Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 96 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Image of a Family in Selected Works of Italian Verismo
Šalagovič, Filip ; Flemrová, Alice (vedoucí práce) ; Pelán, Jiří (oponent)
Bakalárska práca porovnáva tri romány troch veristických autorov a modelov rodín, ktoré zobrazili vo svojich dielach. Práca sa zaoberá verizmom ako literárnym smerom, jednotlivými autormi, sociálnym, kultúrnym a psychologickým opisom postáv, a zaradením diela a jeho postáv do kontextu doby. V úvodnej kapitole práce je definovaný verizmus. Nasledujúce kapitoly sú venované jednotlivým dielam, kde popisujeme dielo, opisujeme jednu nami vybranú postavu, interakciu postavy s ostatnými postavami a popis rodiny z ekonomického a sociálneho aspektu. Každá kapitola sa venuje jednému dielu. V závere sú prezentované výsledky analýz jednotlivých diel a rodín a porovnávané hlavné postavy a rodiny. Kľúčové slová Taliansko - Sicília - Rím - 19. storočie - verizmus - rodina
Memory and Identity in Antonia Arslan's "Armenian" Trilogy
Reseková, Simona ; Flemrová, Alice (vedoucí práce) ; Piptová, Ivana (oponent)
Práca sa venuje rozboru tzv. "arménskej" trilógie Antonie Arslan so zameraním sa na odraz pamäte a premeny identity. Na úvod ponúka medailónik autorky s dôrazom na motívy, ktoré ju viedli k napísaniu diela. Následne dielo stručne analyzuje a zasadzuje do historického kontextu. Jadrom práce je konkrétna reflexia trojgeneračnej pamäte hlavných predstaviteľov a skúmanie, ako táto ovplyvnila identitu jednotlivých generácií, na základe aplikácie všeobecných poznatkov o danom fenoméne.
Italský "parlamentní román" přelomu 19. a 20. století
Pekařová, Karolína Daniella ; Flemrová, Alice (vedoucí práce) ; Piptová, Ivana (oponent)
Tato bakalářská práce má za úkol představit parlamentní román, který se formoval koncem 19. století a na vybraných dílech ukázat specifika tohoto "žánru". Pro potřeby této práce jsem zvolila pět stěžejních děl, na nichž jsem vystavěla svou literární analýzu: I Vecchi e I Giovani, I Viceré, L'imperio, Daniele Cortis a Le Vergini delle rocce. Text bakalářské práce je rozdělen do tří hlavních kapitol. První tvoří historické události doby sjednocení Itálie, které jsou pro pochopení struktury parlamentního románu nezbytné. Boj za sjednocení trvá až do konečného dobytí Říma v roce 1870, kdy startuje nová politická éra, a to parlamentarismus. Důraz je kladen na události reflektované v samotných románech. Historický přehled je zakončen vstupem Itálie do první světové války. V druhé části práce představuji vybraná díla parlamentního románu a také jejich autory - Luigiho Pirandella, Federica De Roberta, Antonia Fogazzara a Gabriele D'Annunzia - kteří svým specifickým literárním stylem reflektují dobu, ve které žijí. Poslední, stěžejní částí bakalářské práce je samotná analýza textů parlamentního románu, jak z pohledu naratologie, tak tematiky. Závěrem jsou shrnuty náměty společné dílům romanzo parlamentare a postoj jednotlivých autorů k výsledkům původně nadějného italského sjednocení a následné...
Vývoj tématu mafie v italské literatuře od Risorgimenta po současnost
Kostková, Anna ; Flemrová, Alice (vedoucí práce) ; Červenková, Monika (oponent)
Tématem práce je vývoj tématu mafie v sicilské literatury od sjednocení Itálie po současnost. Autorka provádí analýzu děl Zlatý klíč a Mistr don Gesualdo Giovanniho Vergy, román Staří a mladí Luigiho Pirandella, Den sovy Leonarda Sciasci a È stato il figlio Roberta Alajma. Na základě této analýzy autorka zkoumá, jakým způsobem - pokud vůbec - jednotliví spisovatelé zpracovávají ve svých dílech téma mafie, jaké motivy a prvky se v nich opakují. V analýze se nezaměřuje pouze na zločinnou organizaci jako takovou, ale také na určitá schémata chování odpovídající charakteru jejích členů. V závěru autorka porovnává výsledky dílčích analýz a shrnuje, jakým způsobem se zobrazení tématu mafie na základě těchto děl vyvíjí.
Téma rodiny v díle Natalie Ginzburg
Macháčková, Michaela ; Flemrová, Alice (vedoucí práce) ; Pelán, Jiří (oponent)
Předmětem této diplomové práce nazvané Téma rodiny v díle Natalie Ginzburg je analýza vybrané prozaické tvorby jedné z největších spisovatelek dvacátého století se zaměřením na téma rodiny. V úvodu práce je krátké představení autorky (její biografická a bibliografická data). Dále je pak provedena analýza nejvýznamnějších prozaických děl s tématikou rodiny a vztahů. Následuje podrobnější analýza stěžejního díla Lessico famigliare a ke konci práce je pozornost věnována biografii o Manzoniho rodině La famiglia Manzoni.
Collodiho Pinocchiova dobrodružství v českých překladech a literárních adaptacích
Holanec, Kryštof ; Pelán, Jiří (vedoucí práce) ; Flemrová, Alice (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá dvěma staršími a dvěma novějšími českými překlady italského dětského románu Le Avventure di Pinochio. Storia di Un Burrattino v češtině známého jako Pinocchiova dobrodružství. Předmětem této práce je provedení analýzy překladů z hlediska jejich funkčnosti v cílovém prostředí a působení díla na cílového čtenáře. Analýza zkoumá odlišnosti v českých překladech na úrovni jednotlivých jazykových prvků. Dalším kritériem hodnocení překladů je jejich vztah k výchozímu textu resp. stupeň adekvátnosti překladu. Porovnáním českých překladů s originálem se zjišťuje do jaké míry v nich byl zachován původní autorův styl. Závěrečné hodnocení stanovuje, do jaké míry se jednotlivé překlady přiklánějí spíše k přijatelnosti v cílové literární kultuře či k adekvátnosti originálu.
Carlo Dossi a Scapigliatura
Fajtová, Anna ; Flemrová, Alice (vedoucí práce) ; Pelán, Jiří (oponent)
Tématem této bakalářské práce je vztah spisovatele Carla Dossiho k uměleckému hnutí milánské Scapigliatury. Autorka zkoumá jak Dossiho život, tak jeho dva první romány, L'Altrieri a Vita di Alberto Pisani. Analýza děl se zaměřuje na témata Scapigliatury, především na dualistické vidění světa a na ironické komentáře o stavu postrisorgimentální společnosti. V závěru jsou shrnuty výsledky dílčích analýz, na jejichž základě je zhodnoceno Dossiho místo v hnutí Scapigliatury.
Giacomo Leopardi's Zibaldone
Přikrylová, Nikola ; Flemrová, Alice (vedoucí práce) ; Pelán, Jiří (oponent)
Cieľom tejto práce je nahliadnuť na Zibaldone di pensieri, súkromný denník talianskeho básnika, spisovateľa a filozofa Giacoma Leopardiho. Úvodnú časť práce tvorí autorov biografický medailón. Pozornosť upriamime na Leopardiho detstvo, mladosť a udalosti, ktoré ovplyvnili autorove myslenie. Hlavná časť práce sa zameriava na denník Zibaldone; zaoberá sa jeho štruktúrou, autobiografickými prvkami a rôznymi spôsobmi náhľadu na tento text. V nasledujúcej časti analyzujeme vybrané témy Zibaldone. Sledujúc vývoj Leopardiho myslenia, si priblížime rôzne fázy autorovho pesimizmu a jeho postoj voči prírode, rozumu, ľudskému osudu a svetu antickému a modernému.
Zločin a trest po sicilsku v prózách současných italských spisovatelů-novinářů
Šupíková, Barbora ; Flemrová, Alice (vedoucí práce) ; Pelán, Jiří (oponent)
Záměrem této práce je ukázat, jaká jsou specifika práce současných italských autorů, kteří se prosadili jak jako novináři, tak jako spisovatelé, a svou žurnalistickou i prozaistickou tvorbu věnují tématům organizovaného zločinu v dnešní sicilské společnosti. Pro analýzu byli zvoleni autoři Roberto Alajmo, Gaetano Savatteri a Salvo Sottile a jejich literární díla È stato il figlio, Tempo niente. La breve vita felice di Luca Crescente, Gli uomini che non si voltano, I ragazzi di Regalpetra, Maqeda a Più scuro di mezzanotte. Kritériem pro výběr děl bylo zejména časové vymezení jejich vzniku - byla poprvé publikována po roce 2005 a zároveň jde vesměs o nejnovější literární díla vybraných autorů, splňujících zadání práce. Jednotliví autoři jsou představeni po úvodní části, která stručně popisuje logicky úzký vztah spisovatelů a novinářů v dějinách italské literatury od sjednocení Itálie v roce 1870 a věnuje se historii sicilské mafie a fenoménu mafie v sicilské literatuře. V následné analytické části je věnován prostor práci jednotlivých spisovatelů-novinářů. Důraz je kladen na rozbor prozaistických textů s přihlédnutím k žurnalistické tvorbě autorů. Sledována je zejména tematická linie jejich tvorby a možná reflexe událostí souvisejících s organizovaným zločinem, kterých se zvolení...
Lyrická linie sicilských prozaiků 20. století. Mytický realismus Elia Vittoriniho a jeho pokračování v dílech Bufalina, Bonaviriho a Consola
Baroni, Sarah ; Flemrová, Alice (vedoucí práce) ; Pelán, Jiří (oponent)
(česky) Cílem této práce je důkladně prozkoumat pojetí mýtu a lyrické tendence v tvorbě Elia Vittoriniho a poté sledovat jejich pokračování v dílech Vincenza Consola, Giuseppa Bonaviriho a Gesualda Bufalina. Nejprve jsme stručně popsali aspekty mýtického realismu v italské literatuře 20. století a Sicílii jako literární topos. V dalších kapitolách jsme se věnovali jednotlivým spisovatelům, které jsme si nejprve představili v krátkých medailonech, poté jsme přistoupili k analýzám jejich vybraných románů, v nichž jsme akcentovali mýtické prvky, symbolické motivy a tíhnutí jednotlivých autorů k lyrické próze. V závěru práce jsme komparativně nahlédli výsledky provedených analýz a krátce zhodnotili, jaký je obraz Sicílie, jež z tvorby námi vybraných autorů vystupuje.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 96 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.