Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 7 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Kvalita edukace v péči o novorozence na neonatologickém pracovišti.
Saxlová, Jaroslava ; Holmerová, Iva (vedoucí práce) ; Šulcová, Eva (oponent)
Tématem práce je kvalita edukace v péči o novorozence na neonatologickém pracovišti Diplomová práce má dvě časti. V teoretické časti práce jsou vysvětleny pojmy edukace, edukační proces, kvalita peče, postaveni sestry v systému kvality peče, problematika nezralých novorozenců, jejich potřeby, problematika maminek po porodu, rodina nemocného dítěte, podpora rodičů. Praktická část popisuje realizaci výzkumného planu. V práci je použita kvalitativní metoda a polostrukturované rozhovory u čtyř matek, které se výzkumu účastnily. Krok za krokem je popsaná příprava, metodika a postup rozhovorů. V neposlední řadě jsou zde uvedeny otázky výzkumníka a odpovědi maminek. Získané výsledky rozhovorů byly zhodnoceny a byly navrženy možnosti řešeni zjištěných nedostatků. Problémy, které z výzkumu vyplynuly se tykaly organizačně-provozních záležitosti, a nedostatečnou komunikaci mezi sestrami a matkami cizinkami.
Role pisatele ve vybraných autotematických románech
Šulcová, Eva ; Peterka, Josef (vedoucí práce) ; Kubíček, Tomáš (oponent)
Role pisatele ve vybraných autotematických románech Bc. Eva Šulcová Abstrakt Diplomová práce se zabývá žánrem autotematického románu. Jejím cílem je poznat různé vnitřní motivace užití autotematické techniky a popsat roli pisatele. V první části jsou shrnuty teoretické poznatky o tomto žánru a formulovány charakteristické znaky autotematického románu (zdůrazněná zprostředkovanost vyprávění, reflexe kreativního aktu, osobnost pisatele, problematizovaný vztah reality a fikce), které byly dokázány na příkladu románu Penězokazi Andrého Gida. Druhou částí je interpretace tří autotematických románů směřující k analýze subjektu pisatele a popisu funkce autotematičnosti vzhledem k smyslu díla. Pro Gida je autotematičnost prostředkem k zobrazení rozporu skutečnosti a klamu, čímž odhaluje a odsuzuje společenskou přetvářku. Ke znázornění polarity i prolínání fikce a skutečnosti užil autotematického žánru také Řezáč ve svém Rozhraní, aby se na tomto pozadí mohl odehrát příběh o hledání vlastní identity a pravdy prostřednictvím umění. Čapkovi dovoluje autotematičnost víceperspektivní zpracování syžetu, které má být metaforou rozdílných noetických principů. A pro Kantůrkovou je autotematický román žánrem poskytujícím tvůrčí svobodu a možnost tematizovat tvorbu, která je pro ni aktem záchrany. Pisatel, který zpravidla...
Návrh interních postupů v bance k prevenci legalizace výnosů z trestné činnost
Šulcová, Eva ; JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D (oponent) ; Zeman, Václav (vedoucí práce)
Bakalářská práce se věnuje problematice legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v kontextu poskytování bankovních služeb v právním prostředí České republiky. Z povinností vyplývajících pro banky z právních předpisů se práce zaměřuje na problematiku tzv. rizikových klientů a na otázku politicky exponovaných osob a specifického přístupu banky k nim.

Viz též: podobná jména autorů
2 Šulcová, Eva, psychologie
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.