National Repository of Grey Literature 5 records found  Search took 0.00 seconds. 
The care of herbal layer in garden art monuments
Baroš, Adam ; Barošová, Ivana ; Bulíř, Pavel ; Dostálek, Jiří
Metodika komplexně zpracovává velkou část postupů při péči o bylinné patro zejména v objektech památek zahradního umění. Metodika také shrnuje problematiku památkové ochrany bylinného patra, ačkoliv pouze okrajově, přesto se tohoto tématu dotýká s ohledem na její celkové zaměření. Dále metodika obsahuje základní přehled použití bylin v historii v Evropě a na území v ČR, a to z důvodu doplnění a pochopení problematiky managementu bylinného patra v památkách zahradního umění. Výše uvedené pak doplňuje také ryze praktické srovnání finančních nároků na údržbu vybraných složek bylinné vegetace.
Fulltext: Download fulltextPDF
The methodology of evaluation of ornamental plants on a permanent site
Bulíř, Pavel
Metodika řeší problematiku oceňování okrasných rostlin a stanovování výše škody komplexně u všech růstových forem dřevin (stromy, keře, dřevité liány), trvalek, neprodukčních trávníků a živých plotů, stěn a tvarovaných solitér dřevin. Podrobně popisuje postup oceňování jednotlivých skupin okrasných rostlin – od vstupních údajů a jejich použití až po způsoby výpočtu ceny. Uvádí pracovní postup při oceňování škody totální i částečné na okrasných rostlinách a jejich sestavách. Metodika se zabývá i otázkou platnosti a aktualizace zjištěných cen. Obsahuje nezbytné tabulky pro manuální výpočty pomocí směrných cen materiálů a pěstebních nákladů včetně výpočtového schématu. Prezentuje příklady oceňování okrasných rostlin ze všech výše uvedených skupin situovaných na různých lokalitách a stanovištích.
Fulltext: Download fulltextPDF
Výzkum možností aplikace norem DIN 18915-20 (Technologie vegetačních úprav v krajině) do systému norem ČSN
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Průhonice ; Červenka, Jaroslav ; Bulíř, Pavel
Soubor sedmi německých norem DIN 18915-20:2002, které byly přeloženy do češtiny, odborně upraveny a opatřeny národními poznámkami pro podmínky ČR. Tyto návrhy jsou dále technicky upraveny podle pokynů ČSNI Praha tak, aby mohly být po schválení převzaty jako ČSN DIN 1891. tyto normy řeší okruh technologií vegetačních úprav v krajině počítaje v to i sídla. Konkrétně standardizují práce s půdou, rostliny a jejich výsadby, zakládání trávníku, zajišťování terénu biotechnickými metodami, rozvojovou a údržbovou péčí o vegetaci, a také ochranu vegetace a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech.
Revitalizace systémů trvalé vegetace v zemědělské krajině: Revitalizace systému trvalé vegetace
Výzkumný ústav okrasného zahradnictví, Průhonice ; Bulíř, Pavel ; Suchara, Ivan
Práce představuje na úrovni studie řešení revitalizace systému trvalé vegetace v povodí Poráku v okrese Jičín. Území analyzuje z pohledu hospodářského, ekologického a sociálního se zvláštním zřetelem k úloze trvalé vegetace v tvorbě a využití krajiny. Vyvozuje předpoklady pro budoucí funkci a uspořádání zájmového území.

See also: similar author names
1 Bulíř, P.
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.