National Repository of Grey Literature 23 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Metodika a analýza potenciálu biomasy v ČR
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Brandýs nad Labem ; CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Praha ; GALLO PRO s.r.o., Říčany ; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha ; České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická ; Výzkumný ústav okrasného zahradnictví, Průhonice, v.v.i., Průhonice ; Pelichovská, Miluše ; Pešková, Radka ; Strašil, Zdeněk ; Holub, Vojtěch ; Sočuvková, Maria ; Gallo, Petr ; Vašíček, Jiří ; Knápek, Jaroslav ; Faugnerová, Jitka ; Petruchová, Jana ; Kvapil, Jiří ; Jirásková, Lenka ; Vrátný, Filip ; Zeman, Miroslav ; Nikl, Martin ; Kadeřábek, Vladan ; Hána, Jan ; Bureš, Martin ; Táborová, Mária ; Šedivá, Jana ; Weger, Jan ; Suchý, Jiří ; Havlíčková, Kamila
Projekt se věnuje problematice metodiky a analýzy potenciálu biomasy pro ČR s využitím geografického informačního systému TopoL xT7.0. Výpočet potenciálu biomasy v ČR byl proveden pro klasické konvenční plodiny na veškerém zemědělském půdním fondu a pro energetické rostliny na cca 10 % orné půdy a veškeré půdy uvedené do klidu. Pro stanovení potenciálu lesních těžebních zbytků byla vytvořena softwarová aplikace a webová prezentace, která poskytuje informace o ročním potenciálu jehličnaté a listnaté biomasy v atrotunách sušiny. V ekonomické části zprávy bylo vytvořeno sedm modelů výpočtu nákladů na zajištění paliva z ozdobnice, energetické trávy, šťovíku, lesních těžebních zbytků, kukuřice, triticale a TTP.
Rozvoj ekologických funkcí vegetace v sídlech a krajině: Vegetace v interiérech
Výzkumný ústav okrasného zahradnictví, Průhonice ; Šrámek, František ; Dubský, Martin ; Nachlingerová, Věra
Cílem výzkumu bylo zjistit toleranci rostlin k silné intenzitě slunečního záření v létě a nedostatku světla v zimě. Do pokusu byl vybrán soubor rostlin, jejichž teplotní nároky odpovídají podmínkám moderního interiéru.
Metodika a analýza potenciálu biomasy v ČR
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Brandýs nad Labem ; CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Praha ; GALLO PRO s.r.o., Říčany ; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha ; České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická ; Výzkumný ústav okrasného zahradnictví, Průhonice, v.v.i., Průhonice ; Pelichovská, Miluše ; Pešková, Radka ; Strašil, Zdeněk ; Holub, Vojtěch ; Sočuvková, Maria ; Gallo, Petr ; Vašíček, Jiří ; Knápek, Jaroslav ; Faugnerová, Jitka ; Petruchová, Jana ; Kvapil, Jiří ; Jirásková, Lenka ; Vrátný, Filip ; Zeman, Miroslav ; Nikl, Martin ; Kadeřábek, Vladan ; Hána, Jan ; Bureš, Martin ; Táborová, Mária ; Šedivá, Jana ; Weger, Jan ; Suchý, Jiří ; Havlíčková, Kamila
Projekt se věnuje problematice metodiky a analýzy potenciálu biomasy pro ČR s využitím geografického informačního systému TopoL xT7.0. Výpočet potenciálu biomasy v ČR byl proveden pro klasické konvenční plodiny na veškerém zemědělském půdním fondu a pro energetické rostliny na cca 10 % orné půdy a veškeré půdy uvedené do klidu. Pro stanovení potenciálu lesních těžebních zbytků byla vytvořena softwarová aplikace a webová prezentace, která poskytuje informace o ročním potenciálu jehličnaté a listnaté biomasy v atrotunách sušiny. V ekonomické části zprávy bylo vytvořeno sedm modelů výpočtu nákladů na zajištění paliva z ozdobnice, energetické trávy, šťovíku, lesních těžebních zbytků, kukuřice, triticale a TTP. V projektu jsou prezentovány výsledky výpočtu potenciálu biomasy pro dva scénáře alokace zemědělského půdního fondu. První je založen na předpokladu, že veškerý půdní fond je využíván pro zemědělskou produkci a druhý je založen na předpokladu využití cca 10 % rozlohy orné půdy a cca 2 % rozlohy TTP v ČR pro záměrné pěstování energetických plodin.
Ověření účinnosti některých chemických prostředků ke snížení úrovně stresu u mladých výsadeb smrku v podmínkách vybraných imisních holin KRNAPu
Výzkumný ústav okrasného zahradnictví, Průhonice ; Suchara, Ivan
Na imisních holinách u Horní Malé Úpy byly zvoleny dva pokusné bloky s desetiletými výsadbami smrku ve výšce 950 a 1150 m n.m. V každém bloku byly zjištěny půdní charakteristiky v celém profilu kopaných sond (půdní reakce, vodivost výluhu, obsah chloridů, celkový COx, N, zrnitostní složení a obsah těžkých kovů). Byl sledován chod znečištění ovzduší metodou SAM (sírany, dusičnany, chloridy, fluoridy) a paralelně byla sledována celková depozice polutantů. Výsadby smrku byly ošetřeny tabletovým hnojivem a dolomitským vápencem. Úroveň stresu byla sledována pomocí určení aktivity listových peroxidáz a měřením charakteristik fluorescence jehlic smrků. Výsledky vykazují na průkazné zvýšení účinnosti asimilačního aparátu u přihnojovaných smrků. Snížení úrovně stresu nebylo průkazné. Zlepšení výsledků se očekává v následujících letech.
Určení úrovně znečištění významných lesních oblastí ČR kovy pomocí analýzy mechů a lesního humusu
Výzkumný ústav okrasného zahradnictví, Průhonice ; Suchara, Ivan
Byly odebrány a analyzovány vzorky mechu Pleurozium schreberi na 32 lokalitách v ČR. Byla určena úroveň celkové depozice kovů pro modelové lokality s různými stupni znečištění. Obsahy sledovaných kovů v mechu dobře indikují imisní klima dané lokality. Jsou uvedeny výsledky analýz.
Určení úrovně znečištění významných lesních oblastí ČR kovy pomocí analýzy mechů a lesního humusu
Výzkumný ústav okrasného zahradnictví, Průhonice ; Suchara, Ivan
Zpráva podává přehled o úrovni atrmosférické depozice devíti kovů na území Čech. Byly získány údaje o spadu kovů v příhraničních oblastech Polsku. Jsou uvedeny úrovně kontaminace mechu, surového jehličnatého odpadu a lesního humusu těžkými kovy (arzen, kadmium, chrom, měď, železo, nikl, olovo, vanad, zinek).
Úroveň obsahu těžkých kovů v kompostech ve vztahu ke znečištění půdy a odstraněné biomasy z pražské veřejné zeleně
Výzkumný ústav okrasného zahradnictví, Průhonice ; Mikovcová, Ludmila ; Janová, Helena ; Černá, Hana ; Buňatová, Helena ; Suchara, Ivan ; Sucharová, Julie
Zpráva stručně informuje o úrovních znečištění vegetace městských vegetačních ploch a jejich půdních pokryvů, o režimu údržby ploch zeleně a o firmách, které smluvně zajišťují údržbu vegetačních ploch v jednotlivých městských obvodech Prahy. Jsou uvedeny výsledky měření koncentrací arzenu, kadmia, chromu, mědi, niklu, olova, vanadu a zinku, které byly zjištěny ve vzorcích ukládaného listí a v jejich produktech rozkladu na skládkách v různých částech Prahy. Výsledky ukázaly, že při současném způsobu likvidace odpadů z ploch pražské zeleně vznikají samovolným procesem rozkladu substráty, které v 90 % vyšetřovaných vzorků překračují povolené limity pro různé stupně jakosti kompostu. Je navrhováno, aby odpady z pražské zeleně byly ukládány na skládce nebo skládkách s řízenou technologií kompostování jednotlivých odpadů (surovin), s kontrolovanou kvalitou vznikajícího kompostu a užití produktu by mělo být regulováno dle norem.
Hodnocení produkce biomasy jako obnovitelného zdroje energie: Ekonomické nástroje a ekonomické kalkulace pro hodnocení produkce biomasy. Ekonomické hodnocení rychle rostoucích dřevin
Výzkumný ústav okrasného zahradnictví, Průhonice ; Červenka, Jaroslav ; Součková, Helena ; Dubský, Martin
Zpráva poskytuje základní informaci o ekonomických přínosech pěstování rychle rostoucích dřevin i v širších souvislostech (zaměstnanost). Uvádí ekonomické nástroje, které by podpořily pěstování energetických plodin jako alternativního zdroje energie.
Hodnocení produkce biomasy jako obnovitelného zdroje energie: Ekonomické kalkulace a ekonomické hodnocení produkce biomasy. Možnosti použití alternativních komponentů biologického původu pro přípravu pěstebních substrátů
Výzkumný ústav okrasného zahradnictví, Průhonice ; Šrámek, František ; Dubský, Martin
Popis pokusů, které směřují k nalezení vhodné náhrady za rašeliny pro substráty určené k pěstebním účelům. Pro testování alternativních materiálů biologického původu pro přípravu substrátu byly zvoleny různě náročné hrnkové květiny.
Hodnocení produkce biomasy jako obnovitelného zdroje energie: Ekonomické kalkulace a ekonomické hodnocení produkce biomasy. Možnosti použití alternativních komponentů biologického původu pro přípravu pěstebních substrátů
Výzkumný ústav okrasného zahradnictví, Průhonice ; Šrámek, František ; Dubský, Martin
Výsledky pokusů, které směřují k nalezení vhodné náhrady za rašeliny pro substráty určené k pěstebním účelům. Pro testování alternativních materiálů biologického původu pro přípravu substrátu byly zvoleny různě náročné hrnkové květiny.

National Repository of Grey Literature : 23 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.