárnutí a osobního rozvoje. Ukazuje se, že nejdůležitější oblastí v rámci aktivního stárnutí je vzdělávání, které výrazně ovlivňuje další oblasti, jako jsou zájmové aktivity, delší setrvání v zaměstnání, zapojení do společenských a kulturních aktivit, apod. Uplatňování konceptu aktivního stárnutí probíhá na několika úrovních a to na společenské úrovni, individuální úrovni anebo dochází k propojení těchto úrovní (multidimenzionální koncept). Práce se tedy zaměřuje na zkoumání toho, zda je v ČR koncept aktivního stárnutí spíše vnímán jako nástroj pro zlepšení kvality života seniora nebo zda může být použit jako nástroj pro zmírnění dopadů demografického stárnutí. Z práce také vyplývá, že vývoj aktivního stárnutí ovlivňuje mimo jiné i to, jak jsou senioři ve společnosti vnímáni. Ukazuje se, že na začátku vzniku...
Proměny konceptu slaďování rodinného a pracovního života na úrovni EU
Kandusová, Veronika ; Hejzlarová, Eva (vedoucí práce) ; Hošťálková, Jitka (oponent)
Cílem práce je zjistit, jakým způsobem se proměňoval koncept slaďování rodinného a pracovního života na úrovni Evropské unie v průběhu let 1995 až 2016, a to na základě toho, v jaké kontextu je zmiňován s ostatními pojmy, a s jakými oblastmi politik je spojován. Závěrem první části analýzy dokumentů je to, že slaďování je časově stabilně se vyskytující koncept, nejvíce skloňovaný v dokumentech Evropské strategie zaměstnanosti a dokumentech sociální politiky. Na základě obsahové a kategorické analýzy provedené v dokumentech Evropské strategie zaměstnanosti a ve Zprávách o rovných příležitostech mezi muži a ženami je vyvozen závěr, že ačkoliv je slaďování explicitně definováno jako téma rovnosti mezi pohlavími, cíle, které častěji sledují cíle ekonomické a trhu práce tomuto rámování zcela neodpovídají. Jako nejčastější politiky jsou zmiňovány politiky rodičovských dovolených a politiky související se službami o děti a další závislé osoby, které jsou často kontextuelně rámovány trhem práce a cílem většího zapojení žen na trhu práce.
Životní situace otců, kteří se po rozvodu aktivně věnují péči o své děti.
Trubetská, Marie ; Kotrusová, Miriam (vedoucí práce) ; Hošťálková, Jitka (oponent)
V rámci bakalářské práce se zabývám životní situací otců, kteří se po rozvodu aktivně věnují péči o své děti. Jako aktivní otce vymezuji ty muže, kteří mají děti ve společné nebo střídavé porozvodové péči. Jejich osobní situaci se snažím porozumět za pomocí tří polo-strukturovaných rozhovorů, v rámci kterých se věnuji několika hlavním oblastem jejich života. Doplněním poměrně malého množství dat z rozhovorů, jsou příspěvky získaná z diskuzního fóra portálu stridavka.cz. K širšímu pochopení celé problematiky mi napomáhají rozhovory s experty tohoto oboru, kterým je Lukáš Talpa a jedna z opatrovnic Orgánu sociálněprávní ochrany dětí. Teoretickým rámcem této práce je aktivní otcovství a teoretický model "perspektiva životního cyklu". Pomocí tematické analýzy v průběhu práce odhaluji několik společných témat. Prvním z takových témat je znevýhodňování otců v soudech o opatrovnictví. Protože je toto téma poměrně specifické a existuje málo odborných studií, čerpám především ze svých dat. Názor na potencionální znevýhodňování otců se liší u odborníků a samotných otců. Přestože zkušenosti otců se soudy o opatrovnictví jsou vesměs negativní, experti se přiklání k názoru, že k žádným plošným diskriminacím nedochází a šance otců i matek na získání dětí do péče jsou shodné. Dalším takovým tématem je obecná...
Specifika situace otců samoživitelů v porovnání se situací matek samoživitelek
Tůmová, Kateřina ; Hejzlarová, Eva (vedoucí práce) ; Hošťálková, Jitka (oponent)
Práce se zabývá porovnáním vybraných specifik mužského samoživitelství se situací matek samoživitelek v České republice. V čele drtivé většiny neúplných rodin stojí žena, ale jsou i případy, kdy na sebe roli samoživitele přebírá muž. Mužskému samoživitelství dosud nebylo věnováno příliš pozornosti, a proto se mi toto téma zdá zajímavé, jelikož není příliš prozkoumané. Práce porovnává čtyři základní aspekty samoživitelství. Jedná se o harmonizaci zaměstnání s péčí o děti, ekonomickou situaci rodin samoživitelek a samoživitelů, dále se práce zaměřuje na oblast péče o děti a domácnost a posledním aspektem, který je v práci zkoumán, je přístup okolí k matkám samoživitelkám a otcům samoživitelům. Hlavním cílem práce je zjistit, jestli je mužské samoživitelství vůči ženskému v něčem specifické nebo jestli se obě skupiny potýkají se stejnými problémy. V práci jsem používala jak data primární, které byly získány z rozhovorů s otci samoživiteli, tak i sekundární data, jež byla získána z již provedených výzkumů a literatury. Sekundární data sloužila pro popis situace matek samoživitelek a pro porovnání obou skupin.
Neformální péče o osoby se zdravotním postižením v České republice.
Hošťálková, Jitka ; Dobiášová, Karolína (vedoucí práce) ; Háva, Petr (oponent)
Diplomová práce se zabývá systémem neformální dlouhodobé péče o osoby se zdravotním postižením v České republice. Za první cíl si autorka klade tuto nekoncepčně řešenou problematiku popsat a potvrdit v evropských státech převládající tendence k refamilizaci a deinstitucionalizaci v oblasti péče o závislé i v českém prostředí. Dále se snaží za pomoci provedených rozhovorů s neformálními pečujícími a s pracovníky vybraných sociálních služeb identifikovat hlavní problémové oblasti systému dlouhodobé neformální péče. Velký důraz je v rámci diplomové práce přikládán cílové skupině neformálních pečovatelů. Ti se při výkonu často fyzicky a psychicky náročné péče o závislou osobu se zdravotním postižením setkávají s mnohými překážkami, ať se jedná o kooperaci se systémem formální péče (sociální a zdravotní služby), nedostatek finančních prostředků, snížení kvality jejich života či také o nedostatečné uznání jejich statusu ze strany společnosti a státu. Neformální pečující jsou na základě teoretických východisek, ale i výsledků provedeného výzkumu představeni autorkou jako neviditelní aktéři české veřejné politiky.
Problematika invalidity v České republice
Hošťálková, Jitka ; Dobiášová, Karolína (vedoucí práce) ; Mašková, Pavla (oponent)
Práce "Problematika invalidity v České republice" se zabývá systémem posuzování invalidity, přiznávání invalidních důchodů a další sociální pomoci osobám se zdravotním postižením s důrazem na změny, které v dané oblasti proběhly v letech 2010 a 2012. Cílem práce je systém zhodnotit, ukázat jak funguje v praxi a seznámit čtenáře s jeho největšími klady a zápory. První část práce představuje celou problematiku teoreticky, objasňuje základní pojmy, relevantní legislativu a snaží se o stručné zhodnocení na základě existujících článků nebo rozhovorů s odborníky. Druhou část práce tvoří výsledky analýzy rozhovorů, které autorka provedla s osobami invalidními, posudkovou lékařkou Ministerstva práce a sociálních věcí a úřednicí Okresní správy sociálního zabezpečení. Tato část si klade za cíl ukázat, jak systém funguje v praxi, a předkládá největší klady a zápory celého systému tak, jak je vidí výše zmínění aktéři a také sama autorka.

Viz též: podobná jména autorů
1 Hošťálková, Jana
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.