Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Framing Climate Policies: Discourse Analysis of Carbon Pricing Debates in Canada and Australia
Davidová, Kateřina ; Hornát, Jan (vedoucí práce) ; Fiřtová, Magdalena (oponent)
Framing Climate Policies: Discourse Analysis of Carbon Pricing Debates in Canada and Australia Abstrakt Cílem této práce je provést analýzu a komparaci diskurzů, jež používali Stephen Harper a Tony Abbott během jejich předvolebních kampaní v letech 2008 (Kanada) a 2013 (Austrálie), kde klimatická politika hrála neobvykle důležitou roli. Práce staví na hypotéze, že podle teorie post-materialismu a environmentální Kuznetsovy křivky by tak vyspělé, demokratické země jako je Kanada a Austrálie měly být v čele v boji proti změnám klimatu. Nicméně ve skutečnosti mají jedny z nejhorších výsledků so se týká snižování emisí skleníkových plynů. Oba zkoumaní političtí představitelé veřejně slíbili, že podniknou kroky ke zmírnění dopadu jejich ekonomik na změny klimatu. Avšak když během předvolební kampaně vyvstala otázka zavedení daně z uhlíku, tedy jednoho z nejefektivnějších opatření pro snižování emisí, Harper a Abbott se proti této politice ostře postavili a svým negativním rámováním celé diskuze tuto politiku takřka zdiskreditovali. Tato práce využila kritické diskurzivní analýzy k tomu, aby odkryla typ rámování a dalších diskurzivních strategií, které Harper a Abbott použili ve svých vyjádřeních o dani z uhlíku. Výsledky analýzy ukázaly, že oba představitelé použili všechny typy rámování, které jsou typické pro...
Srovnání aktivní a pasivní ortézy u pacienta s DMO
Davidová, Kateřina ; Černý, Pavel (vedoucí práce) ; Šolc, Zdeněk (oponent)
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Srovnání aktivní a pasivní ortézy u pacienta s DMO Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Vypracovala: Ing. Pavel Černý, Ph.D. Bc. Kateřina Davidová Praha, květen 2016 Abstrakt Název: Srovnání aktivní a pasivní ortézy u pacienta s DMO Cíle: Cílem práce je poskytnout ucelenou formou základní informace k problematice DMO, vzniku, komplikacím, způsobům a možnostem léčby onemocnění a zachytit přínos, využití a typy zdravotních pomůcek. Metoda: Při vypracování práce jsem použila metodu kvalitativního sběru dat z odborných článků, literatury a ústních informací získaných od odborníků, kteří se věnují dané problematice. Výsledek: Účinek dynamické ortézy na pacienta s DMO je efektivnější než účinek statické ortézy. Klíčová slova: dětská mozková obrna, ortotika, dynamická ortéza, Nancy Hilton, spasticita, kompenzace
Soft power v praxi - studie veřejné diplomacie na příkladu Velké Británie v letech 1997-2007
Davidová, Kateřina ; Váška, Jan (vedoucí práce) ; Tomalová, Eliška (oponent)
Bakalářská práce se zabývá problematikou veřejné diplomacie jakožto jednoho z možných nástrojů uplatňování soft power státu. Konkrétně je problematika zkoumána na příkladu vývoje veřejné diplomacie ve Velké Británii mezi lety 1997 až 2007, tedy v době vlády Tonyho Blaira. V práci je nejprve představena teoretická debata ohledně konceptu veřejné diplomacie, možnostech jejího využití pro zahraniční politiku i jejích úskalí. Následně je charakterizován systém fungování veřejné diplomacie ve Velké Británii a hlavní změny, jež proběhly v organizační struktuře během zkoumaného období. Jsou také představeny klíčové britské veřejně-diplomatické instituce; BBC World Service a Britská rada. Nakonec jsou analyzovány konkrétní koncepce a strategie, jež byly v rámci britských veřejně-diplomatických aktivit v letech 1997 až 2007 vytvořeny a použity. Hlavní důraz je kladen především na srovnání koncepcí před a po roce 2001, kdy došlo k nejradikálnějším změnám, a na analyzování příčin těchto změn. Práce došla k závěru, že příčiny ovlivňující tvorbu britské veřejné diplomacie byly vnitřního i vnějšího charakteru, přičemž největší vliv měly jednorázové vnější impulzy.
Podíl vybraných občanských sdružení na péči o rodinu
Davidová, Kateřina ; Strašíková, Blanka (vedoucí práce) ; Mašát, Vladimír (oponent)
V práci jsem se zaměřila na dvě občanská sdružení YMCA - Setkání a Centrum pro rodinu a sociální péči Ostrava. Popsala jsem, jakým způsobem se podílí na péči o rodinu. Rozsah jejich péče začíná u poradenství párům před vstupem do manželství, pokračuje péčí o mladá manželství a přechází v poradenské a vzdělávací aktivity pro manželské páry, které chtějí na svém vztahu pracovat a zdokonalovat ho. Tímto výčet aktivit sdružení nekončí, věnují se také seniorům, rodinám s postiženými dětmi a mnoha dalším oblastem, ve kterých rodina potřebuje podporu.

Viz též: podobná jména autorů
3 DAVIDOVÁ, Klára
1 Davidová, Kristýna
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.