Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 94 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Hotel Vystrkov
Dvořák, Martin ; Šteffek, Ing Libor (oponent) ; Brzoň, Roman (vedoucí práce)
Diplomová práce řeší projekt novostavby hotelu v obci Vystrkov. Objekt je tvořen třemi nadzemními podlažími. V prvním nadzemním podlaží se nachází restaurace se zázemím pro zaměstnance, hotelová hala s recepcí, zázemí pro vedení hotelu a technické zázemí navrhovaného objektu. Ve druhém nadzemním podlaží se nachází prostory pro wellness a hotelové pokoje s prostory souvisejícími s ubytováním. Ve třetím nadzemním podlaží jsou navrženy pouze hotelové pokoje s prostory souvisejícími s ubytováním. V hotelu je navržen jeden čtyřlůžkový pokoj, tři třílůžkové pokoje a čtrnáct pokojů dvoulůžkových. Konstrukční systém objektu je tvořen kombinací železobetonového skeletu a zděného systému. Objekt je z velké části zastřešen šikmou tříplášťovou střechou, pouze nad zázemím kuchyně a nad prostory wellness je provedena plochá pochozí střecha.
Možnosti ovlivnění vybraných složek tělesné zdatnosti u adolescentů v krátkodobém parkourovém programu
Dvořák, Martin ; Bunc, Václav (vedoucí práce) ; Nosek, Martin (oponent) ; Frömel, Karel (oponent)
SOUHRN Název: Možnosti ovlivnění vybraných složektělesné zdatnosti u adolescentů vkrátkodobémparkourovémprogramu Cíl: Cílemprácebyloposouditvlivparkourovéhotréninkunavybranékomponenty tělesnézdatnosti-tělesnésložení,svalovouzdatnost,aerobnízdatnost,flexibilitu- vkrátkodobémintervenčnímpohybovémprogramu. Metody: Desetitýdenníexperimentálnístudiesezabývalamožnostmivyužitíparkouru kovlivněnízákladníchparametrůtělesnézdatnostiuchlapcůvevěku16±2roky (N=10).Tělesnésloženíbyloanalyzovánometodoubioelektrickéimpedance.Svalová sílaavytrvalostbylyměřenyterénnímitesty.Aerobnívýkonbylměřenpřizátěžovém testunaběhacímkobercivlaboratoři.Úroveňflexibilitybyla měřenatestemhluboký předklonvsedu.Kvyhodnocenívýsledkůbylapoužitajednofaktorováanalýzarozptylu sopakováným měřením(ANOVA).Sílavztahu mezizávisleanezávisleproměnnou byla vyjádřena koeficientem velikosti účinku omega squared(ω2 ).Pearsonova oboustrannákorelacebylavyužitakdeterminacivzájemnýchvztahůmezizjišťovanými parametry. Výsledky: Vdůsledkuparkourovéhointervenčníhoprogramu nebylyzjištěnyžádné signifikantnízměnyvposttestovýchhodnotáchanalýzytělesnéhosložení.Zastoupení tukuvzrostloo0,18%,tukuprostáhmota(FFM)kleslao0,07kgapoměrmezibuněčné avnitrobuněčnéhmoty(ECM/BCM)kleslo0,02.Došloksignifikantnímuzlepšení výkonuvtestuskokdalekýzmístao17,2cm(p<0,001,ω2...
Bytový dům s provozovnou
Provazníková, Patricie ; Dvořák, Martin (oponent) ; Fuciman, Ondřej (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem novostavby bytového domu s provozovnou. Obsahem je projektová dokumentace pro provedení stavby. Objekt se nachází v katastrálním území Náchod a je členěn na provozovnu – maloobchod a obytnou část – dva byty určené pro čtyřčlennou rodinu. Obytná část se nachází ve druhém podlaží. Provozovna má jak samostatný vstup, tak i vstup možný přímo z chodby bytové části a má také oddělené parkování. Bytový dům také disponuje suterénem, kde se nachází sklepní kóje a multifunkční místnost. Objekt je řešen jako samostatně stojící bytový dům se suterénem a třemi nadzemními podlažími. Jedná se o prefabrikovanou stavbu ze systému POROTHERM, suterén je prefamonolitický z tvárnic BEST (ztracené bednění), obdélníkového půdorysu. Celý objekt je zastřešen plochou střechou se sklonem 5 %.
VINAŘSTVÍ LAHOFER DOBŠICE
Nytrová, Bohdana ; Dvořák, Martin (oponent) ; Myslín, Jiří (vedoucí práce) ; Hradil, Dušan (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá novostavbou vinařského domu Vinařství Lahofer v Dobšicích u Znojma vycházející ze studie vypracované v ateliéru AG32. Vinařství mělo obsahovat výrobu a sklady odpovídající výrobní kapacitě až 1 000 000 lahví ročně a veřejněsprávní část určenou k prezentaci vína. Stavební parcela se nachází na východním okraji katastrálního území Dobšic nedaleko obce Suchohrdly. Jedná se o nezastavěnou zemědělskou oblast plnou vinic, orné půdy a zahrad. Základní myšlenka objektu se projevuje především v půdorysném tvaru. Vlnité vinutí objektu do trojúhelníku symbolizuje vinný hrozen či hoblinu, která odkazuje na slavného řezbáře Jana Lahofera, po němž vinařství převzalo své jméno. Vzniklá atria tvoří polouzavřený prostor chráněný před větrem a slouží jako manipulační dvůr výroby, terasa nebo atraktivní vstupní předprostor jednotlivých provozních celků. Objekt je tvořen čtyřmi na sebe navazujícími hmotami o dvou výškách. Ve třech z nich je umístěna výroba, která je řešena v jedné úrovni do kruhu, aby pro vstup i výstup z výroby sloužil jeden manipulační dvůr. Veřejná část objektu se nachází v samostatné hmotě posazené ve svahu o něco výše. Obsahuje převážně prostory pro prezentaci vinařství, restauraci, několik ubytovacích jednotek pro hosty a administrativu. Objekt je navržen z ocelové skeletové konstrukce s předsazenou provětrávanou fasádou a plochou střechou. Jeho mohutnost je zjemněna prosklenými fasádami v atriích a dalšími prosklenými dílci z čirého či mléčného skla, z nichž některé probíhají přes celou výšku stavby.
Rodinný dům
Klimovič, Vojtěch ; Dvořák, Martin (oponent) ; Brukner, Bohuslav (vedoucí práce)
Záměrem bakalářské práce bylo vytvoření prováděcí projektové dokumentace k polyfunkčnímu rodinnému domu v obci Břeclav, ulice Slunečná. Dům je navržen jako polyfunkční dům s veterinární ordinací pro čtyřčlennou rodinu, je samostatně stojící, dvoupodlažní, podsklepený s garáží. Dům je navržen ze systému Ytong s kontaktním zateplením ETICS a spodní stavba tvoří ztracené bednění BEST. Objekt je zastřešen plochou střechou. Součástí projektu je tepelně technické posouzení, akustické posouzení a požárně bezpečnostní řešení.
Bytový dům
Hübner, Daniel ; Dvořák, Martin (oponent) ; Brukner, Bohuslav (vedoucí práce)
Bakalářská práce zpracovává projektovou dokumentaci pro provedení stavby bytového domu situovaného v obci Letohrad. Navržený bytový dům je třípodlažní, se suterénem. Nadzemní podlaží jsou obytná, v suterénu je umístěna hromadná garáž, sklepy a společné prostory obyvatel bytového domu. V každém z nadzemních podlaží je pět bytových jednotek. Svislé nosné konstrukce suterénu jsou navrženy monolitické železobetonové v nadzemních podlažích pak zděné z keramických tvárnic Porotherm. Fasáda je zateplena kontaktním zateplovacím systémem. Vodorovné nosné konstrukce jsou montované ze železobetonových předpjatých stropních panelů Spiroll. Střecha je plochá jednoplášťová.
Dvougenerační rodinný dům
Jaroš, Zdeněk ; Dvořák, Martin (oponent) ; Fuciman, Ondřej (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem novostavby dvougeneračního rodinného domu, který se nachází v katastrálním území obce Lužice u Hodonína. Jedná se o dvoupatrový částečně podsklepený objekt. Možnost parkování je zajištěna na zpevněné ploše na pozemku. Dům je navržen pro dvě čtyřčlenné rodiny. Obvodové konstrukce jsou v nadzemních podlažích tvořeny cihelnými bloky Heluz s kontaktním zateplením. V podzemním podlaží je obvodová konstrukce tvořena pomocí betonových tvárnic ztraceného bednění, které jsou taktéž zatepleny. Stropní konstrukce jsou navrženy z prefabrikovaných stropních panelů Heluz. Objekt je zastřešen sedlovou střechou se sklonem 30°. Bakalářská práce je zpracována ve formě projektové dokumentace pro provedení stavby.
Rodinný dům s provozovnou Moravany u Brna
Bartek, Petr ; Dvořák, Martin (oponent) ; Eliáš, Luboš (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem nadstandardního rodinného domu s provozovnou v Moravanech u Brna na Jižní Moravě. Stavba je dvoupodlažní, částečně podsklepená a zastřešena plochými střechami. Provozovna slouží jako kadeřnictví. Projekt řeší trvalé bydlení pro čtyřčlennou rodinu s možností stání dvou osobních automobilů v garáži, která je propojena s objektem. Nad garáží je plochá střecha s funkcí terasy, nad obytnými částmi jsou ploché střechy s kačírkem. Konstrukční systém je převážně zděný z broušených cihelných tvárnic Porotherm, ale s monolitickými železobetonovými sloupy a stropy. Celý dům je zateplen polystyrenem. Objekt je navržen ve středně svažitém terénu. Součástí návrhu je tepelně technické posouzení, požárně bezpečnostní řešení a posouzení z hlediska akustiky a denního osvětlení. Práce obsahuje výkresovou a dokumentační část a je zpracována ve formě prováděcího projektu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 94 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
19 DVOŘÁK, Marek
61 DVOŘÁK, Martin
4 DVOŘÁK, Matěj
8 DVOŘÁK, Miloš
9 DVOŘÁK, Miroslav
1 Dvořák, M.
1 Dvořák, Marcel
19 Dvořák, Marek
1 Dvořák, Marian
61 Dvořák, Martin
4 Dvořák, Matěj
1 Dvořák, Max
1 Dvořák, Michael
25 Dvořák, Michal
14 Dvořák, Milan
3 Dvořák, Miloslav
1 Dvořák, Miloň
8 Dvořák, Miloš
9 Dvořák, Miroslav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.