Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 7 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Změny v chemickém složení povrchových vod na modelovém povodí Lesní potok v období jarního tání 2009
Navrátil, Tomáš ; Dobešová, Irena ; Rohovec, Jan ; Buchtová, Jana
Předmětem práce bylo vyhodnocení změn chemismu povrchových vod v průběhu jarního tání v experimentálním povodí Lesní potok nacházejícím se v NPR Voděradské bučiny. Při jarním tání došlo k poklesu pH, což společně s vysokým odtokem výrazně ovlivnilo koncentrace řady prvků v povrchové vodě. Jako indikátor podílu vod hlubšího oběhu v odtoku posloužila koncentrace Si a 18O-H2O. Koncentrace hlavního aniontu povrchových vod Lesního potoka, SO42-, v průběhu jarního tání kolísala v závislosti na měnícím se podílu odtávajícího sněhu, půdní vody, srážkových a podzemních vod. Při zvýšené penetraci svrchních organických půdních horizontů vodou z tajícího sněhu a došlo ke zvýšení koncentrací DOC. Koncentrace DOC řídily export Fe tot. Koncentrace Al s DOC nekorelovaly, protože určujícím faktorem je v tomto případě hodnota pH odtékající vody. Koncentrace NO3- se v průběhu jarního zvýšeného odtoku výrazně snižovaly a na konci této episodické události už byly v důsledku rychlého vymývání půdních horizontů koncentrace NO3- minimální.
Atmosférická depozice v okolí Velkolomu Čertovy schody
Špičková, Jitka ; Dobešová, Irena ; Vach, Marek ; Burian, Miloš ; Skřivan, Petr
V letech 1996 až 2003 byly na šesti lokalitách v blízkosti Velkolomu Čertovy schody ( 30 km JV od Prahy) prováděny odběry atmosférické depozice. Vzorky byly analyzovány za účelem zjištění obsahu hlavních iontů (Na+, K+, Mg2+, Ca2+, F-, Cl-, NO3-, HCO3-, SO42-) a stopových prvků (Cu, Mn, Fe, Zn, Pb, Be, As, Sr, Cd, Al, Cr). Látkové toky monitorovaných sloučenin vykazují časovou a prostorovou variabilitu. Nejvýraznějším znakem je silný vliv lokálních emisních zdrojů potvrzený projevy sezónní variability, časovým vývojem a korelační analýzou.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.