Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Stimuli Responsive Multicomponent Polymer Systems
Šťastná, Julie ; Hanyková, Lenka (vedoucí práce) ; Dušková - Smrčková, Miroslava (oponent) ; Labuta, Jan (oponent)
Název práce: Na podněty reagující vícesložkové polymerní systémy Autor: Julie Šťastná Katedra: Katedra makromolekulární fyziky, Matematicko-fyzikální fakulta, Uni- verzita Karlova v Praze Vedoucí disertační práce: doc. RNDr. Lenka Hanyková, Dr., Katedra makro- molekulární fyziky, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze Abstrakt: Pomocí 1 H NMR spektroskopie, diferenciální skenovací kalorimetrie (DSC), dynamického mechanického měření a optického mikroskopu byla stu- dována fázová separace v následujících systémech: i) ve vodném roztoku kopoly- meru poly(N-isopropylmetakrylamidu-co-akrylamidu) (P(NIPMAm/AAm)) a v interpenetrujících sítích ii) poly(N-isopropylmetakrylamidu)/poly(N-isopropyl- akrylamidu) (PNIPMAm/PNIPAm) a iii) poly(vinylkaprolaktamu)/poly(N-isopro- pylakrylamidu) (PVCL/PNIPAm). Ve všech systémech byla studována závislost fázového přechodu na poměru složek. U kopolymerů i) vykazovala NMR i DSC data závislost na množství akrylamidu v kopolymeru. Z NMR dat byl zkoun- struován van't Hoffův graf a tak vypočítány změny entalpie ∆H a entropie ∆S, charakterizující fázovou přeměnu. Z porovnání NMR a DSC termodynam- ických parametrů (∆H) byla určena velikost domén, která se zmenšuje s ros- toucím podílem...
Studium teplotně indukované fázové separace v kopolymerních roztocích
Šťastná, Julie ; Hanyková, Lenka (vedoucí práce)
Název práce: Studium teplotně indukované fázové separace v kopolymerních roztocích Autor: Julie Brüllová Katedra (ústav): Katedra makromolekulární fyziky Vedoucí diplomové práce: RNDr.Lenka Hanyková, Dr. e-mail vedoucího: hanykova@kmf.troja.mff.cuni.cz Abstrakt: V předložené práci je studována teplotně indukovaná fázová separace kopolymerního roztoku poly(akrylamidu/N-isopropylmethakrylamidu) v deuterované vodě a ve směsných roz- pouštědlech deuterované vody a ethanolu a deuterované vody a acetonu. Uvedený jev se na mo- lekulární úrovni podobá fázovému přechodu (kolapsu) v hydrogelech. Ke studiu je použita me- toda nukleární magnetické spektroskopie (NMR). Bylo zjištěno, že s přibývajícím procentuálním podílem akrylamidu v kopolymeru je fázová separace pozvolnější, dochází k ní při vyšších tep- lotách a kopolymer se separuje jen částečně. Stejný efekt má vysoký podíl ethanolu či acetonu v rozpouštědle. Při příliš vysokém zastoupení akrylamidu či ethanolu a acetonu dochází k fázové separaci v závislosti na složení rozpouštědla. Relaxační experimenty ukázaly, že po fázové separaci zůstává část molekul rozpouštědla vázána na globulární struktury a je omezena ve své pohyblivosti. Klíčová slova:...

Viz též: podobná jména autorů
10 ŠŤASTNÁ, Jana
1 Šťastna, Josef
10 Šťastná, Jana
2 Šťastná, Jana,
2 Šťastná, Jarmila
4 Šťastná, Jaroslava
4 Šťastná, Jitka
2 Šťastná, Johana
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.