Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 26 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Izotopové složení fluid extrahovaných z fluidních inkluzí
Drahota, Jakub ; Žák, Karel (oponent) ; Zachariáš, Jiří (vedoucí práce)
Zlatonosné mineralizace a ložiska zlata v Českém masivu jsou vázané především na středočeskou metalogenetickou zónu. V této diplomové práci byla zkoumána křemenná žilovina z ložisek Mokrsko, Kašperské hory, Jílové u Prahy a Kasejovice, která vznikala z H2O-CO2±CH4±N2 fluid za teplot cca 500-300 řC. Křemen byl mechanicky i chemicky přečištěn a ve vakuové aparatuře pro termální dekrepitaci fluidních inkluzí bylo kryogenně separováno CO2 k následnému stanovení izotopového složení uhlíku. Naměřené hodnoty δ13 C-CO2 leží v rozmezí od -15,7 do -6,5 ‰ PDB. Takto rozsáhlé variace vylučují pouze jediný zdroj uhlíku a pro většinu lokalit lze uvažovat uhlíku ze dvou zdrojů a o jejich mísení. Jako nejpravděpodobnější zdroj se jeví uhlík homogenizované svrchní kůry a uhlík organického původu mobilizovaný při metamorfních procesech.
Autosalon v Jihlavě
Žák, Karel ; Mizerová,, Lenka (oponent) ; Smolka, Radim (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá řešením projektové dokumentace pro novostavbu autosalonu. Navržený objekt je situován na území kraje Vysočina ve městě Jihlava. Autosalon je navržen jako provoz pro prodej automobilů a s ním spojenou administrativu. Budova je dvoupodlažní. Nosné konstrukce jsou monolitický skelet. Objekt je zastřešen jednoplášťovou plochou střechou.
Rodinný dům ve Štokách
Žák, Karel ; Vojta, Martin (oponent) ; Smolka, Radim (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá řešením projektové dokumentace pro rodinný dům. Navržený objekt je situován na území kraje Vysočina v obci Štoky. Rodinný dům je navržen pro 4-5 člennou rodinu jako třípodlažní s jedním podzemním podlažím a dvěma nadzemními. Svislé konstrukce jsou navrženy z vápenopískových tvarovek. Obytná část objektu je zastřešena pultovou střechou, nad garážovým stáním je střecha plochá jednoplášťová.
New localities of coarsely crystalline cryogenic cave carbonates in Slovakia
Orvošová, M. ; Vlček, L. ; Žák, Karel
Three new localities of coarsely crystalline cryogenic cave carbonates (CCCcoarse) have been recently discovered in the Western Carpathians, Slovakia. CCCcoarse are secondary mineral formations in the cave and belong to speleothems. They occur in the form of loose accumulations of calcite crystals and crystal aggregates freely deposited on the bottom of the cavities. Their genesis is interpreted as related to slow karst-water freezing in pools inside the caves, in relation to the existence of a permafrost zone during Quaternary glacials. The newly discovered CCCcoarse localities in Četníkova svadba Cave, Demänovská j. mieru Cave and Zlomísk Cave are characterized by description and photodocumentation of the present crystal forms, by preliminary C and O isotope data, and by their U-series ages. The ages of the cryogenic crystals are in the range between 47 and 12 ka BP, corresponding to the latter half of the Last Glacial. Any new locality of CCCcoarse formed during the Last Glacial represents an important source of information about paleoclimatic conditions of adjacent areas. The U-series ages of the new localities support the earlier conclusion that the formation of CCCcoarse is related to transitions from cold to warm climate periods within the Last Glacial.
Na Javorce Cave - a new discovery in the Bohemian Karst (Czech Republic): unique example of relationships between hydrothermal and common karstification.
Dragoun, J. ; Žák, Karel ; Vejlupek, J. ; Filippi, Michal ; Novotný, J. ; Dobeš, J.
The Na Javorce Cave is located in the Bohemian Karst, Czech Republic, about 25 km SW of Prague. The cave was formed in vertically dipping layers of Lower Devonian limestone; it is 1,723 m long and 129 m deep, of which 9 m is permanently flooded. The cave is polygenetic, with several clearly separable evolutionary stages. Cavities discovered to date were mostly formed along the tectonic structures of two main systems. One of these systems is represented by vertical faults of generally N-S strike, which are frequently accompanied by vein hydrothermal calcite with crystal cavities. The second fault system is represented by moderately inclined west-dipping faults. Smaller tube-like passages of phreatic morphology connect the larger cavities. The fluid inclusion data obtained for calcite developed along both fault systems in combination with C and O stable isotope studies indicate that the hydrothermal calcite was deposited from moderately NaCl-type basinal fluids (0.5 to 8.7 wt. % NaCl equ
Srážko-odtokové a korytotvorné procesy v povodí toků
HYDRO-TECH, Praha ; České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Katedra hydrauliky a hydrologie, Praha ; Hošková, Dagmar ; Manda, Jaroslav ; Formánek, Adam ; Mrkvičková, Magdalena ; Divišová, Eva ; Roučková, Soňa ; Mandičák, Jan ; Hejduk, Jan ; Salaj, Martin ; Veiglová, Lenka ; Schröffel, Jan ; Žák, Karel ; Matoušek, Václav ; Havlík, Aleš
Předkládaná zpráva přináší souhrn výsledků řešení projektu. Výzkum srážko-odtokového procesu. Výzkum se soustředil na dva hlavní problémy: na proměny součinitele přímého odtoku v závislosti na délce trvání deště a nasycenosti povodí a na hlubší poznání účinku inundačního území na průběh povodně. K řešení se využívá dat z povodňových situací v srpnu 2002, ale také dat z povodně 1997 a povodně v roce 2006. Vliv koryta na velikost a průběh povodně a stabilitu koryta. Vliv koryta na průběh a velikost povodně je dokládán na konkrétním příkladě, a to povodí potoka Dubanka nad obcí Rozhovice. Na tomto potoce proběhla 30. 5. 2005 povodeň a ve zprávě se využívá poznatků získaných z této povodně. Návod, jak tlumit povodně revitalizací vodních toků a inundačních území. Kdy řešit ochranu před povodněmi revitalizací toku a jak postupovat při navrhování revitalizací. Zásady a postupy pro navrhování a posuzování koryt toků v územích s velkým sklonem. Koryta vodních toků z pohledů splaveninového režimu. Kromě teoretického rozboru problematiky je na příkladu vybraných úseků Berounky a Tyry ukázána rozdílnost charakteru toků v Českém masivu a v Beskydech právě z pohledu splaveninového režimu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 26 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.