Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 143 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Regionální předpověď výnosů plodin pro lepší rozhodování v rostlinné výrobě
Trnka, Miroslav ; Hlavinka, Petr ; Kudláčková, Lucie ; Balek, Jan ; Meitner, Jan ; Možný, Martin ; Štěpánek, Petr ; Bartošová, Lenka ; Semerádová, Daniela ; Bláhová, Monika ; Lukas, Vojtěch ; Žalud, Zdeněk
Metodika popisuje způsob přípravy předpovědi výnosů klíčových plodin a současně se zabývá tím, jak jsou tyto předpovědi spolehlivé a jak mohou být využívány. Schopnost předpovídat výnosy plodin až 2 měsíce před sklizní na úrovni krajů a okresů sebou nese i nové možnosti reakce v oblasti zemědělského hospodaření. Metodika na konkrétních příkladech demonstruje, že výsledky předpovědí výnosů a zejména jejich odchylky od obvyklé výnosové hladiny jsou konzistentní a použitelné v praxi. V rámci této publikace jsou pak jako příklad prezentovány výsledky analýzy úspěšnosti předpovědi zpracovávané v reálném čase v roce 2018. Prezentovaný systém je plně funkční a využitelný i pro následující sezóny na portále www.vynosy-plodin.cz.
Zesilování železobetonových sloupů ovinutím FRP tkaninou
Kostiha, Vojtěch ; prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA (oponent) ; Bilčík,, Juraj (oponent) ; Štěpánek, Petr (vedoucí práce)
Doktorská práce se zabývá problematikou zesílení železobetonových sloupů ovinutím FRP tkaninou. Jejím cílem je na základě provedených analytických studií, numerických simulací a výsledků experimentálního programu popsat princip ovinutí s ohledem na použitý typ FRP materiálu. Díky tomu bylo možné prezentovat postup pří návrhu ovinutí, který výstižně predikuje chování ovinutých sloupů. Současně s tímto jsou do návrhu zahrnuty i některé vlivy omezující účinek ovinutí (např. způsob ovinutí, počet vrstev laminátu, štíhlost prvku aj.). Práce uvádí základní informace o FRP materiálech a jejich vlastnostech, podává přehled o návrhových přístupech ovinutí sloupů kompozitní tkaninou, přičemž poukazuje na nedostatky návrhového předpisu ČSN EN 1992-1-1. Na vzorovém příkladu je upozorněno na značný rozptyl vlastností ovinutého betonu stanovených dle vybraných přístupů, které komplikují návrh tohoto způsobu zesílení. Experimentální program sloužil k ověření základních principů ovinutí a prostřednictvím vysokých sloupů umožnil popis chování v takřka celém rozsahu interakčního diagramu. Závěry práce poskytují informace o možném dalším směřování v oblasti výzkumu.
2-Oxazoline triblock copolymers with hydrophilic, lipophilic and fluorophilic blocks: from synthesis to hierarchical self-assembly
Kaberov, Leonid ; Štěpánek, Petr (vedoucí práce) ; Černoch, Peter (oponent) ; Schlaad, Helmut (oponent)
DOKTORSKÉ DIZERTAČNÍ PRÁCE Trojblokové kopolymery 2-oxazolinu s hydrofilními, lipofilními a fluorofilními bloky: od syntézy k hierarchickému samouspořádání Mgr. Leonid Kaberov Cílem tohoto výzkumu je studium kopolymerů dvou- a trojblokových poly(2-oxazolinů) s fluorovanými bloky. Byly popsány syntetické a roztokové vlastnosti nových kopolymerů kombinujících hydrofilní, hydrofobní (lipofilní) a fluorofilní části do jedné segmentované molekuly. Byl popsán jednoduchý syntetický přístup, který poskytuje snadný způsob připojení koncového řetězce CnF2n+1 ke kopolymeru poly(2-methyl-2-oxazolinu)-blok-poly(2-n-oktyl-2- oxazolinu). Experimenty s maloúhlovým rozptylem neutronů a rentgenovskeho záření jednoznačně prokázaly existenci vesiklů, červovitých micel a jejich agregátů ve vodném roztoku. Bylo prokázáno, že zvyšení obsahu fluoru v poly(2-oxazolinových) kopolymerech vede k morfologickému přechodu od dvouvrstvých nebo vícevrstvých vesiklů až do červovitých micel. Syntéza poly(2-perfluoralkyl-2-oxazolinu) je komplikována jejich extrémně nízkou aktivitou v kationtové polymerizační reakci s otevřením cyklu (cationic ring-opening polymerization, CROP), a to jak při iniciaci, tak při propagaci kvůli silnému elektronovému odebíracímu efektu perfluoralkylového substituentu. Byla prezentována podrobná...
Functionalized hybrid polymer structures for biomedical applications
Rabyk, Mariia ; Štěpánek, Petr (vedoucí práce) ; Sedláková, Zdeňka (oponent) ; Kotek, Jan (oponent)
Tato dizertační práce se věnuje syntéze a charakterizaci nových hybridních struktur využitelných v biomedicíně. Tyto systémy jsou zde rozděleny do dvou hlavních skupin: modifikované přírodní polymery a syntetické amfifilní blokové kopolymery, přičemž obě tyto skupiny byly studovány jako potenciální theranostická činidla pro medicinální aplikace. Co se týče první skupiny, přírodní polysacharidy glykogen a manan byly vybrány jako výchozí materiály pro přípravu nových nanokonjugátů, určených pro multimodální detekci in vivo. Protože roubování polysacharidů pomocí syntetických polymerů obecně zpomaluje biodegradační procesy, oba polysacharidy byly modifikovány dvěma různými způsoby tak, aby vytvořily konečné "nanosondy", přičemž jeden způsob využíval roubování pomocí poly(2-methyl-2-oxazolinu). Připravené nanokonjugáty byly funkcionalizovány pomocí N- hydroxysukcimidového esteru, díky čemuž výsledné materiály nesly fluorescenční značku a značku pro magnetickou rezonanci. Finální materiály byly testovány in vitro a in vivo, přičemž bylo zjištěno, že jsou plně biokompatibilní a biodegradovatelné a zároveň vykazují užitečné vlastnosti pro praktické využití v biomedicíně. Glykogen byl modifikován tak, aby nesl allylové a propargylové skupiny, a poté byl lyofilizován z vodného roztoku, aby mohl vytvořit...
Synthesis, organization and dynamic behaviour in poly(p-octylstyrene)-b-poly(butyl methacrylate) block copolymer systems
Černoch, Peter ; Štěpánek, Petr (vedoucí práce) ; Sedlák, Marián (oponent) ; Hlaváček, Bořivoj (oponent) ; Tuzar, Zdeněk (oponent)
5 E €g$.t-at ÉE-":Eě;řEÉ Éxřé*EEř:= cíE€ggě**F : ása.Ée€acĚ gsgegggEggg .Ě EešP5ru=ts řEgĚšEtÉĚEĚ iÉEĚÉĚĚ5tsgElin---tÚX'^otÚ'cglPO EĚ-5u-;B.E!áEE 3=--s=i-.-,NNi=Eó.Y.Ec'-.S.oJ- ,p.s s:-Ě'E =ž== == i.ii:: :=E ťE'=s rE ĚgiÉ::i:=:: i=l:ii=::"+? *5-*E=_ ěp ggiĚ=ij i;;= i::=i=::;e€ teEEi; ;Ě ř;Eř+Ě:= :l:: :i:ii:=iš:á íšĚĚ;.Ě ěá iEĚer;== ;t;i Ě;i€=:;iiEE lÉ;šĚ1iE $€sšÉ:Ěř íiiĚÉáiĚíiIE€i: šE:.E EE *Ě Ěa€šs!eE ĚiĚa5áigti:tiga**$gĚgÉg Ý Ep € HHřEEĚE EĚĚĚĚ9šÉEĚ{gšů;;fi;És:iĚ* *Ě-šáEĚáE ÉĚEĚHEĚĚE*EĚ;ĚEá*á;šEEšÉggEgsš - .ggEEq*: *'ř5E Í€gagEřEÉfrěá.EBĚ$ĚĚ EEE Eě Ě ĚgĚ'F$řě$ĚEE= íiÉĚĚááĚ*řĚĚĚáĚE;E€EšB$ E * Ě; at ř=*; P€ :**šĚĚ 5,ÉéĚĚ:E5EĚ5:ÉěsÉEĚĚ € *ŘE'5'.€EEÉ $E9E* a€sE 95€EaEs.qEg'řg€š ř
Využití předpovědi půdní vlhkosti a intenzity sucha pro lepší rozhodování v rostlinné výrobě
Trnka, Miroslav ; Štěpánek, Petr ; Chuchma, F. ; Možný, M. ; Bartošová, Lenka ; Hlavinka, Petr ; Balek, Jan ; Zahradníček, Pavel ; Skalák, Petr ; Farda, Aleš ; Semerádová, Daniela ; Meitner, Jan ; Bláhová, M. ; Fiala, R. ; Žalud, Zdeněk
Metodika popisuje způsob přípravy předpovědi půdní vlhkosti a intenzity a sucha a současně se zabývá tím, jak jsou tyto předpovědi spolehlivé a jak mohou být využívány. Schopnost předpovídat hodnoty půdní vlhkosti s výhledem až na 9 dní pomocí souboru modelů pro numerickou předpověď počasí sebou nese i nové možnosti reakce v oblasti zemědělského hospodaření. S ohledem na poměrně vysokou míru předpověditelnosti jak půdní vlhkosti i intenzity sucha metodika představuje základní postupy, které je možné využít pro přijetí vhodných opatření od využití závlah po extenzifikaci produkce. V rámci této publikace jsou pak jako příklad prezentovány výsledky analýzy úspěšnosti předpovědi zpracovávané v reálném čase v roce 2017. Prezentovaný systém je plně funkční a využitelný i pro následující sezóny na portále www.intersucho.cz.
Forest regeneration within the treeline ecotone in the Giant Mountains under climate change
Cudlín, Ondřej ; Chumanová-Vávrová, Eva ; Edwards-Jonášová, Magda ; Heřman, Michal ; Štěpánek, Petr ; Cudlín, Pavel
Natural regeneration of mountain spruce forests began in the Giant Mountains 25 years ago after a reduction\nof severe and long-enduring air pollution. This process has been influenced by climatic change.\nThe aim of our contribution was to present background data for the potential elevational shift of spruce\nregeneration under conditions of climate change. These upslope shifts may also depend on constraints\nsuch as climate extremes, unfavourable soil conditions, absence of ectomycorrhizal symbionts, and lack of\nmicrosites suitable for seedlings. Since 2014, we have studied the main driving factors affecting Norway\nspruce regeneration, and in particular soil conditions, ectomycorrhizal symbionts, ground vegetation cover,\nand forest health, in six transects across the treeline ecotone located on a NW-to-NE transect through\nthe Giant Mountains. Microclimatic measurements showed that the mean difference in growing season\ntemperature between the montane spruce forests and forests at the treeline was −0.54°C. The model\nHADGEM2 predicted that in 20 years the temperature at the treeline will be similar to the current one at\nmontane elevations. The difference in prevailing soil types between the montane spruce forests and forests\nat the current treeline (i.e. podzol vs. ranker type) could be an important factor limiting success of the\nupslope spreading of spruce. Furthermore, areas covered by microsites favourable for natural spruce regeneration,\nespecially spruce litter patches, decaying wood, mosses, and Avenella flexuosa stands, were\nshown to decrease with increasing elevation. It is likely that spruce will move upslope in response to climate\nchange, but the process is likely to be slow or even blocked for some periods, especially by unfavourable\nsoil conditions and climatic extremes.
Self-assembly of polymers with amphiphilic compounds (surfactants) in aqueous solutions
Delisavva, Foteini ; Procházka, Karel (vedoucí práce) ; Štěpánek, Petr (oponent) ; Pánek, Jiří (oponent)
Název: Asociace polymerů s amfifilními sloučeninami (surfaktanty) ve vodných roztocích Abstrakt Doktorská disertace je věnována studiu asociace elektricky nabitých polymerů (polyelektrolytů a kopolymerů obsahujících polyelektrolytové sekvence) ve vodných roztocích. Byly studovány interakce mezi polymerními bloky a opačně nabitými surfaktanty ve vodných roztocích, struktura a vlastnosti vznikajících nanočástic pomocí řady experimentálních metod. Bylo zjištěno, že spontánní tvorba, rozpustnost a stabilita komplexních nanočástic závisí nejen na elektrostatických interakcích, ale také na hydrofobních efektech. Další faktory, jako teplota, pH a koncentrace solí rovněž ovlivňují asociační proces. Větší část dizertace je věnována studiu interakce polyelektrolytů s opačně nabitými surfaktanty typu "gemini", které obsahují dvě nabité hydrofilní skupiny spojené krátkou spojkou a dva hydrofobní alifatické řetězce. Toto je relativně nová tématika - daleko méně studovaná než interakce a asociace polymerů s konvenčními surfaktanty, obsahujícími pouze jednu nabitou skupinu a jeden hydrofobní řetězec. Prostudování a lepší pochopení principů asociace "gemini" surfaktantů s polymery poskytuje informace, které by měly umožnit vývoj nových aplikačně zajímavých systémů pro použití v medicíně a nanotechnologiích. Studium...
Hodnocení veřejných zakázek - právní úprava a praxe
Švorcová, Nikola ; Štěpánek, Petr (vedoucí práce) ; Levý, Jan (oponent)
Cílem této bakalářské práce je zkoumání procesu hodnocení veřejných zakázek, zejména analýza hodnotících kritérií v rámci zvoleného období. V teoretické části jsou objasněny základní pojmy z oblasti veřejných zakázek. Praktická část je zaměřena na hodnotící kritéria, jejich četnost, výskyt a možné změny s přijetím nového zákona.
Problematika veřejných zakázek z pohledu obce
Čapková, Barbora ; Štěpánek, Petr (vedoucí práce) ; Sedláčková, Miroslava (oponent)
Předmětem diplomové práce Problematika veřejných zakázek z pohledu obce je analýza procesu zadávání veřejných zakázek veřejnými zadavateli, především malými obcemi a městy. Součástí práce je analýza současné platné právní úpravy s ohledem na změny v systému zadávání veřejných zakázek, které do něj nová právní úprava vnesla po 1. 10. 2016. V diplomové práci se dále věnuji identifikaci problémů vznikajících na malých městech a obcích v průběhu zadávání veřejných zakázek a uvádím, jak je nová legislativa řeší či neřeší.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 143 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Štěpánek, P.
1 Štěpánek, Pavel
1 Štěpánek, Přemysl
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.