Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Studium teplotně indukované fázové separace v kopolymerních roztocích
Šťastná, Julie ; Hanyková, Lenka (vedoucí práce)
Název práce: Studium teplotně indukované fázové separace v kopolymerních roztocích Autor: Julie Brüllová Katedra (ústav): Katedra makromolekulární fyziky Vedoucí diplomové práce: RNDr.Lenka Hanyková, Dr. e-mail vedoucího: hanykova@kmf.troja.mff.cuni.cz Abstrakt: V předložené práci je studována teplotně indukovaná fázová separace kopolymerního roztoku poly(akrylamidu/N-isopropylmethakrylamidu) v deuterované vodě a ve směsných roz- pouštědlech deuterované vody a ethanolu a deuterované vody a acetonu. Uvedený jev se na mo- lekulární úrovni podobá fázovému přechodu (kolapsu) v hydrogelech. Ke studiu je použita me- toda nukleární magnetické spektroskopie (NMR). Bylo zjištěno, že s přibývajícím procentuálním podílem akrylamidu v kopolymeru je fázová separace pozvolnější, dochází k ní při vyšších tep- lotách a kopolymer se separuje jen částečně. Stejný efekt má vysoký podíl ethanolu či acetonu v rozpouštědle. Při příliš vysokém zastoupení akrylamidu či ethanolu a acetonu dochází k fázové separaci v závislosti na složení rozpouštědla. Relaxační experimenty ukázaly, že po fázové separaci zůstává část molekul rozpouštědla vázána na globulární struktury a je omezena ve své pohyblivosti. Klíčová slova:...

Viz též: podobná jména autorů
9 ŠŤASTNÁ, Jana
1 Šťastna, Josef
9 Šťastná, Jana
1 Šťastná, Jana,
2 Šťastná, Jarmila
2 Šťastná, Jaroslava
4 Šťastná, Jitka
2 Šťastná, Johana
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.