Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 48 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Lobbing nestátních neziskových organizací v procesu tvorby zákona o bezplatné právní pomoci
Wünschová, Anna ; Valeš, František (vedoucí práce) ; Deverová, Lenka (oponent)
Diplomová práce sleduje případ lobbingu nestátních neziskových organizací v procesu tvorby zákona o bezplatné právní pomoci. V první části lze nalézt definice lobbingu a jeho aktérů, dále kategorizuje zdroje, techniky a funkce lobbingu. Součástí práce je shrnutí problematických míst zákona o bezplatné právní pomoci, systém jejího poskytování před začátkem lobbingu organizací a organizacemi navrhovaná řešení problému. V kapitole konceptuálního rámce představuje práce některé teorie občanské společnosti hovořící o funkci nestátních neziskových organizací hájit zájmy občanů a modely partnerství občanského sektoru a státu. Ve své výzkumné části práce analyzuje lobbingové neziskových organizací v procesu tvorby zákona o BPP a důvody jeho neúspěšného výsledku.
Transparentnost firemních nadací v České republice
Hoffmannová, Veronika ; Pospíšilová, Tereza (vedoucí práce) ; Deverová, Lenka (oponent)
Tato diplomová práce pojednává o tématu transparentnosti firemních nadací v České republice. Tento aspekt fungování firemních nadací je důležitý zejména pro získání a udržení důvěry veřejnosti a legitimity ve společnosti. Transparentnost je zde definována a následně zkoumána jako zveřejnění a dostupnost informací o nadaci na internetu. Cílem práce je zjistit jaká je úroveň transparentnosti firemních nadací a jak tato úroveň souvisí s vybranými charakteristikami nadací a firem. První teoretická část práce popisuje teoretická východiska firemních nadací a transparentnosti včetně jejích indikátorů a determinant. Druhá empirická část popisuje provedený výzkum, jeho výsledky a závěry. Výzkum je proveden na souboru všech nadací, které mají firemního zakladatele a byly založeny do roku 2014 včetně. Zkoumány byly dva typy transparentnosti; finanční transparentnost a transparentnost související s činností, které byly vytvořeny pomocí vybraných indikátorů. Jako možné determinanty transparentnosti byly zvoleny velikost nadace, stáří nadace, velikost správní rady nadace, zahraniční působení zakladatelské firmy a velikost zakladatelské firmy. K testování hypotéz o vztahu úrovně transparentnosti a jejích možných determinantů byla zvolena korelační analýza a test porovnání nezávislých výběrů. Z výsledků vyplývá...
Spolupráce státu a OOS na programu MEDEVAC
Šindlerová, Markéta ; Valeš, František (vedoucí práce) ; Deverová, Lenka (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá formami spolupráce mezi státem a organizacemi občanské společnosti na programu humanitárních evakuací MEDEVAC během let 2013-2015. Cílem předloženého výzkumu, který je součástí této diplomové práce, je podat ucelený pohled na program MEDEVAC a především nahlédnout na vztah, který vzniká mezi státem realizujícím tento program s OOS, které mu v rámci tohoto programu poskytují své služby a sehrávají tak nezastupitelnou roli. Učinila jsem tak primárně prostřednictvím analýzy rozhovorů s jednotlivými zástupci státních organizací a OOS. V závěru práce jsou shrnuty získané poznatky a zhodnoceny výsledky dosažené během programu.
Občanská participace v kontextu profesionalizovaných OOS z pohledu jejich představitelů
Andruchová, Monika ; Šťovíčková Jantulová, Magdaléna (vedoucí práce) ; Deverová, Lenka (oponent)
Diplomová práce se zabývá zapojováním veřejnosti a občanskou participací v kontextu činností profesionalizovaných organizací občanské společnosti. Práce vychází zejména z teoretických konceptů politické a občanské participace. Na občanskou participaci a zapojování veřejnosti je v práci následně nahlíženo ve smyslu občanských aktivit, které jsou realizovány v nebo prostřednictvím organizací občanské společnosti a zahrnují rozmanité formy, kterými se občané účastní veřejného života, zpravidla bez finanční odměny. V práci jsou dále představeny koncepty profesionalizace, které rámují následnou reflexi o potenciálu a povaze občanské participace a zapojování veřejnosti do činností profesionalizovaných organizací občanské společnosti. Stěžejní částí práce je kvalitativní výzkum, jehož cílem je z pozice představitelů profesionalizovaných organizací popsat a pochopit, jak a proč dochází k zapojování veřejnosti do činností organizací a jaké jsou preferované podoby a bariéry tohoto zapojování a participace. Analýzy dat, získané prostřednictvím hloubkových rozhovorů s představiteli profesionalizovaných organizací občanské společnosti, jsou v závěru diskutovány ve vztahu k výzkumným otázkám a teorietickým východiskům. Klíčová slova Občanská participace, profesionalizace, organizace občanské společnosti, elitismus
Strategie založení sociálního podniku nestátní neziskovou organizací
Bernášková, Kristýna ; Dohnalová, Marie (vedoucí práce) ; Deverová, Lenka (oponent)
Diplomová práce se zabývá možnými strategiemi, které mohou neziskové organizace využít při zakládání sociálního podniku. Tyto strategie byly navrženy na základě různých modelů vztahu neziskové organizace a sociálního podniku, které se liší tím, do jaké míry sociální podnik a nezisková organizace sdílí sociální a ekonomické činnosti. V teoretické části jsou kromě těchto modelů popsány i možné motivace neziskových organizací, které vedou k založení sociálního podniku. V rámci praktické části jsou tyto modely aplikovány na rozhodovací proces neziskové organizace Život 90, z. ú., plánující založení sociálního podniku. U jednotlivých modelů jsou vyhodnoceny jejich výhody a nevýhody z hlediska neziskové organizace. Na základě těchto zjištění byly v závěru zhodnoceny jednotlivé modely a jejich aplikovatelnost u českých neziskových organizací. KLÍČOVÁ SLOVA Sociální podnikání, neziskové organizace, NNO, komercionalizace, hybridizace, případová studie, mezinárodní výzkumná organizace EMES
Transformation of Power and Social Control: The Concept of CSR and Its Market Use
Repická, Barbora ; Navrátil, Jiří (vedoucí práce) ; Deverová, Lenka (oponent)
ANOTÁCIA Teoretická diplomová práca má prostredníctvom diskurzívnej analýzy politických praktík fenoménu spoločenskej zodpovednosti firiem (CSR) ambíciu poukázať na vývoj a premenu moci, mocenských vzťahov a sociálnej kontroly. Jedná sa o fenomény, ku ktorým prispel vo svojom diele mimo iných filozofických mysliteľov najmä teoretik moci, Michel Foucault a následne rozpracoval Nikolas Rose. Keďže moc je sociálne podmienený fenomén, závislí na konkrétnom kontexte, budeme vývoj a premenu moci sledovať práve na koncepte CSR. Koncept CSR nám poskytne rámec pre analýzu moci a pomôže nám zachytiť momenty v praktikách spoločensky zodpovedných firiem, v ktorých sa zrkadlí Foucaultov model vládnutia, koncept moci a vedenia, diskurzívnych a disciplinačných praktík a Roseove koncepty techniky trhu a vznik nového subjektu a subjektivity. Pomocou nich CSR legitimuje ekonomické a tržné praktiky na pozadí spoločenskej a enviromentálnej zodpovednosti. KĽÚČOVÉ SLOVÁ Spoločenská zodpovednosť firiem, mocenské vzťahy, sociálna kontrola, disciplinácia, diskurzívne praktiky, konzumný subjekt, diskurzívna analýza
Formy spolupráce firem a neziskových organizací v rámci CSR strategií vybraných firem
Řehounková, Václava ; Dohnalová, Marie (vedoucí práce) ; Deverová, Lenka (oponent)
V České republice je čím dál větší pozornost věnována společenské odpovědnosti firem. Firmy se stávají členy odborných platforem, kde získávají a prohlubují své znalosti. Nezbytnou součástí CSR je také spolupráce s občanským sektorem. Cílem této práce je poukázat na spolupráci v českém prostředí. Pro mé zkoumání spolupráce využívám typologii autorů Wymera a Samu, kteří poukazují na odlišné způsoby řízení a benefity získané z různých typů spolupráce. Prostřednictvím analýzy dokumentů a dotazníkového šetření mezi firmami zapojenými v odborných platformách tuto typologii srovnávám a zjišťuji rozdíly. Spolupráce navázaná mezi firmami a neziskovými organizacemi se nejvíce odlišuje v případě dohod o využití loga a názvu neziskové organizace, sponzoringu, propagace společného zájmu a firemní filantropie, a to jak větším zapojením neziskového sektoru, tak uvedenými benefity.
Analýza sociálního podniku podle TESSEA: Případová studie Pracovní Sobota s. r. o.
Hrabáková, Štěpánka ; Šťovíčková Jantulová, Magdaléna (vedoucí práce) ; Deverová, Lenka (oponent)
Cílem práce byla analýza sociálního podniku podle kritérií vypracovaných Tematickou sítí pro sociální ekonomiku TESSEA. Analýza sociálního podniku byla realizována pomocí případové studie. Analýzou dokumentů, byly získány informace, o tom, která kritéria sociálního podniku podle TESSEA subjekt naplňuje, nebo nenaplňuje. Dále byly popsány a analyzovány mechanismy, které způsobují nenaplňování těchto kritérií. Tato data byla získána prostřednictvím rozhovorů s reprezentanty vybraného sociálního podniku. Po provedení výzkumu bylo možné konstatovat, že vybraný sociální podnik splňuje kritéria TESSEA pro sociální podniky, a také byly pojmenovány faktory, které dle zástupců podniku ovlivňují fakt, že některá kritéria nejsou organizací naplňována. Mezi tyto hlavní faktory patří nedostatek finančních a časových zdrojů, nedostatečné know-how, legislativní omezení či napodobování ziskových firem.
Působení organizací občanské společnosti v oblasti vzdělávání cizinců: srovnání situace v České republice a v Nizozemsku
Kolafa, Martin ; Moree, Dana (vedoucí práce) ; Deverová, Lenka (oponent)
Tato diplomová práce popisuje činnost organizací občanského sektoru (OOS) v oblasti vzdělávání dětí- cizinců v České republice a v Nizozemsku. Jejím cílem je popsat podmínky pro vzdělávání cizinců v obou zemích a metody a nástroje, které jednotlivé OOS při své práci používají. Nizozemsko je zemí, která má řadu zkušeností s přítomností imigrantů různého původu a s prací s nimi, takže práce holandských OOS může být inspirací pro OOS v České republice, neboť tato země nemá s přítomností imigrantů mnoho zkušeností. V obou zemích byl na základě poznatků získaných z odborné literatury proveden kvalitativní výzkum, jehož základem byly polostrukturované rozhovory s pracovníky OOS, a v případě Nizozemska také s pracovníky dvou holandských škol a s jednou odbornicí na vzdělávání. Dále byly při výzkumu využity informace z webových stránek cílových organizací, a také zkušenosti autora práce s prací dobrovolníka pro jednu ze zkoumaných OOS. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Veřejný ochránce práv ve vztahu k lidskoprávním organizacím
Střižíková, Lenka ; Valeš, František (vedoucí práce) ; Deverová, Lenka (oponent)
Diplomová práce se zabývá spoluprácí lidskoprávních nestátních neziskových organizací a veřejného ochránce práv. Oblast působení a kompetence veřejného ochránce práv se v posledních letech významně rozšířily, což by mohlo být zajímavé a přínosné pro občanský sektor, a to předně pro zmíněné nestátní organizace. Cílem je zjistit, zdali mezi těmito aktéry dochází ke spolupráci, případně v jakých oblastech. Práce vychází z teorie dělby moci a předpokládá, že mezi aktéry bude ochota spolupracovat. Zda tomu tak ve skutečnosti je, bylo zjišťováno formou smíšeného výzkumu, a to nejprve z dotazníkového šetření mezi lidskoprávními organizacemi a následně bližší názory na spolupráci byly získávány z rozhovorů. Výstupem práce je zjištění v jakých konkrétních oblastech spolupráce probíhá, proč ke spolupráci nedochází a kde by se mohly najít styčné body spolupráce.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 48 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.