Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 45 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Dopad výsledků evropských zátěžových testů na tržní ohodnocení bank
Zelenka, Jiří ; Brechler, Josef (vedoucí práce) ; Gutiérrez Chvalkovská, Jana (oponent)
Tato práce se zabývá vztahem mezi výsledky Evropských zátěžových testů 2016 WST) a tržním ohodnocením účastnících se bank, tedy jaký efekt měly výsledky a forma jejich prezentace na investory. První část práce je teoretická a přináší přehled základních informací o zátěžových testech a jejich metodice, dále se zde nachází jak ohlasy, tak i obhajoba WST. Také zde čtenář nalezne alternativní postupy testování bank, využívající metody AQR 2014, CCAR a SRISK, následované přístupů. Druhá část obsahuje přehled stěžejní literatury týkající se zátěžových testů a vlivu zveřejňování jejich výsledků. Třetí část práce se zabývá modelem využívajícím "First Difference" estimátor, který pomocí tří zkoumaných časových úseků analyzuje vliv jednotlivých testovaných faktorů na změny tržních hodnotách bank, které nastaly po zveřejnění výsledků jak EU ostatních testů. Dva modely popisují izolovaný vliv těchto testů po zveřejněních, zatímco poslední model nahlíží na daný časový úsek jako na celek. Výsledky modelů ukazují jen málo signifikantních odhadů, způsobených pravděpodobně Závěrečná kapitola shrnuje získané poznatky doplněné o autorův komentář. Klíčová slova Zátěžové testy, Kapitál, Tržní ohodnocení, EBA, AQR, CCAR, SRISK
Demand and investment for jewellery at the time of economic crisis
Efimenko, Valeria ; Cahlík, Tomáš (vedoucí práce) ; Brechler, Josef (oponent)
The consumer demand defines strategy and tactics of the organization of jewelry manufacture. The demand and its forecasting for short-term and long-term prospect is one of the major problems of marketing for the various organizations and firms. The demand size is influenced by price and non price factors which should be traced accurately on a constant basis by special departments of firms. My research question is how the demand for jewelry changes at the time of economic crisis. In this work a number of the major factors are identified which influence almost all buyers to get the jewelry. The concept of elasticity of demand has a direct bearing on the pricing policy of the companies. Therefore, considerable attention in this work is given to this economic category. In real life it is very difficult to obtain reliable and stable data on factors of cross elasticity to use it for pricing. The analysis carried out shows that price elasticity of jewels in most cases is low. Demand for luxury goods linearly depends on the personal income. The demand research accepts a special urgency in the conditions of the economic crises aggravating the competitive struggle between suppliers of jewelry. The world economic crisis has brought a rise in prices for gold and falling incomes of the population. It has led...
Lagrangeovský disperzní model
Lejdar, Lukáš ; Brechler, Josef (vedoucí práce) ; Bednář, Jan (oponent)
V otázkách ochrany životního prostředí je jedním z velice důležitých aspektů možnost určovat dopady různých zdrojů znečištění ovzduší na kvalitu vzduchu v oblastech více či méně vzdálených od těchto zdrojů. Pro takovéto předpovědi je možné využít fyzikální či matematické modelování. V této práci je vyvinut a představen zástupce jedné z podkategorií počítačových modelů počítajících šíření znečištění v ovzduší - lagrángeovský dispersní model (LDM). Jedná se o model, který byl navržen pro práci uvnitř modelu CLMM - Charles University Large-Eddy Microscale Model, vyvinutého na Katedře fyziky atmosféry MFF UK. Práce se věnuje jak popisu teorie těchto modelů, tak konkrétním technickým řešením využitým při vývoji LDM. Model je validován a následně aplikován na několik případů s rozdílně složitou geometrií zkoumaného problému. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
The Impact of the Macroeconomic Environment on Insurance Companies
Čepeláková, Lenka ; Jakubík, Petr (vedoucí práce) ; Brechler, Josef (oponent)
i Abstrakt: Tato práce posuzuje vliv ekonomických, institucionálních a demografických faktorů na hrubé životní a neživotní pojistné. Dynamická panelová regrese vy- užívající model GMM je aplikována na data z 29 zemí získaná v období mezi roky 2005 a 2013. Výsledky ukazují, že ekonomické a institucionální faktory mají vliv jak na životní, tak na neživotní sektor pojišťoven. Významnost demo- grafických faktorů na růst hrubého pojistného ale není potvrzena. Práce dále testuje hypotézu, zda se makroekonomické faktory ovlivňující sektor pojišťoven pro každou zemi výrazně liší. Hlavním přínosem práce je rozvoj makroekonomické analýzy, která slouží k odhadu různých ekonomických situací ovlivňujících příjmy pojišťoven. Práce zároveň využívá více dostupných dat a testuje více vysvětlujících proměnných než ostatní studie a přispívá tak k akademické literatuře.
DES modelování turbulentního proudění
Benešová, Stanislava ; Brechler, Josef (vedoucí práce) ; Dolejší, Vít (oponent)
Diplomová práce se zabývá studiem hybridních RANS/LES metod pro modelování turbulentního proudění se zaměřením na metodu DES a její modifikace. V teoretické části práce se zaměřujeme na popis turbulentního proudění a klasických metod pro jeho modelování. Dále jsou popsány hybridní RANS/LES metody, jejich princip a kategorie. Nakonec je podrobně popsána metoda DES společně s jejím vylepšením v podobě DDES a IDDES. Praktická část práce se věnuje testování metod DES a DDES na benchmarkových úlohách. Je zde popsán používaný software OpenFOAM a numerické metody použité k diskretizaci rovnic, část je věnována generování výpočetní sítě. Metody DES a DDES jsou testovány na dvou úlohách: obtékání hladké desky s nulovým tlakovým gradientem a proudění v kanále se skokovým rozšířením. Výsledky simulace jsou porovnány s experimentálními daty, důraz byl kladen na dobrou modelaci rychlostního profilu v blízkosti stěny, chování turbulentní viskozity a koeficientu napětí. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
The Impact of Short-term Interest Rate on Stock Prices in the Czech Republic
Michlian, Štefan ; Princ, Michael (vedoucí práce) ; Brechler, Josef (oponent)
Tato práce se zaměřuje na zkoumání vztahu mezi krátkodobou úrokovou mírou a cenami akcií. Hlavní ideou je, že pokud dojde ke snížení úrokových měr, poklesne současná hodnota budoucích příjmů z dividend, což vyústí v pokles poptávky po akciích a tedy i jejich cen. V naší práci aplikujeme GJR-GARCH-t-M model, abychom zkoumali vliv české úrokové míry (14-denní PRIBOR) na index Burzy cenných papírů Praha (PX index). Narozdíl od většiny studií se nám nepodařilo nalézt žádný signifikantní vztah mezi úrokovou sazbou PRIBOR a PX indexem (ani v prvním, ani v druhém momentu). Tento fakt vysvětlujeme neobvyklou skladbou PX indexu se značnou váhou bankovních institucí. Zjistili jsme, že nedávná hospodářská recese signifikantně změnila chování českého burzovního trhu.
Two-stage backtesting of Value-at-Risk models
Matyáš, Jan ; Seidler, Jakub (vedoucí práce) ; Brechler, Josef (oponent)
Bachelor Thesis Two-stage backtesting of Value-at-Risk models Jan Matyáš Abstrakt práce Tato práce se zabývá srovnáváním zvolených Value-at-Risk modelů na základě jejich přesnosti předpovědí. Používáme dvou-úrovňový systém zpětného testování pro nalezení přístupu produkujícího nejvíce robustní odhady. Použitý rámec zpětného testování se skládá z testů nezávislosti, nepodmíněného krytí a podmíněného krytí a následující úrovně testovaní, který využívá ztrátovou funkci umožňující porovnání dvou vybraných modelů z předchozí části. Pro reprezentaci finančních trhů používáme čtyři akciové indexy zastupující jak rozvinuté ekonomiky (DAX, ATX), tak rozvíjející se země (PX, WIG). Modely jsou zkoumány v období mezi lednem 1997 a únorem 2014. Nejlepší výsledky jsme získali pro historickou metodu při 99% intervalu spolehlivosti. Při použití stabilního rozdělení nebo nižšího intervalu spolehlivosti jsme nezískali uspokojivé výsledky. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Wind-tunnel Modelling of Turbulent Flow Inside the Street Canyon
Kellnerová, Radka ; Jaňour, Zbyněk (vedoucí práce) ; Brechler, Josef (oponent) ; Jonáš, Pavel (oponent)
Turbulentní proudění v uličním kaňonu je studováno metodou fyzikálního modelování. Dva typy budov jsou porovnány: domy se sedlovými střechami a s plochými střechami. Každý typ generuje proudění jiné turbulentní kategorie, což má za následek fundamen- tálně odlišné ventilační režimy v kaňonu. Pro nalezení koherentních struktur v proudění a k vyhodnocení jejich dopadu na ventilaci znečištění jsou použity metody jako Kvadran- tová, Fourierova a Waveletová analýza, POD a metody pro detekci jader vírů. Identifiko- vali jsem dvě skupiny koheretních sruktur: velké, kompaktní oblasti "sweep" a "ejection" srovnatelné s velikostí budov a malé víry vznikající ve smykové vrstvě za střechou budovy. POD umožnila extrahovat dominantní, vysoce koherentní módy z proudění a určit relativní příspěvek každého módu k celkové turbulentní energii. Pečlivě jsme prověřili správnost fyzikálního významu těchto módů. Waveletová analýza POD koeficientů pomohla odhalit mechanismy zodpovědné za vznik módů. POD byla aplikována také na pole vorticity. Spo- jitost mezi vorticitou a ostatními metodami pro detekci jader vírů byla stanovena na závěr.
Analýza faktorů ovlivňujících míru podnikání ve státě
Palas, Michal ; Bobková, Božena (vedoucí práce) ; Brechler, Josef (oponent)
Tato práce se zabývá vlivem makroekonomických a institucionálních charakteristik na rozdílnost v míře nově vznikající podnikatelské aktivity mezi jednotlivými státy. Někteří autoři, hledající klíčové determinanty podnikatelské aktivity, argumentují, že makroekonomické a institucionální okolnosti hrají podstatnou roli, a shledávají významný vliv makroekonomických i institucionálních proměnných ve svých modelech. V této práci byla využita data pro 56 zemí z celého světa, zapojených do projektu Global Entrepreneurship Monitor. Údaje z let 2006-2012 jsme analyzovali pomocí panelových ekonometrických modelů. Výsledky naší práce nepotvrdily vliv většiny zařazených proměnných. Jako významný jsme shledali pozitivní efekt míry zavedené podnikatelské aktivity na míru nově vznikající podnikatelské aktivity a slabý negativní efekt minimální výše povinného základního vkladu při založení firmy. Některé naše odhady naznačují také negativní vliv délky trvání insolvencí a negativní efekt výše vládních výdajů v ekonomice. Otestovali jsme také hypotézu, že vztah mezi mírou nové podnikatelské aktivity a hospodářským vývojem charakterizuje U-závislost. Tuto hypotézu jsme potvrdili pouze v modelu bez dalších kontrolních proměnných. V modelu s kontrolními proměnnými jsme tuto hypotézu zamítli. Vliv hospodářského vývoje,...
Mathematical modelling of air-flow in geometrically complicated areas
Fuka, Vladimír ; Brechler, Josef (vedoucí práce) ; Fürst, Jiří (oponent) ; Jaňour, Zbyněk (oponent)
Tato práce prezentuje počítačový model Charles University Large-eddy Microscale Model (CLMM) a příklady jeho využití. Je to numerický model pro výpočty proudění a rozptylu příměsí v mezní vrstvě atmosféry. CLMM řeší Navierovy-Stokesovy rovnice nestlačitelného proudění v Boussinesqově aproximaci a popisuje turbulentní proudění pomocí metody simulace velkých vírů. Dále jsou představeny tři příklady použití modelu. V prvním případě je model použit pro simulaci stabilní mezní vrstvy nad plochým terénem. Druhý příklad ukazuje použití modelu pro řešení proudění stabilně teplotně zvrstveného vzduchu přes překážky. Poslední příklad ukazuje výpočet proudění a rozptylu nebezpečné látky v městské zástavbě. Tato poslední studie byla provedena v rámci akce COST ES1006 a používá soubor experimentů "Michelstadt" pro validaci modelu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 45 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Brechler, J.
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.