Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 13 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vývoj vnímání odkazu druhé světové války ve Švýcarsku
Müller, Joseph ; Matějka, Ondřej (vedoucí práce) ; Bauer, Paul (oponent)
Předmětem diplomové práce je analýza toho, jak oficiální švýcarské instituce pracovaly s odkazem druhé světové války, čímž přispěly k formování kolektivní paměti na druhou světovou válku ve Švýcarsku. Druhá světová válka a především role Švýcarska v ní byla mytizována oficiálními institucemi, jež se až do druhé poloviny devadesátých let snažily udržet pozitivní mínění společnosti o akcích, které podniklo Švýcarsko během druhé světové války. Během válečných a poválečných let došlo ve Švýcarsku za tímto účelem k vytvoření třech hlavních mýtů, okolo kterých bylo vystaveno oficiální vzpomínání na druhou světovou válku - mýtu Réduit Alpin, mýtu neutrality a mýtu Švýcarska, jako země, jež pomáhala uprchlíkům. Mezi hlavní instituce, které během druhé světové války a následně i v poválečných letech ovlivňovaly nejvíce kolektivní paměť ve Švýcarsku, patřila armáda v čele s generálem Henri Guisanem a švýcarská vláda. Diplomová práce analyzuje vývoj vnímání odkazu druhé světové války ve Švýcarsku ve dvou obdobích. Prvním úsekem je období druhé světové války a bezprostředně po ní. Druhým časovým úsekem je období od druhé poloviny devadesátých let, kdy byla ustanovena Mezinárodní komise expertů, jejíž ustanovení znamenalo důležitý milník v debatě o švýcarské roli ve druhé světové válce. I více jak 15 let od...
La Nation Tchèque: konstrukce československého národa ve Francii
Krejčová, Jana ; Matějka, Ondřej (vedoucí práce) ; Bauer, Paul (oponent)
Během první světové války byly zásluhou diplomatické činnosti T. G. Masaryka a jeho spolupracovníků vytvořeny podmínky ke vzniku samostatného československého státu. Důležitou součástí aktivit Československé národní rady v Paříži, jako hlavního orgánu zahraniční akce, byla intenzivní propagandistická činnost. Jejím klíčovým komunikačním kanálem, orientovaným na francouzské publikum, byla revue La Nation Tchèque. Prostřednictvím tematické analýzy a pomocí nástrojů historicko-diskurzivní analýzy si tato práce klade za cíl odhalit v La Nation Tchèque základní argumentační linie, které měly v očích francouzského publika konstruovat představu československého národa. První kapitola zasazuje práci do teoreticko-metodologického rámce, věnuje se problematice pohledů na národ, propagandy jako způsobu politické komunikace a přístupu diskurzivní konstrukce národa. V druhé části práce je stručně popsána revue La Nation Tchèque a její redakční zázemí. Poslední část je věnována výsledkům tematické analýzy, z níž vyplývají tři okruhy. První z nich je zaměřen na pojetí národních dějin, vykreslení charakteru československého národa a sounáležitosti se západoevropskými dějinami. Dominujícím námětem je doba husitská, postava Jana Husa a jeho následovníků. Druhý okruh sdružuje ekonomické argumenty podporující vznik...
Guy Erismann a jeho role v česko-francouzských kulturních vztazích v oblasti hudby
Černovská, Eliška ; Tomalová, Eliška (vedoucí práce) ; Bauer, Paul (oponent)
Diplomová práce "Guy Erismann a jeho role v česko-francouzských kulturních vztazích v oblasti hudby" se zaměřuje na Erismannovu činnost prezentující českou hudbu ve Francii mezi lety 1960-2007. Guy Erismann byl odborníkem na českou hudbu, jenž se ji snažil šířit do povědomí francouzské veřejnosti. Zájem o českou hudbu se ve francouzské společnosti začal objevovat až v 60. letech 20. století. Tato diplomová práce analyzuje, zda, případně jak k šíření povědomí o české hudbě u francouzské veřejnosti přispěla činnost Guy Erismanna. Výzkum využívá biografickou metodologii zaměřující se na osobnost, znalosti, oficiální postavení, osobní kontakty a reputaci Guy Erismanna, tj. na nehmotné prostředky individuálního aktéra v mezinárodních vztazích. Díky své osobnosti dokázal překonávat nedůvěru a politické rozdíly mezi českým a francouzským prostředím, díky čemuž se mu dařilo navázat spolupráci s českými představiteli jak za komunistického, tak demokratického režimu. Pomocí svých rozsáhlých znalostí vydal pět knih o českých skladatelích, které se staly klíčovými prameny o české hudbě dostupné pro francouzskou veřejnost. Erismannova vysoká pozice v Radio France mu umožňovala také zakomponovat neznámé české skladby do hudebního vysílání. Následně kolem sebe vytvořil síť lidí, kteří svými aktivitami propagovali...
Analýza mediální reprezentace prezidentské volby ve Francii 2017 v denících MF Dnes a Právo
Vaníček, Bohumil ; Šafařík, Petr (vedoucí práce) ; Bauer, Paul (oponent)
Volba francouzského prezidenta je vždy celosvětově velmi sledovanou událostí. Francouzský prezident patří k nejvlivnějším evropským státníkům, stabilita Francie se odráží i v dalších částech kontinentu. Pro média je prezidentská volba vděčným tématem, které rozebírají ze všech možných stran. Prezidentská kampaň ve Francii se v roce 2017 vyznačovala silnými výroky a výsledek voleb byl celosvětově očekávanou událostí. Do finálního kola se probojovala Marine Le Penová, předsedkyně Národní fronty. Kontrast její osoby a pozdějšího vítěze centristy Emanuela Macrona, dodal prezidentské kampani speciální náboj. V této bakalářské práci se zabývám otázkou, jak o těchto událostech ve Francii informovaly české deníky MF Dnes a Právo. Zejména v práci sleduji, zda deníky přistoupily k tématu objektivně a nestranně a analyzuji, s jakou prioritou o francouzském tématu informovaly a o jakou konkrétní událost a období se nejvíce zajímaly. V případě tak zásadní události, jakou je volba francouzského prezidenta, se naskytuje otázka, jestli deníky MF Dnes a Právo ve svých článcích neprotěžovaly nebo naopak neopomíjely jednoho z kandidátů. Obě zvolená média mají v České republice odlišné spektrum čtenářů, jedno je politicky zaměřené doprava od středu, druhé naopak doleva. Stěžejní otázku jsem zpracoval pomocí...
Laïcité ve francouzském politickém diskursu v době redakce zákona o oddělení církví a státu a během prezidentských voleb 2017
Vu, Dominik ; Bauer, Paul (vedoucí práce) ; Matějka, Ondřej (oponent)
Ačkoliv byla laïcité, striktní forma státního sekularismu ve Francii, vytvořena zákonem o oddělení státu a církví již roku 1905, hrála klíčovou roli ve francouzských prezidentských volbách v roce 2017. Dnes je Francie státem s největším počtem židů a muslimů v Evropě. V kontextu takto odlišné demografické situace oproti roku 1905 si dnes Francie klade otázku, zda je tento sto let starý princip vyhovující. Autor si však položil otázku, zdali se princip laïcité nemění alespoň významově. Tato bakalářská práce porovnává politický diskurs v době redakce zákona z roku 1905 a během francouzských prezidentských voleb z roku 2017 s cílem zjistit, nakolik současní politici jsou ve svých interpretacích laïcité blízcí idejím a hodnotám zákona z roku 1905. Zároveň práce zkoumá také, zda jsou dnes v debatě o laïcité přítomny názory, které v roce 1905 ustoupily stranou či nové fenomény v debatě ohledně laïcité. Politický diskurs je porovnáván na třech tématech, která jsou společná pro debaty v oba momenty. Výsledky studie ukazují, kteří prezidentští kandidáti byli ve svých interpretacích nejblíže duchu zákona z roku 1905, mapují pohyb odlišných idejí napříč politickým spektrem a objevují nové rozměry tohoto problému.
Zahraniční turismus: fenomén otevírání frankistického Španělska
Patočka, Miroslav ; Tomalová, Eliška (vedoucí práce) ; Bauer, Paul (oponent)
Bakalářská práce se zabývá zahraničním turismem jako významným fenoménem Frankova režimu. Přes jeho měnící se roli napříč režimem, projevující se zejména změnou z propagandistického využívání v prvních letech na rovinu veřejné diplomacie, ho lze považovat za jeden z nástrojů měkké moci. Jako takový byl klíčový nejen pro ekonomický rozvoj, ale zejména otevírání frankistického Španělska. Pro interdisciplinární charakter turismu se tato případová studie zabývá řadou vnitropolitických i mezinárodních oblastí ekonomického, politického i sociálně-kulturního charakteru, na něž musely politiky turismu přímo reagovat. Cílem práce je zkoumat dopady zahraničního turismu a jeho kultivace režimem na změny mezinárodního postavení Španělska za Frankovy éry. Jejím hlavním zaměřením proto bude analýza vývoje politik turismu, spojených s koncepty vizuální propagace a struktury zahraničních turistů během tohoto období. Práce došla k závěru, že úspěšná a rozsáhlá kultivace zahraničního turismu, jedinečná pro Frankův režim, měla významné dopady na legitimizaci diktatury v mezinárodním kontextu. Zahraniční turismus tedy významně přispěl k šíření španělské národní značky, výstupu z izolace a následnému mezinárodnímu přijetí, projevující se kromě vzrůstajícího počtu přijíždějících turistů i v institucionální a ekonomické...
Change of the Presidency of the Council of the EU's role after the Lisbon Treaty on the Example of Hungarian and Polish Presidencies and their Influence in Eastern Partnership
Vavricova, Linda ; Šlosarčík, Ivo (vedoucí práce) ; Bauer, Paul (oponent)
Cílem diplomové práce bylo zjistit, zda rotující předsednictví Rady Evropské unie mohlo i po vstupu Lisabonské smlouvy v platnosti ovlivnit vnější vztahy EU. Práce se zabývala dvěma post-Lisabonskými předsedníctvama-Maďarským předsednictvím Rady EU a Polským předsednictvím Rady EU a jejich vlivem na Východní partnerství. Přes identifikací neformálních rolí (agenda-setter and broker's role) byl zjištěn vliv oboch předsednictví na Východní partnerství. Další faktory jako pověst předsednické země, stabilní domácí politická situace, schopnost vypořádat se s neočekávaným vývojem, byly považovány za důležité předpoklady pro to, aby předsedající země přes uvedené neformální role země mohla ovlivnit své priority.
Analýza přístupů k migraci v televizních debatách o členství Velké Británie v Evropské unii
Wygrysová, Dominika ; Kasáková, Zuzana (vedoucí práce) ; Bauer, Paul (oponent)
Velká Británie se v roce 2016 stala prvním členským státem, který uspořádal referendum o setrvání v Evropské unii, které vzápětí vedlo k rozhodnutí o odchodu z bloku. Ve velmi kontroverzní kampani, která referendu předcházela, dle britských médií dominovala témata ekonomické situace v Unii, imigrace do Velké Británie a postavení země ve světě. Média debatu několikrát označila za špinavou. Neobvyklým a děsivým prvkem kampaně se staly hrozby smrti některým politickým aktérům a samotný atentát na labouristickou poslankyni Jo Coxovou. Vzhledem ke kontextu lze ze tří představených témat považovat za nejvíce kontroverzní téma imigrace, jemuž věnovala pozornost především strana UKIP. Její předseda Nigel Farage se ochotně nechal fotit před dvěma billboardy, z nichž jeden vyobrazoval zástupy uprchlíků čekající na vstup do země a druhý hovořil o možnosti příchodu až milionů Turků. Oba tyto billboardy byly umístěné s cílem vyvolat dojem imigrace jako zdroje hrozby pro britský lid. Předkládaná práce mapuje přístup politických táborů "Leave" a "Remain" k imigraci. Na základě analýzy vlastních transkriptů jedenácti televizních debat popisuje klíčové interpretační repertoáry imigrace, které v debatách zazněly. Zabývá se také pozicemi, které se oba tábory snažily zaujmout a zamýšlí se nad důvody úspěšnosti či...
Občanská integrace přistěhovalců ve Francii v letech 2002-2012.
Simbartlová, Anna ; Tomalová, Eliška (vedoucí práce) ; Bauer, Paul (oponent)
Diplomová práce "Občanská integrace přistěhovalců ve Francii v letech 2002-2012" se zabývá novým integračním modelem občanské integrace, který začaly evropské imigrační země uplatňovat od přelomu tisíciletí. Zajímavostí tohoto modelu je především to, že jej využívají země, jejichž tradiční přístupy k integraci přistěhovalců se až do konce 20. století značně lišily. Cílem práce je zjistit, jaký vykazuje občanská integrace, jakožto nový model integrace přistěhovalců v Evropě, charakter v rámci integračních politik Francie, aplikovaných v letech 2002-2012. Základní hypotéza práce vychází z teorie o návratu asimilace, jejíž autor R. Brubaker tvrdí, že se v integračních politikách (nejen) evropských států navrací asimilační tendence - ovšem ne v původním pojetí asimilace, ale v nové pozměněné koncepci, nacházející se mezi asimilací a multikulturalismem. Závěry teorie tak práce vztahuje na novodobé politiky občanské integrace, jejichž asimilační charakter výzkum ověřuje. Na základě metody vytvořené speciálně pro tento výzkum dokazují výsledky práce, že integrační opatření přijatá ve Francii v letech 2002-2012 vykazují mírný až výrazný asimilační charakter. Tím i potvrzují základní předpoklad práce vycházející z teorie o návratu asimilace. Závěr práce porovnává nový koncept asimilace dle teorie o návratu...
Pozice menšinových a regionálních jazyků v kontextu evropské jazykové politiky
Fátorová, Eliška ; Tomalová, Eliška (vedoucí práce) ; Bauer, Paul (oponent)
Eliška Fátorová Pozice menšinových a regionálních jazyků v kontextu evropské jazykové politiky Abstrakt Diplomová práce se zabývá jazykovou politikou Evropské unie a zkoumá, jakou pozici v této politice zaujímají menšinové a regionální jazyky. Práce v rámci kapitoly o jazykovém plánování představuje dva modely ochrany těchto jazyků a hlavní část výzkumného rámce tvoří teorie jazykového managementu. Cílem práce je ukázat, zda lze v jazykové politice Evropské unie vysledovat prvky této teorie. V první části práce je pojednáno obecně o Evropě a jazycích, je rozebrána jazyková politika EU, jejíž vývoj je rozdělen do tří období. Tato kapitola má za cíl odpovědět na otázku, zda a jak se posunulo směřování jazykové politiky EU v posledních dvaceti letech, k čemuž slouží převážně výzkum Michala Krzyzanowski a Ruth Wodak. Na základě jejich rozboru dokumentů EU týkajících se evropské jazykové politiky lze vysledovat posun směrem k orientaci na konkurenceschopnost EU a zaměstnanost obyvatel, ke které přispívá znalost cizích jazyků. Další část práce se věnuje menšinovým a regionálním jazykům. Je zde představena Evropská charta regionálních a menšinových jazyků, což je sice dokument Rady Evropy stojící mimo struktury EU, ovšem pro tuto problematiku dokument důležitý. Dále práce uvádí, jak se k těmto jazykům staví...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 13 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Bauer, P.
3 Bauer, Patrik
2 Bauer, Pavel
11 Bauer, Petr
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.