Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 13 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Zařízení pro měření aktivity včelstva
Fučík, Jan ; Šimíček, Tomáš (oponent) ; Novák, Marek (vedoucí práce)
Tato práce se před samotným návrhem zařízení věnuje charakteristickému chování včel. Uvažuje neelektrické veličiny, které mohou chování včel reprezentovat. Následuje popis komponentů, které mohou být pro měření jednotlivých veličin využity. Zaměřuje se na dosažitelnou přesnost a hlavně spotřebu potenciálně využitelných komponent. Následně je vybrána vhodná metoda měření. Úměrně vybrané metodě jsou vybrány snímací prvky a navržen řídicí obvod. Závěrem jsou shrnuty parametry zařízení. U částí, které nefungují dle předpokladů jsou navrženy možné úpravy.
Zařízení pro měření aktivity včelstva
Fučík, Jan ; Šimíček, Tomáš (oponent) ; Novák, Marek (vedoucí práce)
Tato práce se před samotným návrhem zařízení věnuje charakteristickému chování včel. Uvažuje neelektrické veličiny, které mohou chování včel reprezentovat. Následuje popis komponentů, které mohou být pro měření jednotlivých veličin využity. Zaměřuje se na dosažitelnou přesnost a hlavně spotřebu potenciálně využitelných komponent. Následně je vybrána vhodná metoda měření. Úměrně vybrané metodě jsou vybrány snímací prvky a navržen řídicí obvod. Závěrem jsou shrnuty parametry zařízení. U částí, které nefungují dle předpokladů jsou navrženy možné úpravy.
Identifikace modelů finančních časových řad
Fučík, Jan ; Zichová, Jitka (vedoucí práce) ; Prášková, Zuzana (oponent)
Práce se zabývá identifikací modelů finančních časových řad. Čtenář se seznámí s jednorozměrnými a mnohorozměrnými modely ARMA a způsoby jejich identifikace. Jsou představeny postupy, které využívají korelační strukturu časové řady, a také informační kritéria. Fungování jednotlivých postupů je ověřeno na simulovaných časových řadách AR, MA a ARMA. Kritéria jsou následně porovnána z hlediska spolehlivosti a jednoduchosti použití. Na závěr jsou uvedeny ukázky identifikace jednorozměrného a mnohorozměrného modelu ARMA pro reálné časové řady z finanční praxe. Použitá data a zdrojové kódy v programu R jsou k dispozici na přiloženém CD. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Nelineární modely pro finanční časové řady a softwarové možnosti jejich zpracování
Fučík, Jan ; Zichová, Jitka (vedoucí práce) ; Hendrych, Radek (oponent)
Předložená práce se zabývá vybranými modely časových řad použitelnými v oblasti financí. Nejprve jsou zavedeny základní pojmy a představeny lineární modely AR. Dále se čtenář seznámí s nelineárními modely volatility ARCH včetně jejich vlastností a postupu konstrukce. Stručně jsou zmíněny zobecněné modely GARCH. Další část práce ukazuje použití popsaných modelů na reálná data z praxe pomocí dvou dostupných softwarových produktů - R a Mathematica. Programy jsou následně porovnány z hlediska obdržených výsledků a využitelnosti pro analýzu finančních časových řad pomocí vysvětlených modelů. Popis použitých procedur a přiložené CD s výstupy z programů umožňují čtenáři aplikaci modelů na vlastní data.
Posouzení informačního systému firmy a návrh změn
Umlaufová, Pavla ; Fučík, Jan (oponent) ; Koch, Miloš (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na posouzení informačního systému firmy OHL ŽS, a.s. a návrh změn. Její součástí je posouzení současného stavu firmy a návrhy na zlepšení konkrétních procesů a dílčích částí informačního systému.
Návrh GUI pro ovládání domácnosti, vhodného pro seniory
Válek, Lukáš ; Materna, Zdeněk (oponent) ; Fučík, Jan (vedoucí práce)
Práce se zabývá problémy při návrhu softwaru pro seniory a způsoby jak je řešit. Dále je proveden návrh rozhraní pro ovládání inteligentní domácnosti, které tyto problémy bere v potaz. Je popsán způsob jakým bylo postupováno při návrhu a jsou zde zdůvodněny rozhodnutí, která byla učiněna. Dále je popsána implementace navrženého rozhraní a jeho testování na cílové skupině uživatelů. Práce taktéž nastiňuje možné rozšíření rozhraní pro další použití.
Vzdálená diagnostika poruch výtahu
Weisser, Filip ; Husák, Jiří (oponent) ; Fučík, Jan (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce bylo seznámení s řídicí jednotkou  rozvaděče výtahu a vytvoření převodníku pro její komunikaci se serverem. Dále navrhnout program pro sběr a uložení informací zaslaných řídicí jednotkou výtahu a jejich vizualizaci. Komunikace probíhá přes TCP/IP protokol, data jsou uložena v databázi a vizualizována přes webové rozhraní. Testování probíhá prostřednictvím řídicí jednotky, která částečně nahrazuje výtahový systém.
Chytrý obojek
Kožušník, Adam ; Škoda, Petr (oponent) ; Fučík, Jan (vedoucí práce)
Práce se zabývá problematikou inteligentního obojku pro psa. Cílem je návrh a vytvoření aplikace pro monitorování pohybu psa s vhodným grafickým uživatelským rozhraním. Pro snímání pohybu je využito zařízení SensorTag od firmy Texas Instruments. Program je vytvářen jako konzolová aplikace se zobrazením hodnot a pohybu na internetových stránkách.
Návrh GUI multimediálního centra pro seniory
Gongol, Jakub ; Beran, Vítězslav (oponent) ; Fučík, Jan (vedoucí práce)
Práce se zabývá problematikou tvorby grafického uživatelského rozhraní pro seniory se zaměřením na dotyková zařízení. Cílem je návrh a vytvoření aplikace ovladače multimediálního centra XBMC pro platformu Android. Práce také popisuje některá existující řešení a testování vytvořené aplikace.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 13 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
8 FUČÍK, Jan
1 FUČÍK, Jaromír
1 Fučík, Jakub
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.