Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 44 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Překlad dánských proprií do češtiny
Jelšík, Adam ; Březinová, Helena (vedoucí práce) ; Slouková, Radka (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá analýzou překladatelských řešení při převodu vlastních jmen z dánštiny do češtiny v současných překladech pěti dánských beletristických děl. První část je věnována definici a dělení proprií v české lingvistické teorii a analýze translatologické literatury, která tvoří základní východiska pro analýzu. Těžiště následující části spočívá v kvalitativní a kvantitativní analýze jednotlivých překladatelských řešení ve zkoumných textech. Přeložená propria budou rozdělena dle překladatelských postupů použitých k jejich převodu. Výsledky analýzy budou použity pro nastínění překladatelské tendence při překladu těchto jmen.
Postava ženy v díle Karen Blixenové
Dolejší, Agáta ; Březinová, Helena (vedoucí práce) ; Slouková, Radka (oponent)
Práce se v úvodu zabývá zrodem feminismu v západní společnosti a následně v Dánsku. Dále předkládá feministickou literární teorii a podněty, kterými se teorie zabývá. V druhé části rozebírá práce tři povídky Karen Blixenové a srovnává je s románem Sigrid Undsetové. Na tomto srovnání se snaží poukázat na rozdílnost autorek a na výjimečný pohled Blixenové na problematiku postavení ženy ve společnosti skrze její dílo. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dvornost a ženy ve skandinávské rytířské epice
Ivánková, Markéta ; Březinová, Helena (vedoucí práce) ; Polách, Vladimír (oponent) ; Malaníková, Michaela Antonín (oponent)
Dvornost a ženy ve skandinávské rytířské epice Abstrakt Cílem práce bylo synchronní i diachronní hodnocení genderových rolí ve skandinávské dvorské epice od jejích počátků ve 13. století až do konce 15. století. Právě rozdílná chápání ženy, lásky a dvornosti byla vybrána jako kritéria, na nichž jsou patrná zásadní specifika kontinentální dvorské kultury, kterou měly překlady do skandinávského prostoru vnést. Kromě literárních analýz genderových norem jsme pracovali i s texty pragmatické povahy a zvážili i vybrané artefakty hmotné kultury. Zaměřili jsme se tedy i na širší společenský a kulturně- politický kontext této literatury spolu se společenskými normami a literárními konvencemi ostatních literárních žánrů tehdejší skandinávské literatury. Práce nečerpá pouze z primárních textů a literárněvědných poznatků, ale i z mezioborového výzkumu. Naše analýzy dokládají znejistění a redefinici hranic genderu ve staroseverské literatuře, k níž došlo vlivem překladů rytířské epiky, jež u mužského hrdiny připouštěla dosud nevídanou míru senzitivity a feminní otevřenosti emocí. Do té doby by utrpěla čest i pozice muže, který by se milované ženě kořil tak jako hrdinové rytířských ság nebo kurtoazní lyriky zlomkovitě dochované v Norsku. Právě toto znejistění genderových hranic je v islandských textech 14. a 15. století,...
Archaeological textiles - links between past and present. NESAT XIII
Bravermanová, M. ; Březinová, Helena ; Malcolm-Davies, J.
Proceedings from the international conference NESAT XIII (North European Symposium for Archaeological Textiles).
Archaeological textile research in the Czech Republic
Bravermanová, M. ; Březinová, Helena
The paper is a synoptical summary of scientific research focused on research of archaeological textiles in the Czech Republic. It maps the development of this discipline from the 19th century to present, lists the most important experts involved in the research of the historical development of textile production and its archaeological evidence.
Ekfráze v díle Karen Blixenové
Slouková, Radka ; Humpál, Martin (vedoucí práce) ; Březinová, Helena (oponent) ; Jedličková, Alice (oponent)
Předložená disertační práce se zabývá analýzou ekfrastických pasáží v povídkách dánské spisovatelky Karen Blixenové. Poukazuje přitom na problematiku různého definování ekfráze, přičemž vychází z širšího pojetí tohoto fenoménu, které se opírá o aktuální diskuze z oblasti intermediality. Rozbor spisovatelčiných textů probíhá na dvou úrovních: 1) Pozornost je věnována ekfrastické tematizaci, tedy přenesení obsahových prvků z výtvarného umění do literatury, a to především s ohledem na žánr krajinomalby, portrétu a zátiší. 2) Dále je analyzována i ekfrastické realizace, tedy je zkoumáno praktické využití malířských technik v literárním textu, jako je volba barev či zobrazení světla. Z provedených rozborů vyplynula rozmanitost podob ekfráze v díle Blixenové, ať již se jedná o rozsah, formu či zapojení do textové struktury, nebo o význam konceptu takzvaného piktoriálního modelu v rámci autorčiny poetiky.
Middle and Late Bronze Age Textile Production on the Greek Mainland and in Western Anatolia
Staničová, Jana ; Pavúk, Peter (vedoucí práce) ; Březinová, Helena (oponent)
Táto diplomová práca sa venuje textilnej produkcii v strednej a neskorej dobe bronzovej na gréckej pevnine a v západnej Anatólii. Prvú časť tvorí popis metodológie prístupu k textilnej výrobe v študovanej oblasti. Nasleduje popis a vlastnosti vláken, z ktorých sa tkaniny tkali ako aj technológie akými sa vyrábali. Pojmy súvisiace s textilnou výrobou sa spomínajú na hlinených tabuľkách s lineárnym písmom B, preto sa práca zaoberá ich výkladom ako aj ich porovnaním medzi jednotlivými centrami. Druhá časť analyzuje jednotlivé predmety určené k textilnej výrobe, konkrétne prasleny a tkáčske závažia a to na základe ich tvaru. Nasleduje topografický prehľad najvýznamnejších lokalít, v ktorých sa nástroje na výrobu textilu našli. Lokality s nízkym počtom nálezov sú zaznamenané v tabuľke a sú takisto zahrnuté do máp. Body v prehľade lokalít popisujú lokalitu, počet a typ praslenov, tkáčskych závaží a materiál, z ktorého sú vyrobené. Váha týchto predmetov má vplyv na výslednú niť a tkaninu, tento údaj sa však uvádza len ojedinele. Nazhromaždené informácie sú prevedené do tabuliek, grafov a máp. V poslednej časti s názvom diskusia sa dôraz kladie najmä na spoločné znaky predmetov, ako typ praslenov, tkáčskych závaží a v neposlednom rade ich hmotnosť. Vďaka vytvoreným mapám sledujeme rozšírenie jednotlivých...
Hudba jako stavební a motivický prvek v severských románech: Juloratoriet, Ormens väg på hälleberget, De fortabte spillemænd
Miesslerová, Zuzana ; Březinová, Helena (vedoucí práce) ; Hartlová, Dagmar (oponent)
(česky) Tato diplomová práce se zabývá otázku, jakou roli hraje hudba ve třech vybraných skandinávských hudebních románech Ztracení muzikanti Wiliama Heinesena, Cesty hada na skále Torgnyho Lindgrena a Vánoční oratorium Görana Tunströma. Analýza komplexních intermediálních vztahů mezi jednotlivými literárními díly a hudbou postupuje v souladu se zásadami Feyerabendova metodologického anarchismu induktivně a heuristicky. U všech tří románů nachází strukturální i obsahové literárně-hudební souvislosti, které vykazují různou míru komplexity a vzájemné provázanosti. Struktura Heinesenova románu úzce kopíruje sonátovou formu, struktura Tunströmova románu o něco volněji následuje strukturu Bachova Vánočního oratoria a struktura Lindgrenova románu vytváří prostřednictvím délky kapitol rychlé a pravidelné tempo, které ovšem v klíčovém bodě příběhu kolabuje. Romány obsahují také řadu tematických souvislostí, kdy hudba figuruje jako zdroj radosti nebo naopak předehra ponížení, atribut života nebo naopak prostředek úniku do fantazie, genderová charakteristika spojená buď s mužskými nebo s ženskými postavami, nebo jako základ dalších, složitějších dichotomií. Abstract (in English): The thesis poses a question about the role of music in three selected Scandinavian music novels: Wiliam Heinesen's Lost Musicans,...
Soubor archeologických textilií ze středověkých odpadních vrstev z centra Prahy
Březinová, Helena ; Kohout, D.
Příspěvek přináší shrnující informace o ojedinělém souboru stovek textilních fragmentů pocházejících ze záchranných archeologických výzkumů v centru Prahy, na Novém Městě pražském (ulice Jungmannova, Vodičkova a Školská), které probíhaly v letech 2004-2008. Během výzkumů zde bylo objeveno mocné souvrství organického původu, jenž je pozůstatkem smetiště z období 14. a 15. století, a které přineslo neobyčejně velké množství předmětů z organických materiálů - textilu, dřeva a kůže. Představeny jsou nejzajímavější závěry z průzkumu vlněných a hedvábných textilií, jejichž široké spektrum poskytuje zajímavý pohled na středověkou textilní hmotnou kulturu, prezentovány jsou i výsledky analýz použitých barviv a informace o restaurování a adjustaci tohoto mimořádného souboru.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 44 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
4 BŘEZINOVÁ, Hana
4 Březinová, Hana
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.