Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 135 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Hodnocení veřejných zakázek - právní úprava a praxe
Švorcová, Nikola ; Štěpánek, Petr (vedoucí práce) ; Levý, Jan (oponent)
Cílem této bakalářské práce je zkoumání procesu hodnocení veřejných zakázek, zejména analýza hodnotících kritérií v rámci zvoleného období. V teoretické části jsou objasněny základní pojmy z oblasti veřejných zakázek. Praktická část je zaměřena na hodnotící kritéria, jejich četnost, výskyt a možné změny s přijetím nového zákona.
Problematika veřejných zakázek z pohledu obce
Čapková, Barbora ; Štěpánek, Petr (vedoucí práce) ; Sedláčková, Miroslava (oponent)
Předmětem diplomové práce Problematika veřejných zakázek z pohledu obce je analýza procesu zadávání veřejných zakázek veřejnými zadavateli, především malými obcemi a městy. Součástí práce je analýza současné platné právní úpravy s ohledem na změny v systému zadávání veřejných zakázek, které do něj nová právní úprava vnesla po 1. 10. 2016. V diplomové práci se dále věnuji identifikaci problémů vznikajících na malých městech a obcích v průběhu zadávání veřejných zakázek a uvádím, jak je nová legislativa řeší či neřeší.
Komparace zadávání zakázek v režimu zákona a podle vybraných metodik a pravidel pro zakázky spolufinancované z ESI fondů
Doležel, Radek ; Štěpánek, Petr (vedoucí práce) ; Černý, Pavel (oponent)
Cílem této bakalářské práce je srovnání postupů při zadávání veřejných zakázek podle zákona o zadávání veřejných zakázek a postupů při zadávání zakázek, které jsou zadávány podle metodických pokynů dvou vybraných operačních programů. První část práce se věnuje pojmům souvisejícím se zadáváním veřejných zakázek a jejich vymezení zákonem a jednotlivými metodickými pokyny. Ve druhé a třetí části je pozornost věnována postupům při zadávání veřejných zakázek, které vychází z metodických pokynů a srovnání těchto postupů se zákonem a mezi sebou navzájem. V poslední části jsou uvedeny a vyhodnoceny závěry, ke kterým autor při zpracování této bakalářské práce došel.
Participace občanů na veřejné správě obce Oldřichov
Klement, Petr ; Kačírková, Eliška (vedoucí práce) ; Štěpánek, Petr (oponent)
Cílem této bakalářské práce je seznámit čtenáře s problematikou veřejné správy a samosprávy v České republice, konkrétněji pak s oblastí participace obyvatel obcí na jejich samosprávě. V první kapitole si práce klade za cíl definovat základní pojmy týkající se veřejné správy a specifikovat právní zakotvení a související legislativu. V druhé a třetí kapitole budou podrobněji rozebrány termíny týkající se samosprávy, obce a možnosti politické a občanské účasti občanů obce na její samosprávě. Čtenáři by měly být vysvětleny způsoby, kterými se obyvatelé mohou podílet na fungování obce, ať už aktivní, nebo pasivní formou, objasněno právní zakotvení těchto způsobů a jejich význam v procesu místní samosprávy. V rámci případové studie, jež tvoří čtvrtou kapitolu bakalářské práce, si pak práce klade za cíl ukázat, jak jsou výše zmíněné způsoby aktivní a pasivní participace občanů na řízení obce využívány v konkrétní oblasti obce Oldřichov u Písku. Kromě toho je záměrem této bakalářské práce tento výsledek interpretovat a pokusit se určit jeho příčiny.
Projekt uniformy v retailingovém řetězci
Teršová, Anna ; Postler, Milan (vedoucí práce) ; Štěpánek, Petr (oponent)
Diplomová práce se zabývá analýzou projektu uniformy v retailingovém řetězci. Role firemních uniforem a jejich soulad s firemní identitou je často podceňovanou součástí firemní strategie. Práce vysvětluje tuto roli a v praktické části nabízí reálný postup při změně firemního dress code. Cílem práce je analýza projektu výměny uniforem v retailingovém řetězci. Analýza jeho jednotlivých částí, zhodnocení daného postupu a návrh doporučení. Přínosem práce je zpracování postupu pro výměnu uniforem, zasazení do konkrétních reálných podmínek a analýza jeho jednotlivých částí.
Lobbing jako nástroj k utváření evropské legislativy: případ zákazu testování kosmetiky na zvířatech
Krhlová, Martina ; Vymětal, Petr (vedoucí práce) ; Štěpánek, Petr (oponent)
Tato diplomová práce pohlíží na lobbing jako na jeden z nástrojů k utváření evropské legislativy. Lobbisté jsou často chápáni jako nositelé cenných informací, díky nimž se k zákonodárným činitelům dostávají odborné názory a stanoviska přímo z odvětví. Lobbisté tedy mohou přispívat značnou mírou ke tvorbě politik a ke zkvalitnění evropské legislativy, která odpovídá potřebám zainteresovaných skupin. Hlavním cílem práce je zjistit, jakým způsobem a v jakých fázích se zájmové skupiny podílejí a zasahují do tvorby evropské legislativy, a v jakých přístupových bodech mají možnost vstoupit do legislativního procesu. Pro názornost je tento výzkum aplikován na konkrétní případ lobbingu v rámci problematiky testování kosmetiky na zvířatech, který značně ovlivnil právní úpravu dané oblasti.
Transformation of Logic Programs
Vyskočil, Jiří ; Štěpánek, Petr (vedoucí práce) ; Vomlelová, Marta (oponent) ; Mařík, Radek (oponent)
This paper is a contribution to improving computational e fficiency of de nite Prolog programs using Unfold/Fold (U/F) strategy with homeomorphic embedding as a control heuristic. Unfold/Fold strategy is an alternative to so called conjunctive partial deduction (CPD). The ECCE system is one of the best system for program transformations based on CPD. In this thesis is presented a new fully automated system of program transformations based on U/F strategy. The experimental results, namely CPU times, the number of inferences, and the size of the transformed programs are included. These results are compared to the ECCE system and indicate that in many cases both systems have produced programs with similar or complementary e fficiency. Moreover, a new method based on a simple combination of both systems is presented. This combination represents, to our best knowledge, the most effective transformation program for normal logic programs. In most cases, the combination signi cantly exceeds both the Unfold/Fold algorithm presented here and the results of the ECCE system. The experimental results with a complete comparison among these algorithms are included.
Magnetic circular dichroism and aromatic compounds
Štěpánek, Petr ; Bouř, Petr (vedoucí práce) ; Matějka, Pavel (oponent) ; Srnec, Martin (oponent)
Název práce: Magnetický cirkulární dichroismus a aromatické sloučeniny Autor: Petr Štěpánek Katedra/Ústav: Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. Vedoucí disertační práce: prof. RNDr. Petr Bouř, DSc., Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. Abstrakt: Práce představuje sérii studií zabývajících se magnetickým cirkulárním dichroismem (MCD), spektroskopickou metodou, u které v posledních letech došlo k intenzívnímu teoretickému rozvoji. Díky vývoji kvantově-chemických pro- gramů se otevírají nové možnosti výpočtů a interpretace MCD spekter větších a různorodějších molekul než bylo doposud možné. V představovaných studiích jsme využili nově vyvinutých výpočetních prostředků k rozšíření možných aplikací MCD a představujeme zde MCD například jako metodu pro získání informace o struktuře fullerenů. Dále jsme studovali vliv konformace a implicitního a explic- itního rozpouštědla na MCD spektra aromatických amino kyselin s pomocí nově implementovaného alternativního výpočetního postupu využívajícího sčítání přes excitované stavy. Představujeme také teoretické předpovědi spekter nukleárního spinově-indukovaného cirkulárního dichroismu coby nové strukturně-analytické metody....
Responsive and non-responsive soft matter nanomedicines for biomedical applications
Jäger, Eliézer ; Štěpánek, Petr (vedoucí práce) ; Sedláková, Zdeňka (oponent) ; Poučková, Pavla (oponent)
Souhrn Dizertace představuje možná biolékařská použití samoasociovaných polymerních systémů a jejich potenciál v rozvíjejícím se oboru nanomedicíny. Nanomedicína zahrnuje přípravu a vývoj diagnostických a terapeutických systémů v nanoměřítku, například nanorobotů, nanobiosensorů, nanočástic pro prevenci, diagnósu a léčbu celé řady onemocnění. Cílem nanomedicíny je zkvalitnění života pacientů. V nanomedicíně lze použít obrovské množství různých nanomateriálů. V dizertaci se zaměřujeme na aktuální pokroky v přípravě polymerních nanoléčiv zaměřených na zvýšení účinnosti léčby a diagnostiky nádorových onemocnění. Zvláštní pozornost bude věnována liposomům, konjugátům polymer-léčivo, polymerním micelám a biodegradovatelným nanočásticím s inkorporovaným léčivem. Zdůrazněny budou nové přístupy k překonání hlavních poblémů oboru a uveden krátký přehled přípravků, které jsou ve fázi klinických zkoušek, případně které jsou již používány v terapeutické praxi. Se znalostí bariér pro akumulaci nanočástic v nádoru způsobených fyziologicky nebo typem polymerního nosiče jsme syntetizovali micely blokových kopolymerů a biodegradovatelné nanočástice s inkorporovaným léčivem. Systémy reagující a nereagující na změny vnějšího prostředí byly dále charakterizovány a byla stanovena jejich in vitro a in vivo chemoterapeutická účinnost.
Aliphatic polyester-based nanoparticles as drug delivery systems
Jäger, Alessandro ; Štěpánek, Petr (vedoucí práce) ; Sedláček, Jan (oponent) ; Sikora, Antonín (oponent)
3 SOUHRN Nanočástice vytvořené z biodegradovatelných polymerů jsou považovány za jeden z nejslibnějších systémů pro transport léčiv při biolékařských aplikacích. Tato disertační práce je proto zaměřena na syntézu a charakterizaci nových biodegradovatelných alifatických kopolyesterů PBS/PBDL (poly(butylen sukcinát-co-butylen dilinoleát) pro cílenou dopravu léčiv. Tyto polymery byly použity pro přípravu sférických nanočástic (poloměr < 60 nm) s úzkou distribucí rozměrů pomocí jednokrokové metody nanoprecipitace bez přítomnosti povrchově aktivních látek. Rozměr vytvořených polymerních nanočástic bylo možno řídit v požadovaném rozsahu volbou koncentrace polymeru, výběrem organického rozpouštědla, použitím směsi organických rozpouštědel nebo nastavením teploty a iontové síly. Optimalizací těchto parametrů bylo možno připravit nanočástice s rozměry menšími než 100 nm, výhodou tohoto postupu je možnost přípravy ve velkých množstvích. Struktura nanočástic byla podrobně charakterizována rozptylovými technikami a transmisní elektronovou mikroskopií. Kombinace statického a dynamického rozptylu světla ukázala, že nanočástice jsou porézní a tedy jejich interní struktura není kompaktní. Zachycení vody v pórech nanočástice zajišťuje na jedné straně jejich stabilitu, na druhé straně umožňuje rychlou degradaci, která byla...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 135 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Štěpánek, P.
1 Štěpánek, Pavel
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.