Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 119 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Polimeric nanoparticles stabilised by surfactants
Pánek, Jiří ; Štěpánek, Petr (vedoucí práce) ; Pleštil, Josef (oponent) ; Sedlák, Marián (oponent)
Polymeric nanoparticles stabilised by surfactants Doctoral Thesis Abstract Jiří Pánek Supervisor: RNDr. Petr Štěpánek, DrSc. PRAGUE 2010 CHARLES UNIVERSITY IN PRAGUE Faculty of Science Department of Physical and Macromolecular Chemistry INSTITUTE OF MACROMOLECULAR CHEMISTRY AS CR, v. v. i. Department of Supramolecular Polymer Systems Polymerní nanočástice stabilizované surfaktanty Souhrn disertační práce Jiří Pánek Školitel: RNDr. Petr Štěpánek, DrSc. PRAHA 2010 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta Katedra fyzikální a makromolekulární chemie ÚSTAV MAKROMOLEKULÁRNÍ CHEMIE AV ČR, v. v. i. Oddělení nadmolekulárních polymerních soustav 14 15 ÚVOD V současnosti se nanotechnologie stává hybnou silou vývoje nových materiálů, jak v oblasti materiálové vědy tak v biomedicínckých aplikacích. Nanomateriály mohou být konstruovány "seshora" , tj. vytvářením nových struktur v již existujících materiálech, nebo "zespodu", tedy spontánním uspořádáváním stavebních kamenů na molekulární úrovni s využitím různých fyzikálně chemických interakcí. Pro konstrukci spontánně uspořádaných nanomateriálů jsou vhodnými stavebními kameny polymery a kopolymery, protože umožňují velké množství kombinací základních jednotek a jejich vzájemných interakcí. Cíle mé disertace sledují současný vývoj a jsou orientovány na přípravu...
Synthesis and self-assembly of amphiphilic functional block and graft copolymers
Gromadzki, Daniel ; Štěpánek, Petr (vedoucí práce) ; Tuzar, Zdeněk (oponent) ; El Fray, Miroslawa (oponent)
Dizertačnípráce reprezentuje 7 publikací v mezinárodních časopisech, kteréjsou opatřeny rozsáhlým úvodem a diskusí výsledků prezentovaných v techto pracích. Zvláštní důrazbyl věnován blokovým kopolymerům, zejména diblokovým ionomerům, ..block. random'' kopolymerům, a blokovým kopolymerům s nelineární architekturou a roubovarrým kopolymerům. Hlavní výsledky získanév rámci této dizertace jsou: (1) objasnění někteých vztahů mezi struk1urou a vlastnostmi v ionomemích diblokových kopolymerech. Polystyrenový blok hydrofobního diblokového kopolymeru byl sulfonován do různéhostupně a následně byly popsany vlastnosti polymeru v roztoku a v tavenině rozptylovými a mikoskpiclc'ými technikami. Maloúhlovým rosptylem X.paprsků bylo zjištěno, Že charakteristická vzdálenost d vývořené lamelární struktury se po sulfonaci zmenšila z původníhodnoty d = 66 nm na d : 43 nm pro vzorek s nejvyššímstupněm sulfonace. Technikami dynamického rozptylu světla a mikroskopie atomárních sil jsme ukiua|| Že shluky tvořené více sulfonovanými segmenty řetězce se zachovávají i v tavenině. (2) Popsaní mikofazové separace v dvojblokových kopolymerech typu A-á.(A.co.B) a vyhodnocení vlivu polydisperzity na rozměry mikrodomén. Ukazali jsme, žedvojblokové kopolymery A-á-(A-co-B) se z termodynamického hlediska chovají jako klasické...
Molekulárně-dynamické simulace komplexů sestávajících z nukleových kyselin a proteinů
Šmít, Daniel ; Barvík, Ivan (vedoucí práce) ; Štěpánek, Petr (oponent)
Na/ev pracc: Molekularne-dynamicke simulace komplcxu sestavajicich z nukleovyeh kyselin a proleinu Autor: Daniel Snu't Katedra (ustav): Fy/ikalni ustav UK Vedouci hukalafskc prace: RNDr. Ivan Barvik. Ph.D. e-mail vedoueiho: iharvikiY/'karlov.mff.euni.c/ Abstrakt: Prace od /akladu se/namujc s biochemickymi principy. struklurou nukleovych kysclin a aminokyselin, stavbou proleinu a mechanismem jejich synte/y. /vlastni zfetel jc kladen na /pusoby replikacc nukleovych kysclin ruznyeh viru a na mo/nosli lerapie zalozene na interferenci s toulo replikaci. Dale jsou nastmeny i jine moderni melody lerapie spoci'vajici v modulaci imunity ei vyu/ili RNA interference. Struklura viru IICV je podrobne popsana. Replikacni en7\'in viru. IK'V RNA depcndenlni KNA polymcra/a, je podrt>bne popsan spolu s pfedpokladunym prubehcm jelut iniciace a poKmeracni akiiviiy. Dale jsou popsans /aklady molekularne dynamickych (Ml)) simulaci. ktere jsou v ranici bakalafske prace denionstrovany na jednoduchem modelovem systemu argonoveho clusteru. V druhe polovinc prace jsou provedeny MD simulace inhihice IK'V RclRp prostrednictvim lalek PMIXi, PMPG a IIPMPG. Struklura a stabilita komplexu je dctailnc analy/ovana na atomarni urovni. Klicova slova: molekularni dynamika. nuklcove kyseliny, IICV. IIPMIJ(j Title: Molecular dynamics simulations...
Brankář ve výuce florbalu v rámci školní tělesné výchovy na středních školách
Štěpánek, Petr ; Mojžíš, Otakar (oponent) ; Pokorný, Ladislav (vedoucí práce)
Cílem mé diplomové práce je z j i s t i t rozsah, obsah, a formy výuky hry brankáře ve florbale v rámci tělesné výchovy na středních školách S t ř e d o č e s k é h o kraje. Porovnat materiální a prostorové vybavení těchto škol a metody výuky hry brankaře na těchto školách. Zpracovat návrh metodiky výuky hry brankaře ve f l o r b a l e , ověřit j e j na vybrané škole.
Data and Ontologies
Kotowski, Jakub ; Vojtáš, Peter (oponent) ; Štěpánek, Petr (vedoucí práce)
V centru sémantického webu stojí pojem ontologie. Ačkoliv jsou ontologie zkoumány už od dob Aristotela, stále toho zbýva mnoho k prozkoumání. Existuje velké množství úvodních textů do sémantického webu a jeho technologií, ale křivka osvojování znalostí je stále velmi strmá a vývojáři musí hledat odpovědi na otázky, které jsou často středem současného výzkumu. Člověk často narazí na mnoho z těchto problémů hned při prvním kroku na cestě k sémantické webové aplikaci, a totiž při vytváření ontologie. V této práci poukazuji na některé z problémů, se kterými jsem se sám setkal při práci na ontologii pro webové stranky firmy Sun Microsystems. Podávám přehled současného výzkumu týkajícího se těchto problémů a navrhuji odpovídající řešení. Zvláště se pak zaměřuji na analýzu pojmu role a navrhuji vylepšení jedné normalizační techniky, díky kterému je pak možné se vyhnout některým problémům spojeným s modelováním rolí. Dále také prezentuji proces vytváření ukázkové "Sun ontologie".
Simulace obchodování na akciovém trhu
Ulrych, Stanislav ; Jakob, Michal (oponent) ; Štěpánek, Petr (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá simulací obchodování na elektronickém akciovém trhu NASDAQ. Soustředí se na simulaci obchodování s vysokou frekvencí, tzv. High Frequency Trading (HFT) strategií. Simulace je založena na sloučení skutečných historických order flow dat s daty produkovanými simulovanými HFT strategiemi, což je koncept, který zatím nebyl dostatečně zkoumán. Práce se věnuje problémům spojeným s věrohodnou simulací na základě order flow dat, mezi něž patří zpracování order flow dat, přesné časové zpracování, parametrické zpoždění obchodních signálů, specifika různých typů obchodních příkazů aj. Součástí práce je také návrh postupu simulace a jeho implementace s ohledem na vysokou výpočetní náročnost, modularizovatelnost jednotlivých strategií a paralelizovatelnost celého výpočtu. V poslední části práce je také předvedena implementace a výsledky testování jednoduché HFT strategie.
Koordinace mezi logickými agenty
Krištofič, Milutín ; Vojtáš, Peter (oponent) ; Štěpánek, Petr (vedoucí práce)
V predloženej práci študujeme súčasné modely pre koordináciu a navrhujeme nový model založený na argumentačnom systéme. Tento systém, nazvaný Argumentation BlackBoard for Coordination (ABBC) a jeho rozšírenie, Abstract ABBC, zakladáme na úspešných argumentačných prístupoch ako je abstraktný argumentačný framework a defeasible logic programming. Náš hlavný zámer je zachytenie potrebných argumentačných zložiek v otvorenom multi-agentnom systéme s logickými agentami. V práci je popisaný aj stručný návrh na implementáciu takého systému.
Systémy pro formální matematiku
Kunčar, Ondřej ; Štěpánek, Petr (oponent) ; Urban, Josef (vedoucí práce)
Typový systeé Mizaru je pomrěně sofistikovaný - obsahuje celou řadu vlastností, jako jsou závislé typy, atributy, přetěžování, konstrukci podtypů, struktury a další. Tyto vlastnosti nemalou měrou přispívají k tomu, že formalizace matematiky je v systému Mizar mnohem intuitivnější než v ostatních systé'mech. Zároveň vyvstává potřeba verifikovat matematické poznatky formalizované v Mizaru i v jiných systémech, aby se zvýšla jistota, že systém Mizar pracuje korektně. Je tedy přirozené pokusit se rekonstruovat tento typový systém v jiných systémech pro formalizaci matematiky. Tato práce navrhuje takovou rekonstrukci do systému HOL Light. Idea rekonstrukce je reprezentovat typy Mizaru jako predikáty v tomto systému (HOL Light). Součástí této práce je i pokus o co nejpřesnější zachycení relevantní části typového systému Mizaru. V závěru jsou pak uvedeny postřehy, které byly učiněny při návrhu a částecné implementaci navržené rekonstrukce.
Metafory a modelování živých systémů
Ibrahimová, Nora ; Štěpánek, Petr (oponent) ; Havel, Ivan (vedoucí práce)
Předložená práce si klade za cíl teoreticky prozkoumat a popsat některé modely živých systémů. V první části se zabývá modely autonomních systémů, jako je například buňka nebo živý tvor jako celek. V této části je představen princip autopoieze a matematický model autopoietického systému. Kromě toho jsou zde prozkoumány další související, filosofi cky relevantní pojmy a principy. Druhá část podrobně popisuje a srovnává dva dynamické modely mozku. Obě části se přitom nesou v duchu tzv. enaktivního přístupu, kladou důraz na dynamiku a využívají znalostí a pojmů z teorie dynamických systémů. Součástí práce je i vytvoření modelu jednoho z klíčových pojmů - senzomotoriky - pomocí neuronové sítě.
Aplikace genetických algoritmů v automatickém dokazování vět
Děchtěrenko, Filip ; Petříčková, Zuzana (oponent) ; Štěpánek, Petr (vedoucí práce)
V předložené práci studujeme možnosti použití genetických algoritmů v automatickém dokazování vět. Zaměříme se na dokazovač Prover9 a konkrétně na používání de finic pro zrychlení prohledávání klauzulí. Na závěr zhodnotíme přínos genetických algoritmů do automatického dokazování vět.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 119 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Štěpánek, P.
1 Štěpánek, Pavel
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.