Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 86 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Změny v účetních závěrkách podnikatelských entit po novelizaci účetních předpisů účinné od 1.1.2016 a jejich dopady
Tyrolová, Hana ; Dvořák, Martin (vedoucí práce) ; Molín, Jan (oponent)
Tato práce se zabývá změnami, které přinesla novelizace zákona o účetnictví a související vyhlášky, a jejich dopadem do účetních závěrek podnikatelů. Jsou zde popsány důvody této novelizace, a jednotlivé změny, které měly vliv na vykazování účetních informací. V jednotlivých účetních výkazech jsou promítnuty konkrétní změny a analyzována jejich vypovídající schopnost. Dále jsou zde popsány změny v rozsahu povinností týkajících se povinného auditu, zveřejňování a sestavování účetních výkazů v návaznosti na kategorizaci účetních jednotek.
Účetní, daňový a právní kontext uzávěrkových prací
Koutná, Edita ; Dvořák, Martin (vedoucí práce) ; Janhubová, Jaroslava (oponent)
Bakalářská práce s názvem Účetní, daňový a právní kontext uzávěrkových prací ve své první části popisuje jednotlivé kroky před sestavením účetní závěrky a porovnává je z pohledu účetního a daňového podle platné legislativy. Účetní část se zaměřuje na možnosti a povinnosti účetní jednotky, které jí nastávají na konci účetního období a způsob zanesení těchto operací do účetnictví. Daňová část rozebírá podmínky a pravidla z hlediska daňové uznatelnosti účetních položek v základu daně. V závěru práce jsou prezentovány případy, kdy nejednoznačnost výkladu účetních a daňových právních předpisů musel řešit soud a dále možné ponaučení se z těchto případů pro budoucí obdobné situace.
Transformace výsledku hospodaření na základ daně a analýza míry efektivního zdanění u podnikatelských subjektů v ČR
Šupa, Vladislav ; Dvořák, Martin (vedoucí práce) ; Janhuba, Miloslav (oponent)
Bakalářská práce řeší problematiku stanovení výše daně z příjmů právnických osob u podnikatelských právnických osob sídlících v České republice a dále se práce zabývá problematikou efektivních sazeb daně z příjmů právnických osob. Cílem této práce je popsat průběh stanovení daně z příjmů právnických osob a to od vzniku výsledku hospodaření přes transformaci na základ daně až po výslednou daňovou povinnost. Dalším cílem práce je popsat efektivní sazby daně z příjmů právnických osob, metody jejich výpočtu a provést analýzu efektivního zdanění u 60 podnikatelských subjektů napříč čtyřmi vybranými odvětvími průmyslu v České republice.
Rodinný dům se zubní ordinací v Mírovce
Dvořák, Martin ; Bečkovská, Tereza (oponent) ; Brzoň, Roman (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá projektem rodinného domu se zubní ordinací v Mírovce, která se nachází v blízkosti okresního města Havlíčkův Brod. Rodinný dům je navržen pro pětičlennou rodinu, má dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží. Provozovna je řešena jako jednopodlažní, a není propojena s rodinným domem. Obvodová nosná konstrukce je v nadzemních podlažích navržena z pórobetonových tvárnic doplněných kontaktním zateplovacím systémem dle zásad ETICS. Obvodová suterénní stěna je řešena z betonových tvárnic ztraceného bednění vyplněných betonem a doplněna o tepelnou izolaci. Vodorovné nosné konstrukce jsou provedeny z předpjatých stopních panelů, které jsou uloženy na železobetonovém věnci. Rodinný dům s provozovnou je zastřešen jednoplášťovou plochou střechou s obráceným pořadím vrstev.
Prekursory fázových přechodů v kvantových systémech
Dvořák, Martin ; Cejnar, Pavel (vedoucí práce) ; Novotný, Jiří (oponent)
V této diplomové práci jsou studovány prekurzory kvantových fázových přechodů v konečných mnohočásticových systémech. Hlavní pozornost je věnována mechanismu, jakým se generuje neanalytické chování základního stavu pro určité kritické hodnoty reálných řídících parametrů. Je ukázáno, že neanalytické chování energetických hladin a vlastních stavů je úzce spjato s větvícími body hamiltoniánu, což jsou body v prostoru řídících parametrů rozšířených do komplexního oboru, v nichž dochází ke splynutí alespoň dvou vlastních čísel a příslušných vlastních vektorů. Jsou diskutovány odlišnosti v rozmístění větvících bodů v komplexní rovině řídícího parametru pro případ fázového přechodu prvního a druhého řádu a také vývoj polohy větvících bodů s rostoucím počtem částic.
Osvobození Mělnicka
Dvořák, Martin ; Parkan, František (vedoucí práce) ; Koura, Petr (oponent)
Tato diplomová práce se věnuje Mělnickému regionu v závěru války a rezistenci jeho obyvatelstva. První část je věnovaná mělnickým zahraničním letcům, kteří vstoupili do britské RAF. Většina materiálů k tvorbě této části byla archivního charakteru. Jedná se především o krátké medailonky, které mapují válečné životy letců, kteří z Protektorátu Čechy a Morava odešli. Druhá část se věnuje mělnickému okresu, ve kterém se formoval domácí odboj, který vyvrcholil květnovým povstáním. Práce se věnuje formování prvních odbojových skupin až po zorganizování partyzánské skupiny Národní mstitel, která v regionu působila. Práce se věnuje i sovětským náletům, s krátkou odbočkou náletů již před květnem 1945. Závěrem práce je povstání proti okupační moci, odzbrojení nepřítele v několika obcích a přechod do nové poválečné éry.
Intervenční pohybový program pro redukci dětské obezity
Brožík, Marek ; Bunc, Václav (vedoucí práce) ; Dvořák, Martin (oponent)
Název: Intervenční pohybový program pro redukci dětské obezity Cíle: Cílem této diplomové práce je navrhnout a realizovat intervenční pohybový program pro obézní děti v rámci lázeňského pobytu v Léčebně Dr. L.Filipa, Lázně Poděbrady a ověřit si jeho účinnost na testovaných antropometrických parametrech. Metody: Program probíhal v období od 26.3. -22. 4. 2014. Intervenovaný soubor se skládal z 12 dětí, z toho 6 chlapců a 6 dívek. Skupina se pohybovala ve věku od 10-12 let. Měření antropometrických ukazatelů jsme prováděli přístrojem na základě bioelektrické impedance. Obvod břicha se měřil krejčovským metrem. Výsledky: Intervenční pohybový program měl pozitivní dopad na snížení stupně obezity u dětí. Průměrná hodnota úbytku hmotnosti u intervenované skupiny činila 4,4 kg, průměrná hodnota BMI se snížila o 1,8 kg/m2 , množství tukové tkáně se snížilo o 3,1 %, obvod břicha se snížil o 5,7 cm a aktivní svalová hmota se zvýšila o 1,7 %. Pohybový program se setkal se s kladným ohlasem u dětí a napomohl k vytvoření pozitivnějšího vztahu k pohybové aktivitě. Klíčová slova: dětská obezita, pohybová aktivita, pohybový program, mladší školní věk, hmotnost, BMI, tělesný tuk
Monetary Transmission Mechanism: A Closer Look Inside the Black Box
Dvořák, Martin ; Vácha, Lukáš (vedoucí práce) ; Lypko, Vyacheslav (oponent)
Nedávné hospodářské a finanční otřesy způsobily, že centrální banky po celém světě začaly intenzivně využívat nástroje tzv. nekonvenční měnové politiky. Pojem nekonvenční znamená odklon od tradičních opatření centrálních bank, která spočívají ve změnách úrokových sazeb. Ačkoli jsou tato opatření široce diskutována odbornou i neodbornou veřejností, dosud pro tento nový fenomén nevznikl pevný a ustálený teoretický rámec. Cílem této práce je vytvořit možný rámec pro vytvoření klasifikace těchto politik a popsat způsoby a transmisní kanály, kterými ovlivňuje reálnou ekonomiku. Empirická část práce nahlíží na nekonvenční politiky pomocí VAR a VER modelů vytvořených na makroekonomických měsíčních datech z let 1999 až 2013, která jsou ve své druhé polovině nekonvenčními politikami velmi silně ovlivněna. Poslední část práce se zamýšlí nad možnostmi budoucí využitelnosti těchto politik jako běžného nástroje centrálních bank a popisuje jejich nedostatky a budoucí výzvy. JEL klasifikace: C32, E40, E44, E50, E52, E58, E60 Klíčová slova: Nekonvenční monetární politika, úroková míra, princip oddělení, struktura bilanční politiky, kvantitativní uvolňování, transmisní kanály, model vektorové autoregrese, VEC model E-mail autora: martin.ptice@gmail.com E-mail vedoucího práce: vachal@utia.cas.cz

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 86 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
19 DVOŘÁK, Marek
59 DVOŘÁK, Martin
4 DVOŘÁK, Matěj
7 DVOŘÁK, Miloš
9 DVOŘÁK, Miroslav
1 Dvořák, M.
1 Dvořák, Marcel
19 Dvořák, Marek
1 Dvořák, Marian
59 Dvořák, Martin
4 Dvořák, Matěj
1 Dvořák, Max
1 Dvořák, Michael
23 Dvořák, Michal
13 Dvořák, Milan
3 Dvořák, Miloslav
1 Dvořák, Miloň
7 Dvořák, Miloš
9 Dvořák, Miroslav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.